Kenemer Foto-KinobanÜeï ZIEKENFONDSEN. J. A. BODE s ATTENTIE J. Mac. Daniël, geenspreekuur CORNEGGE UW BAKKER Vr. NOORMAN LOUIS L. v. d. EYKHOF „SCHUTTE" Pasfoto's S Wat gebeurt er Zaterdagmiddag 4 uur ÜOOfdStraat 146 1 Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis UURWERKEN, GOUD EN ZILVER. BOEKHANDEL UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE TERRASWEG 31 TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Luxe Bakkerij „de 2 B's" A. 8. KRES Karksrinfdaan 44 Tei 337 ONZE FIJN GEKRUIDE RECLHME SPECÜLHRS 18 GEIT PER HALF PONO Boter Speculaas 25 cent per hall pond Bl.daalschestraatweg 158, Santpoort-St., Iel. 506 Smalfilm ook in uw bereik Nieuw! S~p~r e dTïTbITi?r"TFn i BERICHTEN. Opening. Woensdag 1.1. vond de opening plaats van de 7e Forma Natura Speciaalzaak voor schoenen en voetbehandeling, welke gedreven zal worden door de firma W. Sterk en Zn., Zeeweg 105, IJmuiden-Oost., die ook te Santpoort een schoenen-filiaal heeft. DRIEHUIZERKERKWEG 81 TEL. 4051 DRIEHUIS-VELSEN R. K. S. V. „SANTPOORT" Secr. Hageveldstraat 2. UO ZD fl uo QC Uk Waarom zoudt gij dus elders koopen. Motor- en Rijwielreparatie-inrichting Hagelingerweg 136 Santpoort AFWEZIG ARTS DRIEHUIS Foto- Kinohandel Afwezig TANDARTS Wüstelaan 23 Nieuwe Spoorboekjes Terrasweg 31 Santpoort I ZEVENDE JAARGANG No 2 OPLAAG 2900 EXEMPLAREN VRIJDAG I OCT. 1937 SANTPOORT NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. 3. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Ons Melkbrood voedzamer en beter. Wordt U abonné bij onze smalfilm kring, fl,— per maand waarbij is inbegrepen gebruik van de volledige installatie FILMEN IN NATUURLIjKE KLEUREN THANS MOGELIJK PROJECTIE EN SMALFILM VOOR ZAAL ÉN HUIS Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 3 Oct. v.m. 10 uur: Ds. Verwei, Santpoort. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 3 Oct v.m. 10 uurM. J. Punselie, uit Leiden. Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 3 Oct. v.m. 10 uur: dhr. K. v. d. Berg. Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 3 Oct. v.m. 9.45 uurDr. W. G. Harrestein, Voorber. Heilig Avondmaal n.m. 5.30 uur dezelfde. Bij de uitgang coll. voor het Rentefonds., Sinds meer dan 16 jaren wordt F.N.-Speciaal-schoeisel in den handel gebracht, bekend onder de naam Forma Natura-Speciaalschoeisel. Deze schoenen worden op wetenschappelijken grondslag vervaardigd. Ongeveer 50 verschillende leestvormen, ieder ver krijgbaar in 6 wijdte-maten stellen de firma in staat voor de meest uiteenloopende vormen van voeten een schoen te leveren, welke voor de betreffende soortvoet het doelmatigst is. Aan de zaak is tevens een naar de eischen des tijds ingerichte inrichting voor volledige voetverzorging verbonden, waar tevens alle Dr. Scholi's Steun zolen en voetverzorgingsartikelen worden toegepast. In de afd. voetverzorging, worden tevens steunzolen ver vaardigd volgens gipsafdruk, door den Heer Sterk Jr., gedipl. practipedist en pedicure. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. ATELIER VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIËN. „Goede wijn behoeft geen krans", zouden wij willen schrijven wanneer wij de openstelling der meer filantro pisch aangelegde Bibliotheek „Spaarnberg" op heden, Vrijdag 7 uur vermelden. Gebrek aan plaatsruimte be lette ons voorgaande week hier mededeeling van te doen. Deze instelling die reeds jarenlang, toen van particuliere ondernemingen nog geen sprake was, haar nuttige arbeid verricht, verdient zeker wel extra aan beveling. Zij is gevestigd in de bewaarschool „Spaarn berg" aan de Wüstelaan, Zondag 3 October a.s. EXCELSIOR I - SANTPOORT I 2 uur Santpoort II Vitesse I 2 uur Zoowel voor het le als 2e elftal zijn de eerste punten binnen. Het zoet der overwinning smaakt nog na, zoo dat de verwachtingen voor a.s. Zondag hoog gespannen zijn. Het le gaat naar Schiedam om Excelsior te bekampen. Het 2e ontvangt op eigen terrein de Cas- tricummers. Twee ploegen die geheel aan elkaar ge waagd zijn, zoodat het ook hier niet aan spanning zal ontbreken, waarvoor ook wel belangstelling zal bestaan. Supp. Vereen. „Santpoort"- Zondag gaan we met het le elftal van de R. K. S. V. Santpoort mee naar Excelsior (Rotterdam). Supporters welke mede gaan, gelieve zich op te geven uiterlijk tot Zaterdagavond 8 uur, bij G. Spanjaard, Terrasweg C. Kockx Hagelingerweg 117 en A. Heeremans, Hagelingerweg .210. Denk er aan, zij die zich niet voor 8 uur hebben opge geven, hebben geen recht van spreken. Vertrek Zondag 11 uur, hoek Hagelingerweg-Hoofd- straat. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het secre tariaat Hagelingerweg 210. Zwemvereen. „Velserend" De inmiddels plaats gehad hebbende trainingsavonden waren goed bezet en had den een zeer prettig verloop. Vooral de prettige en duidelijke aanwijzingen van den Heer Duvergé bij de training, zullen niet nalaten een gunstige invloed uit te oefenen op de zwemgenieën in onze vereeniging. Zij die Woensdag j.l. verhinderd waren, komt toch allen zoo regelmatig mogelijk. Wilt gij wat bereiken, dan is regelmatige training noodzakelijk. Het voornemen bestaat om binnenkort een avond te beleggen waarop speciaal de theorie van de verschil lende zwemslagen zal worden behandeld, en hierbij een en ander te verduidelijken met film en lichtbeelden. Op 9 October a.s. is er weer een gezellige clubavond in Hotel Velserend, waarvoor nog eenige introducties bij het bestuur verkrijgbaar zijn. co O O <v H* ars. |ifn c O CQ CO O N»J O X Wist IJ reeds dat de prijs van een boek door den UITGEVER wordt vastgesteld, dus OVERAL HETZELFDE IS. Dat dit voor VELE artikelen in den Boekhandel geldt Dat waar dit niet het geval is, wij VEELAL GOEDKOOPER zijn als in de STAD? Laat ons voor den Winter Uw boekenlijst opma ken en opent bij ons een Rekening-Courant. Het vergemakkelijkt de aanschaffing. Maakt gebruik van onze uitgebreide moderne Leesbibliotheek. 8 cent per deel per week. Wij verzorgen alle mogelijke Abonnementen Drukwerken en nemen Advertentie's aan voor alle bladen, Wij hebben een groote sorteering Kantoorboeken, Luxe Post, Prentbriefkaarten, Vulpenhouders, enz HET ADRES VOOR VAKKUNDIGE REPARATIE. Electrische Rijwiellampen vanaf f 3,95 TE KOOP. Pracht Damesfiets met Lamp f 15,50 Regenpijpen en Jasbeschermers. TOT 11 OCTOBER Waarnemers de Doktoren: Boosman Meindert de Groot Hekman v. Leusen Mansholt. Hoofdstraat 148 Tel. 361 Vraagt eens prijs voor het verzorgen van Uw SMALFILM-AVOND. Conditiën billijk. Foto-Albums en -Hoekjes Diverse Rolfilms. (Zie advertentie op pag. 3). VRIJDAGAVOND EN ZATERDAG Winterdienst 15 cent R. C. Brederode. Van de Lustrum-commissie. Naar aan leiding van de aangekondigde Kienavond op Zaterdag 16 October 1937 in de groote zaal van het café-restau rant „de Weijman" Santpoort, mochten wij tot ons ge noegen hier en daar reeds vernemen, dat door velen verlangend wordt uitgezien. Niet alleen om op dezen avond een aantal luxe voorwerpen en „potjes met hartigheid" machtig te worden, een dansje te maken, doch ook om getuige te zijn hoe het zoo bekende „Brederode" haar seizoen placht te openen. De weg blijvers op dezen avond zullen ongelijk hebben. Reeds mochten wij tot onze groote voldoening een aantal luxe voorwerpen ontvangen, doch ook leden en donateurs kunnen voor dezen avond iets schenken. Een en ander wordt gaarne aan het secretariaat der ver eeniging Hoofdstraat 98 te Santpoort in ontvangst ge nomen, terwijl op verzoek eventueele prijzen gaarne worden afgehaald. Bij het organiseeren onzer feestavonden en wedstrijden mochten wij altijd de royale medewerking ondervinden van H. H. Winkeliers, die ons nimmer de deur wezen en met gulle hand iets voor een avond of wedstrijd beschikbaar stelden. Daarom vinden wij thans ook wederom de vrijheid op deze medewerking hunnerzijds een beroep temogen doen. Verder heeft de lustrum-commissie de beschikking over een revue getiteld „Maakt plaats, Brederode heeft weer praats". Voor de goede uitvoering dezer revue, waaraan ten minste 40 personen zullen medewerken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1