„SCHUTTE" A. POST CORNEGGE Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis DRUKWERK Sen briefoan öi. fficolaas :- Smalfilm-Verhuurinrichting Kennemer Foto- en Kinohandel Tel. 506 Bloemend.straatweg 158a Santpoort-St. Tel. 506 j. A. BODE Geboorte- Kaartjes DRUKKERIJ LUXE BAICICEiilJ „DE 2 B's Boakhanclsl „INITiUSV!" Eet Visch, die lekker is 2 ir UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Telefoon 337 Voor nuttige St. Nicoiaas cadeaux of een mooie Foto naar Foto-, Kisio en ProjectiehandeS Hoofdstraat 148 Tel. 3S1 - Santpoort FOTO-ATELIER. IJmuider V ischhal BIJ DRUKKERIJ CORNEGGE ST. NICOLAAS DOOD? HOLLYWOOD Deze Bril flatteert haar Driehuizerkerkweg 8 1 Telefoon 4051 (K 550) Leverancier voor alle Ziekenfondsen. RIE „Amstelstad" Spaarbon Terrasweg 31 Santpoort PREDIKBEURTEN BERICHTEN. ZEVENDE JAARGANG No 29 OPLAAG 3000 EXEMPLAREN VRIJDAG 26 NOV. 1937 '6 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pOt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Kerkerinklaan 44 Onze St. Nicolaastafel is gereed en biedt voor elk wat wils. Groote sorteering Chocoladeletters van v. Houten. Aardige Surprises van Marsepain, Chocolade, enz. BANKETSTAVEN 35 ct per stuk HONING TAAI-TAAI 28 ct per pond BOTER SPECULAAS 25 ct. per halfpond Tijdens het bezoek van St. Nicoiaas maakt U natuurlijk een Blitz licht opname. U kunt echter ook ons ontbieden voor het maken van een foto of een serie aardige moment-opnamen. Ouders, weet U dat een film van Uw kinderen, door U zelf gemaakt een waardevol document is. Schaft U daarom een Filmtoestel aan. Heusch, filmen is niet duur. Vrijblijvend demo nstratie op aanvraag. Verhuur van Projectie-apparaat en films. - PASFOTO'S Bloemandaalschesfraatweg 129 Santpoort-Stafion Telefoon 718 Voor de St. Nicoiaas ruime sorteering Postpapier, Schooletui's, Kalenders, Vulpenhouders, Vulpotlooden Steeds de nieuwste boeken voorradig Gaarne zien wij Uw bezoek tegemoet Prima Schelvisch, Kabeljauw, Griet, Tarbot, Tongen STOOF- en BAKPALINO Droge en geweekte Stok- visch 45, 25 cent per pond. - V1SCHCONSERVEN Hol!. Ansjovisch Prima Sardienes Sardelrings Hors d' oeuvre Gaffelbitter Appetitsild, Augurken 'Selecta los en litersblik Rolmops en Zure Haring ~j en nog veel meer O t 7 i i tv j artikelen van prima kwal. Ger. Visch Gerookte Paling - Harde Bokking 3 a 10 cent Eng. Bokking 3 a 10 cent Groote Fransche Zalmbokking 12 ct per stuk SANTPOORT-STAT ION Bloemendaalschestraatweg 144 TELEF. SANTPOORT No. 519 Gestoomde makreel 12 ct per pond Groote bos Eng. Sprot 18 cent per bos Paling in gelei, enz. enz. VRAAGT EENS PRIJS VOOR UW TERRASWEG 31, TEL. 619 SANTPOORT Als de oude Heilige gestorven is zal de foto welke U op zijn feestdag gaf nog immer voortbestaan. FOTOSTUDIO HOLLYWOOD maakt tegen billijken prijs een fot.o die altijd een succes is. Laat U of Uw kinderen deze week bij ons fotografeeren en schenk zoo'n natuurlijkefoto met het aparte HOLLYWOOD CACHET. Van oude verbleekte foto's maken wij weer een nieuw brillant beeld. Schenk Uw kinderen een fototoestel! Ruime sorteering albums, toestellen, films, enz. FILM-FOTOSTUDIO EN -HANDEL Driehuizerkerkweg 87 Tel. 4016 Driehuis 26 November 1937. Aan de Uitgevers van het Weekblad „Huis aan Huis" Santpoort (Holland). Mijne