H. HL8LHS MAIS0N „DRIEHUIS NUFfiCTIfflEN GEBROEDERS HOP Hoofdstr. 187 Tel. 527 H. Stutvoet Boterham- Papier fa. SLEBOS F. I. R. v. RIESSEN Hoogmoed komt te val, Daarom begon ik een hal. Maar van de prijzen en kwaliteit, staat U pal I F. N. E. HflNEKROOT Ondertrouw- kaarten DRUKKERIJ CORNEGGE Boekhandel Connegge Prima Waren. Lage Prijzen. TERRASWEG 20 HAGELiHGERWEG 61 TELEFOON 670 R K S.V. Santpoort. Zondag a.s. R, C. Brederode. De uitslagen van de j.l. Zondag gespeelde wedstrijden luiden ais volgt Driehuizerkerkweg 70 TeL 4901 JOH. LENSEN Aanleg en onderhoud en reorganiseeren van T uinen UW ADRES Kweekerij „THORN" J. J. DUIJN Overbildtweg 28 Telefoon 256 !n ÉÈM DAG retour Behanger Stoffeerder Matrassenmaker BLOEMENHUI3 AALSMEER' Zijn Uw Meubelen STUK Oiadiolenslraat 19 Santpoort HAGELINGERWEG 21 Telefoon 330 Santpoort rollen van 50 vel 14 cent Steeds Versche Speculaas 15, 20, 2272» 25 en 2772 ct per half pond Gemengde Spritskoekjes 25 ct per half pond Napoleons {een fijn koekje) 25 ct per half pond Hartediefjes (zandmopjes) 25 ct per half pond Burgemeestertjes 2 ons 25 ct Enz, Enz. Bruine Boonen 10 ct per pond Capucijners (platte) 16 ct per pond Grauwe Erwten 22 ct per pond Groene Erwten 12 ct per pond Spliterwten 14 ct per pond Atleen het beste van het beste. Slaolie, groote maat flesch 65 ct Bessensap 14 en 19 ct per halve flesch Zalm 15, 30, 55 ct Sardines 15, 22 ct, Enz. Pilchards 12 en 22 ct GROOTE SORTEERING VERKADE'S ARTIKELEN. Oamclub „Stabiel". Vooreerst heet ik den heer Haver, Santpoort, van harte welkom, in de hoop dat hij met veel succes onze kleuren zal verdedigen. Waar „Het Noorden 2" zich uit de competitie terugtrok, speelde alleen „Stabiel 2" tegen „Het Noorden 1". Het stond bij voorbaat vast dat ons tweede wel zou verliezen, de uitslag 7 13 is echter geflatteerd voor de thuisclub. Het traditioneele incident bleef ook nu niet uit, hetwelk ons een punt kostte, bord twee verspeelde de winst en bord 3 een punt. Ik ben uitermate tevreden met dit tweéde tiental, een tiental dat nog voor groote verrassingen zal zorgen. Goed gewerkt heeren. Maandag a.s. spelen het 2e en 3e resp. tegen Hoofd dorp I en Bennebroek I, denken de heeren eraan op tijd aanwezig te zijn, er moet om 8 uur begonnen wor den. Probleem No. 29 werd goed opgelost door de heeren M. Piek, H. M. Jansen, Bakhuys en Dinkgreve allen te Santpoort. Probleem No. 30 auteur de heer J. v. Dijk is „Wit speelt en wint". Alle correspondentie aan het secretariaat F. W. Schmidt Lazarus Mullerlaan 1 Santpoort-Dorp. Zwart 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29 en 36. Wit 20, 34, 35, 37 38, 40, 41, 46, 47, 48 en 50. Bridgeclub ,,De Kennemers". Clublokaal Geb. Spaarnberg Wüstelaan. De laatste weken werden door de Techn. Commissie besteedt om selectiewedstrijden te spelen ten einde zooveel mogelijk de sterholekoppel de juiste plaats e doen innemen. Het was dan ook op de Donderdagavonden steeds zeer spannend daar toch ieder een zoo goed mogelijk resul taat wenschte te bereiken. 