'uw BAKKER rillen R. Haan it Corsetten Winkelhuis te Huur Heerenmodes Iets voor 'n Baby IJmuider Vischhal" Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis s. ANDRIESMA m ANDRIESMA ANDRIESMA Meindert de Groot ANDRIESMA Koude, gure, natte dagen, „ERASMUS" COR v. d. VG0RES3 1UXE BAKKERIJ «DE 2 B's» I B. KR ES Kerkerinklaan 44 Tel 337 WEEK-RECLAME pan van 16 voor 12 ct par ons ^Jotermopj Stoifen - Knopen - Nouveauté's J. A. BODE op eerste stand met woning flO.- per week. Hoofdstr.198 J. Oh. G. van Arnsiel Bruno KHauwerssfraat 4 1 [VENOE JAARGANG No. 39 VRIJDAG 4 FEBRUARI 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP S Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs ^PREDIKBEURTEN I BERICHTEN. 0 Leverancier van aiie Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. Driehuizerkerkweg 81 Telef. 4051 (K 550) te bevragen bij Boekhandel Erasmus Hoofdstraat 200. a VOOR IETS GOEDS 0e St. Liduinaschool en Prinses Beatrix. ARTS Santpoort-Station hoopt ZATERDAG as. zijn spreekuur te her vatten. Voor alle soorten Boomen Bloem- en Sierheesters Rots- en Vaste Planten Uit een keus van duizenden slaagt U zeer voordeelig bij gedipl. Tuinman HandeEskweekerij „LABORA" Hagelingerweg 219 Telefoon 381 HEEFT 'T. Inlichting voor Voetverzorging Santpoort-Station Tel. 478 99 Bloemendaalschestr.w. 344 Santpoort-St. Telefoon 51S OPLAAG 3000 EXEMPLAREN Hiy f m SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Neemt proef met ons prima Bruinbrood Jed. Herv. Kerk, Santpoort bondag 6 Februari v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman led. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. 'ondag 6 Februari v.m. 10 uur: Ds, G. Grootjans, Amsterdam Oost Nationale dankstond am, 5 uurde heer F. D. Emous, Cand. Theol. Amsterdam. ijeref. Kerk H.V., Wüstelaan ,pondag 6 Februari v.m. 10 uur: den heer C. Redert i 5eref. Kerk, Burg. Enschedélaan. ip'ondag 6 Februari v.m. 9.45 uurDr. W. G Harrenstein am. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. SMAAKVOL EN NIET DUUR Internationale Vereeniging „Bellamy". Boven- -taande vereeniging hield j.l. Donderdag 27 Januari rederom een propagandavergadering in „Zomerlust" «raar de heer F. J. Scherf uit Zandvoort sprak over ■et onderwerp „Wat wil Bellamy". I Spreker begon zijn rede, met te zeggen dat hij heel |auw klaar kon zijn, indien hij moest vertellen wat iellamy wil, aangezien dit hetzelfde is, wat wij allen dllen, daar de Bellamy-gedachte niet anders is, dan e gedachten van elk weldenkend mensch, van welke j-ligie of politieke richting men ook wezen mag. Onze gedachten zijn, volgens spreker: op de eerste laats voor elke valide man arbeid, want arbeid is de rootste zegen, hiervoor een behoorlijk inkomen, dan m onverzorgde oude dag en voor allen gelijkgerech- °gheid, dus van de wieg tot het graf een gelijk aandeel. m Ik begrijp dat U hiermede geen genoegen neemt, :h ook wil weten hoe dit alles te bereiken aldus 'eker- mm 'e crisis, welke de menschheid momenteel mee- lakt is het gevolg van een oorzaak. Aan het opsporen l deze oorzaak is de menschheid al honderden jaren ig. Bellamy die leefde van 18501898, heeft deze :is voorzien, maar ook de oplossing gegevenHet Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname' belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. dan is U ontuur aan hen voldoet pasvorm en betreft Oogartsen wordt in eigen atelier met de meeste aCClirateSSe uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen OPTICIEN Driehuis-Velsen MET VOLLE GARANTIE ongelijke privaat bezit en het winstsysteem. In zijn beide boeken „Het jaar 2000" en „Gelijkheid voor Allen" toont hij dit zuiver aan. Spreker raad daarom een ieder aan deze boeken niet alleen te lezen, doch te bestudeeren. Waarna men tot de ervaring zal komen, dat dit de eenigste weg is, uit de chaos te geraken, maar bovendien zich verplicht gevoelt, tegenover het menschdom deze gedachten