DeNe^erhutv.OomTom. KERSTDITVOERING Prospectus Gevraagd Keukenmeid, Nieuwsberichten. ADVKRTENT1ËN. Wegens den Eersten Kerstdag zal het volgen de nummer Vrijdag ver schijnen. SCHOUWBURGMAATSCHAPPIJ. Doopsgezind Zangkoor. KERKGEBOUW derïereen. Doopsgez.Gemeente. R.C. Dagmeisje, Dienstbode, Bredero en Kamphuizen, verschillen ■weer in opvatting, bij veel waardeering der natuur, zoo ook Hooft, en Vondel toont een fijn gevoel in deze te bezitten. Veel vergoedt de schilderkunst. Hobbema, Van Goyen, Van der Velde, Ruysdaal beeldden op het schoonst land en water en zee en lucht, Potter, Hoendecoeter, Maes en J. Steen het dier af. Later tijd toonde men neiging om tot de eenvoudige natuur te keeren. Rosseau ontdekte de natuur op nieuw, zijn afkeer van de menschen is in tegenstelling met den natuurlievenden Duitscher Klop stock, die ook de gezelligheid bemint Van de vaderlandsche natuurdichters werd in de eerste plaats Poot genoemd, Hjj-heeft de Hollandsche natuur bespied, hjj doet het onweer verstaan, speelt met het zonlicht, doch kan in enkele opzich ten met Staring in deze niet vergeleken worden. De overigens geniale Bilderdjjk kon hij klaagt het zelf niet van de natuur genieten. Met Tollens evengoed toeschouwer Van Lennep en Hofdijk vermengt de natuurpoëzie zich met de historie. In de eerste drie kwartalen van de negentiende eeuw speelt de natuurbe schouwing en de natuurschildering geen hooge rol. Bij Beets echter weer fijn natuurgevoel. Mooi weet hij het landschap en het duin weer te geven, De Genestet weet oude motieven fraai te bewerken. Het laatste kwartaal dezer eeuw bracht mooie stemming door de natuur, die stemming brengt ons op een langen, goeden weg, doch de omstandigheden moeten ons volk gunstig zijn, men zorge, dat natuur en cultuur met elkaar in evenwicht blijven. Hoeden ons voor over lading, zoo dat niet langer de uitgevlo gen stedeling zich, bedwelmd door de zuurstof van het land, het bosch, schuldig make aan vergrijpen, die aan leiding geven tot toepassing van Art. 461 ïVerboden toegang." Met veel belangstelling was Prof. Kallf in zijn glashelder betoog gevolgd. Zeer zeker is een goed werk ver richt met het oordeelkundig samen vatten der feiten, dat steeds tot nadenken noopt. Woensdag, de dag waarop President Kruger den Haag verliet om een paar dagen Amsterdam een bezoek te brengen en passant de Leidsche en de Haar- lemsche hulde in ontvangst te nemen, ligt alweer een paar dagen achter ons. Op het perron in den Haag werd de President hartelijk toegejuicht. Te Leiden werd een stichtelijk lied toegezongen en werden toespraken ge houden, ook hier een geestdriftig ge stemde menigte. Aan het station hier ter stede werd de President toegesproken door Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden. Spreker betuigde de sympathie van allen voor den strijd der Boeren, bracht hulde aan den president en zeide: „Al gaf God u niet aanstonds de overwinning, de toe komst blijft in zijne handen, God zal u niet verlaten, al zijt gij nu beroofd". Ten slotte sprak de Burgemeester aller beste wenschen uit voor de Transvalers en de hoop op het herkrijgen hunner vrijheid. Vervolgens een toespraak van Dr. P. J. Muller. De President antwoordde met vaste stem en dankte dubbel voor de geluk- wenschen en juichtonen, hem