i UW BAKKER ZWEMMEN LINDEBOOM Biewinga -t öeegers AFWEZIG AFWEZIG R. HAAN, Gedipl. Tuinman Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis A. B. KRES Kerkerinklaan 44 Tel. 337 Openlucht en Natuurbad „Velserend" «VELSEREND» Meindert de Groot, Arts Stelt U voor Nog kunt U RECLAME AANBIEDING slechts voor 1 week R ZESDE JAARGANG No 46 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN VRIJDAG 26 MAART 1937 3Z- UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs f- Uoor betere c)i'aaroerzorgitig h'eerenkapper hoofdstraat 196 (Santpoort Luxe Bakkerij „de 2 B's" PAASCHRECLAME Paaschgebakjes 4 a 25 cent Overheerlijk Paaschbrood 35, 55, 70 en hooger Tulband f 1,00, f 1,25, f 1,50 en hooger it I0> TEL. 382 SANTPOORT TEL. 382 ABONNEMENTSPRIJZEN 4 maanden zwemmen. Opening 6 Mei (Hemelvaartsdag) niet te consulteeren Dr. A. DE GROOT Lz. TELEFOON 310 L. L. v. d. EYKH0F Voetbalvereen. „De Kemphaan". Zondag j.l. ge speelden wedstrijden: Beverwijk V Kemphaan I 0 18; Kemphaan II Brederode II 5 3, deze was vriendschap pelijk adspiranten speelden hun laatsten wedstrijd tegen Kennemers aKemphaan 4 7. 32 V, 321/, 32Vj" ct 16 ct 25 ct BERICHTEN. SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan buis ie ontbieden 's Odaandags na 1 uur gesloten I: Er Bestelt vroegtijdig IS ER EEN GEZONDER SPORT ALS NEEN, NATUURLIJK NIET Maar dan ook Zomers Zwemmen, Zonnebaden en van het heerlijke strand genieten in Het grootste openluchtbad van Nederland Oppervlakte 30000 vierkante meter Dagelijksche water ver versching 1500000 Liter (anderhalfmillioen liter) Geregeld watercontrole door de Gem. Gezondheidsdienst Volwassenen t' 6.Aangevraagd voor 1 April f 5, Kinderen tot 16 jaar f 4.f 3,— Volwassenen Kinderen tot 16 jaar Losse Baden 0,40 0,25 10 Badenkaart 3.00 1,50 Populaire Baden 0,25 0,15 Strandkaarten 0,25 0,15 Uren van openstelling Werkdagenvan -78 uur Gemengd (gunstige tijd voor van 810 uur Dames en kind. [forensen van 1021 uur Gemengd Zondagen van 9—21 uur Gemengd Populair Zwemmen elke Werkdag van 7—IO uur en van 1821 uur. Volwassenen 25 ct. Kinderen 15 ct Vergeet U niet de aan U gezonden antwoordkaart voor 1 April in te zenden. Meerdere kaaiten aan onze kassa verkrijgbaar. SPORT Korfbalclub „Sport Vereent", Bloemendaal—Santpoort. Secr. Brnno Klauwersstraat 5, Santpoort-St. Gespeeld Zaterdag 20 Maart: Aurora—S.V. a 0 14; Haarlem c— S.V. b 7 0. Zondag 21 Maart: Haarlem V—S.V. IV; i| D.V.D. 1I-S.V. I 2-11. Te spelen 2de Paaschdag: S.V. I Allen Weerbaar; S.V. comb. Oosthoek I; Haarlem a S.V. a; K.C.N. a—S.V. b; Haarlem c S.V. b; K.C.N. c S.V. b. Nadere gegevens omtrent ^al deze vrienschappelijke wedstrijden in de S.V.-klanken. Den len Paaschdag geen wedstrijden. Voorgesteld door Edu Blak als adspirantJanRigter Joh. Verhulstweg 12 Bloemendaal. AFWEZIG ZATERDAG 27 MAART De praktijk wordt waarge nomen door TANDARTS van 25 Maart tot en met 30 Maart. TANDARTS DE GENESTETLAAN 7, DRIEHUIS ZATERDAG 27 MAART. de Paaschdagen nog in het bezit van een Fototoestel. Toestellen vanaf f 2,50 Deze treft U in ruime keuze voorradig in Kennemer Foto-Kinohandel Bloemendaalschestr weg 158 SANTPOORT-ST. Tel. 506 Depót: Enschedélaan 20. Toestellen o.a. Leica. Rol- leiflex. Ruim gesorteerd in smalfilm voor de Paaschdagen Uw Fiets grondiglaten nakijken maar dan bij een vertrouwd adres. Motor- en Rijwiel- Reparatie-inrichting HAGELINGERWEG 136 Santpoort Te Koop. Een „Sachs" Rijwiel met hulpmotor f 30— Een „Union" Rijwiel als nieuw (klein heerenrijwiel) f 15,-. Uw Rijwiel of Motor tijdens reparatie verzekerd tegen Brand- en Waterschade. Geboortekaartjes Drukkerij Cornegge Aan allen, die ons bij het behalen van het kampioen schap van ons eerste twaalftal, hunne gelukwenschen hebben doen toekomen, onzen hartelijken dank. Zondag a.s. 2de ronde Stads Editie Beker: Ripperda II—Kemphaan I. R. C. BREDERODE. Het