Haa§sche Kunstkring. TAALSTUDIE ZONDEK MEESTEE. J. M. SCHMIDT Kantoor en Magazijn 108, Brouwersvaart 108, Tweede Blad. R. MELVIL BARON VAN LIJNDEN, J. W. DEMMERS, Dames Handschoenen een ruime keuze stalen van zwarte en gekleurde Japonstoffen. SCHULD J. J. VAN KERKWIJK, Slijterij „d'ORANJEBOOM", van ZATERDAG 22 December 1900. ADVERTENTIEN. Jansstraat 33. 9 Gierstraat, over de Botermarkt. FANTASIE BOEZELAARS. DE WIJSGEER HUGH SCARLETT kilo Banket Allerhande, KERSTKRANSEN, J, SCHERPENHÜIJSEN Jr., Steeds Voorhanden: Dienstbodenmutsen. H. F. VAN DER GOES, De dochter uit „de Rooije Ekster" DE ERVH LOOSJES te Haarlem. Handelaar in alle soorten Best SPJECUIjAAS, FIJNE BESCHUITEN, 12 a 10 Ct. KLEINE RONDE, 20 k 10 Ct. LANGE BESCHUITJES, 20 a 10 Ct. bij H. PIETERS, KI. Houtstraat 10 VERLOTOO Yan Schilderijen, Aquarellen, Beeldhouwwerken et andere Kunstvoorwerpen. Loten a 2.50 verkrijgbaar bij DB ERVEN LOOSJES, Ged. Oudegracht te Haarlem. Mevronw! G. A. VERBEEK Jr., Breestraat No. II, Haarlem. CURSUS METHODE LANGENSCHEIDT! Telephoon 285. VRAAG: Huishoudgroenten van W. HOOG- STRAATEN en Co., Leiden. Hofleveranciers. en Opticien, (Magazijn „de Gouden Bril"), AMSTERDAM. Groote specialiteit in goed geslepen Brillen, Lorgnetten enz. Spreekdag in Haarlem, des Dins daps, ten huize van den Heer A. WEILL, Kruisstraat 41. Zooeven verschenen: door J. EIGENHUIS, Schrijver van Eenvoudige Zie lenen Vit Waterkerk Prijs ing. f2.50; geb. f2.90 (RED POTTAGE) door MARY CHOLMONDELEY. Van dezen roman verwach ten de Uitgevers een even groot succes als verleden jaar van David Harum De laatste weken worden er in Amerika 1500 ex. per dag verkocht. Prijs ing. f 3.25; geb. f3.90. Uitgave van DE ERYEÏ DOOSJES te Haarlem. Zaterdag, Zondag, Maan dag en de beide Kerstdagen, geeft de ondergeteekende bij elk von f 1.10, f 1.en 80 ct. een pond St. Nicolaas, en bjj elk pond Banket Allerhande, yan 60, 50 en 40 ct., een Vs pond prima St. Nicolaas cadeau. Het best Adres voor prima A 60 cent per pond. Aanbevelend, Banketbakker, VIJFHOEK. Door deze wordt uwe aandacht gevestigd op 'de zaak] in GAREN, BAND, KANTEN en BORDUURSELS, Gekleurde LINTEN, HAAKGARENS, verschillende SAJETTEN, KOUSEN, SOKKEN. TRICOT en gemaakte GOEDEREN en CORSETTEN. Groote keuze DAMES- en KIN DER BOEZELAARS, J ONGENS BLOUSES en BROEKEN, SPORTHEMDEN, FRONTS, MANCHETTEN, HANDSCHOENEN, KNOOPEN, DASSEN, STRIKKEN, BOEZEROENS, BLAUWKEPER COLBERTS, BROEKEN, WERKKIELEN enz. KEPER, wit en ruw KATOEN, FLANEL en SCHORTENBONT in verschillende patronen. EAU DE COLOGNE, ZEEPEN, enz. AANBEVELEND, Ondergeteekende beveelt zich be- teefd aan voor het wassohen van Adres Clercqstraat 131, desver- kiezende kunnen zjj ook bezorgd worden Gr. Heiligland 66. Wed. J. KOK. Uu> Dw. Dn., Dit najaar verschenen: door SUZE LA CHAPELLE ROOBOL, Schrijfster van „De familie de Rept", em. Prijs ing. f 2.50geb. f 2.90. door TBE8È8E HOVEN. Schrijfster van „Véva", enz. Pr(js ingen. f 4.90; geb./'5.50 ultgavb van A. DE ROVER, Het laatste nummer van De Hollandsche Revue, bevat o.a. het portret van Secr.-Gen. van het Hof van Arbitrage. Voorts een Karakterschets met portret van Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Prijs f 1.per nummer; f 7.50 per Jaargang. DE ERVEN LOOSJES, Uitgevers te Haarlem. a 50, 40 en 30 ct. per 5 ons. DAGELIJKS VERSCH, Wenscht u een glas heerlijke Punch dan is het goedkoopste en beste adres in de PUNCH VAN RUM No. 1f 0.80 per fl. VAN CITROENEN No. 21.— VAN CITROENEN No. 11.20 VAN ARAC (witte)1.30 VAN CITROENEN (superieure) „1.40 BOERENJONGENS van af„1.— liter. ADVOCAAT la Vanille„1.— Aanbevelend, RmF** Briefkaart voor bestelling wordt vergoed. Ieder die bij mij een flesch Punch koopt krijgt daarbij cadeau een spel speelkaarten of scheurkalender, naar verkiezing. FRANSCH. mTITSCH. ENGELSCH. LATIJN. GRIEKSCH. (elk compleet in is brieven k SO cent», duB 10.80). JAVAANSCH. compl. in 15 brieeen k 60 ct., dni f9. ITALIA ANSCH. SPAANSCH. PORTUGEESCH. ZWEEDSCH. DEENSCH—NOORSCH. HOLLANDSCH. MALEISCH. (elk compl. in 12 brieven k 60 cent», due f 7.20). 19" Wie in verrassend korten tijd vreemde talen wil leeren schaffe zich aan bovenstaande cursussen Methode LANGENSCHEIDTSER- VAAS DE BRUIN, welke door geen andere methode voor zelfonderricht wordt overtroffen 1 Er zijn namaaksels doch welk nut hebben dia gesticht in vergelijking met de methode Langenscheidt? Verscheidene hoofdonderwijzers op afgelegene plaatsen in ons land, hebben, louter door eenen Oureus Methode Langenscheidt te beoefenen, met glans hun examen in die taal kunnen afleggen Hunne eigenhandige brieven ge tuigen het. De resultaten der Methode Langenscheidt zijn in waarheid verrassend ze grenzen aan het ongelooflijke! De Methode Langenscheidt is de eenige methode voor self onderricht, die alleB geeft, wat de degelijke te leermeester geven kan. Met het beste mon delinge onderwjjs kan men de uitspraak der vreemde talen niet zuiverder en gemakkelijker machtig worden, dan met de Methode Langenscheidt, die u daarbij op even eenvoudige wijze als aangenaam onderhoudend, inwijdt in al de onderdeelen der Spraakkunst. Wie zi ch, alleen door zelfonderricht, in eene vreemde taal wil bekwamen, practisch en wetenschappelijk tevens, wachte zich voor elke andere methode het eenige, dat hem tot zijn doel kan brengen, is een Uitvoerige proeven van bewerking en prospectus gratis verkrijgbaar bij DE ERVEN LOOSJES, boekh. Haarlem, Ged. Oude Graoht 88.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 5