m willen DRUKKERIJ CORNEGGE CORNEGGE „Umuider Vischhai UW BAKKER LEZING „ERASMUS" Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis LUXE BAKKERIJ «DE 2 B's» k. B. KRES Kerkerinklaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME SPRITS van 16 voor 52 ct per ons J. A. BODE Theosofische Vereeniging, Red. afdeeiiug «Lage Keiiinemsrlanid» «Wat Theosofie brengt en gebracht heeft:» J. Ch. G. vara Arnsfe§ Bruno Klauwersstraat 4 Koude, gure, eatte dagen, COR v. d. VOORIN Verlovings- en Ondertrouw- Kaarten DRUKKERII ZEVENDE JAARGANG No. 38 VRIJDAG 28 JANUARI 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs PREDIKBEURTEN 1 BERICHTEN. -^iaarlijksche feestavond. Zondag 30 Januari a.s. geeft de aaHarddraverijvereen. Santpoort en Omstreken" haar cvraariijksche feestavond voor haar leden in de zaal van Gen heer J. Böhm, en als wij ons niet vergissen beloofd oplit een orgineele knal-avond te worden. Wij zijn er in jeslaagd beslag te leggen op eenige uitstekende beroeps- itj'ïrtisten, welke gezamelijk met de bekende „VierVolen- ■indammers" de stemming er in zullen brengen. Zondag den gebeelen dag tot s'avonds 5 uur is er bij den beer MG. van Tunen, Café „de Viersprong" gelegenheid tot plaatsbespreken daar wij een volle zaal verwachten, re» I santpoorts Bloei. Het bestuur van Santpoorts Bloei beeft besloten in het vervolg slechts één propaganda-avond per jaar te geven, doch daartegenover bet artistieke peil zoo hoog mogelijk op te voeren. CTJ 1 Leverancier van aiie Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. OPTICIEN Driehuis-Velsen Driehuizerkerkweg 81 Telef. 4051 (K 550) Dinsdag 1 Februari a.s. in gebouw „De Toorts", - Duinweg, Santpoort 's avonds 8.15 uur Toegang vrij. Muziek en Zang. „De Vogelkoopman". (Der Vogelhandier". Zondag 6 Febr. hoopt het Dillentante Operette Gezelschap „Dioge" uit Haarlem in de Stads-Schouwburg te Haarlem de wereld beroemde operette van Carl Zeiler „De Vogelkoopman" op te voeren. De regie van deze operette berust bij den Heer Jan van Dommelen. Muzikale leiding bij den heer Jos. Mathot Costumes en Kapwerk van de fa. Gerritsen te Amsterdam. Groot Koor en eigen orkest. Ned. Herv. Gem. Zondag a.s. wordt de Jeugdag gevierd. Een vijftal jongeren zullen in den Kerkdienst 's morgens getuigenis afleggen van hun streven en van bun geloof. De dienst beeft een lithurgisch karakter. Destoelen zijn gereserveerd voor de jongeren. Inrichting voor Voetverzorging Santpoort-Station Tel. 478 Oproep Oranje-Comité Santpoort Daar wij thans meer en meer de groote dag der blijde gebeurtenis naderen, maken wij nog even van de gelegenheid gebruik alle ingezetenen van Santpoort beleefd te verzoeken, onmid- delijk na het bekend worden van bet heugelijke nieuws de vlaggen uit te steken en zich 's avonds bij den om gang van bet Fanfarecorps „Wilhelmina" spontaan aan te sluiten, betzij persoonlijk of in vereeniging. Het fanfarecorps stelt zich te Santpoort-station op, terwijl zij langs Duinweg, Brederodeweg, Middenduinerweg naar de Frans Netscberlaan zullen marcheeren, alwaar alle vereenigingen en belangstellenden zich achter bet Fanfarecorps kunnen aansluiten, om zoo als een feestende menigte met fakkels en lampions door Santpoort te trekken. Het comité verwacht, zooalssteeds ondervonden spontane medewerking van geheel Santpoort. Instituut v. Arbeidersontwikkeling. Afd.Santpoort-Bl.daal. Het bestuur maakt