4711 ERaSMUS" Fotohandel „HOLLYWOOD" Gij stelt prijs op geregelde ontvangst van dit blad Wij stellen er prijs op wan neer O bij Uw inkoopen onze Adverteerders begunstigd «HOLLYWOOD» Weekblad voor Santpoort-Dorp. Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis OW BAICKER Hpredikbeurtenbi I VACANT1E Driehuizerkerkweg 87 Tel. 4016 Driehuis UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Luxe Bakkerij „de 2 B's" k. B, KRE8 Ksrkerinklaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME Kletskoppen van 18 ct voor 14 ct per ons EXTRA-RECLAME Mocca Gebakjes 4 voor 25 ct V J. Seegers, Heerenkapper, Hocfdstr. 196 Kennemer Foto-Kinohandel Groote Garage te Huur Boekbeude! en advertentiebureau 99 Santpoort Zaterdag 4 uur OPENIHG Fotostudio en -Handel DE FEESTEN OP 31 AUGUSTUS. ZEVENDE JAARGANG No 15 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN VRIJDAG 20 AUG. 1937 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, BROEKEERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassetie, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Ons Meikbrood voedzaam en beter. Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 22 Aug. v.m. 10 uur: Ds. Verwey, Em. Predikant te Santpoort Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 22 Aug. v.m. 10 uur: Ds. f. C. van Apeldoorn Leiden Geref. Kerk H.V., Wüsteiaan Zondag 22 Aug. v.m. 10 uur: de heer van den Berg, voorbereiding Heilig Avondmaal Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 22 Aug. v.m. 9.45 uur Ds. W. G. Harrestein n.m. 5.30 uur dezelfde. In beide diensten collecte voor de Evangelisatie in Noord-Holland Lezers Advertentieprijs per regel 5 cent Bij» groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Bloemend.straatweg 158 Telefoon 506 Filiaal Hoofdstraat 148 VACANTIE Koopt nu een FOTOTOESTEL Wij hebben ze reeds v.a. f 2,65 Alleen bij ons vakkundige behandeling van uw films TE SANTPOORT f 8,50 p. week en WINKEL MET DAG- VERBRIJF f 7.— per week. Te bevragen STUDIO. Bezoekt eens onze modern geoutilleerde PORTRETSTUDIO Wij maken artistieke foto's van allerlei aard. TROUWFOTO'S PORTRETFOTO'S EN SPECIALE KINDERFOTO'S WAT HOLLYWOOD MAAKT LS AF Het bestuur van de Vereeniging „Koninginnedag" deelt ons betreffende liet programma van 31 Augustus mee, dat de plannen hun vaste vorm hebben aange nomen. Dank zij de medewerking van verschillende plaatselijke vereenigingen kon een programma worden vastgesteld, dat over 't geheel zeer aantrekkelijk kan worden genoemd. De morgen is voor de kinderen. Om 9 uur zal vanaf het pleintje aan de Frans Netscherlaan de schooljeugd onder de vroolijke toonen van de muziek van „SoiiDeo Gloria" en „Wilhelmina" een korte rondgang door het dorp maken Jen zich begeven naar het feestterrein aan de weerszijden van de Velserbroekstraat. Hier vindt tractatie plaats en is gelegenheid voor verschillende spelletjes,waarvoor aardige prijsjes zijn beschikbaar ge steld. In de namiddag wordt op verschillende plaatsen in het dorp een deel van het programma afgewerkt. Zoo heeft om 2 uur aan de Terras weg ringrij den plaats voor dames en heeren. Om 4 uur wordt aau de Cremerlaan door T.V.S. een ronde hardloopen georganiseerd. De deelname hieraan is vrij voor dames, heeren, meisjes en jongens. Zoowel voor ringrijdeu als voor hardloopen is voor dames en heeren een inleggeld van 25 cent ver schuldigd. Voor de meisjes en jongens die mee wenschen te doen aan 't hardloopen bedraagt het inleggeld 10 ct, Deelnemers hebben kans op het winnen van een fraaie prijs. Men kan zich voor den aanvang van de wedstrij den opgeven. Nog is het middagprogramma niet afgewerkt. Op het feestterrein hebben om plm. 5 uur volksspelen plaats, (mastklimmen en boegsprietloopen). De deelname hieraan is vrij en