UW BAKKER Week-Reciame Christelijk Democratische Unie Predikbeurten IJmuider Vischhal -c öeegers -t Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis I Verlovings-, Ondertrouw-, Geboortekaarten DRUKKERIJ Terrasweg 31 CORNEGGE Telefoon 619 OPENBARE VERGADERING Mathijs de Visser Wat wil de Christ. Dem. Unie Dankbetuiging. UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs 90 oor betere diaaroerzorging h'eerenkapper hoofdstraat 196 öantpoort Luxe Bakkerij „de 2 B's" A. B. KR ES Kerksrinkiaan 44 Tel. 337 Congo-Sprits van 18 cl per ons voor 14 et per ons EXTRH RECLAME: Noisettes 4 voor 28 cent der C. D. U. in „De Weijman op DONDERDAG 25 Februari ie 8 uur Spreker; Onderwerp: Debat vrij Toegangsprijs 10 cent Werkl. 5 cent I Mej. E. Neeter Ariemonenstraat 23 Santpoort Tel. 348 KENNEMER FOTO-KINGHJiNDEL BLOEMEND.STRAATWEG 144 TELEFOON 519 SANTPOORT-STATION EET NU KABELJAUW 35 ct per pond aan moten OPLAAG 2900 EXEMPLAREN z&sra&s aaimamsaaÊtiÊÊaBmmÊiÊBmmamaÊiigmmtÊÊiÊammBammmmmmmÊÊamamÊimm VRIJDG 19 FEBRUARI 1937 ZESDE JAARGANG No 41 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan buis te ontbieden 's tfilaandags na 1 uur gesloten Ons prima BRU1NBROOD. Eens geprobeerd, altijd begeerd. Ned. Herv. Kerk, Santpoort BE Zondag 21 Februari v.m. 10 uur Ds. van Iterson, Nijmegen o Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 21 Februari v.m. 10 uur H. Heéresma, Amsterdam n. m. 5 uur Makkelie, Amsterdam Dinsdag n. m. 8 uur Bijbellezing (Geref. Kerk H.V., Wüstelaan. 1 Zondag 21 Februari v.m. 10 uur Ds. E. L. Smelik bed. H. Avondmaal n. m. 5 uur Dhr. K. v. d. Berg Dankzegging. -o- Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 21 Februari v.m. 9.45 uur Dr. W. G. Harrenstein n.m. 5,30 uur Dr. W. G. Harrenstein In beide diensten collecte voor de Kerkelijke kas Zwemvereeniging „Velserend". Schijndood en behandeling door den leek". Onder bovenstaand opschrift geeft de Maatschappij tot het redden van Drenkelingen, een zeer interessante en nuttige bro chure uit. Deze brochure geeft in eeu beknopt overzicht, een duidelijke uiteenzetting van den behandeling van schijudooden door leeken, terwijl aan 't slot de verschillende reddingsgrepen voor drenkelingen zijn behan deld. Het geheel is verlucht met zeer vele duidelijke foto's. De prijs is uiterst laag en kan]voor niemand bezwaarlijk zijn. Nadere inlichtingen verstrekt het secre tariaat der Z. V. „Velserend", Velserbroekstraat 4, Santpoort. Ook kunt U zich rechtstreeks wenden tot de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Rokin 114, Amsterdam. Leerares in 't bezit Acte fraaie en nuttige handwerken, begint in Maart wederom met haar lessen. Billijken gelegenheid voor club- lessen privélessen club- lessen voor kinderen op Woens dagmiddag. Leerlingen kunnen zich aanmelden Hartelijk dank aan allen die ons bij ons 35-jarig Huwelijks feest zooveel blijken van belang stelling hebben gegeven, in het bijzonder een woord van dank aan de buurt-commissie. Fam. BIERSTEKER, 't Bloemenhuis Hagelingerweg 12 Bloemendaalschestraatweg 158 SANTPOORT-ST. Tel. 506 Specialiteit op het gebied van SMALFILM Ontwikkelen Afdrukken Het afwerken van uw filmopname wordt in eigen inrichting verricht Instituut v. Arb. Ontwikkeling. De afd. Santpoort-Bloemendaal