KASTPAPIER ERASMUS TE KOOP Zeemans vrouwen KASTPAPIER „iJmuider Vischhal" OW BAKKER KERK-CONCERT Denkt U er om n Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis 'If er J. A. BODE 1 LUXE BAKKERIJ «DE 2 B's» k B. KRES' Kerkerinklaan 44 Tal. 337 WEEK-RECLAME Waesper Mappen van 18 voor 14 ct psr ons Gratis. Gratis. 1{20 Asustelstad Spaarbon J. Cli. G. van Amstel Bruno Klauwersstraat 4 at 3l! Ifl id UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs •riffen Ziekenfondsen leder voorschrift van H. H. OPTICIEN Driehuis-Velsen Driehuszerkerkweg 81 Telef. 4051 (K 550) i Onze cano's, iets aparts, 6 ct per stuk, 5 voor 25 cent IPREDIKBEURTENI BERICHTEN. H. O. V. Beethoven Cyclus. H POST, Kruidhergerweg 4 p.a. J. vasi Gaaien op Woensdag 2 Maart, 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk, Santpoort Ankie van Wickevoort Crcmmelin, sopraan Henk van Wezel, cello P. Vincent, orgel per rol en per vel Lt u nog kaarten te nemen voor 27 Februari, dan komtde Tooneelvereen. JAN VAN DOMMELEN met CORNEGGE TERRASWEG 31 Bloemendaalschestr.w. 144 Santpoort-St. Telefoon 519 BILLIJKE PRIJZEN. Inrichting voor Voetverzorging Santpoort-Station Tel. 478 .ZEVENDE JAARGANG No. 42 OPLAAG 3000 EXEMPLAREN VRIJDAG 25 FEBRUARI 1938 i-C JU! a •fasm SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedélaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt kooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. oet er aan hangen, dan is U eker, dat Uw brilmontuur aan llerhoogste eischen voldoet, wat afwerking, pasvorm en duurzaamheid betreft. 7TU2.ORTHOSlN-Gl AZEN Leverancier van alle Oogartsen wordt in eigen atelier met de meeste aCCUrateSSe uitgevoerd. Ruime keuze nieuwste modellen Neemt proef met ons prima Bruinbrood Ned. Herv. Kerk, Santpoort i Zondag 27 Februari v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Ned. Hervormde Evangelisatie, Kerkpad. Zondag 27 Februari v.m. 10 uur: Ds. L. W. Erdman, ijmuiden, nam. 5 uurDs. M. G. Blauw, Schoten. Sluiting oude lokaal. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 27 Februari v.m. 10 uur: den heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 27 Februari v.m. 9.45 uurDr. W. G. Harrenstein nam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. Bij den uitgang coll. voor de Class. Onkosten. Eigenlijk is het overtollig erop te wijzen, althans te bewijzen, dat een Beethoven-Cyclus tot de bijzondere muzikale geneugten behoort. Eveneens mogen we het overbodig achten, dat, indien de bezoekers van de H.Ü.V. concerten iets hebben er- vaard, het zeker dit isdat ons orkest het devies „Semper Crescendo" tot het zijne heeft gemaakt; want waarlijk, „steeds wassend" staat het peil der prestaties van het orkest. Deze beide factoren en de steeds groeiende sympathie voor onze H.Ü.V.zullen zich vereeuigen in dit culminatie punt, in deze Cyclus, waarvoor de belangstelling zich reeds nu in verheugenden mate uit, door het nemen van abonnementen. Deze zijn laag geprijsd gehouden; het moet ook die aantrekkelijkheid hebben en men behoeft daarbij niet naar elders te trekken, voor een Beethovenfeest. Ons orkest weet deze opgaaf te verzor- gen. In deze cyclus komen tot uitvoering de ouverture „Colorian" en „Fidelio"; de sympboniën 1, 2,3,(Eröica) 5, 7, 9, (met slotkoor) waar liet H.O V.