Santpoortsche Houthandel Louis v. d. Eykhoff Konings Manufacturenhandel f. n. e. hanekroot SLAGROOM Boekhandel „Erasmus" 20 CENT Boekhandel CORNEGGE St. Nicolaas Trima cÜera Boekhandel „Erasmus" SINT NICOLAASCADEAU Verlanglijstje voor St. Nïcolaas STUK Hagelingerweg 17 Telefoon 556 I Hoofdstraat 200 Motor- en Rijwielhandel en Reparatie inrichting Hagelingerweg 136 Santpoort Hoofdstraat 200 Telef. 371 BLOEMENDflQLSCHESïRQQïWEG 149 TELEFOON 580 Bij deze betuigen wij onzen dank, bij de opening onzer zaak ondervonden. Wegens het groote succes geven wij nog tijdens de St. Nicolaasweek bij aankoop van ten minste f 2,50, EEN DOOS FIJNE BONBONS. Koopt bij ons uw St. Nicolaas geschen ken, en profiteert van onze OPENINGS RECLAME. Luxe doosjes zakdoeken vanaf 49 cent Groote sorteering kinder-, dames- en heeren handschoenen, damesjumpers, shawls, slib'overs, jongenstruien, dames- en kindertasschen in de meeste modellen, dames-, heeren- en kinderpyama's ontbijtlakens. Zijn Uw Meubelen Gladiolenstraat 19 Santpoort vouk db koffie iTi J. de WIT, Hagelingerweg 14 Het adres voor alle soorten Hout en Triplex Sier- en Profiellatjes Carbolineum Beleefd aanbevelend, J. HENDRIKS Het mooie kleuterboekje van ANTOINETTE VAN DIJK is tegen verkrijgbaar bij STOFZUIGER- EN MOTORSPECIALIST. KENNEMER WANDEL CLUB. Sc.hakeltjes Jan van Dommelen, heeft als St. Nicolaasgeschenk het kinderboekje van Antoinette* van Dijk 20 Ct in voorraad^ ZOEKT U EEN NUTTIG PIJNIGT U HOOFD NIET LANGER MAAR KOMT EENS KIJKEN BIJ Electrische Rijwiellampen met garantie vanaf f 3,95 Goedgekeurde achterlichten compleet 85 cent Handwarmers, Jasbeschermers, Spatlappen, Snelbinders, Kettingkasten, Stuurtasschen, enz., kortom te veel om op te noemen. Alleenverkoop voor Santpoort van de prima EXTRA sterke Electrische Rijwiellamp „BAUER" 6 volt, 3 WATT f 6,50. (chroomuitvoering). Zeer geschikt voor bakfietsen. ZIET DE ETALAGE van Een Boek Vulven Doos Post Postzegel album Mapje Postzegels Passerdoos Schoolêtui Abonnement op tijdschrift Foto.album met hoekjes Vulpotlood Schaakbord met stukken Kalender Papiermand P. S. Koopt U het bij laat ze dan VAKKUNDIG repareeren. Speciaal adres voor Lak gespoten en Gepolitoerde Meubelen annex Houtdraaierij en Stoffeerderij. Ook nieuw te leveren Meubelen in onze mo delboeken te bezichtigen. Alles geleverd en gerepareerd onder 1 jaar garantie tegen SCHERP concurreerende prij zen. Beleefd aanbevelend. voor gebruik gereed Specialiteit in Chocolade cano's en bekers met slagroom 5 cent. Bestellingen worden prompt uitgevoerd en thuis bezorgd Vele lezers van ons blad zullen de wekelijksche advertentie van de Stofzuiger- en Motorspecialist wel kennen, maar zullen allicht niet weten dat daar dage lijks acht man steeds bezig zijn met het repareeren van stofzuigers, electro motoren, dynamo's, starters, transformatoren en verder alle electrische apparaten, waarbij vakkennis een eerste vereischte is. Een geluk kige greep was het voor het bedrijf, toen ongeveer een jaar geleden electromonteur en instrumentmaker besloten samen te werken, waardoor een ideale com binatie ontstond, die speciaal