KRONIEK N ieu wsberichten. De Gemeenteraad was Woensdag we der bijeen. Na de gewone mededeeliogen werd het volgende behandeld. Goedgekeurd werd een voorstel om, aangezien de begrooting van het Etis. Gasthuis nog niet is goedgekeurd, aan Regenten machtiging te verleenen tot het doen van noodige uitgaven. De Heeren Anderheggen en Neumeijer verzoeken verlenging der concessie El. tram AmsterdamHaarlem. De verlenging wordt toegestaan tot 31 December 1901. B. en W. stellen voor de Eerste Nederl. Electr. Trammaatschappij bepaalde stop plaatsen toe te staan, dus een stelsel van vaste halten en zulks bij wijze van proef voor één jaar. De Heer Groot wenscht eerst het getal stopplaatsen te weten. De Heer Leupen vindt stopplaatsen niet noodig. De Heer Stolp vindt dat ookhet publiek is thans goed gediend. Stopt men minder snel, dan is er minder slijtage. Evenzoo de Heer Roog. De Heer Tjeenk Willink meent, dat de belangen van het geregeld vervoer voor stopplaatsen pleit, is voor de proefneming. Nog de Heeren Speel man, voor proef, de Heer Schurmann tegen, de Braai mede tegen. Nog een paar Sprekers. De Voorzitter beant woordt. Voorstel in stemming wordt aangenomen. De Glazenwasschei sfirmaC. Hulsebosch en Zoon, ondervindt veel ongerief van het overal wegnemen van stadspompen. Zij verzochten den raad haar in deze tegemoet te komen, maar B. en W. advizeeren in af wij zenden zin. De Heer de Braai wil tegemoetkomen. Wethouder de Breuk beantwoordt. De Heer Snel- tjes wijst op het noodige wegbreken van pomp Groendaalsteeg. Voorstel aangenomen. Voorgesteld wordt van eigenaren van perceelen in de Verlengde Gasthuislaan voor de gemeente over te nemen gronden voor openbare straat bestemd. Zij willen hiertoe 1.per MJ betalen, en voor het aanleggen van publieke werken aldaar wordt aangevraagd ƒ700. De Raad beschikt gunstig. Voorgesteld wordt B. en W. uit te noodigen voorstellen te doen tot het uitgeven in erfpacht van nog onver kochte gronden aan het Leidscheplein. Hiertoe wordt besloten. Vastgesteld wordt dat tapijtklopperij alleen mag uitgeoefend worden op zekere gemeentegronden in noordoostelijk deel der gemeente. De Heeren V. d. Kamp en de Breuk hadden hier het woord. Mevrouw de FavangeBarnaart wenscht in aanmerking te komen tot het in huur bekomen van een stuk grond ten zuiden van het buitenverblijf Spruitenbosch. B. en W. stellen voor den grond te verhuren voor 239.17 y2 in tegen stelling met de Comm. Openb. Werken die advizeert tot ƒ318.90. De Heer Modoo wenscht het hooge bedrag. De Heer Stolp, lid der Comm. evenzoo. De Heer De Breuk zet het standpunt van B. en W. uiteen. De Heer Hofland wil ook den hoogen prijs. De Heer de Braai evenzoo. Wethouder Waller zet de zaak uiteen. Eenige Sprekers laten zich nog over de zaak uit. Voorstel Modoo hooge prijs, 10 ets. per M., wordt aangenomen met 15 tegen 13 stemmen. De Heer Muller, eigenaar van het stuk grond hoek Raamsingel en Houtplein deelt den Raad mede, dat hij in tegen stelling met een vroeger Raadsbesluit het recht meent te hebben zijn terrein bij de eigendomsgrens af te snqden. Adressant brengt den loop der kwestie in herinnering en in het algemeen is uit het adres op te maken, dat het verschil loopt over de rooilijn-bepaling en hjj verzoekt den Raad hem niet langer te bemoeilijken in de vrjje be schikking over zjjn grond. B. en W. stellen voor adressant te berichten dat het aangeven van rooiing behoort tot hunne bevoegdheid. Dr. H. D. K ruseman bracht den loop der zaak in herinnering. Spreker meent, I dat de verschillende adviezen met elkaar in strijd zijn. Stelt voor adressant te