-koor zal mee werken, alsmede de zangsolisten Hélène Ludoipli, Ans Stroink, Michel Gobets, Otto Couperus; het vioolconcert met Louis Zimmerman, het 3e pianoconcert met Willem Andriessen en de Aria „Ah Perfido" die door Corrie Bijster gezongen zal worden. Alzoo: een helangiijk slot aan het eind van het winterseizoen der H.Ü.V. Mogen de dirigenten; (Marinus Adam leidthettweede en Frits Schuurman het eerste, derde en laatste concert) volle zalen aantreffen. Zie voor verdere bijzonderheden de advertenties en affisches. Koopt dus een spaarbon bij Nog eenige actieve agenten gevraagd. Ook Amstelstad-spaarbonnen verkrijgbaar bij onder staande wederverkoopers: UITENDAAL, DUIN EN KRU1DBERGERWEG 59 H. ZONNEVELD, HOOFDSTRAAT 164 Wettige Haco-trekking begint 28 Maart 1938. A.N.S.O.B De afdeeling Santpoort van deze vereeuigiug nield 16 Februari een feestavond, ter gelegenheid van liet 40 jarig bestaan van den Boud en het 5 jarig bestaan van de afdeeling, in de „Toorts". In 't beleggen dezer Herdenkingsavond heeft de afdeeling tegenslag op tegen- slag gehad, zoodat er geen groote verwachtingen waren. Al had de opkomst grooter kunnen zijn, viel ze toch niet tegen. De voorzitter, de heer Kaspers had dadelijk na de samenzang voor zijn vereenigiug de felicitaties in ontvangst te nemen van de afd. Santpoort van de N. V. bij monde van den heer G. Frankfort en de afd. van de S.Ü.V. te IJmuiden. De heer Vlind sprak een herdenkingsrede uit, terwijl de Jeugdclub „Zonnebloem" een rijk gevariëerd program ma uitvoerde, dat zoowel progagandistisch als humoris tisch was. Bij het felicitatieuummer trad een der jonge dames naar voren om de afdeeling te feliciteeren en de voorzitter bloemen aan te bieden. De jeugd uit „Krom menie had begiijpelijk veel succes, evenals de verloting welke boven aller verwachting vlug was afgeloopen. In de pauze werd thee met koek door de dames-leden van de jubileerende afdeeling aangeboden. Met een dank woord van de voorzitter, vooral aan „Zonnebloem" werd te ongeveer 12 uur de avond besloten. Ned. Hervormde Kerk. Woensdag 2 Maart a s. zal er in de Hervormde Kerk, Enschedélaan, een concertworden gegeven ten bate van het orgelfonds. Medewerkenden zijn Mevr. Ankie van Wickevoort- Crommeliti, concertzangeres te den Haag; den heer Henk van Wezel, le solo-cellist v. h. Coucertgebouw Ürkest te Amsterdam, en den heer P. Vincent,organist. Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie. Inst. voor Arbeidersontwikkeling. Afd. Bloemend.—Santp. Zooals reeds werd aangekondigd, zal op Donderdag 3 Maart a s. te 20 uur bovengenoemde afdeeling haar laatste cursusavond geven in het „.Jeugdhuis" aan de Donkere Laan te Bioemendaal, waar de heer Looe van Gent, letterkundige te Antwerpen, de humor van Vlaan deren zal ten beste geven. Gehoord, hoe smakelijk zijne voordrachten met de sappige Vlaamsche taal worden gekruid, mogen wij een avond verwachten, waar op wij intens zullen genieten van de leut der Vlamingen. Als aanvulling zal onze Hoofdbestuurder het propagandis tisch gedeelte op zich nemen, terwijl de zangvereeniging „Morgenrood" het hare met eenige mooie nummers zal bijdragen. Zie verder advertentie. (ten bate van het Orgelfonds) Met medewerking van: ENTREE 50 CENT Werkeloozen 10 cent Rood, Wit, Blauw, Bruin KASTRANDEN PUNAISES Het beste bij Boekhandel Leesbibliotheek en