den cliënten ten goede moest komen en die dan ook voor de toekomst veel hoop gaf. Zoo het zich liet aanzien, zoo ging het ook verder. De orders, waaronder vele van toonaangevende be drijven, hoopten zich op, zoodat al vrij spoedig naar een andere werkplaats moest worden omgezien, daar de eerste te klein bleek om de groei van het bedrijf te kunnen volgen. Door het verplaatsen van de reparatie-afdeeling naar Schoterweg 57 is het mogelijk alle orders in onbeperkt aantal te kunnen doen uitvoerenwaarbij met de opzet dan ook terdege werd rekening gehouden. Wij wenschen dan ook den energieken leiders van dit bedrijf veel geluk. Op Zaterdag 27 November was het feest voor de Kennemer Wandel Club te Beverwijk. Het Kennemer Hotel was goed gevuld met leden, donateurs en ge- noodigden. Zij vierde haar 5-jarig bestaan, door een vroolijken intiemen avond te houden met zang, voor drachten en dans. Nadat de Voorzitter van de jubileerende Vereeni- ging, de heer Ragut, een openings- en welkomstwoord had gesproken, hield de heer Groeneveld, Voorzitter van de Feestcommissie een feestrede. Hierin werd ten eerste herdacht de pionier van de wandelsport, wijlen Jan Passtoors, die, na het initiatief te hebben genomen met den heer Brandwijk, nog steeds bestuurslid, de grondlegger was van de Bever- wijksche Wandel Sport Vereeniging, waaruit later de Kennemer Wandel Club ontstond. Bij een terugblik over de afgeloopen 5 jaar werd hulde gebracht aan het huidige bestuur, in het bijzon der aan den Secretaris, die vanaf de oprichting in het bestuur zat en aan diens echtgenoote, de maakster van de clubvlag, die nog steeds met eere wordt gevoerd op eiken wandeltocht. Tevens werd gewezen op de prettige samenwerking met de V.V.V. te Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk, bij de populaire en zelfs ver buiten Kennemerland bekende Aardbeien- marsch. Alsmede werd dank gebracht aan de H.H. Burgemeesters van Beverwijk en Heemskerk en aan de Pers en aan verschillende particulieren en ver- eenigingen, die blijk van medeleven gaven bij deze marschen en bij andere gelegenheden. Tevens wees de Voorzitter van de Feestcommissie op de successen deze jaren behaald, waarvan de ruim 50 groeps- en eereprijzen getuigenis aflegden en op de niet minder fraaie prestatie van hen die, om de kroon op hun wandeltraining te zetten, deelnamen aan de Internationale Vierdaagsche Wandeltochten van den N. B. v. L. O., te wetende Voorzitter Ragut, de Secretaris Brandwijk, de Penningmeester Kok, de 2e leider Houtwipper en het lid Van Kralingen Jr., die respectievelijk 1 maal, 15, 1, 3 en 2 malen deze mar schen volbrachten, terwijl nog verschillende oud-leden, destijds lid, eveneens daaraan deelnamen, tot vestiging van den goeden naam van de K. W.C. Het jaarlijksche trainingsmarschen zijn niet minder bekend, maar dit zijn meer streek- en propaganda- wandeltochten, terwijl de Aarbeienmarsch een evene ment is van grooteren omvang. De Feestredenaar bracht hulde aan het Bestuur voor haar voortdurenden, vruchtdragenden arbeid in het belang van de K. W. C. en de Wandelsport, felici teerde allen met dit