W MARSMAN HUIZE WIESE J. v. Amereigen Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis if# bakker -t öe -t WEEK-RECLAME Kennener Foto- Kinobandel Eerste ümuiiier Marfciezenfabriek 'R UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs cVoor betere ^aarverzorging 'eerenkapper hoofdstraat 196 öantpoort Luxe Bakkerij „de 2 B's" B. KRES Karkerinkiaan 44 Tel. 337 iin d' amandes van 18 ct voor 14 ct per ons xira reclame: Petit Fours 5 voor 25 ct I. Hoofdstraat 174 Telefoon 623 UITZENDING VAN DINERS sj DINERS VANAF f 0,90 v Eens geprobeerd en U bent tevreden. H. WIESE, Cuisinier I uitpoorfsche Hardraverijvereeniging. Door bet bedanken -.in twee barer bestuursleden, bad bet bestuur op Don- Srdag S April j.l. eene algemeene Ledenvergadering I 'tgescbreven. it Bloeoieitdaalschestr.weylSS Depot: Enschedélaan 20 Santpoort Dorp DELFTLAAN 163 HAARLEM Tel. 22596 SCHOOLVOEDING. Goed VLEESCH en prima Vleeschwaren HAGELINGERWEG 8 4 Telefoon 806 Santpoort Markiezen Zonneschermen Tuinparasols M. VAN VEEI.EN MIDDENHAVENSTRAAT 41 TELEFOON 4Ï08 IJMUIDEN Ruime keuze in moderne dessins. Bazar fanfarecorps „Wilhelmina". Op uitnoodiging van de Bazarcommissie zijn we eens een kijkje gaan nemen naar de voorbereidende werkzaamheden die voor het organiseeren van een bazar alzoo gedaan moeten worden. Op een groote zolder in Santpoort-dorp beeft men ec n prachtige gelegenheid gevonden om de verschillende stands op te bouwen en te vervaardigen. Daar wordt elke dag van vroeg tot laat met man en macht getim merd en geschilderd dat bet een lieve lust is. Met be trekkelijk eenvoudige hulpmiddelen worden de verschil lende décors vervaardigd, o.a. zagen wij reeds enkele geveltjes zoo goed als klaar, o.a. een oud-Hollandsche, een vergezicht en nog enkele andere, die er al zeer smaakvol uitzien. Een groote reclame lichtzuil zal mid den in de zaal worden opgesteld en daarvoor hebben tientallen winkeliers een advertentie opgegeven diestuk voor stuk geschilderd moesten worden. De Bazarcommissie deelde ons mede dat ook nog in vele gezinnen van de leden ij verig wordt geknutseld om deze bazar te doen slagen. Zij is dan ook optimistisch ge stemd omtrent den afloop, gezien ook bet feit dat zoo goed als de meeste zakenmenscben uit de omgeving hun steun reeds verleenden door het schenken van diverse voorwerpen. Jong Holland snakt naar werk. Met des te meer aandrang bevelen wij deze collecte aan a,ESDE JAARGANG No 49 OPLAAG 29QO EXEMPLARENVRIJDAG 16 APRIL 1937 i>V I SANTPOORT-DORP, BROEKBBRGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Grceneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enscheaelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs'per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt booger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan buis te ontbieden 's ^Maandags na 1 uur gesloten ns prima Bruinbrood Eens geprobeerd, altijd begeerd Krijgt U gasten!! Bel even op No. 623 en wij zorgen voor een prima diner of diverse schotels g tegen matigen prijs. n e BERICHTEN. De vergadering werd voorgezeten door den vice-voor- tter, de Heer J. Ileereinans. Nadat de voorzitter alle aanwezigen hartelijk welkom rd geheeten, kreeg de secretaris allereerst gelegenheid t voorlezing der notulen van de vorige ledenvergade- ng, die zonder op- of aanmerking, met een woord van ink werden goedgekeurd. Alvorens tot bet verkiezen van twee nieuwe bestuurs- :den over te gaan deelde de voorzitter mede, eenige :er belangrijke en verheugende mededeelingen tekun- en doen. Allereerst werd medegedeeld, dat de beer Burgemees- jjr van de Gemeente Velsen Mr. M. Kwint, spontaan jpreid is gevonden, bet Eere-Voorzitterschap der ver eniging te aanvaarden, q Hoezeer deze werd gewaardeerd, bleek wel uit bet j^averend applaus, waarmede de vergadering van deze lededeeling kennis nam. De voorzitter wees er nog op, dat dit blijk van me eleven en sympatbiseeren van onzen beer Burgemeester iet de vereeniging en de plaatselijke belangen, niet nders dan ten goede kan komen. Verder deelde Voorzitter mede, dat op de gehouden -ergadering van De Bond van Harddraverij vereenigingen p de korte baan in Nederland" de vereeniging dit lar liet geluk heeft gehad, bij loting bet verrijden van |iet Kampioenschap op de korte baan voor N.H. toe ewezen te krijgen. Voorzitter zette bet belang biervan S oor de vereeniging uiteen. Voorts werd medegedeeld, dat bet winterseizoen zal ia7orden besloten met een soiree-avond voor de Leden aet hunne dames op 25 April a.s. in café „De Weyman" e Santpoort. Met bet oog op de vele leden, die de vereeniging elt, in de omgeving van Santpoort, werd besloten, de •gaarn der vereeniging te veranderen in Harddraverij- e eeniging Santpoort en omstreken". 