berichten, dat de Raad hem niet wenscht te bemoeieljjken, doch dat bepaling van de rooiing blijft aan B. en W. De Voorzitter merkt op, dat de kwestie juist betreft de rooilijn en de eigendoms- Ijjn. Als de Raad het voorstel B. en W. aanneemt, zou er onderhandeld kunnen worden. De Heer Roog meent, dat het goed is het voorstel aan te nemen. Een gemeentebestuur heeft niet het recht als hier, willekeurig de rooilijn te bepalen. De Heer Kruseman trekt zijn amendement in. In behandeling komt de verhuring van gemeentegronden. De nog al uitgebreide slaat blijkt beduidend hoogere eischen voor huur te stellen. Slechts zeer enkele prijzen zijn hetzelfde gebleven, verreweg de meeste zijn aanmerkelijk verhoogd. Voorgesteld wordt, de thans bestaande prijzen nog te big ven bestaan gedurende 1901 en de nieuw voorgestelde prijzen in te voeren in 1902. De Heer V. d. Kamp wjjst op de verschillende maat waarmee gemeten wordt. Wil een uniform prijs. Wenscht 10 ct. voor onbebouwde, 20 ets. voor bebouwde gronden. De Heer Modoo wil de gestelde prijzen nu reeds doen ingaan. De Voorzitter zegt waarom het uitstel is voorgesteld. De Heer Willink wil thans doen ingaan. De Heer Roog steunt voorstel B. en W. De Heer Welsenaar brengt nog iets in 't midden. Wethouder de Breuk licht nog toe. Voorstel Modoo, nieuwe huren te doen ingaan 1901, wordt nog breed voerig besproken en daarna verworpen met 15 tegen 13 stemmen. De Heer de Braai wd nu althans de gronden waarop het brood niet verdiend wordt met 1901 meer laten betalen. De Voorzitter meent, dat dit voorstel toch nog eens goed moet oVergedacht worden. Omtrent het verhuren van water aan de firma Jansen Co besluit de Raad de firma te berichten, dat het bedoelde water niet dan tot 31 December 1901 te bestendigen. De Heer Modoo komt terug op zijn verworpen voorstel en stelt voor den huur als overgangsmaatregel met 1901 te verhoogen met de helft der voorge stelde verhooging en met 1901 met het geheele bedrag. Dit wordt ook verworpen. Op een verzoek van P. J. Severjjnse tot aankoop van bij hem in huurzjjnden gemeentegrond wordt voorgesteld dit te wjjzen van de hand, doch die grond weer voor een jaar in huur af te staan. Toegestaan. P. J. Schwartz verzoekt de vergun ning tot het bouwen op de stadsmuur weder te verlengen. De Raad besluit de vergunning opnieuw voor den tijd van een jaar te verleenen. De Raad besluit op de gestelde voor waarden vergunning tot het in gebruik nemen van vijf lokalen der vierde Tus- schenschool aan de Vereeniging «Zon dagsschool de Zaaier", voor het houden van een Zondagsschool. Tot lid der Comm. lichtfabrieken wordt benoemd de Heer Van Lennep. Tot onderwijzeressen eerste klasse worden bevorderd Mej. Burger, ^choe- maker, Van Oosterhout, Lugten en Van der Voorttot onderwijzers eerste klasse de Heeren Cransberg, Nonkes, Zijlstra en de Boer, nadat Wethouder Kruse man het stelsel van bevordering had toegelicht. Tot lid in de Commissie van Toezicht op het Stedelijk Museum wordt benoemd de Heer L. P. Zocher; tot Conrector aan het Gymnasium Dr. H. M. B. ter Haar Romeny; tot lid in het College Curatoren van het Gymnasium Mr. N. G. Cnoop Koop- mans tot lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, Mr. L. C. Kronenberg en Dr. M. Greshoff; tot Commissaris van de Stads Apotheek Dr. L. C. Proot; tot leden der Comm. van Toezicht op het Lager Onderwijs Dr. A. E. ten Oever, Dr. M. Greshoff en Dr. W. G. Huet; tot regent van het Barbara-Gasthuis de Heer M. N. Beets tot regent van het Gasthuis de Heer C. Druyvesteyn tot lid van de Commissie voor het Sted. Muziekkorps de Heer Baron Van Lij