OW BAKKER Het beste boek ERASMUS „HOLLANDir H Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis herfst IN KLEUREN Kenn. Foto-Kinohandel Telefoon 506 1 Banketstaven 35 cl per stuk ONZE FIJN GEKRUIDE RECLAME SPECULM5 LOUIS v. d. EYKHOF Foto- Kinohandel SCHUTTE' 0 L L A N D M a I s O N „MARY" UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Luxe Bakkerij „de 2 ETs" L B. KR ES Kerkerinklaan 44 Tel 337 18 CENT PER HALF POND Boter Speculaas 25 cent per half pand Motor- en Rijwielreparatie-inrichting IPREDIKBEU RTEN1 BERICHTEN. Bloemend.straatweg 158a Santpoort-St. Ruime sorteering Fotoalbums - Fraaie Lijstjes Pasfoto's Inlijsten Hoofdstraat 148 Santpoort Telef. 361 Wij verhuren complete filminstallaties voor de Huiskamer Koopt Uw goud en Zilverwerk Klokken, Horloges bij den vakman Driehuizerkerkweg 81 Driehuis-Velsen 11 Umuider Vischhal Zeeuwsche Mosselen DAMESKAPSALON Hagelingerweg 85 te Santpoort In verband met het trachten „Huis jafan Huis" vroeger te laten verschijnen, moeten berichten en advertenties uiterlijk Woensdagavond in ons bezit zijn. ZEVENDE JAARGANG No 25 OPLAAG 3000 EXEMPLAREN VRIJDAG 29 OCT. 1937 SANTPOORT-DORP, 6ROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassetie, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR HAGELINGERWEG 136 SANTPOORT Voor vakkundige en billijke Reparatie HET ADRES. Bij ons verkrijgbaar de Wettelijk Goedgekeurde Achter lichten, ongemonteerd met Lampje en Snoerlijn 85 cS Opzetten 15 cl. Electrische Rijwiellampen vanaf f 8,95 Banden en Onderdeelen Ziet de Etalage! Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 31 Oct. v.m. 10 uur Ds. R. H. Oldeman. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 31 Oct v.m. 10 uur: E. van Bruggen, Cand. Theol. te Amsterdam n.m, 5 uur: Ds. M. G. Blauw, Haarlem-Noord Herdenking Kerkhervorming. Medewerking zangkoor Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 31 Oct. v.m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg Kerkhervorming Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 31 Oct. v.m. 9.45 uur: Dr. W. G. Harrenstein n.m. 5.30 uur dezelfde. Bij den uitgang collecte voor de Kerkelijke Kas. Vrienden van Oud-Santpoort. Dezer dagen werd op initiatief van Dr. Meiüdert de Groot en den Heer J. S. Visser, in samenwerking met het Bestuur van „Santpoort's Bloei" opgericht de Ver- eeniging „Vrienden van Oud-Santpoort". Do Vereeniging heeft, naar haar benaming wel reeds doet vermoeden, tot doel het bevorderen van de kennis omtrent Santpoort's oude geschiedenis. Tot voorzitter werd in de oprichtingsvergadering ge kozen Dr. Meindert de Groot, tot secretaris Mr. L. Vorst man, tot penningmeester de Heer J. Visse en tot tweede secretaris de Heer Joh. van Beem, terwijl als adviseur aan het Bestuur werd toegevoegd de Heer J. S. Visser. Voorts werd besloten het gansche Bestuur van „Sant- poortsch Bloei'' uit te noodigen om als zoodanig in het I Bestuur der nieuwe vereeniging zitting te nemen. De oprichters der nieuwe vereeniging zijn van oordeel, dat de enorme rijkdom aan historisch materiaal, dat in Santpoort te vinden moet zijn, niet langer aan de ver getelheid prijs gegeven mag blijven en dat een systema tische beschrijving van Santpoort's oude historie als eeu dwingende eisch beschouwd moet worden. Deze eisch klemt naar de meening van het Bestuur temeer, wijl Dit wonder kunt U ook bereiken door foto's te nemen met de kleurenfilm en dit zonder bijzondere voorzorg. Koopt bij ons een kleinbeeld-camera vanaf f 39,00 en U maakt bovengenoemde opname alles inbegrepen voor 10 ct per foto. Komt eens zonder verplichting bij ons aan de zaak en wij laten U de door ons zelf gemaakte kleuropnamen zien. Wat niet weet, wat niet deert, dus wij verwachten U. Verder stellen wij U in de gelegenheid Uw eigen smalfilm te maken, met gebruik van onze geheele filminstallatie, voor f 1,— per maand bent U lid van onze smalfilm kring. - - Wij hebben te huur ongeveer 300 speelfilms a f 0,65 per film, draaitijd 20 min. Organiseert U een feest avond in een zaal, wij verzorgen een uitgebreid film programma zoowel voor kinderen als volwassenen, gedurende de laatste jaren reeds veel van wat uiterlijk nog aau Sautpoort's roemrucht verleden herinnerde, ver loren is gegaan, terwijl het weinige dat nog resteert, voor het meerendeel reeds tot verdwijnen is gedoemd. Voordat ook dat restant aan het oog van het huidige en van latere geslachten onttrokken zal zijn, wenschen de stichters der nieuwe vereeniging het bestaande in beeld en geschrift vast te leggen om t. z. t. voor de toekomstige generatie te willen getuigen van de schoon heid van het wellicht dan ondergegane „Zegepralend Kennemerland", waarvan eens Santpoort in