27 en 28 October beginnen de wedstrijden om de Ivennemerland Bokaal. Aan deze wedstrijden wordt door 2x16 spelers deel genomen en wel 16 in A afd. en 16 in de B afd. Aan de leden thans de taak te laten zien dat zij de wijze raadgevingen der T.C. en Bestuur goed in zich hebben opgenomen. Met belangstelling wordt dan ook de eerste wedstrijd n.l. Woensdag as. te Beverwijk van het B-team en op Donderdag a.s. in „Spaarnberg" voor het A-team, tege moet gezien. Inmiddels werden nog 3 nieuwe leden genoteerd, doch is mede met het oog op de binnenkort aanvangende competitie voor paren, nog plaats voor enkele dames of heeren liefhebbeis teneinde nog een of meer teams aan te vullen. Korfbalclub „Sport Vereent', Bloemendaal-Santpoort. Secretariaat: Bruno Klauwerstraat 5, Santpoort-Station. Gespeeld Zaterdag 16 October Meerlebosch II—S.V. II 0—1 Gespeeld Zondag 17 October Amsterdam-Zuid IS.V. I 5 2 S.V. II—Rohda III 2-2 S.V. III—Aurora II 1—1 D.S.V. III-S.V. IV 3-7 Te spelen Zaterdag a.s. S.V. I Oosterkwartier I 2,30 uur Aurora—S.V. II 2,30 uur Programma vermeldt dat Aurora bij ons komt, doch deze wedstrijd zal wel worden omgezet. Te spelen Zondag a.s. S.V. I-Z.K.V. I 2 uur Haarlem III—S.V. III 10 uur S.V. IV—Watervliet II 10 uur Voorgesteld door het bestuurons oud-lid Mej. B. Steenkist. Schoterstraat 15 en Mej. L. Deegens, Frans Halsstraat 14, beiden te Haarlem-Noord. N.A.S.B. Turnen. De laatste weken is er een flinke aanwinst van nieuwe leden te coustateeren. Maar waar blijven een tiental heerenleden? Verloting: Wij moeten nog 150 loten verkopen en willen dit met een colportageploeg doen. Wie geeft zich hiervoor op Korfbal: Gespeeld Zondag j.l. T. H. B. 3 Palvu uitgesteld Palvu I—Aurora I 1—1 Te spelen a.s. Zondagmorgen om 10 uur, vertrek 9uur school F Oosterkwartier III—Palvu I 10 uur Palvu II—Oosthoekers 1 2 uur- Tevens kunnen nog enkele dames geplaatst worden, op gave Voorplaats G 21. T.Y.B.B, I—Santpoort 1 2,30 uur Lisse 1 Santpoort II 2,30 uur Santpoort III—B.S.M. II 12 uur Santpoort A H.B.C. A 12,30 uur Santpoort D H.B.C. D 2 uur ie en 2e elftal spelen Zondag een zeer lastige uitwed strijd. Het 3e speelt thuis, evenals de beide Jun.-elftallen. Santpoort A speelt zelfs om de bovenste plaats. De Loterij. De trekking der verloting is vastge steld op Zondag 31 Oct. des v.m. 11.30 uur in 't Huis te Velsen. De prijzen zijn vermoedelijk volgende week te bezichtigen in garage Maarschalk, waar tevens nog enkele loten verkrijgbaar zijn. I. V.O.D.W.O.—Brederode I 1-2 Stads-Editebeker Brederode 2-Droste 2 0-6 Competitie Brederode adsp. Kennemers adsp. 4 0 Competitie De wedstrijden voor a.s. Zondag zijn Brederode 1—Kennemers 3 10 uur D.I.O. 4—Brederode 2 11 uur, einde Ramplaan Brederode jun. Beverwijk jun. 12 uur Leden en donateurs die de interland voetbalwedstrijd HollandLuxemburg willen bijwonen op 28 November a.s., kunnen plaatskaarten bestellen tot en met 25 dezer bij het secretariaat. Hoofdstraat 98. EERSTE KLAS KWALITEIT TEGEN BILLIJKE PRIJZEN BIEDT U Deze week o.a. Zuiver fijne Boter speculaas 70 ct p.p. Gevulde speculaas 90 ct p.p. Reclame speculaas 50 ct p.p. Overheerlijk zijn onze Maraquinbollen, Cocktailgebakjes Rigoletto's 10 ct per st., Olga's 9 ct Carré's 8 ct per stuk Weener Koffiebroodjes 7 ct per stuk Gesorteerde Gebakjes met slagroom 7 cent per stuk Een zeer fijne Banketstaaf van LENSEN, Beter kunt gij heusch niet wenschen, De prijs hiervan is zeer content, Per half pond slechts 60 CENT. Beleefd aanbevelend, BANKETBAKKER EN KOK Matrassen bijvullen en opmaken, als nieuw. WONINGINRICHTING Duinïustpark Noordlaan 4 De eerste steen gelegd voor de kapel der Ned. Herv. Evangelisatie Vele belangstellenden waren Zaterdagmiddag getrokken naar den Middenduinerweg, waar de eerste steen werd gelegd voor de kapel der Ned. Herv. Evangelisatie. De voorzitter der Evangelisatie, de heer J. E. Sluiters