IQW lalkl brillen -mmn UW BAKKER HOPPE NER .BE WiYMIlH' P .ERASMUS' DRUKWERK Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort -Station, Rozenstein en Driehuis J. A. BODE LUXE BAKKERIJ «DE 2 B's 1 A. B. KRES Kerkerinklaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME - Jan Hagel van 18 voor 14 cent per ons J. Ch. G. van AmsteS Bruno Klauwersstraat 4 TANDARTS AFWEZIG Kennemer Foto-Kinohande! >4 ZEVENDE JAARGANG No 35 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT TERRASWEG 31 - TELEFOON ©19 Leverancier van aiie Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. Driehuizerkerkweg 81 Telef. 4051 (K 550) ój PREDIKBEURTEN BERICHTEN. Gevonden en verloren voorwerpen. Inrichting voor Voetverzorging Santpoort-Station Tel. 478 Vrijdag 7 en Zaterdag 8 Januari Praktijk wordt te mijnen huize waargenomen op Zaterdag van 11-12 v.m. OPRUIMING Bloemendaalschestraatweg 158 Santpoort-St. Tel. 506 Prijzen der rolfilms 6-9 met 10 ct verlaagd Den dag na de blijde gebeurtenis groot Oranje-Bal onder leiding. The Jasz Brothers Cor Rackwitsz Entree vrij. Entree vrij BIJ DRUKKERIJ CORNEGGE N.A.S.B Verloting Op de volgende nummers zijn de prijzen gevallen: 84, 236, 241, 493, 314, 441, 143, 266, 310, 311, 73, 123. Prijzen in volgorde der nummers. Kerstfeest J.P.J. Het Kerstfeest onzer J P.J. groep is schitterend geslaagd. De kinderen weiden in „de Toorts" ontvangen met een tweetal gedekte tafels, welke feestelijk waren versierd Naoat versnaperingen waien uitgereikt, kwam Arie Verdonk met zijn gezelschap de kinderen vermaken met de poppenkast, betgeen zeei in de smaak viel Hierna werden cadeautjes uitgereikt en het feest was weer ten einde. Aan hen die ons in de gelegenheid hebben gesteld dit feest te organiseeren onzen dank, in het bijzonder de leidsters Mevr. Hoeben en Mevr. Uostewaal. OPLAAG 3000 EXEMPLAREN VRIJDAG 7 JAN. 1937 mn IIIIMHWIIIIIIIIM lil HMBB———BB—ra Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's èn berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS moet er aan hangen, dan is U zeker, dat Uw brilmontuur aan de allerhoogste eischen voldoet, wat afwerking, pasvorm en M duurzaamheid betreft. mat ORTHOSiN-GLAZEN Oogartsen wordt in 619611 atelier met de meeste accuratesse uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen OPTICIEN Driehuis-Velsen 3I1 d re O Neemt proef met ons overheerlijk Bruinbrood Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 9 Januari v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman. _Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. d Zondag 9 Januari v.m. 10 uur: Ds. J. C. Aalders, Haarlem n.m. 5 uurDs. M. G. Blauw, van Schoten. Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 9 Januari v.m. 10 uur: den heer C. Redert. r V. Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 9 Januari v.m. 9.45 uurDr. W. G. Harrenstein. g H. Avondmaal, —nam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. H. Avondmaal en Nabetrachting. Bij den uitgang collecte voor het Prov. Studiefonds. „Volksonderwijs" Naar wij vernemen, zal aan de kleu terschool van „Volksonderwijs" aan de Wüstelaan, de komende blijde gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij gaan. De kleuters zullen, zoodra de geboorte van een