4711 l UW BAKKER Inrichting voor Tandheelkunde „ERASMUS Met onze Touringcar naar Kleef CORNEGGE Slijterij „DE UILEN BOOM" Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Haring-Week! V VACANTIE 7 A. B. KRES Kerkerinklaan 44 Tel 337 WEEK-RECLAME Hoofdstraat 29 telefoon 656 DRUKKERIJ Terrasweg 31 Telefoon 619 Motor- Rijwiel rep. inr. Louis v. d. Eykhof Maakt kennis met onze reclame-artikel UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs 7 J. Seegers, Heerenkapper, Hoofdsfr. 196 Luxe Bakkerij „de 2 B's" flrnhemschemeisjes van 18 ct voor 14 ct per ons Gedurende de zomermaanden Zomergebakjes 7 cent per stuk BPREDIKBEURTENH R. C. Brederode. Autotocht met excursies op 15 Aug. 1937. Wijziging Spreekuren. Spreekuren thans Maandag Woensdag middag 3 5 uur Vrijdag en DINSDAGAVONDS 7 8 uur en volgens afspraak Door belangrijke uitbreiding van ons laboratorium reparatiën aan kunst gebitten in 4 uur gereed LAGE TARIEVEN Vraagt eens prijs voor Uw drukwerk bij HOOFDSTRAAT 200 TEL. 371 Hagelingerweg 136 Santpoort fe Boekhandel „INITIUM" Inl. bij den leider, den heer G. H. Pollé, Hoofdstraat 36 HOOFDSTRAAT 174 - TELEFOON 623 Zoete inmaakbrandewijn f 2,20 p. L. De tijd voor nieuwe zoete bessen is weer aangebroken, f 1,80 per flesch Athletiek. Op Zondag 29 Augustus hoopt R.C.B. athle- tiekwedstrijden voor haar leden te organiseeieu. Getracht zal worden onze plaatselijke Turnvereeniging T.V.S. bereid te vinden aan de wedstrijden deel te nemen, hetgeen voor beide vereenigiugen een goede propagan da kan zijn voor de plaatselijke athlethiekbeoefening. Zwemvereeniging „Velserend". Bij de te Velsen gehouden school wedstrijden op Zaterdag j.l. werd door drie onzer leden deelgenomen, waarbij 4 prijzen werden behaald Hulde Opbrengst bloempjesdag De collecte ten bate der Stich ting van lijders aan Vallende ziekte te Heemstede heeft te Santpoort opgebracht f40,42 6 ct p. stuk 5 a 6 ct 2 st. cadeau 10 a 6 ct 5 st. Groote sorteering versche visch lage ZEVENDE JAARGANG No 11 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN VRIJDAG 23 JULI 1937 SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 t TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Ons prima Bruinbrood Eens geprobeerd, altijd begeerd Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 25 Juli v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 25 Juli v.m. 10 uur: G. van Duinen, Heemstede Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 25 Juli v.m. 10 uur: De heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 25 Juli v.m. 9.45 uurDs. W. Breukelaar n.m. 5.30 uur dezelfde. In beide diensten collecte voor Kerkelijke Kas. Voor de leden onzer vereeniging is het in de afge- loopen maanden buitengewoon druk geweest, redenen waarom het Bestuur besloten heeft het bekende spreek woord „Na inspanning, ontspanning" in toepassing te brengen. Het Bestuur heeft daarom een autotocht georganiseerd waaraan verbonden zijn excursies naar verschillende bezienswaardigheden. Voornoemde autotocht gaat door het Gooi en mooiste gedeelte van de provincies Utrecht en Gelderland. Ter kennisname vindt U hieronder het samengestelde programma, hetgeen U zeker zal doen besluiten om aan deze tocht deel te nemen. 7 uur v.m. Vertrek vanaf „de Weyman" in luxe tou ringcars, via Hilversum en Amersfoort naar Rhenen. 10.30 tot 12.30 uur. Bezichtiging van Ouwehand's Die renpark, waar voorts gelegenheid is om de inwendige mensch te versterken. 12.30 uur. Vertrek naar Wageningen, via Heelsum naar het kasteel Doorwerth. 1.30 tot 3 uur. Bezichtiging van het kasteel Doorwerth. 3 uur. Vertrek naar Arnhem, via Hoenderloo, Uchelen, Apeldoorn naar de Echoput. 