HUIZE „WIESE" Tandarts Vr. NOORMAN Groote Tooneeluitvoeriag KASTPAPIER Boekhandel Cornegge UW BAKKER Boekenweek 19 3 7 Tandarts Lindeboom Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis MEDERÓDC Hoofdstraat 200, Tel. 371, Santpoort-D. Eerste llmuider lariciezenfabriek Th. KOELEMEIIER mvmmi A. B. KR ES Kerkerinklaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME Geef een Boek V -l öeegers - cJieerenköpper 9V'oofdstraaf 196 (Santpoort VRIJDAG 30 APRIL T9©,7 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 H NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP T aras Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Luxe Bakkerif „de 2 B's" Eikenblaadjes van 18 ct voor 14 ct per ons Extra reclame: Malakof's 4 voor 28 cent UITZENDING VAN DINERS. 1 - 8 MEI Boekhandel, Leesbibliotheek en advertentiebureau „E ft A S M U S" CVoor betere cHaaroerzorgino Wiistelaan 23 houdt vanaf 4 Mei ook spreekuren Hagelingerweg 83 R. C. BREDERODE" op Zondag 2 Mei 1937 des avonds 8 uur in het Cafè-Resfaurant „De Weyman". „WILLY'S TROUWDAG" Na alloop Bal tot 3 uur. H Markiezen Zonneschermen Tuinparasols S M. VAN VEELEN MIDDENHAVENSTRAAT 41 TELEFOON 4108 1JMUIDEN Ruime keuze m moderne dessins. maakt bekend, dat hij vanaf 3 MEI geen spreekuren meer houdt te Santpoort Spreekuren te Veisen, Verl. v. Themaafiaan 7 Concert. Onze plaatsgenoote, Mej. Annie Schoen, welke meerdere malen bet genoegen mocht hebben voor de A.V.R.O. en N.C.R.V. microfoon te zingen, geeft op Zaterdag 2'2 Mei a s. in bet Jeugdhuis te Bloemendaal, een Muziekavond door haar leerlingen. Motor- Rsjwicjlrep. Inricht. Bioemendaalschestr.weg 61 Santpoort-Station Aan Rollen en Vellen BIJ Terrasweg 31, Tel. 619 ZESDE JAARGANG No 51 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN Bi SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 gill Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS H Ons prima Bruinbrood Eens geprobeerd, altijd begeerd HOOFDSTRAAT 174 TELEFOON 623 Prima Diners vanaf 90 cent, bestaande uit Vleesch, Groenten en Aardappelen. Met Soep f 1,— Met Soep en Toespijs f 1,15 GRATIS BEZORGEN Neemt proef Gaarne voldoe ik aan het verzoek van liet bestuur om als Voorzitter van R.C.B. aan alle leden, dona teurs en sportieve Santpoortenaars van 16 tot 80 jaar een enkel woord tot U te richten. Wanneer U deze regelen leest, staan wij aan den vooravond van een zeer bijzondere tooneeluitvoering, die óp Zondag 2 Mei a.s. in het gebouw „de Weijman" zal worden gegeven. De opbrengst van dezen feestavond komt geheel ten bate van de Vereeniging en wordt in haar geheel be steed voor de verbetering van de speelterreinen onzer Vereeniging. U zult het volkomen begrijpen, dat de verbetering, uitbreiding en egaliseeren der speelterreinen aan het Bestuur groote zorgen geeft. Wanneer deze terreinen gereed zullen zijn, zal Brede- rode beschikken over eerste klasse speelvelden, waarvan de totale oppervlakte niet minder bedraagt dan 17000 m2 terwijl voor deze verbetering 2200 in3 grond moeten verwerkt worden. Voor waar een groot werk, hetwelk met groote energie is aangepakt, maar wanneer bet gereed zal zijn een zeer belangrijke aanwinst zal blijken voor Santpoort. Om echter alles goed te doen slagen, behoeven wij de volle medewerking van al onze leden en donateurs en bun resp. dames. Ik verzoek daarom allen, die kunnen helpen, betzij door te werken op bet terrein, betzij door iets beschik baar te stellen voor de verloting, bun medewerking aan Brederode niet te willen onthouden. De voorwerpen enz. voor deze verloting gelieve U vóór Zaterdag te willen bezorgen bij onzen Penningmeester, den Heer P. de Jager, Hoofdstraat 75 te Santpoort. Thans rest mij nog een enkel woord over de kaart verkoop, die reeds in het begin dezer week een buiten- i Bij eiken aankoop van f 2,50 aan boeken als geschenk het werk „RONDOM HET BOEK" Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ook aan buis ie onibieden 's Odaandags na 1 uur ges/oien en wel Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 8,30-9,30 uur Spreekuur Wiistelaan Dinsdagmorgen 8—9 .VERVALT gewoon vlot verloop bad. Het bestuur is er nu vau overtuigd, dat, ook wederom a s. Zondagavond, Brede rode, zooals ook voorbeen, een uitverkocht buis zal hebben. Om teleurstelling te