PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No." 102 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang 144 XX JCjl jol XX XJ JJ 1Y1 O v_y XX met Amsterdam. abonnementsprijsyan ZATERDAG 22 December 1900. verschijnt. TE HAARLEM Zondag 23 Dec. en le en 2e Kerstdag 25 en 26 Dec. BUITENGEMEENTEN. TELEPHOO NIN.U M M E R I—J A TZ) T L1 Tl/I CJ f* TT TELEPHONISCHE VERBINDIN8 iDmtTDmui Per drie maanden-,25. VERSCHIJNT. franco p. poet ,40. Prja per Advertentie vu 1—5 regela f 0.23, elke regel Dlnedag-en Vrijdagavond. Jubenderlljke nommerg 8 eenten per stok. meer 5 cent», greete lettere naar plMteradmte. Advertentiën worden aangenomen lot DINSDAG en VRIJDAG de» middag» ten 12 we, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Eglise WaUonne. Dix heures, Mr. Muller. le Kerstdag. Dix heures, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: Oed Oudegracht.) Veorm. 10 ure, Ds. Mulder. Avonds 5 ure, Ds. Mulder. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Mulder. 's Avonds 5 ure, Ds. Mulder. 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, de Heer J. Mulder, Theolog. Student aan de Vrije Univer siteit te Amsterdam. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. '■Avonds öVj ure, Ds. Tibben. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. '■Avonds 5Vs uur, Ds. D. Tibben. 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. Zuiderstraat Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. Avonds 5Vj ure, Ds. Schotel. le Kerstdag. '•Avonds BV» ure, Ds. Schotel, 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. S ure, Kerstfeestviering met kinderen der Zondagsschool. Iiuthersohe Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Voorduin. Ned. Herv. Pred. te Naarden. Nam. 1 ure, Zondagsschool. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Poolman. 's Avonds 6V» ure, Ds. Poolman. Engelenzang. 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Wempe. Collecte voor het Weeshuis. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Voorm. 10 ure, Dr. Elhorst, 's Avonds 6 ure, Ds. de Vries. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Hesta. 's Avonds 6 ure, Dr. Elhorst. 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. de Vries. De opbrengst der gewone collecten in de bussen na de Godsdienstoefeningen op de beide Kerstdagen, is bestemd voor de Doopsgezinde Ziekenverple ging alhier. Bemonstrantsoh Geref. Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. P. H. Bitter, van Amsterdam. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Prof. Cannegieter van Utrecht. Kerk der Broedergemeente. Veormiddag 10 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. 1 e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Sabbat (Vrijdag) 's avonds 8 ure, Bespreking van de Profetiën. Sabbat (Zaterd.) vm. 10 ure, Prediking. Sabbat (Zaterdag) Nam. 3 ure, Sabbat- school. Onderl. Bijbelbespreking. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 91/» ure, Bidstond. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure, Zondagschool. Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 ure, Jongedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8y» ure, Bidstond. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Onderl. vergadering. 5 ure. Kerstfeest voor de kinderen. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 nre in de Open bare school C, Leidsche Vaart. Waai aiata andara vermald wordt, wardt da Had. Hervormde Hork bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth van Wijk. 'e Avonds 7 ure, Ds. Gerth van Wijk. Engelenzang, met medewerking van de Christel. Zangvereen. 2e Kerstdag. Voorm. 10 nre, Ds. Gerth v. Wijk. Op de beide Kerstdagen Collecte voor Meer en Bosch. Beverwijk. Voorm. 10 nre, Ds. Boon. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. 2e Kerstdag. Nam. 61/» ure, Ds. Boon, Voor de kinderen. ISvang. Liuthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Veorm. 10 ure, Ds. Sepp. le Kerstdag. Voorm. 10 nre, Ds. Sepp, Ymuiden. le Kerstdag. Godsdienstoefening Tan wege den Ned. Protestantenbond in Hotel No. 1. Nam. 6'A ure, Ds. Gonlag. Pred. te Beverwijk. Bloemendaal. Voorm. 10 nre, Ds. van Leeuwen. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. '■Avonds 6nre, Ds. van Leeuwen. 2e Kerstdag. Yoorm. 10 ure, Ds. Hulsman. Pred. te Zandvoort. Heemstede. Yoorm. 10 ure, Ds. Kuylman. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Kuylman. 2e Kerstdag. Yoorm. 10 ure, Ds. Kuylman. Houtrijk en Folanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. le Kerstdag. Voorm. 