I. A. BODE Smalfilmen kan nu een ieder De fijnste Vruchtbeomen H. M. Kooyman TUPKER Jr. WIES BENINK Wiese's Automaat 13S301 NOSIVW POSTPAPIER BOEKHANDEL CORNEGGE u eEzcmmm Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis 1 tie&jK. efi r. B. KRES Kennemer Foto- en Kinohandel Hotel-Café-Restaurant „VELSEREND" R. Haan, Hagelingerweg 219, Tel. 381 Een groote keuze Grafmonumenten Noord-Hollandsche Steenhouwerij van Dalenlaan 14 Loopt niet met pijnlijke voeten Deze Week Geb. Viseh met Pom-frites INRICHTING VOOR VOETVERZORGING I. CH. G. v. OMSTEL Bruno Klauwersstraat 4 Belastingadviseurs J. VLAMING Administrateurs. Loodgieter Zeeweg 411 Driehuis Telefoon 4468 Gevestigd: W. H. HENDRIKS Tandarts ACHTSTE JAARGANG No. 28 VRIJDAG 18 NOV. 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Driehuizerkerkweg 31 Tel. 4051 (K 550) Driehuis-Velsen Erkend leverancier van alle Ziekenfondsen EEN BRIL VAN Luxe Bakkerij „de 2 B's' Kerkerinklaan 44 Tel. 337 Santpoort-Station Tel. 478 Uitsluitend Voetverzorging De Bilt seint Weest op uw hoede Vu V» V* Vio» Vso A. POST, ZOCHERSTRAAT 7, AMSTERDAM W. Bloemendaalschestr.weg 86 Tel. 506 Santpoort St. Zaterdag 19 Nov, 's avonds 8 uur aan vang der Danscurssusen onder leiding van den Heer Chr. v. Oostveen, A'datn Firma Luppens Evertsenstraat 20, IJmuiden JOH. C. WOLFF Hoofdstraat 29 Telefoon 656 Tarieven aan de tijdsom standigheden aangepast. Dames, Heren en Kinderkapper - Wegens verplaatsing naar hoek Litsiaan is onze zaak Maandag 21 en Dinsdag 22 November GESLOTEN. Hagelingerweg 235 Telefoon 624 puod neg jod }o ofr uoddo^j JodsaoM auhz uapatAa; aieuuap pz n ua 13S30I hq usdooTju; seeioaij 'is mo iaoQ lli jaqueg aisuhj iaq jooa ïasaoi uoojajai 89 6aMieeiisat|3S|eepuauiao|g lioodiues uba japeqjaioquiooM aa Koopt in Santpoort is de leuze Van den heelen winkelstand, U vindt zeker groote keuze Wij doen alles voor den klant. Alles kunt U bij ons koopen, Iets voor hém of iets voor haar Heusch U hoeft niet ver te loopen, U koopt hier goede en prima waar. Busgeld kunt U zich besparen Want er komt een wedstrijd hier. U kunt beter bonnen garen, Dat geeft voordeel en vertier. Mooie prijzen kunt U winnen, Doe mee, wees niet eigenwijs Dus meteen dan maar beginnen, Zoekt de fouten wint een prijs Wat U meer hiervan wilt weten, Kunt U lezen bij U thuis, Want dit zou ik nog vergeten, Alles staat in „Huis aan Huis". IN DOOZEN EN /AAPPEN TERRASWEG 31 SANTPOORT OPLAAG 3500 EXEMPLAREN SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. ALS UW. 006EN BRANDEN IV HET T.JD VPfa- Amandel Speculaas 20 cent per half pond Boter Speculaas 25 cent per half pond Brokken Speculaas 25 cent per half pond Roomborstplaat 18 ct. per ons. Vruchtenborstplaat 14 ct. per ons. Eigen fabrikaat. MODERNE EN HYGIËNISCHE med. gedipl. voetverzorger-pedicuur Ook aan huis te ontbieden. Verwacht storm(Ioop) uit alle richtingen op „AMSTELSTAD-SPAARBONNEN" Wettige Hacotrekking op Maandag 28 Nov. a.s. Hoofdagent voor Santpoort en omgeving: Wij leveren complete Smalfilm- installaties voor f 79.— Wordt nu abonné van onze smalfilmkring a f 1.— per maand. Complete installaties in bruikleen Deelnemer St. Nicolaascampagne 1938 tegenover de Ruïne van Brederode Nieuwe Leden kunnen zich dien avond nog aanmelden Sier: en Bloemheesters, Rozen, enz,, Rots- en Vaste Planten. Keuze uit duizenden planten tegen de laagste prijzen. Bloembollen, Turfmolm en zwarte grond TUINAANLEG, vrijblijvend ontwerp en prijsopgaaf Ged. Tuinman Handelskweekerij „LABORA" Vulpenhouders Swan, Parker, Caw e.a. Vulpotloden Boeken Luxe doozen post en carts Schrijfmappen Kinderpost Foto en Poësiealbums Legpuzzles Kleurpotlooden vindt U bij Boekhandel en Leesbibliotheek „Erasmus" Hoofdstraat 200 Telefoon 371 Deelnemer „St. Nico- laas campagne". in rustige fraaie lijn. Kerkerinklaan 8, Santpoort-dorp Bruno Klauwersstraat 8, Tel. 202 Santpoort-station SPREEKUREN Maandag 3.30—5.30 n.m. Dinsdag 8—9 v.m. Woensdag 1—2.30 n.m. Donderdag 8—9 v.m. Vrijdag 1—3 n.m. Zaterdag 8-9 v.m. AVONDSPREEKUUR VRIJDAG 8-9 en volgens afspraak doch Iaat Uw voeten verzorgen door Med. Gedipl. Chiropodiste Pédicure Gipsafdrukken, Steunzolen, Wrattenbehandeling,etc. Pédicure-behandeling f 0.75. Aan huis te ontbieden naast slijterij „De Uilenboom", Hoofdstraat 174 .tarauBiaAapou 'sSaiprap -raSvp ïiniij iap uaufi ut'a ioda(j uadaiSaqui '[aq^azmo 3UUB|03J OjBIOSdS S[B )]33M SZOQ •uaBpipizaq uauioq o; opjooposoB pua;unur;in uliz ;;n uajje n iBjpoou 13S30JL NOSIVPl rrasracoi riH33Evaxai3iMYa

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1