geft U Pijnlijke voeten? OPENING i CADEAU „ERASMUS Maison Mary f 2.50 Drukkerij Cornegge II 1. CH. G. v. OMSTEL Verf, Glas, Drogerijen en Huishoudelijke artikelen „DE VERFTON" Zaterdagavond a.s. 8 uur in de Weipan Dames! Dames! Terrasweg 31 Santpoort IW BAKSCER IlIXE BAKKERIJ «DE 2 B's» 8. KRES Karkerinklaan 44 Tel. 337 WEEK-RECLAME ngo Sprits van 18 voor 14 ct per ons H. O. V. Bruno Klauwersstraaf 4 Hoofdstraat 148 - Tol. 361 ZATERDAG 12 MAART a.s. Hagelingerweg 57 Santpoort "IET JE WAT? KOOPT AMSTELSTAD AMSTELSTAD SPAARBONNEN ■PREDIKBEURTEN^ 1. J. tolk Y\ -ARTS g-e-s-p-e-i-d Uitvoering BERICHTEN. PERMANENT Joh. Drost Jr. ËiïÉsisiiö fEVENDE JAARGANG No, 44 ce cano's, iets aparts, 6 ct per stuk, 5 voor 25 cent ;im. Concertzaal 18, 22, 25 en 29 MBART a.s. BEETHOVEN - CYCLUS santpoort-Station Tel. 478 Voor iedere foto groot of klein, Moet U bij SCHUTTE in de Hoofdstraat zijn, van een zaak in ie iti vRI vRl lijs BELL EN HOWELL Hennemer Foto- en Kinohantiel Bloemendaalschestraatweg 158a Santpoort-Station Telefoon 506 M hii A. POST po t bij A. POST' p.a, J. van Gaaien Kruidbergerweg 4 UiTENDAAL, Duin en Kruidbergerweg 59 H. ZONNEVELD, Hoofdstraat 146 GEVESTIC BloementDa! uciisstraatw. 16 S fl N T P ti 0 51 tK-ST a t| 0 N Spreekuren 8 - 9v?n 1-2 uur Natuurlijk komt U ook! Kastranden Punaises Hagelingerweg 85 Santpoort Timmerman en - Aannemer Kerkweg 19 Santpoort Keurig verzorgd Drukwerk Neemt proef met ons prima Bruinbrood Cl Dirigenten Frits Schuurman en Marinus Adam listen: Louis Zimmerman, viool; Willem Andriessen, piano 5ne Ludolph, Corrie Bijster, Ans Stroink, Michel Cobets en o Couperus, zang en het H. O. V. Koor. [lpnnenient voorniet-Leden f2,50. Abonnement voor leden f2, "ree per concert f 1, Iinné's voor deze Cyclus kunnen zich opgeven bij de admini- tie der H.O.V. Ridderstraat 25a, tel. 11277 en bij de Muziek- del W. Alphenaar, Kruisweg 49, Tel. 11532, waar tevens vanaf [)|aart a.s. gelegenheid is tot plaatsbespreken, itsbespreken voor 4 concerten 40 cent, voor één concert 15 ct .1 GAAT DAN EVEN NAAR e< med. gedipl. voetverzorger-pedicuur 3'' Lid van de Ned. Ver. v. Voetkundigen derne Hygiënische inrichting voor Voetverzorging 6 Briefkaarten f 2,50 3 Briefkaarten f 1,75 Is uw foto-toestel voor het komend seizoen gereed Vakkundige reparatie-inrichting Ontwikkelen Afdrukken Vergrooten PASFOTO'S - LIJSTENMAKERIJ Wij leveren nu op gemakkelijke betalings condities een geheel complete Smalfilm inrichting, de beroemde Apparaten, ook met geluidsweergave, die in Hollywood met veel succes in gebruik zijn genomen. edgek. Ministr. verklaring Dep. van just. 9 Aug. '33 I< Ook verkrijgbaar bij Glansverf per Kilo 55 ct Grondverf 45 ct Verfkwasten p. stuk 10 ct Groene Carbolineum per bus 45 ct Bruine Carbolineum per liter 12 ct Beitssoorten in diverse kleuren Amoniak per flesch 10 ct Zoutzuur per flesch 10 ct Terpentijn per maatje 5 ct Zeep per pond 8 ct Soda 4 pond 10 ct Bleekpoeder 2 pond 5 ct Zeeppoeder 3 pakjes 14 ct Bleekwater per flesch 9 ct Geschaafde was per ons 14 ct Vlokkenzeep half pond 15ct Uitgebreide collectie ZEEMLEER vanaf 29 ct Boodschappentasschen vanaf 10 ct Rijks en Gemeente keur en verder een groote sorteering in Huishoud- en Toiletartikelen Bij aankoop van 50 cent een heer lijk stuk Toiletzeep en bij aankoop van f 1,- een pracht Tandenborstel in etui. - U beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Hoogachtend, P. J. RECKMAN Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 13 Maart v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag 