UW BAKKER Wiese's Automaat A. POST „ERASMUS" „SCHUTTE" Th. B. M. Mak, CORNEGGE Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Amstelblad spaarbon. St. Nicolaas geen spreekuur VULPEN HOUDERS B. KRES Kerksrinkiaan 44 Tel. 337 5 Banketstaven 35 ct per stuk Belangrijk Bericht Henn. Foto-Kinohandel, Telefoon 506 Ned. Hervormde Gemeente rechtzinnige IJmuider Vischhal ARTS Maandagmorgen en Donderdagmorgen BOEKHANDEL UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs I Luxe Bakkerij „de 2 B's" JONING Tflfll-TJIAI, eigen fabrikaat 28 ct p. pond j Boter Speculaas 25 cent per half pond ■PREDIKBEURTEN! BERICHTEN. Gevonden en verloren voorwerpen, LEES UW KRANTJE MET PLEZIER J. A. BODE - Oriehuizerkerkweg 81, Driehuis-Velsen Erwtensoep 10 cent per portie in beker Nasi Goreng met Kroepok Indisch gerecht 25 cent per portie Hoofdstraat 174 Tel. 623 Santpoorl Bloemendaalschestraatweg 158a, Santpoort-Station Christen Democratische Unie OPENBARE VERGADERING .DeC.D.U.ende plannen der regeering'. A. de Ridder Jr. J. J. Roodenberg W. P. van Vliet Sr. J. Winters Vio, 1/20- ALWEER EEN BOEK Hoofdstraat 148 Tel. 361 Santpoort lüEVENDE JAARGANG no 27 OPLAAG 3000 EXEMPLAREN VRIJDAG 12 NOV. 1937 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, BROEKBERGENLAAN 17 TEL. 535 Agentschappen: A. v. Gelderen, Groeneweg 28, IJmuiden-O, J. B. Nassette, Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR j 4ed. Herv. Kerk, Santpoort fondag 14 Nov. v.m. 10 uur Ds. R. H. Oldeman. *Ied. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. londag 14 Nov. v.m. 10 uur: Ds. G. Grootjans, Amsterdam-Oost iam. 5 uur Ds. J. C. Aalders, Haarlem, jeugddienst. 5 t jeref. Kerk H.V., Wüstelaan bondag 14 Nov. v.m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg Jeref. Kerk, Burg. Enschedélaan. londag 14 Nov. v.m. 9.45 uur: Dr. W. G. Harrenstein i.m. 5.30 uur de Heer H. W. Wierda, Theol. Cand. Bij den uitgang coll. voor de Geestl. bearb. der Verstr. Geref. in N. Indië. m ichouw over de Wateren. Burgemeester en Wethouders Ier gemeente Velsen brengen ter algemeene kennis, it[at de schouw over de wateren zal worden gevoerd E'oor het noordelijk en midden deel der gemeente (Vel- en-Noord, Velsen en Driehuis) op Zaterdag 13 Nov, 937 en voor het zuidelijk deel (Santpoort en Sant- >oort-Station) op Zaterdag 20 Nov. 1937. |j Burgemeester en Wethouders noodigen de schouw- j|)lichtigen uit om in het belang van den goeden water- oop en ter voorkoming van moeilijkheden te willen nedewerken tot een richtige uitvoering der voorschriften. Velsen, den 29 October 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, de Secretaris, de Burgemeester, HOFSTEDE M. M. KWINT [Jevonden voorwerpen worden alleen geplaatst door bemiddeling der politie. Gevonden liilveren oorbel, Overbildtweg 31 |3ruine Alpiuomuts, Kerkerinklaan 24 S5ak duinaardappelen, Hagelingerweg 122 Twee knotten wol (wit en zwart) Uitendaalstraat 47 Jruin met wit gebreide handschoenen, Noorderdorpstr. 2 Cen roodharige hond is meegeloopen vanaf Santpoort let Hergord^n, K. Amstelstraat, Beverwijk. Verloren Jroene stoffen muts, van Dalenlaan 26 Sen paar zwarte regenpijpen, Kruidbergerweg 16 Den kindercape, wit en zwart geblokt, Wulverlaan 6 Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. DOOCEEN B£ÏLVANI Het aangewezen adres. Leverancier voor alle Ziekenfondsen. Door onze uitgebreide collectie monturen zijn wij in slaat aan ieders wensch te voldoen Telefoon 4051 (K 550) 1 b I BLIJFT PARAAT: en biedt U steeds iets nieuws. DEZE WEEK VEREENIGINGEN EN SCHOLEN. Wilt U een FILMAVOND geven, vraagt dit bijtijds bij ons aan. Wij hebben deze winter alweer vele avonden bezet. Wij Projecteeren met de nieuwste Zaal-Smalfilm- Projector. Ingericht voor 8 en 10 m.m. Onbrandbare Smalfilm. Onze collectie FILMS bestaat uit SPEELFILMS EN CULTUREELE FILMS Ook Vredesfilms. Wij Projecteeren door geheel Nederland tegen lagen prijs. Instituutvoor Arbeidersontwikkeling. Santpoort-Bloemendaal in verband met de „Vondel" herdenking, die ons Instituut op 25 dezer heeft gesteld, heeft de inleider, Dr. G. Stuiveling, een korte samenvatting gegeven van het leven en werken van den „Prins onzer dichters", welk overzicht dus als voorbereiding van dezen avond zal moeten dienen. Moge