ST. NICOLAAS 1937 HARTEN HAMMEN BOTER LETTERS J. W. ft. WESTERHOVEN tTüatstewenk A. HANDGRAAF Een welkom Geschenk veor Heeren is en in alle prijzen, van zuiver Amandel- beslag zwaar gevuld f 1,25 p, pond SPECULAASPOPPEN, 15 - 25 - 50 ct enz. TAAI, heerlijke honingtaai, 35 ct p. pond Sigarenmagazijn „Terras" Komt U nog heden aan onze rijk gesorteerde St. Nicolaastafel kijken, voor elk wat wils. HAGELINGERWEG 39 TELEFOON 523 SANTPOORT PREDIKBEURTEN^ BERICHTEN. EB een goed verzorgde Sigaar, mooie Pijp of prima Tabak. Terrasweg 33 - Santpoort - TeSefoon 651 Magazijn „De Toekomst" SANTPOORTSCHE DROGISTERIJ Hoofdstraat hoek Terrasweg Ruime sorteering Eau de Cologne, Parfums en Zeep in Luxe en gewone verpakking o.m. Boldoot Coty, Tosca, 4711 en Vinolia. Tel. 521 A. v. MEURS Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 5 Dec. v.m. 10 uur Ds. R. H. Oldeman. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 5 Dec. v.m. 10 uur: Ds. M. Punselie, Leiden nam. 5 uur: F. D. Emous. Cand. Theol., Amsterdam. Donderdag a.s. 8 uur n.m.: Lezing door Ds. Aalders, Haarlem. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 5 Dec. v,m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 5 Dec. v.m. 9.45 uurDr. W. G. Harrenstein n.m. 5.30 uurDezelfde. Bij den uitgang coll. voor het Rentefonds. Opening Garage S. Koster. Onder groote belangstelling heeft Woensdagmiddag de opening plaats gehad van Garage S. Koster anex rijwielhandel, Middendorpstraat, alhier. De mooie rui me garage biedt aan vele wagens stalling, terwijl cen trale verwarming de noodige veiligheid biedt. De af- deeling rijwielhandel is geheel afgescheiden, zoodat men ook daar een ruim overzicht heeft over rijwielen, onderdelen, enz. De verlichting des avonds brengt op dat afgelegen punt in het dorp een aardige afwisseling. Jubileum. Woensdag 8 December a.s. hoopt Mejuffr. M. Quakkelaar den dag te herdenken, dat zij voor 121/2 jaar bij de fam. v/d. Linden op „Westerveld" in dienst kwam. Gedurende al dien jaren verzorgde zij bij begrafenissen en crematies de koffiekamer. Dat hare trouw en het steeds gereed staan voor andere, zeer op prijs wordt gesteld, zal dien dag zeer zeker blijken. INT. VER. BELLAMY. Bovenstaande vereeniging hield j.l. Donderdag 25 November een propagandavergadering in de zaal van Thalia" te IJmuiden. De spreker van den avond, de heer G. H. Bosma, uit Driehuis, had tot onderwerp gekozen„Arbeid voor Allen, Welvaart voor Allen". Duidelijk zette de spreker uiteen, dat, indien wij allen, dus de werk- loozen, de zakenlieden en de bezittende klasse uit deze chaotische toestand wilden komen, de bakens geheel moeten worden verzet en niet meer blijven lappen. Er moet een geheel nieuwe economie komen. Het hedendaagsche stelsel is zoodanig verrot, dat hier geen herstellen meer aan is, dagelijks vallen er duizenden onschuldige slachtoffers, om het huidige stelsel te kunnen handhaven, en indien er niet gauw wat anders komt, zullen we allen het slachtoffer Duidelijk toonde spreker aan, welke de eerste stap pen der regeering moesten zijn om tot een geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel te komen. Het speet spreker, dat er nog zooveel menschen een verkeerde meening