Vr. NOORMAN geen spreekuur HOPPE NER Nat. Feestdag UW BAKKER Tupker Jr. «SCHUTTE» DRUKWERK Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Dames-, Heren en Kinrierkapner Nieuwste systeem Permanent-Wave. Voorzie Uw Foto-toestel COR v. d. V00RE1 LUXE BAKKERIJ «DE 2 B's» WEEK-RECLAME Brusselschbanket van 18 voor 14 ct per ons J. A. BODE Openlucht-Filmvertooning Kennemer-Foto-KinohandeB J. Oh. G. van Amsiel Bruno tCiauwerssiraat 4 Prijsverlaging Zeer honende bijverdienste!! Santpoort-Driehuis JJmuider Vischhal' UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs k. B. KRES Kërkerinkiaan 44 Tel. 337 ^PREDIKBEURTEN^ Leverancier van alle Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. Driehuizerkerkweg 81 Telef. 4051 (K 550) Bloemendaalschestraafweg 158 Tel. 506 Inrichting voor Voetverzorging Santpoort-Station Tel. 478 v. Dalenlaan 18 Telefoon 483 - Santpoort-Stat. Voorverwarming - 6 maanden Gegarandeerd Tandarts Wüstelaan 23 heeft Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Januari TANDARTS Gsen Spreekuren en Geen afspraken. Hoofdstraat 148 Tel. 3S1 Santpoort DRUKKERIJ GGRNEG5E ZEVENDE JAARGANG No. 37 OPLAAG 3000 EXEMPLAREN VRIJDAG 21 JANUARI 1938 'P NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS 1 Neemt proef met ons prima Bruinbrood Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 23 Januari v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman. Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 23 januari v.m. 10 uur: de heer H. W. Hofmeester, Hilversum nam. 5 uur Ds. L. W. Erdman, IJmuiden. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 23 Januari v.m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 23 Januari v.m. 9.45 uur: Dr.W. G Harrenstein. nam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. Bij den uitgang collecte voor de Class, onkosten. BERICHTEN. De blijde gebeurtenis. De blijde gebeurtenis zal te Santpoort door saluutschoten op het terrein aan de Hoofdstraat worden bekend gemaakt. Bij geboorte van een prins worden er 21 en van een prinses 14 schoten gelost. Deze schoten worden aangeboden door Santpoort's Bloei. De voorteekenen, dat aan onze plaats de komende blijde gebeurtenis niet onopgemerkt zou voorbijgaan waren niet gunstig. De Oranjevereeniging was „ter ziele" en een initiatief-vergadering, uitgeschreven door het bestuur der plaatselijke harddraverijvereeniging, mislukte wegens gebrek aan belangstelhng. Genoemd bestuur echter gaf den moed nog geens zins op. Op een tweede vergadering noodigde het de besturen van andere vereenigingen uit en deze bijeen-, komst was heel wat beter bezocht. Unaniem was men van meening, dat er wat gebeuren moest. Als een comité, waarin afgevaardigden van vrijwel alle plaat selijke vereenigingen zitting namen en waarvan het dagelijksch bestuur gevormd werd door de heeren Heeremans, voorzitterWesterhoven, secretaris en Hop, penningmeester, werd de leiding toevertrouwd. In „no time" had dit comité van het gemeentebestuur toestemming om met lijsten te mogen circuleeren. Hard is er toenn door de comité-leden gewerkt met als resultaat, dat men over een aardig bedrag de be schikking kreeg. Bovendien boden de plaatselijke win- kebers aan een aantal straten, t.w. de Hoofdstraat, Terrasweg, Hagelingerweg en Bloemendaalscheweg, met groen te versieren, welk aanbod natuurlijk dank baar werd aanvaard. En thans zal de blijde gebeurtenis zeker niet onop gemerkt aan ons dorp voorbijgaan. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Oogartsen wordt in eigen atelier met de meeste accuratesse uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen OPTICIEN Driehuis-Velsen MET DE A.S. BLIJDE GEBEURTENIS WORDT DE te Santpoort-Dorp en Santpoort-Station verzorgd door de VERZORGING VAN FILMVOORSTELLINGEN OP ELK GEBIED. Met de versiering is repds een aanvang gemaakt. Dan zal er via een luidspreker-installatie langs de straten gramofoonmuziek ten gehoore worden gebacht. Op den Nationaien feestdag zal onze burgemeester via de plaatselijke radio-centrale een toespraak houden des middags 2 uur. Hierna wordt aan de Frans Netscherlaan, tegenover de School met den Bijbel, een Oranjeboom geplant, waarbij de burgemeester tegenwoordig zal zijn. Des avonds om 8 uur wordt door de firma Hamburg van Santpoort-Station, die dit het comité gratis aan bood, een filmvoorstelbng gegeven op een weiland aan de Hoofdstraat, gelegen tusschen Westlaan en Slaperdijk. Op ditzelfde weiland wordt na afloop der filmvoor stelbng een vreugde-oranjevuur ontstoken. Van den beginne af heeft het bij het comité voor gezeten, dat ook de jeugd in de feestelijkheden