j3& éalkl trillen UW BAKKER J. L. Enklaar van Guericke CORNEGGE „IJmuider Vischhal" Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Bi| tleze koude, gure dagen, DRUKKERIJ Bi J. A. BODE A. B. KRES Kerkerinkiaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME nWeener Dessert van 18 voor 14 ct per ons VREDESAVOND J. Ch. G. van AmsteB Bruno Kiauwersstraat 4 „Wat Theosofie brengt en gebracht heeft." Geboorte- Verlovings- Ondertrouw- Kaarten UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Driehuizerkerkweg Leverancier van alle Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. Telef. 4051 (K 550) LUXE BAKKERIJ «DE 2 B's» EPREDIKBEURTENB t te houden op WOENSDAG 23 FEBRUARI a.s. Toegang vrij. Toegang vrij. BERICHTEN. Inrichting voor Voetverzorging Santpoort-Station Tel. 478 MASSEUR - HEILGYMNAST Gedipl. door het Ned. Gen. voor Heilgvmnastiek en Massage Santpoort, „Santvliet", Wüstelaan 92, Telef. 573 Theosofische Vereeniging Nederl. Rfdeeling VRIJDAG 25 FEBR. a.s., des avonds 8.15 uur, in „DE TOORTS", DUINWEG nabij Station Santpoort Toegang vrij. door den Heer J. Kruisheer, Algem. Secretaris Hoofdstraat 200 tel. 371 Terrasweg 31 Santpoort Bloemendaalschestr.w. 144 Santpoort-St. Telefoon 519 REVENDE JAARGANG NO. 41 OPLAAG 3OOO EXEMPLAREN VRIJDAG 18 FEBRUARI 1938 "V. V. NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. moet er aan hangen, dan is U zeker, dat Uw brilmontuur aan de allerhoogste eischen voldoet, w wat afwerking, pasvorm en ff duurzaamheid^ betreft. duurzaamheid betreft. 77U2.ORTHOSIN. GLAZEN Oogartsen wordt in eigen atelier met de meeste accuratesse uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen OPTICIEN Driehuis-Velsen IC Neemt proef met ons prima Bruinbrood Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 20 Februari v.m. 10 uur: Ds. H. Visser, (Terborg) B Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 20 Februari v.m. 10 uur: Ds. W. M. A. Kalkman, Amsterdam, ^nam. 5 uurH. W. Hofmeester, Hilversum. Geref. Kerk H.V., Wüstelaan -'Zondag 20 Februari v.m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg Voorber. H. Avondmaal Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. ti Zondag 20 Februari v.m. 9.45 uur Dr. W. G. Harrenstein icjnam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. Bij den uitgang coll. voor de Theol. Fac. V. U. ■et f 8 uur precies, in de NED. HERV. KERK, Burg. Enschedélaan Santpoort—dorp Sprekers: Ds. R- H. OLDEMAN Onderwerp: „Oorlog of Vrede?". FEDDE SCHURER Onderwerp: „Kerk en Vrede" Ds. HUGENHOLZ Onderwerp„Christus Kerk tegen den Oorlog fanfarecorps „Wilhelmina". In de laatstgehouden leden- Vergadering kwam den wensch naar voren om bet aantal leden vau bovengenoemd corps uit te breiden, en vooral bij jeugdige persouen animo tot bet bespelen van 5 een muziekinstrument te kweeken. Teneinde ben hier toe in in de gelegenheid te stellen organiseert bet corps een cursus voor jongeren. Zij die lust gevoelen zich hierbij aan te sluiten kunnen zicli aanmelden bij den Secretaris, den heer G. Rapis, Burg. Enschedélaan 8, Santpoort-Dorp. De minimum leeftijd om een instrument I 'te bespelen bedraagt 12 jaar. Ook oudere leden, welke reeds een instrumentbespelen zijn des Maandagsavonds van 8-10 uur in „De Weij man" van harte welkom. 50-jarige Echtvereaniging. Het Fanfare-Corps Wilhel mina" zal a,s. Zondagmiddag tusschen 4 en 5 uur een Serenade brengen aau het Gouden Echtpaar v. d. Einde, Duiuluslparkweg 58 en zal zich daarvoor opstellen om 4 uur aau de BloeinendaaWchestraatweg bij den heer Dekker, (kleiu Stations Koffiehuis). Onder meer zal ten gehoore worden gebracht de Espe rauto Marsch vau Ferd. Verbeeck. Maak geen afspraken voor den avond van 23 Februari Gij gaat immers Dr. W. G. Harrenstein beluisteren, die in het Kerkgebouw „Burg. Enschedélaan 34, 's avonds 8 uur zal spreken over zijn ervaringen in de achter buurten van Donker Amsterdam. Neem Uw kennissen mede! Het belooft weer een mooie avond te worden. Zoowel spreker ah onderwerp waar borgen U dit ten volle. Muziek en Zang! Toegang vrij Gedipl. Lid van de Ned. Vereeniging van Voetkundigen „Kerk en Vrede". Secretariaat Brederoodscheweg 32. Up Woensdag 23 Februari houdt de vereeniging „Kerk en Vrede", afd. Santpoort haar eerste openbare Propagauda-Avond. In deze onrustige tijden staat het vraagstuk: „Uoriog of Vrede" in het middelpunt van de