Theehandel. Stoom-Koffiebranderij. RITSEMA Co., Zijlstraat 47. H. FRANKEN JK., Firma J. KALB. HEKKIW. BEAAM A VOK BEE MOELEK: UITVERKOCHT mmmi Depêt tanner Wijnen Centraal Bar, fim mm Hypotheekbank. €hi neesch-Japaosch blauw, De oudoordriogbare van den Heer M. GERMANS, Spaarne 86/88, Haarlem. Bakkerij „DE HOOP," Laarzenmagazijn. Limonade-Siropen, Barteljorisstraat, hoek Krocht. IDEAL FRANKEN'S Daar St. Nicolaas, §IPKEI9 Wijnhandelaars, Hofleveranciers, W elnachtsstollen, SEGAAR, BROMBERG A Co. Telephoonnnmmer 156. Thee van 0.60, 0.70,0.80, 1.00, 1.20, 1.40, 1.50 en hooger. Stofthee van f 0.70, 0.80, 11.25. Mokka Koffie. f 1.20 Wiener Melange 1. Surin. Koffie. 0.85 Préanger Koffie f 0.62y2 Java Koffie. 0.50 0.40 Bij 21/* Kgr. a contant 50/o korting. Amsterdamsche „BeNederl. Gredietbank", Nieuwe Gracht b|d Kruisstraat. Sluit le Hypotheek op de ïoor- deeligste conditiën. De Haarlemsche Brood- en Meelfabriek. Anegang 34, boek Schaghelstraat. TELEFOON 213. OATVAÏGElf: NIEUWE UITGEBREIDE COLLECTIE Groote Markt 23, 25. 27. bericht, dat van heden af alle Mantels» Kost unies en Blouses tegen be langrijk verminderde prijzen zullen worden zijn steeds verkrijgbaar J. SCHERPENHÜIJSEN Jr. I. HAAST, Barteljorisstraat 39, JAMS, Boode en Witte Bessenwijn, ROOKWORST, J. w. DEMMEES, De ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zij een gevestigd hebben in de Firma J. H. ENSCHEDÉ. Van af heden kunnen wederom bestel lingen gedaan worden van Tulbanden, Kerstbrooden en Kerstkransen, hetzij aan de Depothouders, loopers of aan de Bakkerij Ged. Oude Gracht No. 66. Hooidagentsohap: MAATSCHAPPIJ BROODPRIJZEN. Fijn gebTarwebrood p. Kgr. 14 Cfc Ongebuild Zeeuwsch Erop. 11 Mik12 Krentemik18 Wit Boggebrood9 Gerezen 91*» Zwart 10 Zoet 11 Fijn Krentebrood55 Gewoon 30 Tarwebloem in pak jes van i* Kgr. 8 Waterbroodje., Kadetje», Bol len, Strikjes, Timpjes, duit- «che Bollen p. «tuk 2 Gew. Krentenbroodjes p. st. 2^ Franaohe Wat.rbroodje. p. st. 21* Fijne Krentenbroodjes p. st. 3 Keukenbesohuit (ENKEL PLATTE). p. lO.tnk. 10 Lange Beschuit p. 20» 10 Het brood is uitfluitend verkrijgbaar in de bekende degSte waar iteedo schalen en gewioht voorbanden zyn, om de kooper. van het jniate gewioht te overtuigen. Haarlem, 22 Dec. 1900. (833) tegen bekende, billijke prijzen. Zeer geschikte Toorweipen roor geschenken in de naderende Feestdagen zijn onder deze Artikelen. ANEGANG 5. vele van mijn geachte Cliënteele in den waan verkeeren, alleen met St. Nico laas cadeau werd ge- gegeven, maak ik door deze bekend het zoo gunstig bekende A 60, 45, 30 en 26 ct. per pond, met V» pond cadeau, tot APBIL dagelijks versch te bekomen is. Hoogachtend, Prima kwaliteiten voor de Groote en Kleine Wasch en ook zeer goedkoope soorten bjj Beeldenfabriek, HAARLEM. Telephoon 350. SLEMPSIROOP, BISSCHOP-ESSENCE, zijn verkrijgbaar by eiken solieden Comestibles-winkelier. HEDEN ONTVANGEN: de bekende geurige alsmede Haagsche Leverworst- Tongenworst en Presskopf. vanaf 2 Kilo. 65 ct. de 5 ons. Jansstraat 33. TELEFOON 285. Hoogachtend, Gedrukt by DE ERVEN LOOSJES, Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 4