Ansicht Albums, Seizoens Opruiming. de Haarlemscbe Brood- eo Meelfabriek. BONS. PMCROUTE. MAM DE BLANC Bordeaux-Wijnen, Zeer voordeelige aanbiedingen. Gez. VAN SANTÉ, TDDflfin Sachs Thüp I DnUUUAw°^ Kerstbrooden Weihnachtsstollen ONTVANGEN Voor de Kerstdagen. Hnishondgroenten en Versche Groenten van E. FELDER Jr, Koningstraat 14, J. YOLLEBRËGT, Keukenmeid, MAATSCHAPPIJ Commensaal Dagmeisje, Dienstbode, DIENSTBODE. Dienstbode, een zeer groote collectie Firma DE HAAN EN ZOON, Boek- en Muziekhandel. Groots Houtstraat 137. AANGEBODEN Raszuiver Taxhond. Biedt zich aan: prima St. Nicolaas, LETTERBANKET. J. SCHERPENHUIJSEN Jr., Bred. Wildpasteien. York Dammen. Hambnrger Rookribben. Diverse Galantines. Plnm Cakes. A. v. d MAAREN JANSEN, COMMENSAALS. Yraagt Hartels' Extra fijne KOtPEHS, P. H. HARTELJr RECEPTEN ïenv. maar ruime Hamer HAAGSCHE KOOKSCHOOL met Slaapk. gez WILD. P. VAN DER STAD, Diners JOH. J. M. VAN DORMAEL F. A. BEELEN Gz„ LIJST DE ERVEN LOOSJES Wed. VEEL EN ZOSN, Groote Houtstraat 102a. Uitzetten en Luiermanden Firma J. H. ENSCHEDE. W ij nhandelaars. Hofleveranciers. Spaarne 86-88, Haarlem. Vestigen bijzonder uwe aandacht op hunne uitmuntende en toch zeer goedkoope van de gewassen 1895 en 1896 in den prijs van f25,f28.i 50.per anker en hooger. Deze Wijnen zijn zacht en vol van smaak. z: O J. VOLLEBREGT, Westphaalsche Bankethammetjes, Geldersche Bankethammetjes, Groote Gerookte Ossentongen. De Vleeschliouwerfj Gebr. PIËT, Zijlstraat 75, is voor de Kerstdagen ruim voorzien van prima kwaliteit Vleesch. Oroote Houtstraat 105. Fijn Krentenbrood, Tulband, Pain-de-Luxe etc. Smedestraat, over de Barteljorisstraat. Gevraagd een net boven de 16 jaren. Zich te ver voegen bij Mevr. VERSTEEGH, jansstraat 51rood. Gevraagd, een flinke tegen 1 Februari, door Mevr. VAN SCHERPENBERG, Kennemer plein 1. Mevr. VAN DER HEIDE, Dreef 10B, vraagt met 1 Febr., eene niet beneden 26 jaar. Zich aan te melden Zondagsavonds na 7 uur. De DIRECTIE bericht, dat van af heden in hare Depóts op bestelling verkrijgbaar rijn in prijzen van 25, 50, 100 Cents en tievelijk 3, 6 en 12 Hectogram enz. HAARLEM, December 1900. I hooger, wegende respec Wegens huwelijk der tegen woordige, verlangt Mevrouw VAN CAPELLEN, Schoterweg 1, met Februari eeneflinkeDieilStbOde In een stil, net gezin, zonder kinderen, kan een nette geplaatst worden. AdresLange Margarethastraat 22, Wordt gevraagd met Febr., te Overveen, eene P'G., van goede getuigen voorzien met hulp van een Tweede Meisje, loon 100.buiten verval en waschgeld. Br. fr. onder No. 856 aan het bureau van dit blad. In alle prQzen, vanaf f 0.75 tot f 8.— voor 100 tot 800 kaarten. eenGem.Zit-enSlaapkamor, ƒ22.50 p. m. Zoo ook een Kamer met pension, m. k. v. h. 26.50 p. m Adres: Oudegracht 93. Te koop aangeboden voor ƒ20.een raszuiver Tax- hond, teef) één jaar oud. Te bevragen Rozenstraat 1. een fatsoenlijke Dienstbode, als meid-alleen, oud 20 jaar, P.G., van schriftelijke getuigen voorzien. Br. fr. onder No. 857 aan het bureau van dit blad. Een naaister, z. z. g, van Naaihuizen, ook ge negen wasschen op te doen Brieven franco onder No. 858 aan het bureau van dit blad. Tegen Febr. biedt