hiermede de belangstelling voor dezen cursusavond nog eens in 't bijzonder worden opgewekt. VONDEL, 1587 - 1679. Joost van den Vondel is op 17 November 1587 te Keulen geboren, waar zijn ouders toevlucht hadden gezocht, nadat zij de stad Antwerpen moesten verlaten om hun Doperse gezindheid. Ook te Keulen duldde de overheid deze vrije en ondogmatische christenen niet, zodat de Vondels eerst naar Frankfort toen naar Bremen en Utrecht en tenslotte naar Amsterdam trokken (1596). Was de geloofsvervolging er niet geweest, Joost was waarschijnlijk een groot Duits dichter geworden. In 1610 trouwde Vondel met Marijken de Wolff. Van zijn vader had hij een bloeiende kousenwinkel geërfd, welke verder voornamelijk door zijn vrouw werd beheerd. Hijzelf studeerde, en schreef gedichten en toneelspelen. Vrij laat ontplooit zich zijn talent: tot tegen zijn 40ste jaar is hij een middelmatig dichter, met soms enkele prachtige verzen. Hij uit zijn harts tochtelijke afkeer van gewetensdwang in felle hekel dichten tegeu de groep, die aansprakelijk is voor de moord op Üldenbarnevelt. Tussen zijn 45ste en 50ste jaar verliest hij een zoontje, een dochtertje en zijn vrouw. Hij zoekt en vindt troost in de godsdienst en de kunst; een reeks spelen ontstaat, waarin hij Bijbelse stof ten tonele voert Bij de opening van de nieuwe schouwburg te Amsterdam, schrijft hij in 1637 de „Gijsbreght van Aemstel", die nog telkenjare wordt vertoond. Inmiddels volgt hij alle belangrijke gebeurtenissen in binnen- en buitenland; bij bruiloften, overwinningen, sterfgevallen, vredes, geboorten, nieuwe gehouwen enz ontstaat het ene na het andere gedicht Blijkens de bewaarde gegevens is Vondel omstreeks die tijd zeer welvarend. Dan gaat het eerst langzaam, later snel. bergafwaarts. Zijn zoon Joost is een losbol, die in od WOENSDAG 17 NOVEMBER des avonds 8 uur in de zaal van Café „De Weyman", Hoofdstraat, Santpoort. Spreker: H VAN HOUTEN, Lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal Onderwerp Toegangsprijs 10 cent Werkeloozen 5 cent korte tijd zijn vader ruineert en, tenslotte in Amsterdam onmogelijk geworden, naar de Oost vertrekt, maar reeds op de heenreis sterft. (1659) Temidden van deze mateloze ellende blijft Vondel s geest ongebroken. Zijn behoefte aan vastheid en gezag doet hem in 1641 overgaan tot de Katholieke Kerk en uit deze nieuwgevormde overtuiging put hij de kracht voor een gehele reeks spelen, waaronder zijn meesterwerken: Lucifer (1654), Jeptha (1659) en Adam in Ballingschap (1664). Dit laatste is dus het werk van een 76 jarige, en nog gedurende de 7 volgende jaren zou zijn dichterlijk talent blijven scheppen. Om aan zijn armoede tegemoet te komen, schonk Amsterdam hem een betrekking aan de bank van lening (1658), in welke functie hij soms meer gedichten schreef dan posten boekte. In 1668 kreeg hij ontslag met be houd van tractement. Hij stierf in grote armoede op 5 Febr. 1679. Gedurende de verlopen eeuwen is het werk van Vondel verschillend beoordeeld; de moderne tijd heeft het erkend als volmaakte weerspiegeling van de geest en de gebeurtenissen der 17de eeuw in een onovertrof fen poëtische vorm. Verkiezing van 4 Gemachtigden in het Kiescollege op ZQNDAG 14 NOVEMBER a.s. van 11.15-12.15 uur De stemgerechtigde lidmaten worden uitgenoodigd hun stem uit te brengen op de candidaten, de Heeren Eenige Lidmaten Waarom koopt U bij KRUIDBERGERWEG 4 p.a. J. v. Gaaien EEN Omdat bij hem verschillende condities mogelijk zijn. Verkrijgbaar */i» 1/2, 1/4, Bl<n mendaalschestr weg 144 Santpoort-Station, Telef 5I9 STOKVISCH prima kwaliteit geweekt 25 cent per pond droog 45 cent per pond ER IS NIET BETER. Verder versche visch, Tarbot Griet, Tong, Scheivisch en Schol. Levende en ger. Paling OP DE VERLANGLIJST. Ik zal mij bijtijds met BOEKHANDEL in verbinding stellen, dan ben ik verzekerd, dat het 5 December in mijn bezit is. HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON *371 SANTPOORT Ook Luxe doozen Post, Vulpenhouders, Enz. VRAAGT DEMONSTRATIE AAN MET DE DUX - KINDERBIOSCOOP Foto-, Kino- en Projectiehandel Ruime sorteering SINT NICOLAAS- GESCHENKEN F oto-Ate lier Verhuur van Projectie- Apparaten en Films Lijstenmakerij TOT NADERE AANKONDIGING

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1