cH Week-Reclame ÜLPEN- HOUDERS BAKKER E. N. S. A. I. D. Steno en Typen fPOORTSCHE DROGISTERIJ Predikbeurten skblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis -£7 öeegers - Overpeinzing. is demonstratie met snelapparaten fl. v. MEURS, ged. Drogiste Smalfilm en Projectie. TGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 ^raardebestsllingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs 'S CVoor betere dtaaroerzorging fi'eerenkapper hoofdstraat 196 (Santpoort Luxe Bakkerij „de 2 B's <RES Kerkerinklaan 44 Tel 337 DtfidSnes van 18 ct per ons voor 14 ct per ons REGLÜME3 Moorkoppen voor 25 cent HJRMER Jr. Kruidbergerweg 25 >1 IANDEL EGG E KENNEMER FOTO-KINOHANDEL R. C. Brederode. JAARGANG No 35 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN VRIJDAG 15 JANUARI 1937 .-C-: ERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 ate.l SPECIALE ROUW WAGENS hi:"" ar? eeB Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan huis te ontbieden 's Odaandags na i uur gesloten ir®3 dit' ff lurl JEDERLANOSCHE MODEVAKSCHOOLVEREENIGING _DSTRAAT 58 B BIJ OVERBILDWEG SANTPOORT WOENSDAG 20 JANUARI van 2-4 uur n.m. m DONDERDAG 21 JANUARI van 7—9 uur n.m. [\Ji nstituut wordt les gegeven in knippen en naaien van aile stukken. Opleiding voor Costumiére Coupeuse Leerares 'M Gedipt. Hoofdleerares-Direcirire niet praktijk Diploma, Mevr. Leijding-de Vries Lentsch Groote) (10-vinger systeem) Vlugge opleiding voor alle praktijkexamens ze Bijwerken leerlingen e|ering van alle soorten typewerk op vlugge en nette wijze Zeer billijke condities ;e ei en Verplegingsartikelen Specialité's Toiletmiddelen enz. enz. Personenweegschaal ;gschalen te Huur. :ei a]jlclub „Sport Vereent" mendaal-Santpoort runo Klauwersstraat 5 Santpoort St. E K/1 Zondag 10 Januari _io 1-S.V. 11 1-6 3. 11-S.V. 111 5-0 IV—Haarlem V 0—4 i Zondag 17 Januari 11 Aurora 1 2 uur ill—Meerlebosch 1 10 uur ra V-S.V. V 10 uur net bestuur van den ons toestemming ver- ortaan 5 cent stalling i te berekenen. De ;n van alle vereenigin- liervan vrijgesteld, ten strengste verboden n tegen het hek te Postzegelvereeniging „Santpoort" Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat de toegezonden ruilboekjes a.s. Woensdag 20 Januari, zooveel mogelijk, min stens 2, volgeplakt moeten wor den ingeleverd. Verzamelaars geeft U spoe dig als lid op, om aan onze eerste ruilzending te kunnen deelnemen. Verzamelaars kunnen zich aan melden als lid bij den Heer B. J. Schol, Schroder v.d. Kolk- weg 10 en elke eerste en derde Woesdag der maand aan het clublokaal Ver. „Spaarnberg," Wüstelaan 79. Het Bestuur. Bioemendaalschestraatweg I58 SANTPOORT-ST. Tel. 506 VEREENI GINGEN Vraagt prijsopgaaf voor het ver zorgen van een FILMAVOND. Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 17 Januari v.m. 10 uur Ds. R. H. Oldeman Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 17 januari v.m. 10 uur Ds. J. de Wit, Leiden nam. 5 uur Ds. C. M. Krijger, Beverwijk o Geref. Kerk H.V., Wüstelaan. Zondag 17 Januari v.m. 10 uur de heer K. v. d. Berg o— Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 17 Januari v.m. 9.45 uur Dr. W. G. Harrenstein n.m. 5,30 uur Dezelfde In beide diensten collecte voor het Theol. Hoogeronderwijs. R. K. S. V. „Santpoort" Zondag 17 Januari 2 uur: H. B. C. 1—Santpoort 1 2 uur: Santpoort II G. V. O. 1 