W BAKKER HUIZE WIESE Ecu goed boek «Erasmus» 12 H Markiezen Zonneschermen Tuinparasols Veekbiad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis J DINERS VANAF f 0,90 Keniteiner Foto- Kinohaariel L L v. I. Eykhsf N.C./AENTINK, DRIEHUIS Santpoorts Bloei Is te IJmuider Markiezenfabriek B. KRES Kerkerinklaan 44 lei. 337 WEEK-RECLAME Leesbibliotheek Jf Hoofdstraat 200 Telefoon 371 .@24: 1937 IJmuider Vischhal 1 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 619 aNEDER'LANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot iagen prijs cVoor betere c},laaroerzorging -i g). öeegers - c}teerenkapper c?/'oofdstraat i96 (Santpoort Luxe Bakkerij „de 2 B's" Krakelingen haif pond 30 cent Ctra reclame: 4 Mocca gebakjes 28 ct Hoofdstraat 174 Telefoon @23 UITZENDING VAN DINERS Eens geprobeerd en U bent tevreden. H. WIESE, Cuisinier Bloemendaalscheslr.weg158 Depót: Enschedélaan 20 Santpoort Dorp Motor- en Rsfwlel- Reparatieinriciiting Hagelingerweg 136 m Qeboorte- kaartjes 11 SPRIL DRIEHUIZERKERKWEG 103 TELEFOON 4250 DAMES EN HEERENKAPPER APARTE DA/AES5ALON TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, TOILETARTIKELEN ENZ. ENZ. een flesch heerlijke Eau de cologne CADEAU Voor de Heeren hebben wij een speciale surprise M. VAN VEELEN MIDDENHAVENSTRAAT 41 TELEFOON 4108 UMUiDEN Ruime keuze in moderne dessins. VRIJDAG 9 APRIL 1937 DE JAARGANG No 48 SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan buis te ontbieden 's Odaandags na 1 uur gesloten b. prima Bruinbrood Eens geprobeerd, altijd begeerd Krijgt U gasten!! Bel even op No. 623 en wij 1 zorgen voor een prima diner of di verse schotels tegen matigen prijs. G R E I I S geven wij niet, maar U kunt bij ons foto toestellen kopen vanaf f 2,40 tot f 254, Waar o.a. de beroemde Leica kleinbeeld Camera, verder di verse smalfilm-aparaten. Koopt U bij de oudste speciaalzaak te Santpoort-Station. Eigen afwerk inrichting. Komt U even kijken KNAPT UW RIJWIEL GRONDIG OP EN REPAREERT BILLIJK EN VAKKUNDIG Banden en Onderdeelen Vraagt vrijblijvend prijs SPORT nemer Wandel Club. De Kennemer Wandelclub nam Zaterdag met een groep barer leden deel aan den K.M. Wandeltocht van de Bloemendaalsche Politie Jrtvereeniging. Leider De Jeu. )eze wandeltocht werd onder zeer gunstig Lenteweer r allen met goed gevolg volbracht, waardoor ieder 'bet bezit kwam van een fraaie draagplaquette met et Pannekoekhuisje" er op en de Vereeniging een tie groepsprijs, ti verband met baar deelname aan de marsch van de .Pol. Sp. en den Internationale Voetbalwedstrijd, ging trainings marsch van genoemde Vereeniging niet ir en wordt nu a.s. Zondaggehouden. Afinarsch om 9,30 j1 vanaf woning van den leider de Jeu te Santpoort. '.S.B. Korfbalgroep. Zondag 11 April speelt Palvu I het kampioenschap der eerste klas H. K. B. tegen .tervliet 2, des middags 2 uur op bet terrein Hage- ■•gerweg. irngroep. De turngroep verleent medewerking op den tileidag. De J. P. J. werkt op den dag mede, de dames heeren des avonds in hotel „Vreeburg" te Bloemen- Haalt het uit de De nieuwste werken, o.a, Gulbranssen Trilogie daal. De dames zorgen Donderdagsavonds om 8 uur aanwezig te zijn bij van Hamburg, Hoofdstraat 57. R. C. Brederode. Zoo is bet eerste elftal er in geslaagd de laatste competitie wedstrijd te winnen, van Kinheim 4 met 5—3. En eindigt bier mede op de tweede plaats. Volgend seizoen een stapje hooger en de begeerde plaats is berijkt. En dat kan, met de training die deze zomer buitengewoon goed verzorgd zal worden. Op de jaarver gadering zullen we er meer van hooren. De jaarverga dering is 16 April. En dan krijgen we 2 Mei de trekking van de