hadden over de Bellamy Vereeniging, de een tracht het een kleurtje te geven, de ander een luchtje, weer anderen denken aan een ruilsysteem, doch het zijn allemaal gissingen. Waarom spreker de aanwezi gen opwekte tot het bestudeeren der beide boeken, geschreven door Edw. Bellamy. Na de pauze beantwoordde spreker nog eenige binnengekomen vragen. De heer Zwenne uit Velsen declameerde hierna nog eenige door hem zelf geschreven versen, welke, gezien het applaus bij de hoorders, wel in de smaak vielen. SCHOOLVOEDING. Sinds de vorige opgave ontvingen wij aan giften vanden heer F. B. 7.50, den heer G. D.S. 5.00, Mevr. T. 3.00, V. P. Dameskrans „Dorcas" 5.00, Mej. V. 2.00. De bonnenverkoop bracht op Mej. A. C. W. 8.55, Mej. J. A. W. 8.50, Mej. R. L. 7.05, Mej, De H, 2.10, Mej. B. 7.70, Mej. v. R. 7.35, Mej, T. 6.65, Mej. de W. 3.50, Mej. B. 2.50, Bloempjesverkoop V.S.V. 14.46, Mevr. v. d. D, 7.55, Mevr, S, 7.65, Mevr. K. 1.40, Mevr. R. 3.00, P. B. 13.55, A, L. 3.10, C. T. 16.60, De V. 16.15, C. en W. de W. 3.60. P. J. de Korte, Penningmeester, worden, daar is geen ontkomen aan. VOETBAL VEREENIGING R. C. BREDERODE. Gespeeld Zondag j.l. Brederode I—R.C.H. VI 5—1 Brederode III—R.C.H. XII 1—5 Waterloo Adsp.Brederode Adsp41 Te spelen Zondag a.s. 10 uur T.H.B. IBrederode I. 10 uur Heemstede IIIBrederode II. 2 uur Brederode IIISwastika II. 12 uur Spaarnevogels Jun.Brederode Jun. R. K. S. V. SANTPOORT. Zondag 5 December Leonidas ISantpoort I. Santpoort IITeijlingen I. T.IJ.B.B. IIISantpoort III. Santpoort IVLisse V. Het vertrek der bus naar Rotterdam is vastgesteld om half twaalf, van de bekende plaats. Voetballief hebbers, die lid wenschen te worden van de Suppor tersvereniging Santpoort, kunnen zich opgeven bij het SecretariaatHagelingerweg 138. BRIDGECLUB DE KENNEMERS. Secr.Cremerlaan 5. Clublokaal Donderdagavond Gebouw Spaarnberg, Wüstelaan. Donderdag 25 November vond wederom de maan- delijksche onderlinge drive plaats en vielen ook dit maal eenige verrassende uitslagen te noteeren. In de A afd. werd met 5 en in de B afd met 7 tafels gespeeld. Afd. A. N. Z. Lijn. lste prijs heerenC. Mulder en Kruisman 50V2 m.p. 2de prijs heeren J. Haver en L. Weyers 561/2 m.p. Afd. A. O.W. Lijn. lste prijs heerenJ. Schildwacht en Wiggemans 47V2 m.p. 2de prijs mevr. en heer J. Soomers 521/0 m.p. Afd. B. N. Z. Lijn. lste prijs dames G. Mulder en E. Jonker 67V2 m.p. 2de prijs heeren P. Ruysenaars en J. Jonker 69V2 m.p. Afd. B. O.W. Lyn. lste prijs dames N. Weyers en G. Haver 66 m.p. 2de prijs mevr. en heer P. Warger 75 m.p. N.A.S.B. KORFBAL. Zondag j.l. gespeeld Aurora IV-Palvu II 16 Te spelen a.s. Zondag Palvu IIT.H.B. III, 10 uur, terrein Hagelingerweg. Aurora IPalvu I, 2 uur. Vertrek 1.30 uur school F. Komen de 4 puntjes binnen? J.P.J.