s I b willen I. L. Enklaar van Guerieke CORNEGGE Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozensteïn en Driehuis *UW BAKKER Geboorte- Verlovings- Ondertrouw- Kaarten Briefpapier Enveloppen Rekeningen Kwitanties Briefkaarten LUXE BAKKERIJ «DE 2 B's» B. KRES Kerkerinklaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME 3aleis Banket van 18 voor 14 ct per ons it J Openbare Samenkomst J. A. BODE J» Ch. G. van Amstel Bruno Klauwersstraat 4 COR v. d. VOOREN G. BAS DRUKKERIJ ZEVENDE JAARGANG No. 40 VRIJDAG 11 FEBRUARI 1938 '84 pel pel 00 en aai u. aie rde ct UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 619 16 ize tuk NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Neemt proef met ons prima Bruinbrood llPREDIKBEUR f~È N H ïondag 13 Februari v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman bondag 13 Februari v.m. 10 uur: Ds. P. Cornet, Gent (België). iam. 5 uur Ds. M. G. Blauw, Haarlem-Noord. londag 13 Februari v.m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg i. j ïondag 15 Februari v.m. 9.45 uurDr. W. G. Harrenstein iam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. Jij den uitgang coll. voor de Hulpb. Kerken in de Provincie. 9 te houden op Woensdag 23 Februari a.s. n.m. 8 uur, in het Kerkgebouw Burg. Enschedélaan 34, Santpoort*>dorp Spreker: Or. W. 0. Harrenstein, predikant bij de Ger. Kerk te Santpoort Onderwerp „Wonderen Gods in donker Omsterdam" Medewerking verleenen Het Evangelisatie Zangkoor de heer W. v. d. Kerff, Fluit Toegang vrij. Toegang vrij. BERICHTEN. In verband met het zeer uitgebreide programma, is et wensckelijk klokslag 8 uur aan te vangen. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname •belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. 77UZt ORTHOSlN-GLAZEN -f-marnrrnrTH Leverancier van alle Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. Oogartsen wordt in eigen atelier met de meeste accuratesse uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen OPTICIEN Driehuis-Velsen Driehuizerkerkweg 81 Telef. 4051 {K 550) Het programma ziet er zeer variëerend uit, bet om vat vóór de pauze de navolgende voordrachten „Kee moet verhuizen" door de dames Starink en Grapeudaal; „Ochtend gymnastiek" door mej. Bakker e.a.; Verga dering van de vrouwenclub „Los van de mannen" door Mevr, Meijer e a.„Vermakelijke receptie" door de dames Zaal en Bakker; en tot slot „de bonte T.V.S.- trein" door de heeren Abspoel e.a. Na de pauze ziju verschillende vermakelijkheden aan de beurt, tewijl de avond wordt besloten met een ge animeerd bal waaraan tal van attracties verbonden zullen zijn. De muziek voor dezen avond is in handen van het ensemble „The Jolly Hot Makers", hetwelk ook het bal zal begeleiden. Uit bovenstaande blijkt dat de feestcommissie alles in 't werk gesteld heeft van dezen avond een echte bonte T.V.S. feestavond te maken. De toegangskaarten zijn inmiddels aan de rechtheb benden toegezonden. Geen lid, donateur of begunstiger verzuime dus dezen avond bij te wonen. Tevens werd als datum der tweede winteruitvoering vastgesteld Zondag 24 April e.k. Besloten werd ook dit jaar weer aan een muziekconcours deel te nemen en wel aau het door de Utrechtsche Postfanfare „Onder Ons", uitgeschreven Groot Nationaal Concours. Behou dens onvoorziene omstandigheden zal ook dit jaar de traditioneel® muzikale-wandeling op Hemelvaartsdag plaats vinden. Betreffende het 40-jarig bestaan der vereeniging op 9 Augustus a.s. werden plannen gemaakt, welke nader zullen worden uitgewerkt. Inrichting voor Voetverzorging Gedipl. Lid van de Ned. Vereeniging van Voetkundigen Santpoort-Station Tel. 478 Geestverwanten, wij rekenen op Uw komst. Secret. Brederoodscheweg 32. GEVESTIGD MASSEUR - HEILGYMMAST Gedipl. door het Ned. Gen. voor Heilgymnastiek en Massage Inrichting voor Massage Heilgymnastiek Mechanotherapie Warmte behandeling en Sportmassage Orthopaedische en Post-Traumatische Behandeling uitsluitend op medisch advies Santpoort, „Santvliet", Wüstelaan 9, Telef. 