orins of prinses bekend is, onthaald worden op beschui ten met muisjes. Vereen. „Santpoorts Bloei". Het officieele gedeelte van ,Santpoorts Bloei" zal in het blad van de komende week .geplaatst worden. Van P.T.T. ontvingen wij bericht dat binnenkort een jeslissing betreffende het huippostkautoor te Santpoort- iorp kan worden verwacht, zoodat verbetering niet lang meer op zich zal laten wachten. ornstituut v. Arbeidersontwikkeling. Afd. Santpoort-Bi.daal Op Zaterdag 8 Januari a.s. wordt door bovengenoemd nstituut in „de Toorts", Duinweg 34, een Natuurfilm gertoond. Aanvang 8 uur. Zie de advertentie. Somite ter viering der a.s. Blijde Gebeurtenis Woensdag 5 Jan. j.l. was een gecombineerde bestuurs- ergadering uitgeschreven door de Santpoortsche Hard IQraverij Vereeniging, alwaar vrijwel alle Santpoortsche 'ereenigingen waren vertegenwoordigd, ter bespreking ran eventueele feestviering bij de a.s. blijde gebeurtenis an het Vorstelijk Huis. Weldra bleek dat alleafgevaar igde zeer veel met dit doel sxmpathieseerde, allereerst erd uit den vertegenwoordigers der vereenigingen een lomite gevormd welke zich met de leiding zullenbelas n doch nu het groote vraagstuk, hoe aan geld te ko nel men voor dit doel Besloten werd vergunning aan te vragen en inteekenlijsten te doen circuleeren, in de hoop dat Santpoorts ingezetenen spontaan zullen bijdra gen aangezien alles vanzelfsprekend met kosten gepaard gaat, vooral de schooljeugd zou het comité gaarne iets feestelijks doen genieten, doch om aan ruim lOUO kin deren versnaperingen of iets dergelijks uit te reiken is niet zoo eenvoudig, daarom Santpoort's burgerij tast eens flink in uw beurs voor dit bijzonder doel. Het bestuur der Harddraverijvereening gaf den eer ste stoot hiervoor door f15,uit de kas beschikbaar te stellen aan het comité, wat met de meeste spoed verdere plannen uit zal werken. Zooals reeds eerder vermeld werd zal het Fanfarecorps „Wilhelmina" een muzikale rondgang maken op de avond volgende op het bekendmaken der blijde ge beurtenis, het comité verzoekt aan aan alle vereenigin gen en inwoners zich zooveelmogelijk achter de mu ziek aan te sluiten, de kinderen liefst met brandende lampions of getooid tnet vlaggen terwijl er tevens een groot aantal brandende fakkels gratis ter beschikking wordt gesteld. Verder verzoekt het comité alle inwoners van Santpoort direct na het bekend worden de vlag uit te steken, zoodat Santpoort een feestelijk aanzien zal geven, mochten er inwoners zijn welke het comité financieele hulp direct willen verleenen stort dan uw bijdragen op Giro 158816. Het comité werd als volgt samengesteld Voorz. J. Heeremaus, Harddraverij Ver Secr. J. Westerhoven, Harddraverij Ver. en Vox Humana. Penninm. G. Hop, Turnvereen. T.V S. G. Wiedijk, Fanfarecorps Wilhelmina C. J. v. d. Kamp, Winkeliersver. P. Visser, Schaakclub „Santpoort" A. J. Voogd, „R. C. Brederode,, J. Ruigvoorn, oud bestuurslid „Koninginnedag". Gevonden voorwerpen worden alleen geplaatst door bemiddeling der politie. Gevonden Huissleutel, Kruidbergerweg 20. Armbandhorloge, Hagelingerweg 74. Bril met hoorn montuur, Drukkerij A. Bot, Duinweg. Zwarte heereuportemonnaie, Brnno Klauwersstraat 11 Actetasch, Passtoorsstraat 1. Wollen kinderwant en één wollen dameshandschoen, Terburgstraat 14. Plaid, Vinkenbaan 14. Verloren Belastingmerk met veiligheidspeld, Biezenweg 4. Tennisschoen met sokje, Voorstratenstraat 43, Haarlem. Rood gevlamcle vulpen, Broekbergenlaan 9. Roodbruine boodschappentasch, Hillegondswegje I 4. Groene Vulpen „Hoover", Bloemendaalscbestraatw. 