UW BAKKER Let op! Wi| komen! Week-Reciame Predikbeurten Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozens|ein> en Driehuis R.C.BREMRÖH. A. B. KRES Kerkerinkisan 44 Tel. 337 I. DE VRIES Jr. oor betere dtaar oer-zorging f- öeegers.t h'eerenkapper hoofdstraat i96 öantpoort ZESDE JAARGANG No 44 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN VRIJDAG 12 MAART 1937 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 OON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Luxe Bakkerij „de 2 B's" Wellinthons van 18 ct per ons voor 14 ct per ons EXTRA RECLAMEMocca Torens 4 voor 28 een! een TUURT mm. Brederoodscheweg 68, Santpoort HENMER FQTO-KINOHHNDEL T. V. S. Gevonden. Verloren SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Ons prima BRU1NBROOD, Eens geprobeerd, altijd begeerd. Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 14 Maart v.m. 10 uur Ds. R. H. Oldeman namiddag 8 uur: Ds. R. H. Oldeman Paaschbijeenkomst met Leekenspel. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 14 Maart v.m. 10 uur Dr. W. D. van Wijngaarden, Leiden o Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 14 Maart v.m. 10 uur Dhr. K. v. d. Berg o— Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 14-Maart v.m, 9.30 uur Dr. W. G. Harrenstein Collecte voor de hulpehoe- vende kerken in de classis. n.m. 5,30 uur Ds. A. Pos van Djokjakarta. Collecte voor de Zending, N. A. S. 8. Aid. Santpoort-Bloemendaal. Korfbalgroep Palfu. Zondag j.l. geen wedstrijden gespeeld. A.s. Zondag geen wedstrijden. In het H.K B. twaalftal zijn gekozen als speler G. Bos en A. v. Hamburg als reserve. Dit voorloopig H.K.B. twaalf tal speelt Zondagmorgen 10 uur tegen Oosterkwartier I op liet Oosterkwartier terrein aan de Zomervaart. Palvu I heeft ingeschreven voor de Sportbond-serie wedstrij den, die gehouden worden op de beide Paaschdagen in Den Haag. Tevens zal dan een voor loopig twaalftal opgesteld wor den voor de Olympiade te Ant werpen, waarvoor zeker eenige spelers of speelsters van Palvu gekozen zullen worden. Turngroep. Onze propaganda-uitvoeringis vastgesteld op Woensdag 24 Maart a.s. in Hotel de Weyman 's avonds 8 uur. Zaterdag 13 Maart gfOPBII1II9 der Zaanlandsche Luxe Brood- en Banketbakkerij Kruisw. 29, Haarlem Beleefd aanbevelend, Banketbakker-Patissier A.s. Zaterdag aan ieder die f 0,75 besteedt ter kennismaking Probeert ons heerlijk Krentenbrood. Bestellingen worden gaarne aangenomon Korfbalclub „Sport Vereent" Bloemendaal-Santpoort Secr.Bruno Klauwersstraat 5 Santpoort St. Alle wedstrijden voor Zaterdag 6 en Zondag 7 Maart werden afgelast. Te spelen Zaterdag 13Maart: Voor Adspiranten, (Zie H.K.B. nieuws) Zondag 14 Maart S. V. III—Aurora III 10 uur Op Zondag 14 Maart heeft van 10 12 uur een proefwed- strijd plaats van het voorloopig H. K. B-twaalftal tegen Ooster kwartier I op hun terrein aan de Zomervaart. Van onze vereeniging zijn gesteld: de dames W. Koelma, Ober en Oudolf en de heeren F. Fortgens en M. Rip. Nadere bijzonderheden in de S. V.-klanken. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan buis te ontbieden 's SMaandags na 1 uur gesloten Bioeroendaalschesiraalweg I58 SANTPOORT-ST. Tel. 506 Specialiteit op het gebied van SMALFILM Ontwikkelen Afdrukken Het afwerken van uw filmopname wordt in eigen inrichting verricht DepótEnschedélaan 20. A.s. Zondag gaat het le elftal naar R.C.H. Vil 's morgensom 10 uur, vertrek van de Weyman om 8,45 uur. We zagen gaarne dat er zooveel mogelijk mede gaan om ze aan te moedigen. De junioren spelen uit tegen D.I.O. jun. om 11,30 uur. Eerstdaags worden loten aan geboden tegen de prijs van 10 cent. De kosten van de verbe tering der terreinen hoopen we hiermede wat minder temaken. We hoopen dat we ze spoedig kwijt zijn. De verloting dachten we te doen plaats vinden op 2 Mei. Eu op dien avond is er neen, dat wil ik een volgende maal bekend maken. Het wordt een bijzondere avond. Hiermede maak ik bekend dat de kaart-aanviage voor de wedstrijd Holland België opge geven kunnen worden, Terras- weg 1 rood. Liefst zoo spoedig mogelijk, We kunnen de aanvragen direct