inleggeld wordt hiervoor niet geheven. De avond wordt gevuld met groepen en een tableau, verzorgd door de Kath. Jeugdver, onder leiding van den Heer Melker. Deze groepen worden met bengaalsch vuur verlicht, dank zij de medewerking van Santpoort's Bloei, en beloven het glanspunt van het feest te worden. Vooral het slotnummer zal zeer inslaan. Meer kunnen wij er thans nog niet van zeggen. Behoudens goedkeuring van B. en W. zal deze de monstratie voorafgegaan worden door een optocht door het dorp, opgeluisterd door Wilhelmina". De routes van morgen- en avondoptocht zullen nog nader worden bekend gemaakt. Opdracht. Het bouwen van een villa aan den Duin-en Kruidbergerweg voor rekening van den rentmeester van Duin- en Kruidberg, onder architectuur van den heer F. Wijsma, te Huizen, is opgedragen aan den heer J. Koeman te Huizen. De centrale verwarming is opgedragen aan den heer F. W. Niepoth te Amsterdam. FOTO-AMATEURS Den amateur bieden wij een moderne service aan. Alle MERK- FILMS verkrijgbaar. Laat „Hollywood" uw film afwerken en het wordt DAT wat u er van verwacht. Billijke tarieven en vlugge prima afwerking. Beleefd aanbevelend, N. A. S. B. afd. Santpoort-Bloemendaal, Korfbalgroep. Wij schrijven weer met twee twaalftallen voor de H. K. B. in. Nieuwe leden melden zich spoedig bij S. van Hamburg, Hoofdstraat 37. Trainen Vrijdagsavonds van 7—9 uur. Afdeelings-Nieuws. Zondag 22 Augustus a s. wandeling door Duin en Kruidberg. Vertrek om 9 uur Meubelhuis Obbes, Hagelingerweg hoek Kruidbergerweg. Ook niet- leden kunnen mee. Diegenen die kaarten hebben zijn natuurlijk klaar, anderen moeten deze koopen a 25 cent per persoon. Turngroep. A.s. Dinsdag begint het turnen weer, alle present. Ieder brengt een nieuw lid mede. Postzageivereen. „Santpoort". Zooals de leden in bet maandblad gelezen zullen hebben, zijn wij in het bezit gekomen van fraaie stempeltjes, deze zijn vervaardigd door de firma Posthumus en voldoen aan de gestelde eischen. Alle leden worden daarom opgewekt a s. Woens dag 25 Augustus dit stempeltje in ontvangst te nemen. Verzamelaars sluit U bij onze vereeniging aan, maakt kennis met onze serieuze en goedkoope methode. Opgave als lid kan geschieden bij den Secretaris, den heer B J. Schol, Schroder v. d. Kolkweg 10, Santpoort-St. en elke 2de en 4e Woensdag van den maand aan het clublokaal Gebouw „Spaarnberg", Wüsteiaan Santpoort R. C. Brederode, Het uitstapje j.l. Zondag door een 40- tal Brederodianen onder leiding van den heer Klaver gemaakt, is ondanks de regen schitterend geslaagd. De ongeveer 300 K.M. lange tocht, met onderbrekin gen aan de Hooge Vuursche, Ouwehands Dierenpark, Kasteel Doorwerth, Arnhem, Echoput Hoog Soeren, bleek nog veel te kort, want tot huis toe bleef de stem ming er in. 's Morgens 7 uur begon de reis in een groote autocar en direct na den aftrap, pardon na den stait, begon het te regenen, waar we al heel gauw aan gewend waren. F, v, d. Coezand zorgde direct voor muziek. Toeu we Baarn gepasseerd waren ging het door de donkere lanen van de Vuursche en Den Dolder naar Zeist om via de Oude Arnhemscheweg Driebergen Doorn te bereiken om vervolgens langs den straatweg Rhenen te bereiken en een bezoek aan het Dierenpark te brengen. Kasteel Dorwerth was vervolgens aan de beurt. De bezienswaardigheid van dit kasteel was de moeite en de regen zeker waard. Na dit bezoek gingen we door naar Arnhem waar het een en ander geconsumeerd werd, om daarna via Apel doorn verder te gaan naar de Echoput (Hoog Soeren). Na deze bezienswaardigheid was practiseh onzen dag ten einde en bereikten wij via Amersfoort en Amsterdam om 10 uur weder Santpoort en behoorde dit uitstapje van Brederode weder tot het verleden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1