nden. Vervolgens had eene geheime zitting p'aats. Na heropening der vergadering kwam in behandeling het stuk betreffende het wereldkundig maken van zaken, be sproken in geheime vergadering. Het College acht het noodig, dat door den Raad daartegen wordt opgetreden en stelt daarom voor, den Voorzitter uit te noodigen de feiten hierop betrek king hebbende ter kennis te willen brengen van den Officier van Justitie. De wet toch verbiedt het bekendmaken van geheimen, die verplichtend zijn gesteld in tegenwoordig of vroeger ambt of beroep en eischt hiervoor straf, terwijl de wet onder ambtenaren ook de Raads leden rekent. De Voorzitter deelde echter thans mede, dat een der Raadsleden hem had medegedeeld, een en ander omtrent het voorgevallene in geheime zitting te hebben verteld, van meening dat het hier geen geheim punt betrof. Het lid had echter verklaard in het vervolg zich van zulke dingen te zullen ont houden. B. en W. trokken dientengevolge hun voorstel tot vervolging in. De Heer Groot wenschte niet na te laten zijne afkeuring uit te spreken over de bladen, die zich tot deopenbaarmaking leenden. De Heer Roog beklaagde zich, dat hetgeen door hem in bedoelde zitting was gezegd, geheel verdraaid was weergegeven, waardoor de voorstelling bespottelijk was, en de Heer Schram wijst op slechte persmanieren, wat echter alleen van toepassing is op bladen die zich dat behooren aan te trekken. Nog besloot de Raad tot aankoop van een stuk grond groot twee Hectaren. Na een vraag van den Heer Stolp en den Heer Schram betoogde de Voorzitter dat zulke vragen liever aan den betrok ken Wethouder moesten gedaan worden, dan er den geheelen Raad mee op te houden. De vergadering wordt gesloten. Tweede Kamer. In de zitting van Donderdag werden de beraadslagingen over de 6e afdeeling landbouwvoortgezet. De Min. van Bin- nenl. Zaken verwachtte van de ingediende wet tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee verbetering van den toestand in het Zuiden des Lands, waar door de terugzending van vee uit België de tuberculose opeenhoopt. Hij zou geen speciale wet tot het tegengaan en straffen van veevervoertoezeggen.DeMin. bestreed de meening van den heer Hennequin, dat voor het lager landbouwonderwijs, inzonderheid voor de wintercurzussen, te weinig wordt gedaan, Ter verkrijging van Landbouwonderwgzers want gemis daaraan is een der redenen dat er niet meer winterkurzussen 'zijn zgn zelfs premies uitgeloofd voor het behalen van de akte van landbouwonder wijs. Met de meeste kracht zal gewerkt worden aan het wetsontwerp tot nadere regeling van landbouwvertegenwoordi- ging. De Min. verdedigde de aanstelling van een landbouwinspecteur. De Heer van der Zwaag achtte met het landbouw- komitee niet noodig het aanstellen van een nieuwen landbouwinspekteur, waar van hij ook vreest uitbreiding van het ambtenaars Korps. Ook wettelijke ver tegenwoordiging acht hg uit een prak tisch oogpunt onnoodig. De heer Troelstra verdedigde de aanstelling van een inspec- j teur ter verkrijging van een bevoegd ambtenaar, opdat de sociale hervormingen 1 op landbouwgebied, die dringend noodig zijn, tot stand komen. Politieke richting kan bij de benoeming er buiten gelaten worden, maar Spreker wenschte voor deze betrekking een man van vooruit strevende opvattingen. Toen echter de de Min. opmerkte, dat een nieuwe in- spekteur slechts technisch adviseur is, verklaarde de heer Troelstra zich eerst tegen de aanstelling, waartoe, na be strijding door den heer de Savornin Lobman, met 46 tegen 41 stemmen werd besloten. De oprichting van een suiker laboratorium aan de Rijks