28. Roode damesportmonnaie met inhoud, Laurillardl. 14' Rij wielbelastingmerk in etui, Bl.daalschestr v eg 150. Ring met sleutels, Joh. Verhulstweg, Bloemei daal. Belastingmerk in etui, Snelliusstraat 11, IJmuiden. Eén tennisschoen, Voorhelmstraat 43," Haarlem. Bruin lederen motorhandschoen, Kruidbergerweg 37. Koopmansportemonaie inh. f 20,—, Pleiadenstraat 26 Haarlem. Gedipl. Lid van de Ned. .Vereeniging van Voetkundigen 1938 BEGINNEN WEGOED. We lezen alleen boe ken van LEESBIBLIOTHEEK HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 371 want daar is altijd het nieuwste boek. Ook alles op het gebied van Kantoor-en Schrijf behoeften. BIJ DE Wij ruimen op een prima Rolleiflex Camera, nieuwste model van f 168,— voor f 123, Andere Camera's tegen sterk verlaagde prijs Prima afdrukpapier 6°—95 per 100 vel f 1,10 Verder ander foto-papier, Albums, Tasschen, enz. evens ruimen wij op een Lamp en Batterij voor Foto- en Film aan huis, van f 28,50 voor f 17,— Lichtvolume 5000 kaars Komt U eens kijken voordat de mooiste kansen ver keken zijn. ORANJE BAL VRAAGT EENS PRIJS VOOR UW Zwemvereen. Velserend. Secr.Brederoodseheweg 102. De eerste wedstrijd in bet nieuwe jaar opZondagj 1. aeeft ous bijzonder weinig succes gebracht. We vonden tegenover ons een zeer sterke D.VV R.-ploeg. Het ver band was bij ons geheel zoek, toch verloren dejongens de moed niet en hebben er nog van gemaakt wat er van te maken was. Tot het eindsignaal is er vol moed doorgestreden. Zondag 9 Januari a.s. spelen we reeds de returnmatch tegen D.W.R. Vinden we dezelfde ploeg in het water, dan zullen we ook deze keer de vlag weer moeten strijken. Toch jongens niet de moed ver liezen, deze wintercompetitie is te beschouwen als een training voor de zomercompetitie. A.N.G.O.B. afd. Santpoort. Deze afdeeling van b g. bond vergadert Woensdag 12 Januari des avonds 8 uur bij den heer Kaspers. Behalve de gewone vergaderingstuk ken, nieuwjaarstoespraak door den voorzitter, verslag vergadering N.H.P.C., bespreking jaarfeest. Gaarne worden nieuwe leden en verdere belangstellenden ver wacht. Ieder is welkom. Laat het nieuwe jaar een goed begin zijn Schaakclub „Santpoort". Het bestuur van deze vereeni ging is thans als volgt samengesteld F. Abspoel, Voorzitter en Spelleider; J. Versteeg, Secretaris, Broekbergenlaan 16; E' Ehrbecker, Penningmeester; P, Visser en P. Scheepmaker, Commissarissen. R. C. Brederode. De uitslagen van de j.l. gehouden wedstrijden zijn Brederode I Schoten III 3—1 Biederode II Kennemers VIII 10—0 D.S.K. juu.—Brederode jun. 1—4 a.s. Zondag zijn de volgende wedstrijden vastgesteld Beverwijk II—Biederode I 12 uur Brederode II D I.G. IV 12 uur Brederode III—VI. Vogels II 2 uur Turnen. De heerenturngroep is Dinsdag 4 Januari j.l. begonnen, maar uitbreiding is nog geweDsebt. 'pgave Voorplaats 21, Santpoort. Korfbal Gespeeld j.l. Zondag: T.H.B. Ill Pal vu If 1-3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1