doorzenden. Wandelsport. Zondag hebben we weer eens een dagje rust. Dus houden we geen trainiugsmarsch. De jonge lui die op 3 April a.s. mee willen wandelen aan de Politie- marsch, 30 km., uitgeschreven door de Bloemendaalsche Politie moeten zich zoo spoedig moge lijk opgeven, adresBroekbergen- laan 17. De prijs van hetinleg- geld is nog niet bekend, dat komen wij wel te hooren. Dus je zoo spoedig mogelijk aan bovenstaand adres opgeven. Feestavond TV. S. Dinsdagavond j.l. hield de Turn vereeniging Santpoort haar jaarlijksche feestavond. Dat deze avond zeer zeker geslaagd mag heeten is voor een groot deel te danken aan het optreden van het welbekende duo, Koos en Poily Speenhof!, die op vlotte en geestige wijze hun leidjes ten gehooren brachten. Het applaus der aanwezigen bewees dan ook wel, dat het bestuur zich in de ze keuze niet vergist had. Een geanimeerd bal onder leiding van „The Jasz Brothers" besloot dezen gezelligen avond. T.V.S. kan met genoegen op deze zeer geslaagde avond terug zien. Jaarfeest. De Meisjesclubs „Ora et Labora" en „Dorkas" houden op Dinsdag 23 Maart a.s. hun Jaarfeest in Hotel „de Weijman". Inst. voor Arbeidersontwikkeling Bloemendaal—Santpooi t Op Donderdag 18 Maart a.s. houdt de heer G. van Veen van Amsterdam een lezing voor bovengenoemde afdeeling in De Toorts", Duinweg 32 over: „Moderne opvoeding". Zie de advertentie in dit blad. Postzegelvereniging „Santpoort" Woensdag 17 Maart a.s. ver loting ter veisterking van de kas. Elk lid wat zegels en de penningmeester is te vreden Denk er om dat ieder lid nog een verzamelaar medebrengt, zoodat de rondzendingen nog grooter worden en daardoor beter. Verzamelaars kunnen zich op geven bij den secretaris, den Heer B. J. Schol, Schr. v.d. Kolk- weg 10, Santpoort-St. en eiken 1ste en 2de Woensdag der maand aan het clublokaal gebouw „Spaarnberg", Wüstelaan. Waarschuwing. Gedurende eenigen tijd wordt ons dorp afgestroopt door z g. „Bollenhandelaren", die aan on wetende Santpoortenaren afge keurde roodegeschilde Gladiolen bollen en uitgeloopen uien ver- koopen voor roode „lelietjes van dalen", „nieuw soort blauwe narcissen", enz. Men zij gewaarschuwd goed toe te zien wat men koopt. Gevonden en verloren voorwerpen te Santpoort en Driehuis. Gevonden voorwerpen worden alleen door bemiddeling der politie geplaatst. Bel. merk in etui, J. Dingerdis Bloemend straatweg 165. Een ring met sleutels, Politie Wüstelaan. Abonn. Ned. Spoorw. Haarlem- A'dam, G. C. Leuning, Frans Halsplein 6 Haarlem. Een fietstasch met gereedschap, J. Serné, Duinlustparkweg 24. Wegens plaatsgebrek eerst heden geplaatst. Vergadering v.d. Christ. Dem. Unie. 25 Febr. 1937, te Santpoort, in hotel „de Weijman". Na gebruikelijke opening en inleiding van den voorzitter be gon de inleider van dezen avond den beer Mathijs de Visser van Amsterdam over „Wat wil de C. D. U." Spr. is blijde de be ginselen die hem lief zijn in de ze vergadering te kunnen uit eenzetten, en dankbaar, dat we nog van een vrije meeningsuiting kunnen gebruik maken. Waarom de C.D.U. werd op gericht, omdat A R. en C.H. bun oorspronkelijke getuigenis had den verlaten. De C.D.U. brengt niet iets nieuws, doch wil de Christ, be ginselen, zooals die door Dr. Kemper werden belijnd, weder nieuwleven geven. Op grond hiervan behandelt spr. thans 2 punten van het progrania der C D U. n.l. Staatspensioen en Nationale ontwapening. Naar Paulus woord hebben we alles te doen ter eere Gods, en op grond hiervan is het onmo gelijk met bommen en giftgas- sen anderen te bestoken. Daar om ook premie vrij staatspensioen omdat, zoovelen armoede en ge brek lijden, een aanfluiting voor een Christ, maatschappij zijn. Na uitvoerige beantwooiding der vragen werd de vergadering door den voorzitter gesloten.na een opwekking om zich als lid op te geven. Paasch-Samenkomst. Woensdag 24 Maart a s. n.m. 8 uur vindt inliet Kerkgebouw, Burg. Enschedélaan 34, een Openbare Paaschsamenkomst plaats. Sprekers voor deze avond zijn Dr. W. G Harrenstein en Ds. A. Pos. Zang van bet Evangelisatie- Zangkoor.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1