verlo ting, boe is bet, zijn de loten al verkocht? En de atractie zal dien avond echt gezellig maken. Ik zal Uw DRUKKERIJ CORNEGGE 11 0C7QBER Gedurende ons JUBILEUM van 12 tot 24 April geven wij aan iedere DAME Voor den Tooneel- en Dans avond van op Zaterdag 1G April 8,15 uur, zijn nog enkele toe gangsbewijzen verkrijgbaar bij Drukkerij Cornegge, Terrasweg en Drukkerij Bot, Duinweg t.o. station en ook zoolang de voor raad strekt op de bespreektijden: hedenavond van 8 tot 9 uur en Zaterdagmiddag van 3 tot 4 uur. ToegangsprijzenLeden Sant poorts Bloei 30 ctHuisgen. v. leden 40 ct; Niet-leden 65 ct, incl. bel. en programma. Zie ook het bericht elders in dit blad. Blsemendaalschestr.weg 144 Telefoon 519 Groote sorteering versche Visch Concurreerende prijzen Levende en gerookte Paling. Zuiderzee bakbokking Harde Bokking Fijnste nieuwste maatjes Haring 5 25 cent Gem Haring 4 ct, 6 a, 22 ct Vischconserven Wij verwerken HEBOX-ZONSCHERMDOEK Vraagt vrijblijvend offerte en inzage Stalenkaart. nog een week niewsgierig laten, wat of dit zal zijn. We verzoeken leden en donateurs een prijsje voor de verloting, ter beschikking te willen stellen, uw kunt dit bezorgen bij de penningmeester den HeerP.de Jager Hoofdstr. 75. Kunnen de dames niets vervaardigen? We gelooven zeker dat Uw iets zult doen. Het komt onze nieuwe speelvelden ten goede. De wedstrijd voor a.s. Zondag, D.I.O. jun. Brederode jun. 11,30 uur. R.K.S.V. „Santpoort" Zondag 11 April 2 uur Spartaan I Santpoort I 2,30 uur: Geel Wit Santpoort III 2,30 uurAlliance II Santpoort IV Het le elftal besluit de competitie met een thuiswedstrijd tegen bet geduchte Spartaan uit Rotterdam. Het kan een mooie wedstrijd worden, want er staat niets meer op bet spel. Het 3e en 4e gaan uit spelen, zij zijn nog niet aan het einde. Thans staat ons 15 jarig bestaan voor den deur, hetwelk, indien mogelijk, met een tournooi herdacht zal worden. Wij verzoeken leden, donateurs en supporters zich op de komende gebeurtenissen voor te bereiden. Tevens verwachten wij allen Vrijdag op onze vergadering in 't Huis te Velsen. Korfbalclub „Sport Vereent", BloemendaalSantpoort Secretariaat Bruno Klauwersstraat 5, Santpoort-Station Gespeeld Zaterdag 3 April: S.V. b. S.V. a. 0—11. Zondag 4 April S.V. III Aurora III 3 1; S.V. IV— Alw. Ready 111 0—0. Te spelen Zaterdag 10 AprilS.V. a. Haarlem b. 2,15 uur S.V. b. Aurora 3,30 uur. Zondag 11 April. Oosterkwartier III S.V. II, 10 uur. Haarlem IV - S.V. III, 10 uur. Aurora V. - S.V. IV 10 uur. S.V. 1 speelt vrienscbappelijk. Wij nemen met ons 4e twaalftal deel aan de series van Haarlem op 2 Mei, en met ons 1ste en een comb, aan de Watervliet-series op den 2de Pinksterdag. Aangenomen als adspirant, Jan Rigter Joh. Verhulst- weg 12 Bloemendaal. Damclub „Stabiel". Onze damclub is kampioen geworden en wel metsprekende punten, n.l, H.D.C.—Stabiel 812 Bennebroek—Stabiel 8 12; OosterkwartierStabiel 8—12 Het Noorden—Stabiel 3—13 met 2 bangpartijen. Voor waar een mooi resultaat voor deze jonge vereeniging. Bij de oprichting waren er 3 leden die iets van dam men afwisten, zie hier het resultaat van animo en geest drift voor bet damspel. Wij mochten 3 nieuwe werkende leden inschrijven, terwijl meerdere damliefhebbers gaarne op onze clubavond, 's Maandags van 8—11 uur in ge bouw „Spaarnberg", verwacht worden. Bridgeclub „Santpoort". Seer. Bruno Klauwersstr. 5 Sant poort St. Op Donderdag 1 April vond de tweede openbare drive plaats in Hotel „Zomerzorg" te Bloemendaal. Hieraan werd deel genomen door 72 personen, zoodat in 3 af- deelingen moest worden gespeeld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1