was j.l. Zondag een succes voor het le elftal door met 5 3 te winnen van Swastika. Hiermede werd de 2e plaats op de ranglijst vaster in genomen. En we zijn er van overtuigd dat nade zomer- training onze elftallen een wpordje mede zullen spreken in de volgende competitie. Daar de training weer spoedig begint, roepen we jong Santpoort toe, junioren en ad- spiranten, geeft U op als lid van R.C.B., je kunt deze zomer trainen en bij de volgende competitie onze plaat selijke vereeniging mede groot helpen maken. En senioren welke buiten de plaats spelen, wordt lid van R.C.B., waarom zplt gij het elders zoeken, als U in eigen huis kunt blijven. We verwachten nieuwe leden op onze nieuwe speelvelden. U kunt U aanmelden Terrasweg 1 rood. 2e Paaschdag Kinheim 4 Brederode 1, v.m. 10 uur R. K. S. V. „Santpoort". Het 2e elftal speelt baar laatste uitwedstrijd te Haarlem, tegen één der gegadigden voor het kampioenschap. Het 3e en 4e, benevens eenige jun.-elftallen spelen thuis en' zorgen dus voor een aan gename afwisseling, als het weer medewerkt. Vooral de jun. kunnen soms spel te zien geven, wat ons voor de toekomst het beste doet hoopen en wat het aanschou- ct ct 5 Erica bloeiende groote Pollen 5 Rotsplanten, mooie soorten 5 Vaste planten (voor Snijbloemen) 5 Violen, gemengde kleuren 5 Cornuta Violen (op kleur) 5 Rozen in kleuren met 3—5 gestel takken 421/2 ct 5 Bloemheesters, extra zwaar 721/2 ct 5 Bessen Struiken, soorten 75 ct 5 Populieren, l1/2—2 M. hoog 75 ct Waar vindt U zoo'n keuze in alle soorten Boomen, kwaliteit en voordeelig, als bij: TELEFOON 381 HAGELINGERWEG 219 wen ten volle waard is. Spel zonder sensatie of incidenten Programma 2e Paaschdag D.S.S. I Santpoort II, te Haarlem 2 uur Santpoort III Teylingen II, 2 uur Santpoort IV D.E K. II, 12 uur T. V. S., Wandelsport. 2e Paaschdag 's morgens 9 uur allen present bij de Weijman voor een te houden trai- ningsmarsch. Komt op tijd en denkt om inleggeld voor de Politiemarsch op Zaterdag 3 April a.s. Ook niet- T.V.S. leden kunnen meewandelen. Kennemer Wandel Club. Op Zaterdag 3 April neemt de K. W.C. deel aan de Politiemarsch te Bloemendaal. Start nam. 2,30 uur bij Café Restaurant „Roosendaal", Bloemendaalscheweg 260 te Overveen. Zij die willen deelnemen kunnen dit vóór 30 Maart Dij den Secr. of den Leider, den Heer G. de Jeu, met inschrijfgeld doen. Ned. Herv. Evangelisatie. Op Zondag 28 Maart a.s. zal D.V. des namiddags om 5 uur een Liluigische Paasch- dienst worden gehouden in het gebouw der Bed Herv. Evangelisatie, Keikpad te Santpoort, waarin hoopt voor te gaan de WelEerw. Heer Ds. J. B. Oskamp te Den Helder (voorheen te IJ muiden-Oost) en waarbij een aantal liederen ten gelioore zullen worden gebiachtdoor de kinderen van de Zondagsschool. Deze wijdingsdienst wordt in Uw aller belangstelling ten zeerste aanbevolen. In een gecombineerde vergadering van het Bestuur der Ned. Hervormde Evangelisatie te Santpoort en eenige harer leden op Woensdagavond j 1., is het volgende Bestuur voor de Zondagsschool samengesteld de Heeren D. Peereboom, eere-voorzitter H. Harmsen, voorzitter; G, de Jonge, M. Bakker. H. J. Antonisse, secr.-penningmeester. Bridgeclub „Santpoort", secretariaat: Br. Klauwersstraat5 De laatste wedstrijd voor de Scheepvaart-beker is door ons gewonnen van Haarlem-Noord, zoodat deze vereeni ging geen beslissingswedstrijd tegen Haarlem XI moet spelen, welke nu in het bezit van den beker komt voor één jaar. De tweede open drive zal plaats hebben op Donder dag 1 April in Hotel „Zomerzorg" nabij het Hertenkamp van het Bloemendaalsche Bosch, einde Brederodelaan Aanvang 8 uur. Prijzen luxe voorwerpen. Er wordt ge speeld volgens verbeterd Scheveningsch systeem. Examens. Hennie Meenes, leerling der School met de Bijbel alhier, slaagde voor de Nijverheidsschool te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1