werkelijk heid de toegangspoort vormde. Het Bestuur is zich echter er van bewust, dat de taak, die het op zich genomen heeft van dusdanigen omvang is, dat het zonder medewerking van anderen die taak niet naar belmoren zal kunnen vervullen. Het vraagt dan ook aan alle belangstellenden, waaronder alle Santpoorters begrepen worden, den te verrichten arbeid te helpen verlichten. Allen, die gegevens bezitten om trent de geschiedenis van Santpoort of waaruit die ge schiedenis te reconstrueeren valt, gelieve het secretariaat (Burg. Enschedelaan No. 40) daarvan in kennis testel len. Boeken, Tijdschriften, opstellen, platen, foto's, oude briefkaarten waaruit de vroegere plaatselijke toestand op te maken valt, restanten als steenen met iuscriptie's oude scherven, waarvan vermoed wordt, dat zij behooren tot een vroeger tijdperk, zijn welkom. Ook met een ^enkele mededeeling waar zulke oud restanten te vinden en-of oude geschriften te consul teeren zijn, zal men ons Bestuur ten zeerste verplichten. Het ligt in de bedoeling van het Bestuur om na or dening van het verzamelde materiaal in den vorm van monografiën en-of mededeelingen in „Huis aan Huis", belanghebbenden regelmatig van de bereikte resultaten op de hoogte te houden. Santpoorters, de Vereeniging „Vrienden van Oud Santpoort" streeft een doel na, dat U allen na aan het hart moet liggen, onverschillig of Gij al dan niet be hoort tot de geboren en getogen Santpoorters. Steunt ons om dat doel te bereiken. Wordt Lid onzer Vereeniging en werkt in de eerste plaats actiefmedein het verzamelen van alle beschikbare gegevens. Telefoon 4051 (K 550) Voor eiken leeftijd Voor ieders smaak. BIJ Boekhandel Leesbibliotheek Advertentie -Bureau U HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 371 Modebladen Tijdschriften Luxe doozen Post MANUFAOTURENIIANDEI.. Anemenenstraal 23 Tel.348 hoek Hoofdstr. Santpoort Knippatronen naar maat verkrijg baar van de Mode-Vakschool van Mevrouw J. de Leeuw, Amsterdam Kapok 39 en prima Java 54 cent p.p. Depot Palthe Almelo Ontvangen nieuwe collectie Damesnacht hemden Met gebloemde garn, 98, 108, 139, 158, enz ook extra maten ver krijgbaar Badstof Bandages dubbel dik 8 12 15 17 ct Wegwerpverband prima celstof per pak 11 cent Gekleurde Badhand doeken uni kleuren groote maten zware kwaliteit 54 ct Dames pyama's zwaar flanel aardig bewerkt en goede afwerking 1.45 - IJ>9 Bloemendaalschestr.weg 144 Santpoort-Station, Telef. 519 Versche Stokvisch, Levende Paling Tarbot Griet Tongen Schol en Schelvisch. MEVROUW Hiermede bericht ik U, dat de opnieuw gerestaureerde op DINSDAG 2 NOVEMBER zal worden heropend AANMERKELIJK VERLAAGDE TARIEVEN TOTTETARTIKELEN TEGEN ZEER - GEREDUCEERDE PRIJZEN - U beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Hooc^ch' MEJ. H. 1 'EMS! 1 Ver. van. Vrijz. Herv. „Velsen-IJmuiden-Oost" Door een daartoe uit de leden gevormde commissie wordt ten behoeve van bovenvermelde Vereeniging een bazar georganiseerd, welke op 4, 5 en 6 November a.s. zal worden gehouden in het gebouw der vereeniging, Sta tionsweg 105 te Velsen. De Bazar zal op genoemde dagen geopend zijn van 3-5 en van 7-10 uur n.m. Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling. De afdeeling Bloe- mendaal-Santpoort houdt op Donderdag 4 November a.s. haar tweede cursus-avond te 8 uur in „de Toorts", Duinweg 34, waar dan de heer Dr. B. Premsela van Amsterdam, spreken zal over „Geslachtziekten" met film. Zie de advertentie. N A.S B. Korfbal. Gespeeld Zondag 24 October j.l. Oost. Kwartier III—Palvu I 4—1 Palvu II Oosthoekers I 1 2 te spelen a.s. Zondag: Palvu I—Watervliet I, 10 uur Hagelingerweg Oosthoek II Palvu II, 2 uur Noordersportpark Palvu II vertrekt om 1,30 uur vanaf School F Komen Zondag de 4 puntjes op onze rekening? Doe jullie best! Turnen. Wij voelen het gemis van een heerengroep zeer. Bij genoeg deelname kan ook die groep weer be ginnen, opgave Voorplaats G 21. Lotenverkoop. Wij vertrekken Maandagavond om 7 urn vanaf Hoofdstraat 166r voor het verkoopen van onze laatste 150 loten. Wij verwachten een flinke groep deel nemers. R. G. Brederodo. Uitslagen van [de j 1. 7.-^' g gehou den wedstrijden zijn: Brederode I—Kennemers III 3—1 D.I.O. IV-Brederode II 2—2 Brederode Jun.—Beverwijk Jon 11—0 Z. V. Velserend". Zondagavond j.l. heeft ons poloteam een wedstrijd gespeeld in het Sportfondsenbaa te Haarlem, tegen Haarlem III. Uns zevental leed een 3 0 nederlaag. De rust ging in met een 2-0 voorsprong voor Haarlem. Als men bedenkt, dat wij met 4 invallers speelden is deze uitslag niet eens slecht te noemen. Wanneer dan ook ijverig getraind wordt, zal, van de zomer een bevredigend resultaa^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1