J. BOL Driehuizerkerkweg 81 UW BAKKER Kennemer Foto-Kinohandel CORNEGGE SCHUTTE' CORNEGGE Belasting-Moeilijkheden BERT G. VAN HAARLEM Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Geboorte- Kaartjes DRUKKERIJ VULPEN HOUDERS UW BRIL A. B. KRES Ksrksrinklean 44 Tel 337 nieuwste „ERASMUS" Gedipldm. Accountant en Belasting consulent. 4 Wulvarderlaan 4 - Santpoort Telefoon 239 Hoe geeft U een gezellëgen Filmavond Foto-KSnohandel Goedkoop, mooi, Lekker en fijn, Wiese zijn automaat zijn I BOEKHONDEL NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagan prijs UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Luxe Bakkerij „de 2 B's tëtFFH.RFPI WMF 1 Cooos Macrfionijes WEEK KELLUÜE ¥an 18 ym, u c{ p ONZE FÜN GEKRUIDE REGIME SPECULAAS ié GENT PER HALF PONB Boter Speculaas 25 ceeil per half pent! Een nieuwe Bioscoop Bl.daalschestraatweg 158, Santpoort-Si., Tel. 506 PREDIKBEURTEN BERICHTEN. St. Vincentius Vereeniging, Santpoort. Op Zondag 24 October a.s. komt in de R K. Kerk van Santpoort preeken over het wel der St. Vincentius Vereeniging, de ZeerEerw. Pater Franciscaan Borromeus de G reeve en wel te 7 uur, 9 uur en half 11. Deze predikaties zijn ook toegangkelijk voor niet-katholieken. Pater Borromeus de Greeve is de meest populaire katho lieke volksredenaar der laatste dertig jaar, zoowel door preeken, lijdensmeditaties, radio-uitzendingen, als op bij eenkomsten van godsdienstigen en cultureelen aard. Men make van de gelegenheid gebruik deze bekende redenaar te beluisteren. Tarrasweg 31 Santpoort Gevonden en verloren voorwerpen. Spreekuur: lederen avond van 8-10 uur, ook des Zaterdags. Min- en Onvermogenden help ik GRATIS. Hoofdstraat 148 - Santpoort Telef. 361 moet men bij ln verband met het trachten „Huis aan Huis" vroeger te laten verschijnen, moeten berichten en advertenties uiterlijk Woensdagavond in ons bezit zijn. IJmuider Vischhal EET NU PRIMA VERSCHE VISCH Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. moet zijn, een gOBdB ffL Kr K TÏK Bril, Daarom is Ij heSrr^r5 Driehui,-Vel.cn Tel. 4051 (K550) Ziekenfondsen Door onze uitgebreide collectie monturen zijn wij in staat aan ieders wensch te voldoen. Op aanvraag keuze zending SANTPOORT-DORP, BRQEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassetto, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS ZEVENDE JAARGANG No 24 OPLAAG 3000 EXEMPLARENVRIJDAG 22 OCT. 1937 11 te Santpoort is er nog niet. Maar wel kunt U vanaf f 2,50 een geheel Filmprogramma op een winteravond bij U thuis draaien, met de beroemde filmsterren Stan Laurel, Olivier Hardy, Harold Lloyd, Jackie Coogan Shirly Temple, enz. Catalogus verkrijgbaar bij de Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 24 Oct. n.m. 7 uur Ds. R. H. Oldeman. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 24 Oct v.m. 10 uur: Ds. W. J. van Elden, Haarlem n.m. 5 uur: de Heer Heere Heeresma, Amsterdam Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 24 Oct. v.m. 10 uur: den heer C. Redert Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 24 Oct. v.m. 9.45 uurde heer H. W. Wierda Theol. Candidaat n.m. 5.30 uur dezelfde. Bij den uitgang collecte voor de Hulpbehoevende Kerken in de Clasis. Ned. Ver. E. H. B. 0., afd. Santpoort. Het bestuur van bovengenoemde vereeniging brengt hiermede ter kennis van belangstellenden, dat de nieuwe cursus inE.H.B.O. Vrijdag 5 November a.s., 's avonds te S.15 uur in een lokaal van