belangstelling. De drie sprekers van deze avond zul len dit onderwerp behandelen. Leden en geestverwan ten geeft blijk van Uw belangstelling door Uw aanwe zigheid. Ziet verder de advertentie elders in dit blad. De geheel Onthouder Mondorgelclub T. N. E. G. hield Woensdagavond een ledenvergadering die heel gezellig werd doorgebracht. Er werd in die vergadering o.in. besloten om, gezien het succes van de vorige feestavond, in April weer een feestavond te organiseeren. De leden zijn daarvoor al weer druk aan het repeteeren. Er zal op die Feestavond een mooi tooneelstuk opge voerd worden getiteld „de Stille", een stuk op geheel onthouder gebied, en eenige muziekstukjes ten gehoore worden gebracht o.a. „De Boerendansen" en „Repe- steeltje". De datum van bovengenoemde feestavond wordt na der bekend gemaakt. GEVESTIGD Inrichting voor Massage Heilgymnastiek Mecbanotherapie Warmte behandeling en Sportmassage Orthopaedische en Post-Traumatische Behandeling uitsluitend op medisch advies Examen. Geslaagd te den Haag voor Coupeuze, mej N. Liudekamp, leerlinge van de Modevakschool E.N. S.A.I.D. Hoofdleerares, Diiectrice Leyding de Vries-Lentsch. Automatiseering der P.T.T. De aandacht van de telefoon- abonné's wordt er op gevestigd, dat door de automati- seering van de telefoonnetten te Weesp, Muiden/Mui- derberg en Nederhorst den Berg/Nigteveeht, de aan geslotenen aldaar eveneens automatisch bereikbaar zijn geworden voor de abonné's behoorende tot het Telefoon district Haarlem. De nieuwe telefoonnummers staan vermeld in de Januari-uitgaaf 1938 van de Naamlijst voor den Interl. Telefoondienst. De kennummers van de genoemde telefoonnetten zijn: Weesp K 940 Muiden/Muiderberg K 942 Nederhorst den Berg/Nigtevecht K 945 Loge Kennemerland Secr. Nachtegaallaan 2, IJmuiden-Oost LEZING - MUZIEK - ZANG Zang Mevr. W. Groot-Saaf Piano Mevr. S. van der Veen Root Laat Theosofie Uw gedachten en handelingen leiden Vereeniging van bewoners der buurtschap Driehuis. De allengs gewoonte wordende jaarlijkscbe Feestavond zullen wij deze winter, zooals reeds meermalen bespro ken, niet organiseeren, doch daarvoor in de plaats een Matiné voor de Jeugd geven in „de Pont" op 5 Maart a.s., waarop ook de ouderen zeer welkom zullen zijn terwijl een populaire lezing voor de leden in dezelfde maand ook nog op het programma staat. Filmmiddag in „de Pont". Het filmprogramma op 5 Maart is rijk voorzien eu duurt ca. 2,30 uur. in de pauze worden de kinderen getracteerd. De aanvang is gesteld op half drie, zoodat allen weer tijdig terug kunnen zijn. De uitnoodigiugsbewijzen worden gratis door onzen Penningmeester, den lieer Bijl, da Costa- iaan 48, afgegeven op vertoon van lidmaatschapskaart le halfjaar i9ó8, of bij aanschaffing daarvan, en verder aan alle overige bewoners van Driehuis tegen betaling van 'n geringe vergoeding. Wij beschikken over 450 plaat sen dus laat alleu profiteeren vau deze U geboden prettige Zaterdagmiddag. N.B Kinderen worden door onze Bestuursleden geleid vauaf Driehuis tot de bioscoop en terug; afmarschvan de K K. Kerk om kwart vóór twee. Legitimatiekaarten „V eiser bad". Wij heb ben ous in verbiuding met het Velserbad gesteld, om ook onze leden in het genot van voordeelig baden, op vertoon van legitimatiekaart, te stellen. Dit is mogelijk gebleken indien de belangstelling (30 personen) groot genoeg is. Geeft U dus even op aan het Secretariaat per briefje (da Costalaan 8) en U kunt één gratis legi timatiebewijs per gezin tegemoetzien vanzelf sprekend eveneens na betaling contiibutie eerste halfjaar 1938 Meerdere kaarten tegen gereduceerde prijs. Excursie Hoogovens. Wij berichten, dat een bezoek aan de Hoogovens op een Zondag, zooals ons werd gevraagd, niet mogelijk isalleen 's Zaterdags bestaat daartoe gelegenheid. Bestaat er onder onze leden belangstelling dan zullen wij gaarne een tocht daarheen organiseeren. Opgave aan het secretariaat per briefje s.v.p. en U hoort nader van ons. een boek uit de LEESBIBLIOTHEEK •v 8 ct per deel per week 8 ct per deel perweek 8 ct per deel per week 8 ct per deel per week 8 ct per deel per week Geen inleggeld r Stokvisch beste winterkost geweekte Stokvisch 25 ct per pond Kabeljauw middelmoten 35 ct p. p. 3 pond f 1,— van groote Kabeljauw Verder groote sorteering versche visch. Stoof-, Bak en Gerookte Paling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1