HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN enz. No. 103 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigsteaargang 144 van ZATERDAG 29 December TE HAARLEM I N ieuwsberichten. TELEPHOO NfNjtJ M M E R TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden—,25. franco p. poet—,40. Abonderlfjke n»mmerg 8 centen per stik. Pr|i per Advertentie van 1-5 regels 10.25, elke regel meer 5 cents, greete letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentie», worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG da middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Rkntifltb R-ftmflonte. OudpAaarsannnd. tnt ruil hun rlf»l Nipiiwa w;an«nc Zondag 30 Dec., Oudejaarsavond en 1 Jan. (Nieuwjaarsdag). Eglise Walloime. Dix heures, Mr. Muller. La St. Silvestre. Soir 7 heures, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: Oed Oudegracht.) Voorin. 10 ure, De. Mulder. Avonds 5 ure, Ds. Mulder. Oudej aarsavond. 'i Avonds 7% ure, Ds. Mulder. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Avonds 5Va ure, Ds. Tibben. Oudejaarsavond. 's Avonds 8 uur, De. D. Tibben. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. Zuiderstraat Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. 's Avonds 51/» ure, Ds. Schotel. Oudejaarsavond. 's Avonds 8 ure, Ds. Schotel, Nie uwj aarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. Luthersche Kerk. Toorm. 10 ure, Ds. Wempe. Oudejaarsavond. 's Avonds 7 ure, Ds. Poolman. Besluit van Jaar en Eeuw. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Voorm. 10 ure, Dr. Elhorst, 's Avonds 6 ure, geen dienst. Oudejaarsavond. 's Avonds 7 ure, Ds. Hesta. Remonstrantsch Geref. Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. J. van Loenen Martinet, Em. pred. te Amersfoort. Oudejaarsavond. 's Avonds 7 ure, Ds. Wempe. Kerk der Broedergemeente. Voormiddag 10 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Oudejaarsavond. Voorm. lli/j ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Sabbat (Vrijdag) 's avonds 8 ure, Bespreking van de Profetiën. Sabbat (Zaterd.) vm. 10 ure, Prediking. Sabbat (Zaterdag) Nam. 3 ure, Sabbat- school. Onderl. Bijbelbespreking. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 91/, ure, Bidstond. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure, Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 'g Avonds 8 ure, Jengedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8y, ure, Bidstond. Oudejaarsavond. Avonds 11 y, ure. Bidstond. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Onderl. vergadering. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bar* school C, Leidsche Vaart. BUITENGEMEENTEN. Waai niats andars vermeld wordt, wordt da JTad. Hervormde Kerk bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk. Oudejaarsavond. 's Avonds 7 nre, Ds. Gerth van Wijk. Collecte voor noodljjdende Kerken en Personen. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Doopsbediening. Oudejaarsavond. Nam. 7 ure, Ds. Boon. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Oudejaartavond. Nam. 6*A ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Toorm. 10 ure, Ds. Sepp. Oudejaarsavond. 's Avonds 61/, ure, Ds. Sepp. Bloemendaal. Toorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. Oudejaarsavond. 's Avonds 7 nre, Ds. van Leeuwen. Nieuwjaarsdag Voorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Voorm. 10 ure, Ds. Kuglman. Oudejaarsavond. 's Avonds 6Vi ure, Ds. Kuglman. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Kuglman. Hillegom. Voorm. 10 ure, Ds. v. Veen. Avonds 5 nre, Ds. v. Veen. Oudejaarsavond. 's Avonds 7 ure, Ds. v. Veen. Nieuwjaarsdag Voorm. 10 ure, Ds. v. Veen. Houtrijk en Folanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Bevestiging v. Kerkeraadsleden. Oudejaarsavond. '•Avonds 7 ure, Ds. Heeringa. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Velsen. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. Pred. te Zandvoort. Nam. 6 ure, Dr. Klap. Bevestiging van nieuwe lidmaten. Oudej aarsavond. 's Avonds 61/, ure, Dr. Klap. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Dr. Klap. Heide. Toorm. 10 ure de Heer Gutteling. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Dr. Klap. Pred. te Velzen. Oudejaarsavond. 's Avonds 61/, ure, Ds. Hulsman. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. WETEN EN WERKEN. Maandagavond trad de Heer A. van der Voort op. Juist den avond voor Kerstmis een bijeenkomst, men kan nagaan, dat dit voor velen niet zeer geschikt was. Daarom dan ook, dat er veel minder toehoorders waren. Zeker jammerde voordracht was aantrekkelijk genoeg. Zij handelde over de oudste geschiedenis van Haarlem. Het landschap zelf toonde in hoofdzaak een veenachtigen bodem gevormd uit de bekende veenplanten, van Sassenheim tot Uitgeest een breede, deltavormige strook, onze latere bloembollengrond. Aan den Oostkant van het Spaarne bosch; een en ander verlevendigd door moeras- en watervogels. Van de zoog dieren was waarschijnlijk de otter de eenige vertegenwoordiger. Vrij algemeen worden de Kaninefaten voor de eerste bewoners van deze streek gehouden. Zij bewoonden kleihutten over een houten geraamte gebouwd. Geld was hun onbekend. Hun gods dienst was een veelgodenvereering, hun godsdienstfeesten werden gehouden in de open lucht. Dieroffers werden dien goden gebracht. De benamingen van veel dier gods dienstige gebruiken leven nog in onzen t(jd voort, Spreker gaf hiervan eenige voorbeelden. De rechtspraak had mede plaats in de open lucht. De misdaden werden gestraft met geldboeten. Recht was moeielijk te krijgen en soms, in twijfelachtige geval len besliste een godsgericht over schuld of onschuld. Men stelt zich voor, dat de eerste woonhutten geplaatst waren omstreeks de plaats waar de Beek, toen een open water, in het Spaarne vloeit, welk water reeds in de 15e eeuw werd overdekt en sedert dienst doet als riool. Een eeuw na het begin onzer jaar telling ontmoeten wij de veel meer be schaafde Romeinsche cohorten in deze streken. Ouze kennis van den landzaat danken wij voornamelijk aan hen. In velerlei opzicht verbeterden zij de toestanden, de heirwegen werden aan gelegd, gebouwen gesticht, handel werd gedreven, doch deze bepaalde zich nog tot ruilhandel. Nieuwe wapens, kleederen, sieraden kwamen in het bezit der be- woners. Ontgravingen in latere tijden hebben veel licht verspreid omtrent de aanraking met Romeinen. Alles wisselt. In de vierde eeuw was het uit met de macht der Romeinen, zij waren verdrongen, deze op hun beurt moesten wijken voor Friezen en Franken, waardoor telkens het oorspronkelijk geslacht zich oploste onder de indringers. Het Christendom heeft in deze streken nooit goed wortel kunnen schieten vóór Karei de Groote zich aan deze aange legenheid wijdde. Zoo langzaam aan had zich om en in de nabijheid van het Zand, de Groote markt, eene bevolking gevestigd. In den Christelijken tijd verkrijgt dit plein in de geschiedenis der in wording zijnde stad veel beteekenis. De Groote kerk verrees er even als enkele kloosters in den omtrek er van. Toen werd Haarlem tot stad verheven en verkreeg zij eenige voorrechten, waarop de poorters niet weinig trotsch waren. Spreker deelde mede, dat die oude stad besloten was tusschen Spaarne, Oudegracht, Kraaienhorstergracht (Nas- saulaan), Ridderstraat en Bakenesser- gracht, welk oudste stadsgedeelte zeker niet uitmu at door een regelmatig aan gelegd stratennet. Een sluis en een dam werden in 1240 gebouwd. Verder werden de verschillende ver grootingen op den plattegrond aangetoond en volgden eenige geschiedkundige feiten, waarbij Haarlem betrokken was. Op Oudejaarsavond heeft geen bijeen komst plaats, niet voor den eersten Maandag in Januari worden wij weer verwacht. Dan zal de Heer C. Kuhn de spreekbeurt vervullen. De plannen van President Kruger hangen nog in de lucht. Voorloopig schijnt hij in den Haag te blijven, doch er is ook sprake vaneen tijdelijk verblijf te Utrecht. De President heeft een bezoek ge bracht aan Prins Hendrik van Mecklen burg, dat gevolgd werd door eene tegen bezoek. De Boeren zijn de Kaapkolonie binnen gedrongen onder rechter Herzog, dien tengevolge hebben de Engelschen voor loopig de vervolging van De Wet op gegeven. Medegedeeld wordt dat hun aantal vier duizend man bedraagt, doch in Engeland vindt men deze schatting te hoog. Een Duitsch blad, dat meestal goed is ingelicht, weet nog mede te deelen, dat Herzog twee treinen met proviand en ammunitie buit maakte en tachtig mannen gevangen nam. De stad Colesberg in Kaapkolonie is door de Boeren bezet en hun comman do's nemen gestadig toe. De Wet zit honderd vijftig mijlen, oostelijker, te Ladybrand. De Kaapse! e regeering moet zeer ontstemd zijn over den loop dien de zaken thans nemen, te meer omdat daar geen bereden Engelschen troepen zijn. Op aanvoer vsn nieuwe troepen naar Z. Afrika word I sterk aangedron gen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1