voorkomen raad ik U aan tijdig plaatskaarten te nemen, waarvoor ik U verwijs naar de advertentie desbetreffende in dit blad. Laat een ieder, die behoort tot de groote familie van Brederode, wanneer bet groote werk aan onze terreinen gereed zal zijn, kunnen zeggen „Ook ik heb aan dit grootsche werk een steentje bijgedragen. Met sportieve groeten en tot Zondagavond in „de Weijman". van Vliet. Muzikale wandeling. Behoudens goedkeuring van B.enW, zal liet fanfarecorps Wilbelmiua", de traditie getrouw, op Hemelvaartdag des morgens een muzikale wandeling maken. De volgende route zal worden geloopen vertiek half 8, Hoofdstraat hoek Slaperdijk, verv. Hoofdstraat, Westlaan, Rijksweg, Beekvlietstraat, Hoofdstraat, Over- bildtweg, Hagelingerweg, Cremerlaan, Kerkweg, Kerke rinklaan, Lazarus Mullerlaan, Kruidbergerweg, Hagelin gerweg, Anemonenstraat, Gladiolenstraat, Voorplaats, Kerk weg, Enschedelaan, Fr. Netscherlaan, Middendui- nerweg, W. de Zwijgerlaan, Brederoodscbeweg, Duin weg, Bloemendaalschestraatweg, Bruno Klauwersstraat, Duinlustparkweg, Bloemendaalschestraatweg, van Dalen laan, Zinneveltlaan, Bloemendaalschestraatweg, Wiiste laan, Hoofdstraat tot aan Hotel „de Weijman". n Opgevoerd wordt Kaarten verkrijgbaar a f 0,33, alles inbegr. bij deheeren J. van Echten, Hoofdstr. 98, J. Schoon, Voorplaats 23, A. Molenkamp, Schuitstraat 11a en A. Voogd, Alb. Thijmlaan 23, Santpoort. Om teleurstelling te voorkomen raadt het Bestuur U aan tijdig plaatskaarten te nemen. Harddraverij Vereeniging „Santpoort en Omstreken". Zondag 25 April hield de vereeniging baar tweede feestavond voor de leden, in café „De Weijman" te Santpoort. Hoezeer deze avonden door de leden op prijs worden gesteld, blijkt wel uit de groote opkomst, zoo dat geen plaatsje in de groote zaal van „de Weijman" onbezet bleef. De voorzitter, de beer Tammes, wees er in zijn ope ningsrede op, dat deze feestavonden ten doel hebben, ook in de wintermaanden, bet contact tusschen de leden te bestendigen en te vergrooten. Het bestuur rekent dan ook op de medewerking van de leden zelf om de vereeniging steeds grooter te maken en vertrouwt zeker op de leus, „Ieder lid een lid erbij". Verder wees spreker op de gunstige positie van de vereeniging in verband met bet dit jaar te verrijden Kampioenschap van N.H. Een gevarieerd programma zorgde er voor, dat reeds voor de pauze, de stemming „er in zat". Wij verwerken HEBOX-ZONSCHERMDOEK Vraagt vrijblijvend offerte en inzage Stalenkaart. o Particulieren 1—2 dagelijks Forensen Particulieren Dinsdagavond 7—7.30 n.m en volgens afspraak Ziekenfonds „Veisen" en „Velseroord" 8,30—9 voorm. Maandag- en Woensdagavond (alleen voor Forensen) .7-7,30 uur Alleen willeu we nog speciaal vermelden, de mede werking van Mevr. Dora Arisz-Schrama, die döorhaar zangvoordracht van Operette fragmenten en vroolijke liedjes een onbedaarlijke en welverdiende bijval van bet publiek in ontvangst mocht nemen. Een krachtig band zorgde er voor, dat tot 3 uur des nachts de stemming er onverflauwd in bleef en was bet sluitings uur voor meeuig danslustig paartje nog onverwacht en veel te vroeg. Gezien de ontvangst, die deze avonden dit jaar bij de leden hebben gehad, beeft bet bestuur zeer zeker het voornemen, dergelijke avonden den volgenden winter wederom te organiseeren. Vergadering. De spaarkas „Arbeid Adelt" houdt op Vrijdag 7 Mei a.s. in „Zomerlust" een Ledenvergadering met als punt van bespreking „Uitspraak prijs en kwa liteit der diverse aanbiedingen brandstoffen". Postzegel Vereen. „Santpoort". In de maand April mel den zich weer 2 nieuwe leden aan, het gaat goedDenk er om leden elk nog een lid aangeworven en wij staan er goed voor a s. Woensdag verloting voor de kas, ieder geeft wat van zijn doubletten en de penningm. is tevreden. Verzamenlaars die belang in onze club stellen zijn steeds welkom, zij kunnen zich aanmelden bij de secretaris de Heer B. J. Schol, Schroder v. d. Kolkweg 10 Santpoort St. en elke eerste en derde Woensdag Jvan de maand aan bet clublokaal gebouw „Spaarnberg" Wiistelaan 79 Santpoort. Vakkundige en bill, bediening Alle onderdeelen voor rijwielen u.it voorraad leverbaar Dames- en Heerenrijwielen vanaf f 31,50 met ljaar garantie Uitsluitend Ned. Fabrikaat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1