Advertentiebureau HOOFDSTRAAT 200 TEL. 371 Voor pr. geldbelegg. of eigen bew. zeer billijk van wege dringende omst. Comf. WOONHUIS m. gar. tuin, geinst. badk. warmw., keuken, ruim uitzicht. Br. letter H., Boekhandel „Erasmus", Santpoort-dorp Zie inliggend strooibiljet Groote aanvoer Kabeljauw maakt het mogelijk 3 pond mooten f van groote kabeljauw. Groote sorteering versche visch. Nederl. Hervormde Evangelisatie. Na jaren van voorbe reiding en ongeveer een half jaar bouwen, zal D.V.op Donderdag 3 Maart a.s. om 8 uur des avonds de offici- eele in gaoruikneming der nieuwe Kapel van de Herv. Evangelisatie alhier, plaats vinden. De Kapel biedt plaats aan ruim 240 personen, terwijl in de paden nog veel stoelen kunnen worden bijgezet. Daar het bestuur op den openingsavond veel belangstellenden verwacht wordt reeds op dien avond tot genoemde maatregel over gegaan. Het woord zal worden gevoerd door Ds. M. G. Blauw van Schoten en Ds. G. J. Waardenburg van Haarlem. Verder verleenen medewerking: het Kerkkoor onder leiding van den heer H. de Haas, het Kinderkoor on der leiding van den heer F. Wiersma, een instrumen taal trio bestaande uit le viool Th. Schmidt, 2e viool mejuffrouw M. Alphenaar en orgel de heer H de Haas, terwijl de heer W. v, d. Vliet Jr. op het nieuwe orgel een solo geeft. Behalve uit de ruimten voor godsdienstoefeningen, bestaat het gebouw nog uit drie vergaderlokalen, een bestuurskamer en een keuken. Een ondergrondsche rijwielslalling is aangebracht. Het geheel is naar de eischen dos tijds ingericht. De Rechtzinnig Hervormden kunnen werkelijk trotsch zijn op hun gebouw. We sluiten ons gaarne aan bij de wensch van het bestuurdat vele Rechtzinnig geloovi- gen nog veel zegen in deze nieuwe Kapel mogen ont vangen. Gedipl. Lid van de Ned. Vereeniging van Voetkundigen N. A. S. B. Zie voor de uitvoering de raambiljetten. Koopt spoedig Uw kaarten voor wij uitverkocht zijn. Zouder voorkennis wordt niemand na 10 uur toegelaten. Zorgt allen voor rood broekje en witte shirt. Bestuursvergadering op Woensdag 2 Maart a.s. 4en huize Voorplaats 21. Gonvocatie's volgen. De bazar voor de jeugd wordt gehouden op 8 en 9 April a.s. Met warmte bevelen wij U deze in Uw belang stelling aan. Tarnen. A.s. Dinsdagavond op gewone tijden geoefend. Wederom op muziek Komt toch allen op tijd. Korfbal, j.l. Zondag mocht Palvu het genoegen smaken 3 van de 4 punten binnen te halen. Voor a.s. Zondag staat er één wedstrijd op het programma en wel Aurora IPalvu I 2 uur Vertrek 1,30 uur precies vanaf school F. Het mocht ons tot dusver niet gelukken Aurora te slaan op hun terrein. Wordt dit de eerste keer? Wederom veel succes Korfbalclub „Sport Vereent". Bloemendaal- Santpoort. Secretariaat; Bruno Klauwersstraat 5, Santpoort-Station. Gespeeld Zaterdag 19 Februari S.V. I Aurora 1—2 Zondag 20 Februari Z.K.V. I S.V. I terrein afgek. S V. II—Oosterkwartier II 4-3 Flora III—S.V. V 3-5 Te spelen Zaterdag 26 Februari Meerlehosch S.V. I 3 uur S.V II Haarlem II 3 uur Zondag 27 Februari S.V. I-Allen Weerbaar I 2 uur S.V. III Haarlem III 10 uur S.V. VZwaluwen 12 uur Aangenomen als adspirant: Rie Evelijn, Brederood- scheweg 64, Santpoort-Station. ünze feestavond is goed geslaagd. Hartelijk dank aan allen die daartoe hebben medegewerkt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1