zich aan, een net Meisje, voor Keuken- of Werkmeid, P.G., 24 jaar en van goede get. voorzien. Brieven franco onder No. 859 aan het bureau van dit blad. Er biedt zich aan, terstond en later, Kookster of Nood hulp Keukenmeid; alleszins bekwaam, van goede get. voorzien. Adres: Van Marumstraat 16. Aangemoedigd door het groote succes verleden jaar, zijn a s. Zater dag, Zondag en Maandagen de beide Kerstdagen, weder verkrijgbaar a 35 ct. per pond, met t/j pond Cadeau, in onderscheidene zakken Ij zijn BONS gelegd, goed voor 1 voorzien Pond Prima Aanbevelend, Banketbakker, VIJFHOEK Een net Friesch Meisje, biedt zich aan tegen Februari, als Tweede-Meid, liefst in een deftig gezin. Brieven franco onder No. 861 ,l aan het bureau van dit blad. Een gehuwd persoon, om ge zondheids redenen, niet in staat zijne gewone werkzaam heden te verrichten, biedt zich aanl als OPPASSER of iets derge j Ijjks. De beste getuigen staan hem ten dienste. Adres bureau van dit blad. Voor de a.s. Feestdagen bijzonder aanbevolen. DELICATESSENHANDEL. Bij een net Burgergezin is ge legenheid tot inwoning, kost en de wasoh. Adres: Wed. BELLAERT, Ba rendsestraat 9rood. 60 cent per halve kilo. Vleeschhouioer. GROOTE HOUTSTRAAT No 19. ij VAN DE tegen Jan. of half Jan., door een Jongmensch, b. b. h., met ged. pension. Brieven franco onder No. 864, aan het bureau van dit blad. Mej. H. C. MANDEN. Prijs 1.25. bij Voorhanden bij DE ERVEN LOOSJES, Ged. Öudegracht. TELEFOON 188. Voor de a.s. Kerstdagen ruim voorzien van prachtige, fijne, ge meste Kalkoenen,Poniards, Braadkippen en Soepkip pen, jonge Ganzen, groote vette Eendvogels en wilde Eendvogels. Bazen en Konijnen. Poelier, KLEINE HOUTSTRAAT 136. dagelijks aan huis bezorgd, 80 ct. en hooger. JANSSTAAT 87, voorheen ZIJLSTRAAT 12. Telefoon 294. Kruisstr. 45. HOOGENSTRAATEN'S per gewicht. VAN VOORHANDEN BIJ Boekhandelaars, te Haarlem Een Huis en Tuin te Huur. Een Benedenhuis met Tuin te Huur Benedenhuis te Huur. Gemeubileerde Kamers te Huur. Een Pakhuis te Huur. Een Gemeubileerde Kamer teHuur. Gemeubileerd Benedenhuis te Huu> Te Huur. Verhuurd. Heden afwezig. Een Zolder te Huur. Een Kelder te Huur. Een Kamer te Huur. Een Huis te Huur. Oroote keuze in Witte Kinder manteltjes Hoedjes, Jurkjes, enz., enz. CD IQ IQ 0 1 Q_ LU _1 UJ H Smedestraat 1, over de Barteljorisstraat. VOOR DE AANSTAANDE FEESTDAGEN: Prachtige Hamburger Ossenribben, Hamburger Bankethammetjes, Hamburgerribben, Bankethammetjes en Ossentongen worden op verlangen gestoomd, gebraden en gedesosseerd, koud of warm, netjes opgemaakt, aan huis bezorgd. VAN Ziet heden den grooten voorraad: OSSENLAPPEN en GEHAKTper 5 ons 32r^ Cts. STUKJES en ROLLADES37y, BIEFSTUK en HAAS,50 Thuisbezorging zonder prijs verhooging. Aanbevelend, Gebr. PIËT, Zijlstraat 75. hoek Jacobijnestraat. Telephoon 556. VOORHANDEN: Paté de foies gras en terrines. Paté de foies gras en Croute Louis Henry. Lievegoed Jorden's Bredasche Wildpastijen. Diverse galantines. Hoogenstraaten's Groenten-Soepen-Sausen en Pud dingen in blik. Groenten in blik der firma Tieleman en Dros. Stemgember. Comquats. ChowChow.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 3