J. A. BODE TELEFOON No. 4051 Plaatselijke Berichten. I J- 1 KLEINE FLACONS GLUTON MET WATERRESERVOIR PRIJS 35 CENT De Voet en zijn verzorging. Begraf en is-Vereen iging Santpoort-Station en Omstreken" tegen den kostenden prijs. lie requesten en verzoekschriften Hagelingerweg 92 Santpoort-Dorp DRIEHUIZERKERKWEG DRIEHUIS IETS NIEUWS VAN TALENS BOEKHANDEL CORNEGGE Opgericht 6 Februari 1934. Kantoor Hagelingerweg 92, Santpoort-Dorp Tel. Santpoort-Dorp 23013 Tel. Santpoort-Station 2240S Uitvoerder: JAC. UITENDAAL Begrafenissen voor Leden Heeremans, voorz. M. J. Post, secretaris EERSTE KLASSE ASSURANTIËN A EERSTE KLASSE VERZEKERINGEN worden voor U verzorgd door M. J. POST, Gep. Rijks-Ambt. 81 Brillen Horloges Klokken Tooneel-, Veldkijkers Gouden en Zilveren Sieraden Tafelzilver Gero-Zilver Optische Slijpinrichting Reparatie Uurwerken Moedercursus. „HET WITTE KRUIS" Afd. Velsen Te beginnen Woensdag 23 Jan" a.s. 's avonds om zeven uur zal in het Witte Kruisgebouw aan de Kennemerlaan 125teIJmuiden een moedercursus worden ge houden, voor vrouwen en meis jes boven de achttien jaar. De iessen die twee maal per week plaats vinden, gedurende zes weken, zullen worden gegeven door Zuster N. Nieuwpoort, Docente van de Prov. Commissie voor Kinderhygiëne. Er zal voor de dames die aan dezen cursus wenschen deel te nemen zeer veel te leeren zijn. Voortdurend blijkt telkens weer, dat door onvoldoende kennis van zaken, allerlei dingen ge beuren, die zeer nadelig zijn voor de jonge moeder en de zuigelinge. Deze cursus te volgen, is daarom van zeer grootbelang, omdat iedere moeder voldoende met de verzorging van haar baby op de hoogte behoort te zijn. De kosten die het volgen der cursus met zich mede bren gen, zijn zoo laag mogelijk ge steld en bedragen slechts één gulden Dit kan dus voor nie mand een bezwaar zijn, dezezoo leerzame lessen te volgen. Voor deelname kan men zich opgeven, bij den administrateur der vereeniging, den heer Joh. Woltman, Kennemerl. 125 te IJmuiden, 's avonds tusschen vijf en zeven uur. De voet is een prachtig bouw werk, wonderlijk geconstrueerd om twee verschillende fuucties te verrichtendragen en voortbe wegen van het lichaam. Hij is dus stevig en toch bewegelijk, waar bij de stevigheid niet aan de be wegelijkheid, noch de bewege lijkheid aan de stevigheid is op geofferd. De dienaars voor het geheele leven mogen wij niet veronacht zamen, te meer, daar loopen nog altijd de gezondste van alle spor ten is, welke de bloedsomloop en de functie van alle organen be vordert. Wat zien we echter Van jongs af wordt een voet groot onrecht aangedaan. Gemaakt om op den eenigszins veerenden aardbodem te loopen, waarbij de volle voet bodem steun heeft en natuurlijke massage van de voetzoolspieren plaats heeft, wordt de voet ge snoerd in een schoen, de huid is afgesloten van licht en lucht en wordt veelal nog afgekneld in het modeschoeisel. Ook wordt er veel tegen de hak- lioogte gezondigd. Het voort durend dragen van een te hooge hak veroorzaakt een verschui ving van de voetwortelbeenderen welke op hun beurt weer de lig ging van de middenvoetbeen deren verwringener ontstaat een te lage, te lange en te platte voet- vorm. Die verschuiving en ver vlakking gaat meestal gepaard met een lichte draaiing van het scheenbeen, waardoor de binnen- enkel zoo typisch uitsteekt en meer naar achteren en lagerkomt te liggen, terwijl de buiteneukel naar voren draait. Hierdoor ont staat een lichte x-beenstand, daar door de draaiing van het scheen been het dijbeen eenigzins mee moet doen. En, als om het aangedane onrecht te straffen, kan de voet alleen met pijn zijn hooge taak verrichten en is het loopen geen genot meer, maar een kwelling, die men liefst en zooveel mogelijk vermijdt. Nu meene men niet dat altijd een platte hak gedragen moet wordende meeste voeten kunnen goed een 4-6 c.M. hak hebben en het is zelfs goed verschillende hakhoogten door elkaar te dragen opdatde verschillende spiergroe pen geoefend en sterk blijven. Een enkelen keer, bij een ge legenheidstoilet, mag gerust wel eens een zeer hooge hak gedragen worden. Vooral het ontbreken van den natuurlijken voetbodem bij het in massa geproduceerde schoeisel en de te nauwe teenpartij in zeer veel fabrikaten (gelukkig niet alle) wreekt zich ten slotte en eeltvorming, likdoorns, plaatse lijke doorzakkiug van het gewelf, kunnen