van bovengenoemde vereeniging belegt op Dinsdag 23 Februari a.s. zijn 9de cursusavond in „De Toorts", Duinweg 32, Santpoort met het onderwerp: „Arbeiden arbeidersinde beeldende kunst", met lichtbeelden, toegelichtdoor Mevr. M. Kaas-Albarda. Zie de advertentie in dit blad. Turnvere8niging „Santpoort". t Wandelsport. Jongelui, Zondagmorgen bij gunstig weer allen om 9 uur bij de Weyman. Binnenkort zullen we een vossenjacht organiseeren, daar door is het noodig dat de thuis blijvers ook weer komen. Niet-leden van T.V.S. kunnen ook meewandelen. Dus Zondag morgen allen presenten op tijd! R. K. S. V. Santpoort. Zondag 21 Febr. Santpoort ILeonidas I 2 uur Lisse II Santpoort III Door omstandigheden is bo vengenoemde wedstrijd omgezet zoodat het eerste Zondag wéér thuis speelt. Aangezien ons le er prijs op stelt de 2e plaats te bezetten, zullen zij op de inge slagen weg moeten doorgaan en dus winnen. En daar Leon, de zelfde weg bewandelt, kan dit een spannende ontmoe ting worden. De voor het 2e vastgestelde wedstrijd Santpoort IIA.D.O. I is uitgesteld. Het 3e gaat naar Lisse en zal er goed aan doen, de j.l. Zondag verloren punten terugte winnen. Korfbalclub „Sport Vereent" Bloemendaal-Santpoort Secr.Bruno Klauwersstraat 5 Santpoort St. Gespeeld: Zaterdag 13 Febr. S.V. a—Haarlem c 50 Palvu I—S.V. II 0 0 Aurora III—S.V. III 3—1 S.V. IV Meerlebosch II 2 3 Te spelen Zaterdag 20 Febr, Meerlebosch b S.V. a 2.30 u. S.V. IVPalvu II 2 uur Als bestuurslid voor de vaca ture de Heer A. Menet is geko zen de heer S. Ritburg. Onze Jaarlijksche feestavond zal plaats hebben op a s. Zaterdag 20 Febr. in Hotel „De Weijman". Kaar ten voor belangstellenden ver krijgbaar Westlaan 9, Santpoort dorp en Bruno Klauwerstraat 5 Santpoort Station, Zie advertentie. N. A. S. B. Korfbalgroep „Palvu" Zondag is voor de twee Palvu twaalftallen nu niet diiect een gelukkigen dag geweest, ze heb ben alle twee de punten eerlijk moeten deelen, zooals uit de uitslag blijkt Palvu I—S.V. II 0—0 Palvu II-Haarlem V 0-0 Deze uitslag, vooral de wed strijd Palvu S.V.geeft de ver houding niet zuiver aan, want voor alle twee zweefde er wel een doelpunt om de mand. Voor Zondag a.s. te spelen S.V. IV—Palvu II 2 uur Afd. nieuws Op de j.l. bestuurs-verg. is de jaarvergadering vastgesteld op Woensdag 24 Febr. a.s. Deze vergadering is zooals blijkt uit het agenda op de convocatie zeer belangiijk en wij kunnen dan ook niet nalaten om de leden aan te sporen vooral deze vergadering ie be zoeken. Zie voor nadere bijzon derheden de convocatie. Men verzoekt ons plaatsing van het volgende 't Bestuur van Volksonderwijs, afd. Saatpoort, verzoekt hem of baar, die een schrijven gericht heeft aan den Secr. v. d. afd. onderteekent met: „een lid van Volksonderwijs", zich nader met het bestuur in verbinding te stellen. Chr. Dem. Unie. De Chr. Dem Unie houdt op Donderdag 25 Febr. a.s. in hotel „De Weyman" een vergadering. Als spreker treedt op de heer Mathijs de Visser, met het on derwerp: „Wat wil de Chr. Dem. Unie". Tongen ook tegen zeer lagen prijs. Alle vischsoorten 50 pCt goedkooper als vorige week Stokvisch 80 pCt eiwit 25 ct per pond geweekt Zalmbokking 12 ct per ons Versche en Gerookte Paling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1