-groep. Voor onze kinderen staat er heel wat Dubbel welkom zal het echter zijn wanneer U deze gekocht hebt in het omdat kwaliteit en verzorging aldaar de eerste plaats innemen. Uw keuze wordt U gemakkelijk gemaakt door een ruim gesorteerde Sint-Nicolaas Tafel, waarop U naast de uitgebreide sorteering Assortimentkisten ook vindt Tabakspotten, Aanstekers, Cigarettenkokers, Tabaks pijpen, Sigaren en Sigarettenpijpjes, enz. Beleefd aanbevelend, HL G. SAMDERS Zondag 5 December van 4 tot 8 uur n.m. geopend. Spelen Auto's Sporen Mecano-, Bouw- en Blokkendoozen Montex Trixdoozen Poppen Beeren Serviesjes Rijfiguren Kleur- Lees- en Prentenboeken Kleur- en Verfdoozen, Enz. Enz. Enz. Boldoots Eau de Cologne Raffia- en Lux Mandwerk Lux Glaswerk Dam- en Schaakspelen Theeserviesjes Luxe Doozen Post Bloemendaalschestraatweg 126 Telefoon 408 1O01 ARTIKELEN op het program. Allereerst een Kerstfeest op Dinsdag 27 December in „De Toorts", terwijl er verder een program op stapel staat zoo mooi als nog niet door ons is gegeven. Hoe flinker onze jongens en meisjes werken, des te beter het voor hen is. Buiten de gym nastiek geven wij handwerken en kartonnage enz. Besloten is een voorbereidende bazarcommissie te vormen voor onze bazar in April 1938. DAMCLUB „STABIEL". iÉÉésae' ia-*- -- Als nieuwe leden werden ingeschreven de heeren J. Sluis en H. Janssen, laatstgenoemde doet hiermede zijn reëntree, hiermede het Janssens-totaal op vier brengende. Ik heet dezen heeren van harte welkom en hoop dat zij nog menig keer onze kleuren mogen helpen medeverdedigen. Dan in de allereerste plaats aan den heer C. Ouden dijk, namens het bestuur, onzen hartelijken dank voor de geschonken medailles, tevens mijn felicitatie met het behalen van de topscoremedaille van het tweede tiental. Met de nu opgedane ervaring enz. verwacht ik van het tweede tiental de volgende reis monster overwinningen Het eerste tiental heeft ook den zwaren wedstrijd tegen H.D.C. III gewonnen met een momenteelen stand van 124 en twee hangpartijen, inderdaad een zeer goed resultaat. Heeren, Vrijdag 10 December den laat- sten wedstrijd in Koog aan de Zaan, als wij ook dan winnen geloof ik wel dat we de volgende competitie als le klassers kunnen beginnen, dus het zij zoo Dat ons derde tiental het zwaar zou krijgen, dat wisten wij allen, hoofdzaak is dat er iets geleerd is en eenige routine opgedaan, dammen leert men nu een maal niet op stel en sprong. Wegens overgroote drukte heden geen probleem rubriek, echter kan ik mededeelen dat den heer Antonisse voor de Damclub „Stabiel" eenige proble men heeft vervaardigd, voornoemden heer mijn hartelijken dank, plaatsing volgt alsnog. Alle correspondentie aan het SecretariaatF. W. Schmidt, Lazarus Muilerlaan 1, Santpoort-Dorp. BRIDGECLUB SANTPOORT. 25 November j.l. hielden wij onzen vierden feest avond in ons clublokaal Hotel „Zomerzorg", Bloemen- daal. En de Bridgeclub Santpoort kan met genoegen op dezen zoo geslaagden feestavond terugzien. Het tooneelstukje „Henkie" viel zeer in den smaak, dat kon men hooren aan de lachsalvo's, die steeds klonken als Henkie weer iets geestigs zeide of deed. Alle mee spelenden waren goed in hun rol en hebben laten zien dat zij nog iets anders kunnen als bridgen. De oud-Hollandsche dansen vielen zeer in den smaak, jammer dat de ruimte een beetje klein was. The Jazz Brothers zorgden voor heel goede muziek. Allen, die meegewerkt hebben om onzen feestavond tot een feest te maken, onzen hartelijken dank. Bestuur Bridgeclub Santpoort. SecretariaatSchaepmanlaan 4, Santpoort-Station. 'Vif Ad Gediplomeerd Drogiste.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 2