Landbouw school werd bestreden door den heerFerf. De heer Hennequin, zich daarbjj aan sluitend, bestreed ook de instelling van een tweede plantenkas voor het onderwijs in tropiesche kuituren aan die school. Laboratoriums en plantenkas werden verdedigd door de heeren Pynacker Hordijk en Hesselink van Suchtelen. Laatstgenoemde achtte verandering der grondslagen van het Landbouwonderwijs onnoodig, maar drong aan op eene betere inrichting der Landbouwschool. Na nadere toelichting, door den Minister, die betoogde, dat de lessen aan het suikerlaboratoiium gevolgd kunnen wor den door allen die daartoe voldoende theoretiesche en practische kennis toonen vereenigde de Kamer zich zonder stemming, met het voorstel tot oprich ting van laboratorium en plantenkas. Aan den heer Hennequin verklaarde de Minister, scheiding tusschen de betrek kingen van landbouwleeraarendirekteur der Winterschool te willen bevorderen. Een door den heer Bouman c.s. voorge steld amendement om de Rijks vakzuivel- school niet te Leeuwarden, maar te Bolsward te plaatsen werd, na be strijding door den heer Pyttersen en den Minister anngenomen met 75 tegen 12 stemmen. Bjj het verder debat ant woordde de Minister den heer van der Zwaag, geen wetswijziging te kunnen voorstellen om het mond- en klauwzeer weg te nemen uit de wet. Bij besmet telijke ziekte werd echter opgemerkt, dat, wanneer van geen opzet blijkt, niet tot verbeurdverklaring van het vee wordt overgegaan. De Min zal daarom trachten op dit punt de wet te verzachten. Vooraf waren goedgekeurd art 137 173, en had artt. 174 (subsidiën tot verbetering der Nederlandsche paarden rassen) den heer 't Hooft aanleiding gege - ven tot het voorstellen van een amende ment, om dezen post met 2450 te verminderen, dat echter op verzoek van den Minister werd ingetrokken. De heer van Dedem vond het wenscheljjk veulens in het buitenland aan te koopen, waar tegen de heer Smeenge protesteerde, Nadat artt. 176—184 waren goedgekeurd. verzocht de heer Schaper bij art. 184 (kosten van onderhoud en verbetering van bosschen enz.) inlichting omtrent den toestand der boscharbeiders, welke hem door den Minister werden verstrekt. Na repliek van den heer Schaper werden artt. 184—186 goedgekeurd. {Wordt vervolgd.) Het Fransche blad Le Soleil meent te weten, dat President Kruger door den Czaar zal ontvangen worden zoodra Z. M. in het winterpaleis zal teruggekeerd zijn. De gezondheidstoestand van den Czaar moet allengs beter worden. Er kan natuurlijk niet gezegd worden of de kans voor Kruger om bij den Czaar iets voor zijn land gedaan te krijgen, schoon staat of niet, maar zeer zeker zal zijn aanzien er door in Europa ver hoogd worden. Een bericht uit New-York aan de Morning Leader vestigt de aandacht op het niet onbelangrijk verschijnsel, dat verschillende Engelsche reeders in on derhandeling zijn gekomen metAmeri- kaansche firma's over het verplaatsen hunner werven naar de Vereenigde Sta ten. Ook de bekende firma Wickers Maxim Co. moet met het huis Cramps te Philadelphia in besprek zijn voor het oprichten van een groot syndicaat voor de vervaardiging van oorlogsmateriaal. Central New» seint uit NewYork een telegram uit Tacoma over inhoudende, dat de rgkste goudvondsten dezer dagen aan de Yellowrivier zjjn gedaan 300 mijl van den Yoekon. Twee mannen hadden daar 35.000 dollars in goud gevonden op een stukje grond van slechts negentien vierkantea voet. Zg onderzochten tevens de rivier over een afstand van drie mijl en vonden overal sporen van goud. Gedrukt bjj DE ERVEN LOOSJES te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 6