13 Maart v.m. 10 uur: H. Heeresma Amsterdam Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 13 Maart v.m. 10 uur: Ds. B. A. Venemans bevestiging van een ambtsdrager Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 13 Maart v.m. 9.45 uur: Dr. W. G. Harrenstein nam. 5,30 uurDr. W. G. Harrenstein. Bij den uitgang coll. voor de Hulpb. Kerken in Ned. ZE WORDEN f DE BOEKEN VAN JDE LEESBIBLIOTHEEK BOEKHANDEL EN" U BAL TOT 3 UUR HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 371 Kastpapier Wenscht U een 1ste klas Kapsel Wendt U dan tot geeft een goed cachet aan Uw zaak en is wei BETER maar niet veel duurder dan CycIostylweT is daarvoor het aangewezLi adres. Chr. Nat. Werkmansbond. Op Vrijdag 18 Maart a.s. des avonds om 8 uur zal vanwege de afd. VelzenIJmuiden der Clir. Nat. Werkmansbond een propaganda verga dering worden gehouden in een der vergaderzalen van het gebouw der Ned. Herv. Kapel, Pastorieweg 1, alhier. Spi Qker voor dien avond is de bondspropagandist de heer J. Wraiing van Utrecht, Inlich. 3n worden gaarne verstrekt doorM. Bakker KerkerinViaan 24. Bridgeclub „Santpoort". Secr. Scliaepmanlaan 4, Santp.-St. 3 Maart had een onderlinge drive plaats. A kl. N.~Z. I: Heeren van Hooff jr. en Handgraaf, A kl. O. W, I: Heer en Mevr. Handgraaf-Kob. A kl. N.—Z. II: Mevr. Nieuwenhuis en de heer Boogaard. A kl. O.—W. II: Heeren Bierman en Joore. B kl. N.—Z. I: Mevr. Schotel en de heer Ringks. B kl. O. W. I: Heeren Broertjes en Frediriks. B kl. N.-Z-. II: Mej. Pastoor en de Heer de Vries. B kl. O.—W. II: Mej, Bosma en de Heer Rients. Tevens maken wij bekend dat ons speellokaal vanaf 3 Maart is Paviljoen Brederode, Brederoodscheweg Santpoort-St. 4 nieuwe leden werden voorgesteld. Zondagmiddag-concert uitgesteld. In verband met het groote succes van het Baskisch Ensemble „Eresoinka", zal een extra uitvoering op Zaterdag in Amsterdam en Zondag in den Haag gegeven worden, waardoor Let Zondagmiddag-concert waarop Riek de Vries (alt-mezzo) en Giacomo Aletrimo (tenor) joodsche muziek en opera fragmenten zouden voordragen tot nadere bekendmakin worden uitgesteld. T. V. 8. Donderdag 17 Maart a.s. zal de ee-ste winte; uitvoering in dit seizoen gehouden worder Kleuters en adspiranten zullen het programma, Letwel k uit nummers bestaat, verzorgen. De dames en heeren treden een vfeek later, n.l 24 Maart a.s., voor 't voetlicht. Beiden uitvoeringen vinden plaats in de zaal an Hotel „de Weyman" en vangen precies 8 uur aan. Alleen de uitvoering van 24 Maart zal besloten wor den door een bal. Voor verdere mededeelingen raadplege men de raambiljetten. N.A.S.B. Voor onze uitvoering zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar. De deelnemers moeten vóór 7.15 uur aanwezig zijn. Zie verder advertentie en raambiljetten. Denkt om de kleeding. BAZAR. Voor de bazar welke wordt gehouden op Vrijdag 8 en Zaterdag 9 April a.s. wordt nog steeds met animo gewerkt, doch er is nog lang niet genoeg binnengekomen. Zoekt U nog eens goed, allicht is er iets voor grabbelton of rad. Ook handwerkjes worden in dank aanvaard. KORFBALGROEP „PALVU".. De korfbalgroep houdt a.s. Woensdag 16 Maart een ledenvergadering in „De Weyman". Op de agenda komen o.a. voor de bespreking om met de Paschen naar Den Haag te gaan en deelname H.K.B.-series. Houdt dezen avond vrij. Wij rekenen op U. Zondag j.l. is gespeeld Watervliet—Palvu I 22 Zondag a.s. wordt gespeeld Palvu IOost Kwartier III 2 uur TerreinHagelingerweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1