door geheel Europa en ook hier weer geschonken. Wij weten, dat het beter is te vertrouwen op God, dan op koningen en keizers, daar alle hulp is van den Allerhoogste, die recht en gerechtigheid zal doen zegevieren. Spreker noemde het een wonder van den Heer, dat de strijdenden de zwaarden en ammunitie van den vijand kunnen veroveren en daarmee den strijd voortzetten. Een luid gejubel brak toen los, het Transvaalsche Volkslied werd gezongen en de trein reed verder. Het perron was dicht bezet door ge- noodigden, waaronder vele Raadsleden en vertegenwoordiger» van belangstel lende Vereenigingen. Een dichte menigte bevond zich om en nabij de verschillende spoorweg overgangen. De orde aldaar werd be waard door politie en militairen. Uit den aard der zaak was de hulde te Amsterdam groolsch. OP het Stations plein heerschte een overweldigende druk te. In'de Koninklijke wachtkamer waren de genoodigden tot de ontvangst bijeen. Namens den gemeenteraad werd de President toegesproken door den Heer Wormser, door den President beant woord. Toen de President had plaatsgenomen in het met vier paarden bespannen rijtuig hief een sterk mannenangkoor onder leiding van Dan. de Lange de verzen 9 en 10 van Psalm 33 aan en werden kransen en bloemen aangeboden. Om deze te bergen was later een afzonderlijk rijtuig noodig. Na deze hulde vervolgde de lange stoet zijn weg onder de luide toejuichin gen van het talrijke publiek. De ontvangst ten Raadhuize, weer met een toespraak, eindigde met het voorstellen van sommige heeren Een lunch besloot de plechtigheid. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Afrikaander Te Huis aan de Nieuwe Heerengracht. Dit bezoek, wordt ons bericht, was zeer indruk wekkend. Inmiddels overal de meest hartelijke ovaties. Te vier uur kwam de stoet in het Doelenhotel aan, waar de President zich eenmaal aan het publiek vertoonde. Het overige van den avond was het overal zeer druk, in de Doelenstraat was het kalm. Donderdag nog zeer drukke ovaties in Volksvlijt en de tijd was weer daar waarop de President vertrekken moest. Het vertrek te ruim drie uur ken merkte zich door buitengewone geest drift. HAARLEM 21 December 1900. Bachconcert en Crescendo. De heer Ferruccio Busoni uit Florence heeft Dinsdagavond bij gelegenheid van het tweede Bachconcert de dichtbezette concertzaal in verrukking gebracht met een zeldzaam mooi en meesterlijk kla- vierspel. Dat men in hem een der voortreffe lijkste pianisten van onzen tijd zoude ontmoeten was bekend; de herinneringen aan zjjn vroeger optreden konden niet geheel zijn vergeten, hoeveel andere groote talenten na hem zich ook op de Bachconcerten hebben doen hooren. De hoedanigheden van dezen kunste naar zjjn zoo veelzijdig en zoo eminent dat de indrukken van zijn spel lang blijven bestaan en schier ontuitwisch- baar zijn. De Heer Busoni speelde in de eerste afdeeling een Concert (No. 2 A. gr. t.) van zijn leermeester Liszt, in de tweede afdeeling Toccata, Adagio en Fuga van Bach, benevens Nocturne (C. Moll) en Polonaise (As dur) van Chopin. Bij al deze nummers kon men slechts oor en oog hebben voor de door en door muzikale voordrachten voordenkeurigen aanslag. Busoni is een virtioos in den besten zin van het woord, een kunstenaar wiens evenknie moeielijk zal zijn aan te