namelooze pijn en vóórt- durende vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in heup en rug, zelfs in den hals veroorzaken. Naast coufectie-schoenen heb ben ook confectie-steunzolen veel op het gewetenbij de groote onderlinge verschillen van rechter en linkervoet van een voetlijder is het haast ondenkbaar, dat con- fectie-zolen, zelfs al zijn ze iets bij te stellen, voldoen. Ziet men b.v. 10 voeten no. 42 bij elkaar, dan verschillen ze in het gunstigste geval in 10 op zichten de eene voet is vleezig en zwak, de ander pezig en sterk, er zijn knokige, nerveus gevoelige voeten, daarbij kan de hiel en dit is het allerbelangrijkste bij steunzolen zijn: kort, lang, smal, breed, enz., enz. Daarbij, wanneer het gaat om afwijkingen te herstellen, b.v. doorzakking van den voorvoet, dan worden de verschillen nog veel grooter, Want meestal zijn zelfs bij iemand met doorzakking in beide voeten, die doorzakkingen verschillend. Die correctie is een uiterst conscien- tieuse zaak. Het is zeer moeilijk om daarvan de juiste hoogte te bepalen en ze op de juiste plaats aan te brengen. Wanneer dit niet nauwkeurig geschiedt, veroor zaken de zolen in de eerste plaats pijn en ten tweede uitrekken en verslappen van de spieren. Is een zool te hoog aan binnen-of buiten- hol, dan wordt de bloedsomloop belemmerd en ontvangen de teenen onvoldoende bloed, met alle gevolgen van dien. Gelukkig leven weineen tijd, dat er meer aandacht aan de voeten wordt besteed er bestaan vele inrichtingen voor voetver zorging en deze geregeld te be nutten wordt in het geheel niet meer als luxe aangezien. Het is een antiek begrip, dat veel wasschen den voet zwak maaktintegendeel behoort men de voeten dagelijks te wasschen, daarna stevig te drogen, vooral tusschen de teenen. Het vele baden in soda-water, een ingeburgerde liefhebberij, is ook glad verkeerd, het maakt de huid schraal en droog een wenig invetten is veel beter Ook de nagels worden veelal verkeerd gekniptdeze moeten recht en niet tekord worden afge knipt. Ze moeten juist den top beschermen. Zij, die veel staan, moeten eiken dag een paar minuten voetgym- nastiek doen en vooral zooveel mogelijk loopen. in een volgend artikel zullen we enkele oefeningen opgeven en ook eenige wenken voor de bahande- liug van wintervoeten. H. van Leeuwen, Voetkundige en Chiropodist. Kerstfeest in Zuid-Slavië. Kakelend als een kloekhen. Het Kerstfeest wordt in het oude Servië op den dag die bij ons den Driekoningendag ge noemd wordt, gevierd. Een correspondent van de N. Rott. Ct. doet er in een schrijven aan dat blad intersante mededeelingen over. Wij laten ze hier volgen. Belgrado viert tweemaal Kerst mis en tweemaal Nieuwjaar. De eerste maal om zoo te zeggen als hoofdstad van Zuid-Slavië, die, als zetel van het centraal bestuur, ook vele katholieken, protestanten en oud-kaholieken onder haar bevolking teltde tweede maal als hoofdstad van het oude, en van oudsher pra- voslavische Servië. Het eerste Kerstfeest heeft hier een niet- origineelen ietwat flauwen bij smaak bij het tweede verjongt zich steeds weer de oude over levering, die de stad pas een werkelijk feestelijk karakter geeft. Kan het ook anders, waar een bekend Servisch spreekwoord luidt: „Geen dag zonder licht en geen vreugde zonder een Servische Kerstmis 6 Januari is het officieele begin naar onze tijdrekening maar al dagen tevoren wordt er aan gewerkt. Op de markten een oorverscheurend gekwek van speenvaikentjesten minste één moet ook de armste daarvan op zijn Kersttafel hebben. Zij wor den naar huis gedragen of gesleept, waar reeds allerhand koekwerk te- vuur staat, en gerechten van meel, melk en honing in den vorm van de beroemde goerabije worden gematerialiseerd. Zoo tegen den 5en laat het biggetje gewoonlijk zijn leven, om aan het braadspit te worden geregen, en, met appels die voor den Serviër het meeste geluk van alle vruchten brengen opge vuld, den hoofdschotel te vormen voor het Kerstmaal, dat 7 Jan. wordt opgedischt. Wat daar tusschen ligt de dag vóór Kerstmis is een vastendag, waarop het gezins hoofd zich van zijn traditionee- len plicht kwijt. Met zijn zoons trekt hij er in de vroegte van den „badjni dan" op uit, om den „badnjak", den Kersboom te gaan hakken. Ver behoeft hij niet te gaan de berg Kosjoetn- jak levert hem, wat hij zoekt een jonge kaarsrecht gegroeide