moest betrokken worden. En dit zal geschieden ook. Op een nog nader te bepalen dag wordt voor de kinderen van alle drie scholen een poppekastvoorstelling met nog andere verrassingen gegeven. Verder worden ze ge- tracteerd op beschuiten met muisjes de beschuiten schonk de firma Albert Heijn gratis en chocolade melk, welke het comité alweer gratis kreeg toegezegd van de „Hasam" uit Haarlem, dank zij den voorzitter van de Harddraverijvereeniging. De mesjes en jongens van de bewaarscholen zullen deze versnaperingen op school ontvangen. Gedipl. Lid van de Ned. Vereeniging van Voetkundigen Internationale Vereeniging „Bellamy". Boven staande vereeniging houdt op Donderdag 27 Januari a.s. een propagandavergadering in de zaal van „Bohm", Hoofdstraat. Ook in onze gemeente, zijn er nog steeds vele inwoners, welke nog niet weten, wat wij Bella- mianen willen. Er zijn er ook, welke denken heel goed te zijn inge licht, doch bezochten nog nooit een vergadering of lazen de boeken. Op de zulken, past goed het oude spreekwoord „Men heeft de klok hooren luiden, doch weten niet waar de klepel hangt". Er is een tijd geweest, dat het Bellamy-syteem werd beschouwd als een Utopie", 'doch de tijden zijn ver anderd, meer en meer begint het Nederlandsche volk in te zien, dat alléén de economie van Bellamy ons ons uit de chaos kan helpen, dit bewijst de gezonde groei onzer beweging. Wij raden daarom een ieder aan, wie een open oog heeft, voor hetgeen momenteel in de wereld gebeurd, en ziet, niettegenstaande alle optimistische berichten, dagelijks in de couranten, men toch steeds verder in de put raakt, er eindelijk eens iets gedaan moet wor den. Wat er gedaan moet worden, komt U dat hooren in de vergadering. Voor alle bijzonderheden verwijzen wij U naar de advertentie in dit blad. SecretariaatOverbildtweg 40, Santpoort. „Kerk en Vrde". 12 Januari hield de Vereeniging „Kerk en Vrede", afd. Santpoort, haar 1ste leden vergadering. Ds. Oldeman hield een inleiding over Oorlog en Oude Testament, als onderdeel van zijn cursusKerk en Oorlog. Er was veel belangstelling. De volgende cursusavond zal plaats vinden op 2 Februari a.s. om 8.15 uur, weder in de consistoriekamer bij de Ned. Herv. Kerk, Burg. Enschedélaan. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Elke lezing is op zichzelf een geheel. SecretariaatBrederoodscheweg 32. De Nieuwe Herv. Kapel. De nieuwe kapel der Ned. Herv. Evangelisatie, gelegen aan den Pastorie- weg, begint hare voltooiing te naderen. Naar wij ver nemen hoopt men einde Februari of begin Maart de officieele ingebruikneming te doen plaats hebben, terwijl de eerste Zondag in Maart Ds. Grootjans van Amsterdam voor het eerst in de kapel hoopt voor te gaan. Dat er verlangend naar de ingebruikneming wordt uitgezien bewees j.l. Zondag wel weer, waar het oude gebouw in alle hoeken overgevuld was. Is deze nieuwe kapel voor de rechtzinnige Hervormden te Santpoort een groote verbetering, ook voor de plaats zelf is het een aanwinst en geeft de ligging aan den boschrand een aardig aspect. T.z.t. hopen wij nadere mededeeling betreffende de ingebruikneming te doen. op Bridgeclub „Santpoort". SecretariaatSchaepman- laan 4, Santpport-Station. 25 Januari zal de Alkmaarsche Bridgeclub onze gast zijn (A-groep zet je beste beentje voor). 27 JanuariGeen clubavond. 28 JanuariA-groep spelen tegen de Bridgeclub Haarlem in Lido. 28 JanuariB-groep spelen tegen Bridgeclub Haarlem (N.) in Hotel Suise. 3 Februarizal de onderlinge drive plaats vinden. Leden komt vooral op tijd. Kennemer Wandel Club. De K.W.C. hield op Woensdag 19 Januari j.l. haar clubavond in het Kennemer Hotel. Op Zondag 23 Januari a.s. haar 3e trainingsmarsch over een afstand van 20 K.M., onder leiding van den heer De Jeu. Afmarsch om 9 uur van het Kennemer Hotel te Beverwijk. tijdig van een Film om de Feestelijkheden met de a s. Blijde Gebeurtenis voor altijd vast te leggen. 6 x 9 en ó1/2 x 11 Films met 10 cent Foto Het echte geheel plant aardige VOLKOREN BROOD bakt Bakkerij „Wickevoort" Specialiteit in Volkoren TARVO Boerekrop Vraagt eens een proef- hroodje VRAAGT EENS PRIJS VOOR UW BIJ Eenige actieve agenten gevraagd in en omgeving voor de ver koop van Spaarbonnen. Brieven onder letter P, Boekhandel „Erasmus,, Hoofdstraat 200, Santpoort Sloemandaalschestraatw 144 Telefoon 519 Het beste en voordeeligste adres voor alle versche vischsoorten. Ruime aanvoer groote sorteering, prima kwaliteiten. Stokvisch Winterkost. Levende en Ger. Paling. Fijnste nieuwe Maatjes Haring. De beste Zure Haring. Gerookte Visch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1