5—5.45 uur. Bezichtiging van de Echoput en wederom gelegenheid om iets te consumeeren. 5.45 uur. Vertrek naar Santpoort, via Millingen en Amersfoort. Aankomst te Santpoort ongeveer 10 uur, alwaar de zen dag besloten wordt met een kort woord van onzen Voorzitter. De deelname aan deze schitterende tocht staat open voor leden, donateurs(trices) en sportieve belangstellen den. De kosten zijn zoo laag mogelijk gesteld- terwijl inbegrepen de entrees tot Ouwehands Dierenpark, ka steel Doorwerth en de Echoput. De kosten voor deelname moeten uiterlijk den 28en Juli 1937 voldaan worden bij den Heer J. de Jager, Broekbergenlaan 5, Santpoort, zoodat U verzekerd zijt van een plaats in de touringcar. Voorts is het bestuur nog in onderhandeling om in deze tocht nog een origineele Geldersche Koffietafel in te lasschen. 46 GESLAAGD ONZE GELUKWENSCH. EN NU Een passend Geschenk bij Vulpenhouders Passerdoozen Uitgebreide Leesbibliotheek Bedient U het beste. Vakkundige en billijke Reparatie aan Rijwielen en Motoren. Nieuwe rijwielen met origineele Torpedo naaf voor slecht s f 32,50 (Heeren) en f 33,50 (Dames) met 1 jaar garantie. Banden Onderdeelen i BESTELT VROEGTIJDIG UW SCHOOLBOEKEN EN SCHRIJFBEHOEFTEN BIJ Bloemendaalschestr.weg 129 Tel. 718 op Zondag 1 Augustus a.s. op de heenreis bezoek aan de ruïne van Haerzuilen, de ruïne van Wijk bij Duurstede en bet prach tige kasteel Doorwerth. Nog 3 a 4 plaatsen beschikbaar. Vertrek 7 uur Hagelingerweg De leiding van deze tocht heef het bestuur in handen gegeven van den Heer H, J, Klaver, die zijn sporen op dit heeft verdiend als bestuurslid van „De Vierdaagsche" te 's Gravenhage. Daarom leden van Brederode aan U de taak om deze dag te maken tot een onvergetelijke waarop U met veel genoegen zult kunnen terugzien. Waar Leden en Donateurs van Brederode samengaan, daar moeten plan nen slagen, zoo is het altijd gegaan. (Het Bestuur be houdt zich het recht voor om zonder opgave van rede nen deelname van personen te weigeren.) Het publiek zal dien dag kunnen genieten van goede sport op het zoo prachtig gelegen R.C.B.-terrein. Wij wekken nu al vast onze sportieve plaatsgenoten op, om de 29sten Augustus vrij te houden. Niets zaloubeproefd gelaten worden het publiek gelegenheid te bieden alle nummers mee te beleven op een overzichtelijke wijze. Alzoo, men behoeft zich niet te vervelen. Over de af te werken nummers komen we nader in „Huis aan Huis" terug. Nu nog een woordje voor de R.C.B.-leden van jong tot oud, wij hebben nog een korte spanne tijds om te trainen, we willen immers goed voor den dag komen. Zondagmorgen 25 Juli a.s. zijn alle leden voor de trai ning aanwezig en dan is het tevens gelegenheid zich voor de verschillende nummers op te geven. De inschrijving is gratis. Na 16 Augustus worden geen inschrijvingen maar aangenomen, men neme hier goede nota van! Ch. de Groot, Eerste prijs, 50 Meter Crawl Dames. Werner Bastiaans, Eerste prijs, 50 Meter School Heeren. Aad Snoek, Eerste prijs, 25 Meter School Heeren. Tweede prijs, 25 Meter Crawl Heeren. Deze Tweede prijs werd bij loting om de Eerste en Tweede prijs verkregeu, aangezien twee gelijke tijden werden gemaakt. De laatste wedstrijden polo werden resp. tegen Hille- goin en D. W. R, gewonnen met 8-1 en 3-1. Woensdag hebbeu wij onze eerste clubbijeenkomst gehouden, welke zeer geslaagd mag genoemd worden. De liedjes op diverse clubleden sloegen direct in, wat ook het geval was met de door de leden samengestelde clubliederen. Tooneelstukjes en een dansje wisselden zich met succes af. ÏJmuider Vischhal A 4 SANTPOORT-STATION Bloemendaalschestraatwcg 144 TELEF. SANTPOORT No. 519 De fijnste kwaliteit prijzen Stoof-, Bak- en Gerookte Paling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1