'Hierna volgde de bestuurs verkiezing van twee be stuursleden, t.w. de voorzitter en een bestuurslid. Als voorzitter werd gekozen, de beer J. Tamuies. Als bestuurslid werd gekozen, de heer K. Boekei. Het secretariaat blijft ongeweizigdsecretaris R. J. jpogstra, Rijksweg 529 Santpoort. Te circa half twaalf sloot de nieuw gekozen voorzitter 6 I I 1 I S geven wij niet, maar U kunt bij ons foto toestellen kopen vanaf f 2,40 tot f 254, Waar o.a. de beroemde Leica kleinbeeld Camera, verder di verse smalfilm-nparaten. Koopt U bij de oudste speciaalzaak te Santpoort-Station. Eigen afwerk inrichting. Komt U even kijken Leeraar Lich. Opvoeding Heilgymnastiek Massage Alleen op medisch advies met een woord van dank en eene hoopvolle toespraak voor de toekomst van de vereeniging, dezen belangrijke en druk bezochte vergadering. In de afgeloopen week hebben wij een bezoek gebracht bij bet comité „Schoolvoeding", alwaar wij ooggetuigen waren van bet groote en sympathieken werk wat in onze gemeente wordt verricht om voor zoovele kinderen een warm middagmaal te bereiden. Toen in 1931 de schoolvoeding niet meer gemeente lijk kon geschieden werd er op initiatief van mej. Vijlbrief begonnen met bet vormen van een comité om de schoolvoeding tocli te doen plaats hebben. Onder voorzitterschap van den beer Bosman is bet comité aan bet werk gegaan en in de eerste jaren ging bet uitstekend waarvoor bet comité de burgerij erg dank baar is. Men begon met 400 kinderen uit IJmuiden die 4x per week een warm middagmaal kregen. Dit getal kin deren werd gaandeweg grooter en ook werd er melk n.l. 2'/2 liter per kind per week verstrekt. Op verzoek van Dr. L. S. LimborghIMeijer, directeur van de G.G. en G. dienst, werd een bedrag uitgetrokken voor de verstrekking van levertraan. Tot heden zijn ongeveer 80 flesscben uitgereikt. De melkvoeding werd in September 1936 uitgebreid met de verstrekking aan bewaarschoolleerlingen die door Dr. Limborgh Meijer werden opgegeven. Hierdoor is bet aantal scholen, waarvan de commisie baar zorgen uit strekt met 13 vermeerderd en gestegen tot totaal 37 scholen. Te begrijpen is dat biervoor heel wat noodig is, en daar er op bet oogenblik niet genoeg geld aanwezig is beeft bet commitè een plan voor inzameling. En onge twijfeld zal er bij velen in de gemeente voor dit zoo prachtig werk niet te vergeefscb worden aangeklopt. Hoe wel bet commitè zeer klein is, is de medewerking toch niet gering. Al bet werk dat in de keuken word verricht gebeurc geheel belangloos door 4 dames en 4 werkl. die het zwaardere werk doen. 't Eten wordt voor de verschillen de scholen afgehaald en tevens verleent de N.V. „Storm vogels" baar medewerking door gratis de bussen waar in het eten zich bevindt rond te brengen voor descho len buiten IJmuiden. Zoo gebeurd alles zoo zuinig als maar eeuigzins mo 'x; Wij verwerken HEBOX-ZONSCHERMDOEK Vraagt vrijblijvend offerte en inzage Stalenkaart. gelijk is. Wij hebben ook een bezoek gebracht aan de keuken en wij kunnen niet anders zeggen, dan dat alles zeer zindelijk is. Ons werd ook nog een bordje zuur kool met worst aangeboden, wat ons bijzonder goed smaakte. Het werk draagt dan ook onze volle sympba- tie en wij hopen dat bet comitiè voldoende gesteund zal worden om baar prachtig werk voort te zetten. Wij voor ons kregen ook wel sterk de indruk dat deze bazar buitengewoon goed wordt voorbereid en gelooven dan ook wel een gunstige afloop voor „Wilhelmina" te kunnen voorspellen, tenminste wanneer de inwoneis onzer Gemeente op de avonden van de bazar 22, 23 en 24 April van hun medeleven blijk willen geven, waar aan wij, gezien de populairiteit van bet corps niet twij felen. Naar wij vernemen zal de Heer Nijssen, Wethouder der Gemeente, op Donderdag 22 April a.s. te 7 uur de Bazar in „de Weyman" officieel openen. Voor bun ijverig werken wenscben wij nu reeds bestuur en leden een verdiend succes toe. Tot onzen spijt moesten wij de collecte voor bovenge noemd doel uitstellen. Thans hopen wij die collecte met vergunning van B. en W. te houden op 22, 23 en 24 April as. Met moed zien wij de uitkomst tegemoet. Het vorig jaar beeft het bewezeu, dat dit werk de sympathie beeft van velen in Santpoort. Immers, de opbrengst overtrof onze verwachting. Dank zij de ijver cn mede werking van vele collectanten en collectrices bracht de collecte de som van f 1S5,75 op, zoodat de penning meester na aftrek van de onvermijdelijke onkosten, die f 6,60 bedroegen aan porti en advertenties, een bedrag van f 179,15 aan de Centrale kon ofdragen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1