uit te dragen. Hierna droeg de heer Zwenne ui Velsen eenige verzen van hem zelf voor, welke gezien het applaus wel bij de hoorders in de smaak vielen. Na de pauze beantwoordde de spreker de binnen gekomen vragen, waarna de voorzitter, de heer G. Bosma, deze geslaagde avond sloot met de mededeeling", dat zich weer eenige nieuwe leden hadden opgegeven. Verantwoording Comité „Schoolvoeding" Dec. 1937. Sinds de vorige opgave ontvingen wij aan giften van den heer P. F. C. R. 5,—, van 't K. 3,—, v. d. W. 2,50, H. 0,10, H. S. 10,—, J. F. K. 10—, Mevr. C. 0,25, Mevr. L. 5,Dames de P. 1,50, Mej. V. 1,—, IJm. C. 10,—. Opbrengst oliebollenverkoop, netto 136,36. De bonnenverkoop bracht op Mej. B. 3350, Mej. KI. 10,—, Mej. de K. 10,—, Mej. R. 3,90, Mej. B. 10,55, Mej. L. 3,40, Mej. B. 9,35, Mej. T. 10,—, Mej. den H. 10,Mej. G. 4,75, Mej. van G. 10,—, Mej. B. 8,20, Mej. de B. 7,60, Mej. T. 6,80, Dames C. en W. de W. 6,80, Mevr. K. F. f 1,40, Mevr. R. F. 6,75, Mevr. B. F. 12,50, Mevr. de W. 13,15, Mevr. D. F. 4,85, Mevr. S. F. 7,45, Mevr. R. R. 3,Mevr. v. d. D. 6,45, Mevr. P, F. f 5,05 en de heeren J. B. 32,25, P. B. 12,20, de V. 9,65, V. ƒ0,50, v. d. D. S. 7,30, T. 11,70, A. L. 1,35. Allen geefsters en gevers hartelijk dank. P. J. de Korte - Penningmeester. Gironummer Comité „Schoolvoe ding" 266874. V Door de leerlingen der St. Liduinaschool aan de Wulverderlaan te Santpoort-dorp is dezer dagen opgezonden naar Soestdijk, een prachtig bewerkte met zilver gemonteerde Rammelaar voor de Prinselijke Baby. Als bewijs van erkentelijkheid mochten de leerlingen der school de volgende dankbetuiging van Prinses juliana en Prins Bernard ontvangen. DIENST van het KON1NKL. HUIS. Soestdijk, 1 Febr. 1938. In opdracht van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard heb ik de eer den Leerlingen der 5e klasse van de St. Lidwina- school te Santpoort, Hunnen dank over te brengen voor de zeer gewaardeerde aanbieding van den fraaien rammelaar, welk geschenk door Hunne Koninklijke Hoogheden met bijzondere erkentelijkheid is aanvaard. Particulier Secretaris. Internationale Vereeniging „Bellamy". Het be stuur der bovenstaande vereeniging maakt aan belang stellenden nog" bekend, dat zij die de vergadering om welke redenen dan ook niet konden bezoeken a.s. Zaterdag door middel van de radio wederom een uit zending" zal plaats hebben. De heer C. Oderkerk uit Velsen zal spreken over „Bellamy's economie gezien vanuit een christelijk standpunt". Men stemme dus Zaterdag af te 4 uur op Hilversum, golflengte 301.5 M. SecretariaatOverbildtweg" 40, Santpoort. B* T. Z. V. Velserend. Secr.Brederoodscheweg 102, Polosecr. Brederoodscheweg 53. De wedstrijd tegen V.Z.V. op a.s. Zondag" gaat niet door, deze wedstrijd wordt verschoven naar een nader aan te kondigen dag. Voortaan trainen de jongens iederen Donderdag om 7.30 uur in Stoop. De tijd van intensief trainen is nu weer aangebroken in verband met wedstrijden over eenige maanden. Zeer zeker kunnen eenige adspiranten en junioren op dezen wed strijd een eervolle plaats bereiken. Dus ge weet het, nu aan de slag en niet wachten tot een week vóór bovengenoemden wedsrijd. Nadere bijzonderheden deelen we mee in ons clubblad. Gedipl. Lid van de Ned. Vereeniging van Voetkundigen zijn alleen dan makkelijk te dragen met een Boek uit BOEKHANDEL EN LEESBIBLIOTHEEK HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 371 De nieuwste en modernste werken Het echte geheel plant aardige VOLKOREN BROOD bakt Bakkerij „Wickevoort" Specialiteit in Volkoren TARVO Boerekrop Vraagt eens een proef- broodje Van Wickevoort Crommelinstr. 53 hoekiUmbachtstraat - Haarlem Nu is het tijd voor Stok- visch. Stokvisch geweekt per pond 25 cent. Groote sorteering versche visch. Levende en gerookte paling. Eng. bokking. Harde bokking, Sprot, enz. Nieuwe Maatjes Haring 5 a 25 ct. Ansjouvisch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1