Heeren, Nu ik mij met mijn knecht op de boot heb begeven om mijn jaarlijksch bezoek aan Holland te brengen én natuurlijk ook Santpoort-dorp, Santpoort-station en Driehuis hoop te bezoe ken, wil ik nog even mijn dank betuigen voor de geregelde toezending van „Huis aan Huis" gedurende het afgeloopen jaar. Wij werden door deze toezending steeds op de hoogte gehouden van de uitbreiding en vestiging van nieuwe zaken in uw rayon en kunnen vaststellen dat wij thans onze inkoopen geheel in Santpoort en Driehuis kunnen doen. U kunt niet gelooven, hoe door „Huis aan Huis" ons veel arbeid en moeite wordt be spaard. Moesten wij voorheen al de geschen ken uit andere plaatsen medebrengen, thans is dit niet meer noodig en kunnen wij bij U ter plaatse zeer goed slagen. Nu geen extra kosten meer om elders inkoopen te doen, geen zware bagage meer mede te brengen, enz. 't Spreekt vanzelf dat de adverteerders in uw blad mij het meest in 't geheugen zijn vast gaan zitten en zij zeer zeker een streepje voor hebben, maar een wandeling langs de winkels zal mij bij de overige minder bekende adressen, ook wel de gelegenheid geven hen een finan cieel voordeel te bezorgen. Wij waardeeren het streven der neringdoen den en hopen dat de activiteit die zij toonen, ruim schoots zal worden beloond. Met hoogachting, ST. NICOLAAS N.B. Een der grootste warenhuizen hier in Holland deed het voorkomen alsof ik daar uit sluitend mijn hoofdkwartier had, dit is onjuist, waar ik vertoef, doe ik ook mijn inkoopen. voor Scholen en Vereenigingen. Vraagt prijs. Schaft U voor St. Nicoiaas een Smalfilm of foto-apparaat aan. Eenigste speciaalzaak te Santpoort-Station v is dit nu niet een echt degelijk en practisch cadeau OPTICIEN een Heb je al GEKOCHT NOG NIET Ga er dan vlug een halen bij p.a. J. v. Gaaien KRUID BERGER WEG 4 want Maandag a.s. begint de wettige Haco-trekking r Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 28 Nov. v.m. 10 uur Ds. R. H, Oldeman. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 28 Nov. v.m. 10 uur: Ds. L. C. W. Ekering, Amsterdam nam. 5 uurDs. C. M. Krijger, Beverwijk. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 28 Nov. v.m. 10 uur: Ds. O. Ubbink, Bed. H. Avondmaal. Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 28 Nov. v.m. 9.45 uurDr. W. G. Harrenstein n.m. 5.30 uurDezelfde. Bij den uitgang coll. voor de Kerkelijke Kas. Najaars collecte T.B C. De afd. Velsen der Vereen, tot bestrijding der Tuberculose organiseert Zaterdag a.s. een huiscollecte, die zeer in Uw welwillende aandacht wordt aanbevolen. Collectanten kunnen zich Vrijdag (heden) avond opgeven na 8 uur bij Mevr, Dr. de Groot Hoofdstraat. o Tevens wordt de aandacht gevestigd op de tooneel- uitvoering ten bate der vereeniging, te geven door „Varia" uit IJinuiden, regiseur J. van Dommelen, op Zaterdag 27 November in gebouw „Concordia". Kaar ten aan het consultatiebureau Bruniostraat, IJmuiden-O. en aan de zaal verkrijgbaar. Kerk en Vrede. Woensdagavond 24 Nov. bad ten huize van Ds. Oldeman de oprichting plaats van de Christen- Antimilitaristicbe vereeniging „Keik en Vrede". Er werd een voorloopig bestuur gekozen. Tijdelijk secretariaat Brederoodscheweg 32.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 1