heette de aanwezigen, in 't bijzonder Ds. M. G. Blauw, uit Haarlem, hartelijk welkom. Vervolgens wees spr. op het feit, dat het met de voorbereiding niet steeds van een leien dakje was ge gaan, doch dat men, gedachtig aan het „Luctor et Ernergo" der Zeeuwen, volgehouden had. Veel dank is de Evangelisatie verschuldigd aan wijlen Mej. Van Wickevoort Crommelin, die het terrein, waar op de kapel gebouwd wordt gratis afstond. Na den Heer Sluiters sprak Ds. Blauw o.a. als volgt Het is mij een voorrecht dat ik hier het woord mag voeren, omdat mij de belangen der Evangelisatie steeds na aan het hart hebben gelegen. Evenals destijds bij den wederopbouw van den tempel te Jeruzalem heerscht ook hier vreugde, omdat men het kleine gebouw aan den Kerk weg kan verruilen tegen dat zooveel mooiere en ruimere. Ik wenscb het bestuur hiermede van harte geluk en spreek den wensch uit, dat velen hier de dingen van Gods Koninkrijk zullen beleven, opdat er een rijken zegen van de kapel zal uitgaan tot heil der menschheid, want vergeet niet, dat een wereld die niet het Evangelie van Jezus Christus wil beluisteren, onherroepelijk ten gronde moet gaan. Naast onze blijdschap heerscht echter ook droefheid, n.l. om het fe't, dat deze kapel hier komen moest. Men is niet tot den bouw overgegaan, omdat men zoo graag bouwen wilde, doch om dezelfde droevige toestanden, in onze Ned, Herv. Kerk, die 50 jaar geleden ook reeds tot den bouw van het gebouw aan den Kerkweg deden besluiten. De bouw van deze kapel vervult ons eener- zijds met vreugde, maar anderzijds voelen wij pijn in't harte. God geve, dat het nog eens anders moge worden! Op verzoek van Ds, Blanw zongen de aanwezigen hierna Gezang 237 4, waarna bij voorging in gebed. Wij vragen allereerst Uw aandacht voor onze extra aanbieding WOLLEN jONGENSBLOUSES, diverse kleuren maten 12 545 6 1,20 1,30 1,45 1,60 1,75 1,85 Fijne beige wollen Sportkousen maat 4 60 cent maat 5 65 cent maat 6 70 cent Extra solide kwaliteit geplatteerde zijde Dameskousen grijs, beige en zwart f 1,20 per paar Fijne Bemberg zijde kous f 0,95 p.p. Prima kwalitéft glanszijde kous 90 ct per paar 2 paar 1,65 Nieuwe ruit voor kinderjurk 90 ct per M. Zuiver wollen ruit f 1,55 per Meter Wollen kamgaren stof 130 c.M. br. f 1,95 zwart, donker blauw, donker bruin Stevige Wollen stof in 4 tinten blauw f 2,10 Wollen Angorastof in groene tint f 1,95 Sterke donkergrijze mantelstof 140 c.M. breed, zeer geschikt voor kinderjasjes f 1,95 per Meter Donker grijze rokkenstof 140 c.M. breed f 2,25 p.M. Mooie kwaliteit lluweel 70 c.M. breed f 1,40 p. M. in zwart, donker blauw, donker rood, donker bruin ZIE DE ETALAGE SPAAR UW CASSABONNEN 65 Bloemendaalschesiraatweg 65 (Zie andere advertentie) laat ze dan VAKKUNDIG repareeren. Speciaal adres voor Lak gespoten en Gepolitoerde Meubelen annex Houtdraaierij en Stoffeerderij. Ook nieuw te leveren Meubelen in onze mo delboeken te bezichtigen. Alles geleverd en gerepareerd onder 1 jaar garantie tegen SCH ERP concurreerende prij zen. Beleefd aanbevelend. Werktrappen 20 ct p. tree Groote Em. Emmers 65 ct Zware zinken Emmers vanaf 50 cent Zware Zinken Teilen vanaf 55 cent Asphalt p. Meter 15 cent Bruine Carbolineum 12 cent bij 10 Liter 10 cent Witkalk, Tochtband, Mica, Spons en Zeemleer, ruime keuze. UURWERKEN GOUD - ZILVER - OPTIEK MODERNE SIERADEN Vakkundige Reparatie- Inrichting Hoofdstraat 146, Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 2