fa. BODE, Driebuizerkerkw. 81 éM£m ft. B- KRE S TUPKER Jr. van Dalenlaan 4 ,INITIÜM' Wiese's Automaat Smalfilmen kan nu een ieder MAISON TOESET CEZMIUFID 'Èy*- Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis INRICHTING VOOR VOETVERZORGING CH. G. v. OMSTEL Deze week: Heerlijke ZOLMBROODIES TH. KOELEMEYER Kennemer Foto- en Kinohandel - eens bij „NEDERLAND" kijken, DAAR SLAAGT U! Bruno Klauwersstraat 4 Iets vergeten Gevestigd: W. H. HENDRIKS Tandarts Bloemendaalsche Kruidnoten ACHTSTE JAARGANG No. 29 OPLAAG 3500 EXEMPLAREN VRIJDAG 25 NOV. 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 Taraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Doet Uw inkoopen voor Sint Nicolaas bij Gouden en Zilveren sieraden, Uurwerken, Horloges, Tafelzilver en Wellner-zilver RUIM GESORTEERD EN LAGE PRIJZEN Driehuis Telefoon 4051 Over geschenken gesproken, Santpoort-Station Tel. 478 Uitsluitend Voetverzorging - Dames, Heren en Kinderkapper - hoek Litslaan Sfroomlooze Permanent „Diamène" Belastingadviseurs J. VLAMING JOH. C. WOLFF Administrateurs. P. VERKAIK KENNISGEVING. Bloemendaalschestr.weg 36 Santpoort-Station Hoofdstraat 29 Telefoon 656 Tarieven aan de tijdsom standigheden aangepast. Bloemendaalschestr.weg 88 Tel. 508 Santpoort St. PREDIKBEURTEN De Roomboterbakker van Santpoort Bloemendaalschestraatweg 68 Telefoon 677 Toeset voor het fijnste Banket NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROÜWWAGENS Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. ZOEK DE FOUT - WINT EEN PRIJS Ga I Luxe Bakkerij „de 2 B's' Kerkerinklaan 44 Tel. 337 Amandel Speculaas 20 cent per half pond Boter Speculaas 25 cent per half pond Brokken Speculaas 25 cent per half pond Roomborstplaat 18 ct. per ons. Vruchtenborstplaat 14 ct. per ons. Eigen fabrikaat. Wederom verkrijgbaar onze bekende Banketstaven 35 cent per stuk MODERNE EN HYGIËNISCHE med. gedipl. voetverzorger-pedicuur Ook aan huis te ontbieden. BOEKHANDEL Bloemend.str.weg 129 SANTPOORT-Station TELEFOON 718 Eenigste ERKENDE Boekhandel en Leesbibliotheek GEEFT EEN GOED BOEK MOOI POSTPAPIER 'N VULPENHOUDER 'N VULPOTLOOD 'N KALENDER 'N FOTO-ALBUM, Enz. GROOTE VERSCHEIDENHEID naast slijterij „De Uilenboom", Hoofdstraat 174 Vulpenhouders Swan, Parker, Caw e.a. Vulpotloden Boeken Luxe doozen post en carts Schrijfmappen Kinderpost Foto en Poesiealbums Legpuzzles Kleurpotlooden Vreemde Postzegels en Albums Boekhandel en Leesbibliotheek „Erasmus" Hoofdstraat 200 Telefoon 371 Deelnemer „St. Nico laas campagne". Kerkerinklaan 8, Sanlpoor»-dorp Bruno Klauwersstraat 8, Tel. 202 Santpoort-station Och, dat is geen bezwaar SIGARENMAGAZIJN annex Parfumeriën HOOFDSTRAAT 163 SANTPOORT heeft het voor U. Wij hebben groote sorteering Sint- Nicolaas Cadeaux o.a. Assortiment kisten Sigaren, kistjes Sigaren in 25, 50 en 100 stuks verpakking. Groote doozen Si garetten van 50 en 100 stuks. Luxe trommels Ta bak, houten Pijpen. En niet te vergeten een groote keuze 4711 en Boldoot Eau de Colognes en Parfums. Toiletartikelen o.a. Scheerkwasten, Scheerspiegels en Scheerzeepen. Voor nuttige St. Nicolaas- geschenken beziet men de etalage van Rijwielen Banden Onderdeelen SPREEKUREN Maandag 3.30—5.30 n.m. Dinsdag 8—9 v.m. Woensdag 1—2.30 n.m. Donderdag 8—9 v.m. Vrijdag 1—3 n.m. Zaterdag 8-9 v.m. AVONDSPREEKUUR VRIJDAG 8-9 en volgens afspraak Wij leveren complete Smalfilm- installaties voor f 79.— Wordt nu abonné van onze smalfilmkring a f 1.— per maand. Complete installaties in bruikleen Deelnemer St. Nicolaascampagne 1938 Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 27 Nov. v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman. Doopsbediening. Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag 27 Nov. v.m. 10 uur: Ds. G. Grootjans Amsterdam-O. nam. 5 uur: Ds. M. G. Blauw van Haarlem N. Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 27 Nov. v.m 10 uur: Dhr. K. v. d. Berg. Geref. Kerk, Burg. Enschedelaan. Zondag 27 Nov. v.m. 9,45 uur Cand. D. Wijnbeek, n. m. 5,30 uur: Dezelfde. Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen Zondag 27 Nov. n.m. 7 uur: Ds. J. H. Hannenman te Uitgeest. LICHTBEELDENAVOND VOOR KINDEREN. Wij ontvingen het volgende bericht: Nu de lange winteravonden zijn aangebroken en veel jongens en meisjes, die zich 's zomers kunnen vermaken, thans in huis hun vertier moeten zoeken, zal het voor hen een welkome tijding zijn, dat er nu eens speciaal aan hen is gedacht. Er zal namelijk in het gebouw Pastorieweg No. 1, de „Hervormde Kapel", a.s. Don derdag, dus op 1 December, een lichtbeelden- en vertelavond worden gehouden. Is een vertel- of voorleesuur op school wel bijna het prettigste wat men als kind op de schoolbanken kan meemaken, een prach tige vertelling, door lichtbeelden opgeluisterd, neen, dat spant toch stellig de kroon. Wie er mogen komen? Wel, alle kinderen van tenminste 6 tot ten hoogste 13 jaar. Hierop kan slechts in zeer speciale gevallen een uitzondering worden gemaakt, zulks met het oog op plaats gebrek en vanwege het feit, dat de vertellingen nu eenmaal voor BANKETBAKKERIJ KOKERIJ Wij zouden U alles op kunnen noemen, wat er voor St. Nicolaasartikelen bij ons te verkrijgen is, maar dan zou „Huis aan Huis" met 24 pagina's moeten verschijnen. Dus doet Uw St. Nicolaasinkoopen bij TOESET. Hij heeft alle artikelen op Banketbakkerij en Chocolatèriegebied. Deze week als extra reclame Een heerlijk gekruid koekje 36 Cent por half pont! omzetbel. inbegrepen Depot van Wijnen der Firma Jager Gerlings. Hofleverancier de kinderen van genoemde leeftijden zijn bedoeld. Of het iets kost? Neen, niets, alle kinderen hebben gratis toegang. Mogelijk zal er een collecte worden gehouden voor dekking der kosten, doch dit weerhoudt natuurlijk geen der kinderen om te komen. Wat er zal worden verteld? Wel, twee prachtige vertellingen. „Peerke en zijn kameraden" en „De negerhut van oom Tom". Meer behoeft toch wel niet te worden gezegd. Tenslotte nog de tijd, waarop deze kinderbijeenkomst zal worden gehouden. Dit zal zijn van 7 uur tot ongeveer kwart over acht. Het is te hopen, dat alle kinderen van ons dorp, die dit avondje willen bijwonen, kun nen worden geplaatst. Daarop kunnen de eerste 250 wel rekenen. Voorts zal alles worden gedaan om niemand teleur te behoeven te stellen. Tot zoover het bericht. We gelooven zeker, dat dit een avond zal worden voor onze jeugd om niet te vergeten, voor hén die daarvoor hun tijd, enz. gaven, éen dankbare herinnering. MEDEDEELINGEN T.V.S. Dinsdag a.s. wordt in het Jeugdgebouw de Jaarlijksche feest avond voor adspiranten gehouden. Het programma, hetwelk er ditmaal zeer aantrekkelijk uitziet, bevat 10 nummers. De pauze wordt benut met een attractie. Waaruit deze bestaat mogen wij niet verklappen. Dit moet een verrassing blijven. Deze avond is toegankelijk voor de ouders der kleuters en adspiranten en de Leden, Alleen het koopen van een programma a 0.10 is verplichtend gesteld. Aangezien op Donderdag 1 December a.s, in de Turnzaal een Ouderavond plaats vindt, is er voor de adspiranten-jongens en de Heeren geen turnen. INGEZONDEN. De zusterkring „Kleine Kracht", uitgaande van de Ger, Kerk in Hersteld Verband, hoopt op Donderdag 1 December een verkoop dag te houden van de overgebleven goederen van de Bazar, die ze onlangs heeft gehouden. Het is een prachtgelegenheid om nu iets te koopen met het oog op Sint Nicolaas en Kerstmis, waar voor tal van artikelen uitnemend geschikt zijn. De verkoop zal plaats hebben in Bethel, Wüstelaan 90, van 10 uur voormiddag tot 10 uur des avonds. De krans noodigt allen vriendelijk uit tot een bezoek, daar ieder er ongetwijfeld wel iets van zijn gading zal vinden. De toegang is vrij. Namens „Kleine Kracht", Mevr. H. M. Hendriks-Bonke, Pres. Duinlustparkweg 45. Mej. J. Talsma, Secretaresse, Kruidbergerweg 31. Mej. J. H. Naafs, Penningmeesteresse, Kerkerincklaan 35. R.K. SUPPORTERSVEREENIGING „SANTPOORT". Seer. A. P. Heeremans, Hagelingerweg 210. Zondag hield Santpoort I in een matig gespeelde wedstrijd de beide puntjes thuis. En wel met een flinke en verdiende over winning 61. Weliswaar zakt het spelpeil de laatste weken af, doch door goede en serieuze indoor-training kan dit wel weer verholpen wor den. Er moet o.i. meer samenspel vertoond worden. Zondag a.s. op verzoek van Excelsior weer een thuiswedstrijd in plaats van uit naar genoemd elftal. Aanvang als gewoonlijk, 2 uur. Santpoort 2 kreeg een flinke nederlaag te slikken. Wat hapert hier aan dit elftal? Er moet iets niet in orde zijn want het kan beter, dat weten we te goed. Zondag gaan zij naar hun naaste buren O.I.V., terrein te Driehuis. We hopen pp meer succes dan tegen V.V.E. 4 Dec. waarschijnlijk D.H.L. ISantpoort I. Belangstellenden die nog geen lid zijn van de Supporters-Ver- eeniging, kunnen zich opgeven bij den Secretaris. Nog slechts drie weken en het vereenigingsjaar is ten einde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1