10 nre, Ds. Heeringa. 2e Kerstdag. 's Avonds Kerstboom d. kinderen van de Zondagsschool. Santpoort. Voorm. 10 nre, Ds. Kutsch Lojenga. le Kerstdag. Voorm. 10 nre, Ds. Kutsch Lojenga. Spaarndam. Voorm. 10 nre, Ds. Baljon. le Kerstdag. Voorm. 10 nre, Ds. Baljon. 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Baljon. Velsen. Voorm. 10 nre, de Heer Gutteling. Nam. 6 ure, Dr. Klap. le Kerstdag. Voorm. 10 ore, Dr. Klap. 's AvondB 61/» ure, Dr. Klap. Bij deze Godsdienstoefening zal de Zangvereen. eenige liederen uitvoeren. Heide. Voorm. 10 ure de Heer Gutteling. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. 1 e Kerstdag. Nam. 4 ure, de Heer Gutteling. 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, de Heer Gutteling Zandvoort. Voorm. 10 nre, Ds. Hulsman. le Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Hulstrani 2e Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ds. Jonker. Pred. te Haarlem. 6% nre, Kerstviering 'met de kinderen der Zondagsschool. Voordrachten in Teylers Stichting. Bij de tweede voordracht in Teylers Stichting trad ProfTessor G. Kalff van Utrecht als Spreker op. Spreker maakte eene vergelijking tusschen land en stad, tusschen de duffige stadsstraten en het schoone buiten; het natuurgevoel kweekt wel behagen, moeder Natuur wordt een toevlucht voor den mensch. Spreker deed opmerken, dat het natuurgevoel bezielen kan den historicus, den wetenschappelijk aangelegde, ieder die wenscht van de schepping op te klimmen tot den Schepper. Hoe is het natuurgevoel bq ons volk tot ontwikkeling gekomen? Dien ontwikkelingsgang te schetsen stelde Spreker zich ten doel. Van onze voorouders, Franken en Saksers, wist men vroeger veel te ver halen, wij moeten echter eerlijk beken nen, dat onze wetenschap zich niet veel verder uitstrekt dan tot die van hun godsdienst, geheel een natuurgodsdienst. De oude goden hebben plaats gemaakt voor den man der smarten. Van natuur genot was bq hen geen sprake, hiertoe ge raakt men pas door onafhankelijkheid van de natuur. Veel moest er echter nog voor dien tjjd geschieden, de zee moest be dwongen, dijken aangelegd. Toen ont stonden de steden, maar het onderscheid tusschen land en stad was niet scherp temidden toch der steden landbouw en veeteelt. De verhouding van den mensch uit dien tijd tot de natuur leeren wij kennen uit een kalender. In de St. Jans nacht werden vuren ontstoken, men trapte dauw, men raadpleegde de koekoek, de haas en de kraai profeteer den, de linde was het beeld van lieflijke lente, de bazelaarxtak wees verborgen schatten, ook de tijdsbepaling richtte zich soms naar de natuur. In de kunst komt het natuurgevoel bij den dichter enkele malen te voor schijn gedurende de 14e eeuw. Spreker herinnerde hier o.a. aan den Reinaert de Vos. Soms bespreekt de dichter de zon, nooit de maan. Na van Maerlandt en van Hillegers- berg kwam ons volk in aanraking met Romeinen en Grieken, die reeds in het genieten der natuur een hooger standpunt hadden bereikt. In herinnering werd gebracht Ovidius' natuurbeschrijving, doch de Italiaan- sche dichter Petrarcha heeft zeer stellig het eerst geschreven over genoten natuur gevoel, bij ons heeft Janus Secundus het eerst, zij het ook in Latynsche verzen, de natuur getroffen. Toen kwamen voor ons volk donkere tijden, doch het gisten en koken der toestanden is het ten goede gekomen. De Hervorming en de Renaissance brachten vervolgens betere lijden. Door het kennen van den Bijbel werd het poëtisch natuurgevoel in niet geringe mate opgewekt, van die hoog gestemde poëzie las Spreker een paar schoone gedeelten. Bjj de Joden was het natuurgevoel anders niet sterk ontwikkeld. Toen begon meer en meer de literatuur zich de natuur aan te trekken, doch Coornhert bepaalde zich, als zijn tijdge noot Spieghel nog tot vertalingen. De laatste beschouwt de natuur meer van praktischen knnt, hij heeft echter ook het zonlicht gedronken van het land van Rembrandt. De tjjd der groote reizen bracht het natuurgevoel van ons inmiddels mondig geworden volk tot meerdere ontwikke ling door vergelijking met het vreemde werd het eigene meer gewaardeerd, hofsteden werden gebouwd, tochtjes ondernomen en het geschilderde land schap versterkte nog de indrukken. Cats en Huyghens hadden hun buitenverblijf lief. Wel noemt de eerste het duin nog onvruchtbaar zand en het praktisch nut voert wel bjj hem den boventoon, maar hjj gevoelt veel voor waterschoon.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1