eik. Eerst een gebed, waarin de vader voorgaat dan wordt het boomje geveld. Maar de bijlsla gen mogen slechts van één kant komen en op het oogenblik, dat het zich buigt, moet de jongste zoon den tak grijpen, die de aarde het dichts is genaderd echter nog voor hij deze heeft aangeraakt. Dan mag ook het boompje vallen maar de tak wordt afzonderlijk afgehakt. Hij zal later in de melk worden gedoopt opdat er het volgend jaar veel room zal zijn, in de bijenkorf worden gestoken om zware honingraten te verze keren... Thuis wacht de vrouw bij de deur: zij heeft twee kaar sen ontstoken, en wanneer de heer des huizes haar, onder het binnenhalen van den badnjak met een plechtigen zegewensch begroet, die door de kinderen wordt herhaald strooit zij een handvol koren over de takken. Dan het klinkt vreemd voor niet-pravoslavische ooren wordt het boomje in het vuur geworpen, op een paar takjes na, die men tot Nieuwjaar bewaart. Op het oogenblik dat het hout vlam vat grijpt de huisvrouw een bosje stroo, en maakt daarmee een rondgang door en om het huis, daarbij kakelend als een kloekhenEn de kinderen loopen haar na, piepend als kuikens ze trekken halmen uithetstroo- bosje, stooien ze over den grond waarmee zij den ouders rijk dom, goeden oogst en geluk wenschen.... Het spreekt vanzelf, dat het stadsleven van deze traditie zoo getrouw als wij haar hierboven weergaven, wel iets heeft afge sleten. Doch de allermeeste trek ken zijn bewaard gebleven in alle frischheid. Ook het hof en het leger houden de overlevering in eere afdeelingen van de ver schillende regimenten en van de krijgsschool trekken er gezamen lijk met muziek en vaandels op uit, en wanneer zij van den Kosjoetnjak terugkomen en door de stad naar het konak mar- cheeren, gaan ruiters van de koninklijke garde met trompet ters op hun witte paarden voor op, en het is de koning zelf, die den badnjak in ontvangst neemt. Is het boomje tot asch gewor den, dan wordt het tijd voor den vastenmaaltijd op dien dag voor Kerstmistomatensoep en een soort marcaroni, bestrooid met suiker en fijngemalen noten. Alles zonder boter of vet. Wan neer het gezin is aangezeten, en de gebeden zijn verricht, neemt de oudste drie noten in de rech terhand, en werpt ze in de rich ting van het Oosten„In den naam van den Vader"drie noten naar het Westen werpt hij „In naam van den Zoon" en die naar het Noorden „In naam van den Heiligen Geest". Dan bekruist hij zich,en met „Amen" werpt hij de laatste drie noten naar het Zuiden. De eerste gast, die den eersten Kerstdag komt gelukwenschen treft het bijzonder goed hij mag den heele dag blijven en geldt als lid van het gezin. In beginsel kan dit de eerste de beste zijn, die aan de deurkloptde praktijk komt hierop neer, dat het mee stal een jonge buurvried is die weet hoe het hoort. Namelijk dat hij de aanwezigen begroet met „Ohristos se rodi" -Chris tus is geboren -- waarop het hoofd der familie hem zal ant woorden „U istinu se rodi" waarlijk, Hij is geboren om hem daarop te omhelzen en als eere-gast welkom te heeten. En de eere-gast dep o la z e n- j i k spreekt zijn gelukwenschen uithij werpt een muntstuk in de asch van het Kerstboomje: „Evenveel vonken als in deze haard mogen er schapen en kalveren in uw stal ziin, een rijken oogst, vele kinderen en goed moge uw huis gelukkig maken". Ook deze traditie wordt aan het hof gevolgd. Alleen dat daar de polozenjik geen buur jongen is maar bijna altijd de beste leerling van de cadetten school die den koning met de geijkte formule komt gelukwen schen, door deze wordt omhelsd, en den heelen Kerstdag als lid van de koninklijke familie in het konak blijft. (Met toest. overgen. uit BI. Weekbl.) R. K. S. V. „Santpoort" Programma Zondag a.s. 2 uur Graaf Willem 2 1—Santpoort I Santpoort II—Teylingen I 12,30 uur Santpoort IV—T. Y. B. B. IV D. S. S. III—Santpoort VI Van onze Koperen Feestdag gaat maar één roep „Het was af". Zoowel 's ochtends in de Kerk, 's middags op het terrein en 's avonds in de zaal. Een feestcommissie welke zóó werkt, roepen we een „Tot wederziens" toe. Een hartelijk dankwoord aan „allen" namens het bestuur. Voor a. s. Zondag vragen we Uwe aandacht voor Santpoort II— Teylingen I, laatstgenoemde staat bovenaan, Het 2e schijnt het op de sterkste gemunt te hebben, gezien

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1935 | | pagina 2