2 uur: Alliance II—Santpoort IV Het le gaat op bezoek bij H. B. C. en zal trachten op de onverdiende nederlaag die thuis behaald werd, revanche te ne men. Moge het weder medewerken tot een mooien sportieven wed strijd. Het vertrek der fietsers is vermoedelijk uiterlijk 12.30. Het 2e ontvangt G. V. O. en ook met revanchepogingen is bezield. Gezien de laatste wed strijden bestaat er wel eenige Als de dagtaak is ten einde En het avonduur breekt aan, En men laat zijn blikken gaan Door de zee van nieuwsberichten In de dagelijksche krant, Nieuws van vreemde verre landen En het nieuws uit 't binnenland. Komt men steeds tot de conclusie Dat het zaakje typisch draait. Wat men zeer behoedzaam zaaide Wordt onachtzaam weggemaaid. Hoe is het mogelijk, dat de mensch er Met ontwikkeling en verstand, 't Schip des levens met een lading Vol van onverstand bemant. Wij als hoogste op de aard' Zijn wij heusch al die beschaving En ontwikkeling wel waard. Driehuis, 14 Jan. '37 G. Zwenne kans. Het 4e gaat een lastige uit wedstrijd spelen en is misschien door de nieuwe leden wel ver sterkt. Kunnen zij met vertrouwen de stoute schoenen aantrekken? Denken de heeren aan de training op Maandag a.s. Het is of een nieuw begin, of de slot scène. Moge hel eerste waar zijn. Het 1e elftal speelde j.l. Zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen „de Kemphaan". De Kemphaan verloor met 4—2, wat voor de onze een goed resultaat was. Voor Zondag werd de wedstrijd van het 2e afge last door de vorst. Het 3e elftal speelde ondanks het zeer harde terrein tegen S.V/34, en wisten met 5—1 te winnen. Het 3e komt steeds dichter bij het kampioenschap. De junioren zet ten hun overwinningen reeks voort en met een 3 1 nederlaag gingen de D.l.O. jun. naar huis toe. Het gaat goed jongens, de stand op de ranglijst is mooi. De wedstrijden voor a.s. Zon dag zijn 10 uur Spaarnevogels 2 Brederode 1 Brederode jun. Haarlem jun. e 2 uur Brederode 2 Rood Wit (vriendschapp.) Het 3e elftal is vrij. Ten slotte dankt het bestuur alle leden die mede werkten aan de gecostumeerde wedstrijd. De dag 7 Jan. was voor R.C.B. tevens een propaganda. Van alle kanten wordt ons vertelt van de goed geslaagden dag, en men roemt de goede orde, de regelmaat en de ter rein versiering. Hiermede zullen we vele voor R.C.B. gewonnen hebben. Een felicitatie voor de voorzitter en voor allen die Brederodeaan zijn. Wegens drukke werkzaam heden is de Heer Bert G. van Haarlem genoodzaakt geweest, voor zijn functie van Voorzitter onzer Vereeniging te bedanken, wegens de drukke werkzaam heden aan zijn accountantskan toor verbonden, waardoor het hem niet mogelijk is deze functie naar behooren te vervullen. Het mocht den heer van Haarlem evenwel gelukken voor onze vereeniging een goede plaats vervanger te vinden en werd door hem de heer F. M. van Vliet candidaat gesteld. Op de j.l. gehouden Ledenvergadering werd laatstgenoemde heer dan ook met algemeene stemmen tot Voorzitter gekozen. Kennemer Wandel Club. Overzicht trainingsmarschen in JANUARI Zondag 17 Januari: 25 k.m., afmarsch 9,30 uur. Leider: de heer DE JEU. Zondag 24 JanuariInhaal- marsch 25 k.m., afmarsch 9,30 uur Leider: de heer Houtwipper Zondag 31 Januari 20 km., afmarsch 9,30 uur: Leiderde heer de Jeu. 25 k.m. wordt rust gehouden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1