school F, aan de Burgem. Enschedelaan,een aanvang zal nemen. De cursus wordt gegeven door Dr. Meindert de Groot. Er wordt in een cyclus van twee cursusjaren opgeleid voor het Oranje Kruis-diploma, dat eventueel in den BOEKEN VINDT U ALLEEN IN DE UIT GEBREIDE LEES BIBLIOTHEEK HOOFDSTRAAT 200 Telefoon 371 Geen inleggeld Leesgeld 8 ct p. d. p. week Teeken- en Schrijfbenoo- digdheden. Modeplaten toekomst door het z.g. „Eenheidsdiploma" zal vervangen worden. Diegenen die zich voor den cursus willen opgeven worden verzocht dit voor 1 November a.s., liefst schrif telijk, bij de volgende adressen, te doen. G. J. Slebos. Hagelingerweg 21 P. C. Westera, Kruidbergerweg 19. Internationale Vereen. Bellamy. De afd. Velsen der bo vengenoemde vereeniging belegt op Woensdag 27 Octo ber a.s. des avonds te 8.15 uur een openbare vergade ring in het gebouw de „Toorts" Duinweg Santpoort (Station). Spreker is de Heer C. Oderkerk, lid van het Hoofdbestuur, met als onderwerp „De weg naar vrede en welvaart" Er is gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vra gen. Wij raden een ieder aan, deze zeer belangrijke vergadering te bezoeken. Gevonden voorwerpen -worden alleen geplaatst door bemiddeling der politie. Gevonden, Een paar Regenpijpen, Voorplaats 31. Suéde Dameshandschoen, Kerkerinklaan 57. Verloren. Een Rij wielbelastingmerk, Hagelingerweg 341. Een Rij wielbelastingmerk, Burg. Weerdstr. 24, Velsen-N Een Rijwielbelastingmerk, garage „Kennemergaarde". Lustrum. 1 November a.s. zal het 5 jaar geleden zijn dat het Badhuis „Spaarnberg", met zalen en bibliotheek voor het publiek werd opengesteld. Deze nuttige instel ling mag zich nog steeds in een groeiende belangstelling verheugen. ,gg Ére Door projector met scherm en fiim te huren bij Lijsten met filmtitels gratis verkrijgbaar PASFOTO'S - REPRODUCTIES - VEROROOTEN Ontwikkelen Afdrukken Inlijsten VOOR Winkeliersvereeniging. De door omstandigheden uitge stelde vergadering der Winkeliersvereeniging, wordt thans gehouden op Donderdag 28 October a.s. in café „De Uilenboom", Hoofdstraat. Zwemvereeniging „Velserend". Zaterdagavond j.l. hield de Heer Duvergé in Hotel „Velserend" voor leden en introducees een causerie over zwemmen. Voor de pauze behandelde spreker het zwemmen door alle tijden heen. Speciaal vestigde hij de aandacht er op dat de oorspron kelijke vormen van zwemmen in de oudheid het meest de moderne crawl benaderen, hetgeen hij aan de hand van afbeeldingen van gevonden teekeningen, enz. aan toonde. Vooral in de oudheid werd het zwemmen veel beoefend. Echter met het opkomen van het Christendom verdwijnt fdeze goede gewoonte, terwijl eerst aan het eind der, 18e eeuw het zwemmen weer in zwang komt en wel hoofdzakelijk bij de verschillende legers. De crawl wordt dan nog niet gezwommen. Deze heeft zich in de laatste jaren via 'allerlei tusschenvormen tot de huidige uitvoering ontwikkeld. Na de pauze gaf de heer Duvergé eenige aanwijzin gen hoe de crawl thans gezwommen wordt, waarbij ter verduidelijking een en ander aanschouwelijk werd voor gesteld. Tot slot dankte de voorzitter van „Velserend" den heer Duvergé voor deze bijzonder prettig en leer- zarnen avond. Bloemendaalschestr weg 144 Telefoon 519 Prijzen billijk. Groote sor teering. Verder stokvisch, levende paling, enz. Alles tegen uiterst concur- reerende prijzen. Ger. Visch Zure Haring Alles prima kwaliteit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1