wjjzen. Het publiek volgde den heer Busoni in spannende aandacht en werd niet moede hem verschillende malen terug te roepen. De heer Mengelberg vergastte de aanwezigen op eene keurige uitvoering van Beethoven's Zevende synphonie en vulde het tweede deel aan met het even voortreffelijk gespeelde Voorspel van de opera lngtoelde (2e acte) van Schilling* en de Ouverture, Euryanthe. Het geheel was van superieure kwa liteit en maakte dit Bachconcert niet minder belangrijk dan het vorige. De eerste uitvoering van de Mannen- zangvereeniging Crescendo volgde op het Bachconcert. Met lof kan er over worden gesproken. Het Koor van Crescendo is aanmer kelijk uitgebreid, vele goede krachten hebben zich aangesloten, terwijl eenige oud-leden opnieuw denkriDgzjjnkomen versterken. Dat met zoo'n deugdelijken zangren- stoet veel te doen is, bewees de mooie uitvoering van de toonwerken welke voor dit concert op het programma waren gebracht. Wij noemen slechts Magnificat van Riga en Invocation van Jouret, nummers die van het Koor veel vragen en niet zonder studie tot hun recht kunnen komen. Wanneer Cresctndo blijft samengesteld als op dit oogenblik en van lieverlede weder een repertoire krijgt dat het eigendom is van alle zangers, mogen wij ongetwijfeld weer rekenen op mooie concerten en zal Crescendo bjj zangwed- strijden opnieuw een zeer te duchten mededinger worden. Een en ander moge voldoening schen ken aan den heer N. H. Andriessen, wiens ijver niet genoeg te waardeeren is en wiens kundigheden als leider van het Koorgezang reeds bjj herhaling in het licht zijn gesteld. Ten opzichte van de verrichtingen van het Koor zjj nog vermeld dat het Transvaalsch Volkslied aan de uitvoering van het programma vooraf ging. Met geestdrift gezongen mocht deze vrijheids hymne der strijdende Boeren op den Krüger dag bijzonder aanslaan. De solisten, de heeren Carel Phlippeau en Chr. Kriens Jun. brachten eene aan gename afwisseling in het programma. De eerste had mooie nummers gekozen en zong ze heel sympathiek, evenzoo de heer Kriens, die zich deed kennen als een veelbelovend violist. Met den heer A v. d. Velde, aan wien de be geleiding der solo's was toevertrouwd mochten zij in niet geringere mate dan het Koor aanspraak maken op de bij valsbetuigingen der aanwezigen. B. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUW!. '9 Dec. J. Blans a« en G Bol. H. Klingers en J. J van de We-rdt J. van Ling en J. Byster. H. Henningen M. L. Voges. GETROUWD. 19 D c, A. Ruiters tn M. de Vries. H. Pieters en A. M. PhilipDo H. N. Hopmsn en A. Cool. G. Middag en C. C. van Bilderberk. 20 Dec A. Boogaart en G. J. Knch. W. L. Hergeveld en M. Stoel C de Jager en A. H. C. v. d. Mark. T. Pos'ma en AJ. Wesselink. GEBOORTEN. 12 D c C. Kloos geb. v. Amsteld.D, de Vries geb. Wijier d. iiS Dec E v.d. Sp iel g b. Hooning z. A L. C. v. Leeuwen gib. Mangehdorf z. M. E Swartgeb. »an Hoot d J. M v. Reen geb Diris z. L. Buys geb Hoogeveen z H.J. Schipper geb v. d Kasij z li Dec. H. D elengeb. Mon'haanz K. Visser geb. Nede-pelt z. F. Boeré geb v. Dimme d.A G Koster geb. Hen riks d J. C. Knotter geb Hnner z. A Vrij»nhoek geb. Felder d. 15Dec J. Kazenb-oot, geb. v. Havel d. G. Eijkenaar geb Knlle-ie d. 16 Dec. J. Burehou geb. M elaart z. A M S enders geb Stam mers d. SC. Smit geb. Kievit z. A. M. Korthoven geb Kuiper d P H. Goo'egeb. Buijs d. G. C. Salm geb. de Vo= z. G. Edelijn geb Bolle z. E. de Vries geb. van den Bos z. E J. van den Berg geb. van Waard z A Asma geb. Russd. 