eerste lustrum en sprak de hoop uit, dat allen op den ingeslagen weg voort zouden gaan, opdat ook het tweede lustrum met denzelfden opge- wekten toon kan wordeng evierd als dit eerste. Haar doel de wandelsport in goede banen te leiden en te propageeren was wel bereikt, maar zij moest de be langstelling er in levendig houden tot heil van de K. W. C. van Beverwijk en Kennemerland. Met een „lang leve de K. W.C., lang leve de Wandelsport", eindigde de feestredenaar zijn overzicht en werd over gegaan tot het vroolijke gedeelte. Afwisselend werden zangnummertjes en voordrach ten door de leden ten gehoore gebracht, die, mag men op het hartelijke applaus en op het gevolgde mede zingen afgaan, bijzonder in den smaak vielen. In het bijzonder sloegen in Feestlied, Jubileumlied, Vlagge- lied en de voordrachten „Reclame-optocht" (waarvan nog een foto gemaakt moest worden, Jacob Hamei's kinderkoor en Naar de Paardenmarkt. Ook de grabbelton en de verlotingen hadden niet over belangstelling te klagen, het was spoedig een „uitverkocht huis" en de prijswinnaars waren tevreden. Tusschen deze bedrijven door werd de Secretaris, de heer Brandwijk, gehuldigd en had evenals zijne echtgenoote verschillende geschenken, fruitmand, bloemen, zilver vulpotlood, diploma enz. in ontvangst te nemen. Eveneens deelden daarna in de huldiging met bloemen en diploma's, de Voorzitter Ragut, de Penningmeester Kok, Mevr. De Jeu en het lid, 2e leider Houtwipper. Hiernaar te oordeelen is de verhouding tusschen bestuur en leden van allerhartelijksten aard en bestaat er een bewonderingswaardig vertrouwen wederzijds, wat niet anders dan hoopvol voor de toekomst van de K. W. C. kan zijn. Om plm. 1 uur werden de zangnummers, voordrach ten en huldigingen gestaakt, hoewel het programma niet eens was afgewerkt, met een laatste woord van den Voorzitter der K. W. C., die alsnog relaveerde de prettige, zoo zeer gewaardeerde hulp van de Roode Kruis Transportcolonne te Beverwijk en het Oranje Kruis te Heemskerk, die dank bracht aan de Feest commissie en aan de dames- en heerenleden, mede werkers, die zich zooveel moeite en kosten hadden getroost om dezen Jubileumavond tot zulk een onver- getelijken te maken voor de K. W. C., haar bestuur en haar leden. Daarna was tot 2 uur het woord aan Roemer's Band alleen, en werd druk gebruik gemaakt van de gelegen heid tot dansen. Ook bij zang en voordracht hadden deze musici zeer gewaardeerde medewerking verleend. Zoodoende was het te spoedig tijd van scheiden, het welk echter met een gemeend en hartelijk „tot weer ziens" plaats had. In alle opzichten is deze feestavond een avond van jolijt geweest, doch tevens van propaganda voor de jubileerende vereeniging en de Secretaris zeide„en wij zullen hopen ook voor de Wandelsport", want dat is bij ons het voornaamste. HMiiitiHMMMnjfc- - S&stè v..t I A.s. Zondag 5 December om 9.30 uur inhaalmarsch over 15 K.M., vanaf Kennemer Hotel te Beverwijk. Woensdag 8 December a.s. St. Nicolaasclubavond in Kennemer Hotel te Beverwijk. Zondag 19 December a.s. 2e trainingsmarsch 20 K.M. Leider de heer De Jeu, afmarsch om 9 uur vanaf Kennemer Hotel te Beverwijk. DAN NAAR bloemenmagazijn 'Terrasweg 26, Tel. 721 öantpoort Getrouwd T. TUPKER Jr. en C. VAN GHERT Santpoort-Station, 2 December 1937. van Dalenlaan 18. 