bekend, dat de cursusavond op 5 Februari a.s. met den beer Lode vaxf Gent over „Viaamsche humor", niet doorgaat. Het overweegt een latere datum. A.N.G 0 B. Bijeenkomst. De afdeeling Santpoort van den A.N.G.O.B. komt a.s. Woensdagavond 8 uur bijeen ten huize van bare voorzitter, de beer H. E. Kaspers, Wüstelaan 5. In deze bijeenkomst wordt de avond be paald, wanneei bet 5-jarig bestaan der afdeeling zal worden herdacht, alsmede bet 40-jarig bestaan van den bond. De bier al bekende jeugdgroep (10 jonge dames) uit Krommenie beeft reeds baar medewerking toegezegd. Daar bet Woensdag tevens jaarvergadering is zullen de secretaresse, penningmeesteresse en brochure- en blad- depothouder verslagen uitbrengen. Belangstellenden in de drankbestrijding draalt niet langer maar toont uwe belangstelling. Allen, vooral nieuwe leden, welkom. Zwemver. Velserend. Secretariaat: Brederoodscbeweg 102 Secr.Polo-vereeniging: Brederoodscheweg 23. De wedstrijd van Zondag j.l. tegen K. Z. bracht ons een 3 1 nederlaag. De rust ging met een 1—0 voorsprong, doch na de rust werd ons doel 3 maal doorboord. Donderdag a.s. trainen we weer in Stoop om 7,30 uur. Alle jongens kunnen hier naar toe gaan, dus ook de adspiranten. We vertrekken om 7.15 uur vanaf het Prov. Ziekenhuis. T. V. S. Kon vorige week worden medegedeeld dat op de Jaarvergadering besloten was de jaarlijksclie feest avond voor Leden en Donateurs op Dinsdag 15 Febr. te houden, thans kan hieraan worden toegevoegd dat de feestcommissie bestaande uit Mevr.L. Meijer-Scbüster Mej. A. Nol en de Heeren, M. Arpad, Tb. Abspoel en J. A, v. d. Eykhof Sr., (voorzitter): terstond na baar benoeming vol ijver aan bet werk is getogen om de baar opgedragen taak zoo goed mogelijk te volbrengen door aan de voorbereidingen ditmaal de uitsterste zorg te besteden. Vraagi eens prijs voor Uw Drukwerk Terrasweg 31 Santpoort Bloemendaalschestr.w. 144 Santpoort-St. Telefoon 519 OPLAAG 3000 EXEMPLAREN NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij gean gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Neemt proef met ons prima Bruinbrood \ed. Herv. Kerk, Santpoort —Zondag 30 Januari v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman, (Lith, dienst). "fed. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 30 Januari v.m. 10 uur: Ds. J. C. Aalders, Haarlem, aam. 5 uurde heer H. Heeresma, Amsterdam. ia ïr|Geref. Kerk H.V., Wüstelaan ujtZondag 30 Januari v.m. 10 uur: den heer A. C. ReuyI. Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 30 Januari v.m. 9.45 uur: Dr.W. G Harrenstein. nam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. :nlBij den uitgang collecte voor de Evangelisatie in N.-H. sn, gezien bet groote ledental. Als Humorist Conferencier zal optreden den Heer Harry Duram welke tevens met de balleiding belast is, alles bijeen beloofd bet een gezelligen avond te worden, welke veel zal bijdragen tot bet vormen van een hechte óand tusscben bestuur en leden onderling. |i£ De eerste avond volgens dit besluit wordt a.s. Zater- lvdag 29 Januari gegeven in „Zomerlust", waar het .Gekende gezelschap van Paul Ostra een cabaret-revue Sal opvoeren, getiteld „Met een lach door het leven". BlHierin zal naast vele andere artisten met klinkende namen ook de actrice Jopie Koopman optreden en een l_ieder, die onlangs de succesvolle film „MalleGevallen" gezien beeft, waarin Jopie Koopman een der hoofdrollen vervulde, zal zich nog wel de bijzonder geestige creatie van deze actrice herinneren. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt booger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Oogartsen wordt in eigeil atelier met de meeste accuratesse uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen moet er aan hangen, dan is U zeker, dat Uw brilmontuur aan ^de allerhoogste eischen voldoet, i g* wat afwerking, pasvorm en I M ^uurzaamheid betreft. duurzaamheid betreft. mat ORTHOSiN.GLAZEN Ook de kinderen zijn door Santpoorts Bloei dit jaar niet vergeten en wil deze vereeniging ook de kinder uitvoeringen op een booger plan brengen. Gaf zij reeds 29 December een buitengewoon geslaagde kindermatinee door bet gezelschap Jan van Dommelen, op 16 Febr. des middags 2,30 uur komt in „Zomerlust" niet min der dan bet beroemde theater van Bert Brugman met de sprookjesachtige humoresque „De Tooverviool". De kinderen zullen een kostelijken middag beleven, doch ook de volwassenen, die bet geluk hebben tot bet zeer beperkte aantal te bebooren, dat door Santpoorts Bloei wordt toegelaten, zullen mèt bun kinderen mee genieten van dit fantastische sprookjesspel. Dat bet optreden van Bert Brugman's theater op bijzonder boog artistiek pijl staat blijkt wel hieruit, dat het door zeer vele personen van naam uit de Tooneel-, Muziek- en wetenschappelijke wereld wordt aanbevolen, w.o Pierre Monteux, Paul Huf, Eduard Verkade, Prof. Keesom Prof. Veraart, Mgr. Taskin, Ellen Russe, Henriette Roland-Holst, enz. enz. Cabaret-avond. Met het oog op bet uitgebreide pro gramma wordt men beleefd doch dringend verzocht, vroegtijdig aanwezig te zijn, daar precies 8.15 uur wordt begonnen. Opening der zaal 7.30 uur. door den heer J. KRUISHEER, Alg emeen Secretaris, Gelegenheid tot vragen stellen. Voor verdere bijzonderheden zie advertentie. De 2e avond van de cursus Kerk en Oorlog vindt plaats op Woensdag 2 Februari om 8 uur in de consistorie kamer naast de kerk. Behandeld wordt „Oorlog,oorlogs voorbereiding en bet Nieuwe Testament. Iedereen is welkom. Gedipl. Lid van de Ned. Vereeniging van Voetkundigen De muzikale verzorging voor dezen avond is inmiddels opgedragen aan bet ensemble „The Jolly Hot Makers" uit Bloemendaal. Om dezen avond te kunnen bijwonen moet men lid, donateur of begunstiger zijn. Komt eens een kijkje nemen op een onzer oefenavonden in de Turnzaal van school F en wij zijn er stellig van overtuigd, dat U van toeschouwer spoedig actief lid zult worden. Is men niet iu de gelegenheid als actief lid deel te nemen aan de oefeningen, doch veel gevoelt voor de lichamenlijke opvoeding, welnu laat u dan in schrijven als donateur of begunstiger. Aan U lezers(essen) is thans de daad. zijn alleen dan makkelijk te dragen met een Boek uit BOEKHANDEL EN LEESBIBLIOTHEEK HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 371 De nieuwste en modernste werken Het echte geheel plant aardige VOLKOREN BROOD bakt Bakkerij „Wickevoort" Specialiteit in Volkoren TARVO Boerekrop Vraagt eens een proef- broodje Van Wickevoort Crommelinsir. 53 hoek flmbachtstraat - Haarlem r Groote aanvoer KABELJAUW' 3 pond Mooten f 1, Kleine Kabeljauw 20ctp. pond Tarbot Griet Tongen - Schelviseh en Schol. Prima kwaliteit. Levende en Gerookte Paling De fijnste nieuwe MAATJES HARING 5 stuks 25 cent.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1