573 Gedurende de maand JAN. 1938 werd ingelegd: Kautoor Julianakade f 54.452,06 Kantoor Willebrordstraat 46.120,44 Kantoor Santpoort 3.810,59 Kantoor Velsen-Noord 7.162,15 f 111.545,24 en terugbetaald: a. Kantoor Julianakade f 42.185,99 b. Kantoor Willebrordstraat 19.003,48 c. Kautoor Santpoort 5.280,44 d. Kantoor Velsen-Noord 1.476,33 67.946,24 meer ingelegd dan terugbetaald f 43.599, Het saldo tegoed der spaarders bedroeg op 1 Januari 1938 f 1.321.022,43 Het tegoed der spaarders bedraagt op 1 Febr. 1938 f 1.364.621,43 Uitgegeven werden 49 nieuwe Spaarbankboekjes en ingetrokken 17 Spaarbankboekjes. let deze bericht ondergeteekende U dat hij het Schildersbedrijf van wijlen den heer W. Breek heeft overgenomen. Hij hoopt door het gebruik van de beste grondstoffen en prima uitvoering van het opgedragen werk, Uw ver trouwen en gunst te mogen verwerven. Beleefd aanbevelend, v./h. W. BREEK Wüstelaan 32, Santpoort-St. Terrasweg 31 Santpoort OPLAAG 3000 EXEMPLAREN •V .--.T-, V;V;- SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Ved. Herv. Kerk, Santpoort jP*led. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Seref. Kerk H.V., Wüstelaan Beref. Kerk, Burg. Enschedélaan. S. V. Velsorend. Secr.Brederoodscheweg 102, Polo- leer. Brederoodscheweg 52. Een oefenwedstrijd in 't Itoopbad gespeeld tegen een I4.V,G.B. zevental, ein- ligde in een gelijk spel. Zondag 13 Febr. a.s. spelen ve weer tegen de H.V.G B. in 't sportfondsenbaa te ïaarlem, nu echter in competitie verband. Ue wedstrijd langt aan om 8 uur. We verwachten een groote schare supporters om ons aan te moedigen en om ook van le andere wedstrijden nog iets te leeren. Tot Zondag lus, we vertrekken om 7,15 uur vanaf 't Provinciaal Ziekenhuis. T. V. S. Dinsdag 15 Februari a.s. zal de reeds eerder angekondigde jaarlijksclie feestavond voor Leden, Do- ateurs en Begunstigers in „de Weijman" te Santpoort ehouden worden. Cl! Tie? moet er aan hangen, dan is U zeker, dat Uw brilmontuur aan allerhoogste eischen voldoet, gm wat afwerking, pasvorm en I B duurzaamheid betreft Fanfarecorps „Wiihelmina". Bovengenoemde vereeniging hield Donderdag j.l. hare ledenvergadering in Café „de Weijman" en werd het bestuur als volgt samen gesteld J. Strijder, voorz.G. Rapis, secr.; Th. Kuipers penningm.A. Schipper, muziekcomm.G. Wiedijk, Commissaris. A.N.G O.B. De afdeeling Santpoort viert haar jaarfeest op Woensdag 16 Februari in gebouw „de Toorts". Medewerking wordt verleend door de Jeugdgroep „Zonnebloem" van Krommenie. Muziek, dans, zang, lekenspel, spreekkoor, enz. In de pauze zal gratis thee worden aangeboden. Zie de strooibiljetten. Theos. Vereen. Op Vrijdag 25 Febr. a.s. zal in „de Toorts" een lezing worden gehouden door de Theos. Vereen. Loge Kennemerland. Spreker is de heer J. Kruisheer, Alg. Secretaris, met het onderwerp „Wat theosofie brengt en gebracht heeft". Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Muziek en zang. Vrijzinnig Herv. Kinderkoor. Alhier is een nieuw kinder koor opgericht van Vrijzinnig Hervormde richting. Als leidster treedt mej. R. v. d. Velden op. Uitvoering. De R.K. Gem. Tooneelvereen. V.Q.O. T. A.G.", geeft op Zondag 13 Febr. a.s. in de zaal van den heer Vellinga, Café Restaurant „de Weijman" een bonten avond, Medewerking van het Klein Kunst Ensemble onder leiding van Dirk Vreeswijk, hetwelk zal worden opgeluisterd door het bekende band „La Bohème", onder leiding van den heer André Samberg. Na afloop groot feesthal met attracties o.a. prijsvisschen, spreek woorden puzzle, enz. enz. „Kerk en Vrede". Woensdag 3 Febr. had de tweede lezing plaats van de cursus: „Kerk en Oorlog",gehou den door den voorzitter der afdeeling, JDs. Oldeman. Er was weer veel belangstelling. De derde en laatste lezing zal gehouden worden op Woensdag 16 Febr. 8,15 uur in de consistoriekamer bij de Ned. Herv. Kerk, Burg. Enschedélaan. NUfSSPAARBANK IJMUIDEN. Het echte geheel plant aardige VOLKOREN BROOD bakt Bakkerij „Wickevoort" Specialiteit in Volkoren TARVO Boerekrop Vraagt eens een proef- broodje Van Wickevoort Crommelinstr. 53 hoek flmbachtstraat - Haarlem Vereen. Santpoorts Bloei. Voor de kindervoorstelling „De Tooverviool" op Woensdagmiddag 16 Februari a.s. zijn aan de adressen op de raambiljetten vermeld, nog eenige plaatskaarten verkrijgbaar, en eventueel Woens dag aan de zaal. Ingezonden stuk Kruidbergerweg. In het vorig nummer geplaatste ingezonden stuk over de Kruidbergerweg- misère, gelieve men inplaats van meestijds „te lezen" vaak is het licht daar uit. H. Broekhuizen. r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1