25 cent bij vooruitbetaling (Geen Zakenadvertenties) Voor Accordeonles, Cor Sckeffer Sillemstraat 43, Haarlem Noord Cond. v.a. f 1,75 per maand. Gratis advies bij aankoop ins tr Net meisje gevraagd als hulp in de Huishouding van 82 uur Zondags vrij, Aanmelden, Bre- derodelaan 44, Santpoort-Stat. BOEKHOUDEN ENGELSCH Opl. Practijk-examens W. VEDDER Zeeweg 352 Driehuis SINT en PIET Scholen, vereenigingen en par ticulieren Mie Sint op bezoek wenschen, wenden zich tot Burg. Enschedélaan 28, die zeer bevriend is met de goede Sint. Net dagmeisje gevraagd, niet beneden 18 jaar. adres Mevr. v. d. Groep, Boschpad 32 bij de Vinkenbaan, Santpoort-station. VerlorenZaterdagmiddag 27Nov. tusschen het station en de Litslaan een Speelgoedhaasje. Verzoeke bericht of bezorging aan het adres Litslaan 37. Santpoort-station Welk meisje wil kindje naar R.K. Kleuterschool brengen Hagelingerweg 141. CLE HUUR Een bovenhuis f 14,per mnd tegen 1 Januari Een vrij huis met grooten tuin moderu ingericht f 30,per mnd. direct te aanvaarden, te bevragen bij H. M. Koning Molenstraat 4, Santpoort. Everwarm Radioteurhoes TE KOOP aangeboden eventueel ruil voor kleinere. Brieven No. 122. W. SCHEELBEEK Leeraar M. 0. Boekhouden Opleiding alle praktijkexamens Terrasweg 51, Santpoort. Prima Fongers Damesrijwiel i met velgrem en freehweel aan geboden f 22.50. Da Costal. 24. Driehuis. II Gevraagd een net en flink meisje van v.g.g.v., van 84 uur. Bre- deroodscheweg 49 (bij Ruïne), Nette flinke werkster gevraagd. Vrijdags van 9,305,30 uur of twee halve dagen. Rijksweg 312 rTj Grondig Org.-, Guit.-, Mandol.-, Mandola-, Banjo- en Hawaiïan- onderr., prett. vl. meih., gond.jj bill, Leni Halsema, WUstelaan 85, (t.o. de Molen). Santpoort nc Te koop Damesfiets m, lamp en m. terugtraprem f 7,Narcissen- straat 13. Dagmeisje gevraagd, aan te mel- dee na 's avonds 8 uur. Willem nc de Zwggerlaan 5, Santpoort. Wegens ziekte tegenw. meisje m per 10 Dec. gevr. Net Meisje niet beneden 17 jaar, bij bej echtpaar van 8,304 uur. Goed »r( salaris. Middenduinerweg 68" Santpoort nc Te koop 1 waschfornuis 80 Lit. (graniet) Zoo goed als nieuw. M. Molenaar, Smederij. Hage lingerweg 46. Santpoort. nc Ter dekking 2 bokken, bij H. Zipp, n. Kleverlaan 5, ol Tuin. Vergier- deweg t.o. de Begraafplaats van 9-12 uur en van 2,30-8 uur' ;rc Net Meisje gevraagd van 8 tot 3 uur. plm. 17 jaar en v.g.g.v. De Genestetlaan 14, Driehuis. M St. Nicolaas Geschenk. Te koop Sabel en degen (antiek). Zeer geschikt voor wapenbord. Br. onder No, 1125. Te koop Black and thin en zil- f vervos Konijnen. Te'bevragen Hoofdstraat 180, Santpoort, Net Dagmeisje niet beneden, pi 17 jaar gevraagd. Adres: Mevr. van den Berg. Frans Netscher-j0 laan 15, Santpoort-Dorp, Taxi-Bedrijf „Sillem", Voorheen Kerkerinklaan 6, thans Hagelingerweg 137 Tel. 474 oc Dag en nacht geopend. verhuur met en zond. chauffeur r<

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1937 | | pagina 6