17 Dec. M E Oder kerk geb de Haan z. J M. A. Jansen geb. Ke'derman z. E. de Graaf geb Kistemaker z. M Mathei] geb. Snneks z. V. Sikman geb Bakker z. M J. Meijer geb. de Mon z. 18 Dcc. CM. Sieval geb. Bronsgeest d B. van Elten geb. van Poole* z. AC. van den Bos geb Hoogirwerf d. SB Engelenberg geb Heil z. 19 Dcc A. van vieuwenhuizen geb. de Blonk z. A M. H Vehmeijer geb. Ro-enmöller z. - S Spi-rdijk geb. Kuiper z. RE. Kamphuis geb. Brian d. OVERLEDEN. 12 Dec. W. F. G. L Pastoors 74 j., M. v. Heemskerck»tr. 13 D e P. Middeldorp 88 j, Warmoesstraat. J. Groove geb. Ber nard 60 j„ Scho'e-aingel J. de Bruijne geb Kaptijn 49 j., Duvenvo'de'traat. N. de Hamer geb. Stark 38 j„ Heereniingel. 14 Dee. J. van Dijk 2 j d., Raamsteeg. J. C Sckeffer 66 Barrevoetestraat. G. C tbelcns 70 j, Antoniestraaf. ;5Dec W. Nieuwenhoven 9 m d, E mest raat. H.J. Hirs 1 m. d., Kinderhuissingel - 16 Dec. W. van S'averen geb. Heesterbeek 86 i., Har- meniansweg. 17 Dec. W Blom8li KI. Houtstraar. J. W. Niesten 16 j., Boere- steeg G Horgendonrn 14 i. d Antonicstr. HE. An'onis3e 2 j. d. de Witstraat. 18 Dec V. de Lang 49 j., Ged Raamgracht. J. J. de Leeuw 6 j. d de ClercqUraat C. Smit 11 m d„ M'lensteeg. 19 Dec. P J Knotter 2 j. z Oran'eboomstraat. A Voorn 8 j. d Leid cheplein. ORGELBESPELING in de Groote- of St. Bavokerk alhier, op Domerdag 27 Dcc 1900, des namiddags van 2 tot 3 uur door den Heer W. EZERMAN. PROGRAMMA. 1. PasaacagliaJ. S. Bach. 2. Adagio (Sonate pathétique).Beethoven. 3. SonateKransae. a. A legro moderato. b. Adagio. c. Mennet. 4. Benedictijn nuptialeC, Saint-Saëna. 5. Aria uit de MeaaiaaHandel. HAARLEMSCHE Telefoon 579. Nederl. Fereenigde Toonee listen, van AMSTERDAM. Zondag 23 Dec. 1900, Enorm succes door geheel Nederland. Beroemd drama in 8 Tafereelen, van Mevr. Henriëtte Beecher Stowe, Aanvang 8 uur. Balcon 1.25; Stalles ƒ1.le Loge ƒ0.75; Parterre ƒ0 75; 2e Loge ƒ050; Gaanderij ƒ0.30. op Zondag 30 Dec. 1900, 's avonds te 7 uur, in het Met welwillende medewerking van Mej. TILLIE DE VRIES, Sopraan en den Heer JOH. KERKHOFF, Violist. Programma's tevens bewjjs van toegang zijn alléén voor Leden der Ooopsgez. Gemeente kosteloos te verkrijgen op Vrijdag 28 Dec. a.s., des voor middags van 1011 uur aan 's Kosterswoning. ED. A. VAN BILDERBEEK, le Secretaris. van de Kook- en Huishoud school, aisook mondelinge in lichtingen te bekomen bjj Mej. GALLENKAMP, Baan 13 en bjj Mevr. FEIKEMA, Schotersingel 125. een DAGMEID, van 82 uur. Zondags geheel vrij. Loon ƒ1.25. Adres: Nieuwe Gracht 88. Mevr. P. H. KAARS SIJPE- STEIJN, te Krommenie, verlangt met Febr., eene goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien. Terstond gevraagd, tot hulp der Kinderjuffrouw, een beschaafd van 8 tot 5 Va uur, niet beneden 15 jaar, die goed kan naaien, ma zen en stoppen en van goede ge tuigen voorzien is. In persoon zich te vervoegen tusschen 122uur, Kenaupark24. Met Febr. wordt gevraagd, in een klein gezin, een nette P.G., niet beneden de 22 jaar en van goede getuigen voorzien. Adres; Parklaan 11.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 2