ANKER Patronenhuis '„GRATIA" Smalffilmen kan nu een ieder J. L BODE MAISON TOESET Spritskransjes BOEKEN «ERASMUS» Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis INRICHTING VOOR VOETVERZORGING 1. CH. G. v. OMSTEL Kennemer Foto- en Kinohandel SCHOOL ETUI'S vanaf 25 cent. Boekhandel Cornegge De nieuwste Bruno Klauwersstraat 4 Gevestigd v. Dalenlaan 4 Teief. 483 Openbare Kerstsamenkomst Koopt bij onze Adverteerders achtste JAARGANG:No. 31 OPLAAG 3500 EXEMPLAREN VRIJDAG 9 DEC. 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs Santpoort-Station Tel. 478 Uitsluitend Voetverzorging HAAKGAREN in ecru en wit, aile nummers per kluwen 25 cent C. Terstall, Costumiëre op Woensdag 21 December, 's avonds 8.15 uur in het Kerkgebouw, Burg. Enschedelaan 34 Bloemendaalschestr.weg 86 Tel. 506 Santpoort St. Driehuizerkerkweg 81 Tel. 4051 (K 550) Driehuis-Velsen Erkend leverancier van alle Ziekenfondsen EEN BRIL VAN PREDIKBEURTEN DENK OM 21 DECEMBER Cultureele Filmvoorstelling. Op Woensdag 14 Decem ber a.s. draait in het Vereenigingsgebouw der Ned. Herv. Gemeente de prachtige natuurfilm „Toendra's", een machtig épos van sneeuw en ijs in het Noordpool gebied. Men verzuime niet de grootschheid van de natuur op dezen film te gaan bewonderen. Overal trok deze film volle zalen. Zou Santpoort dan achterblijven? Neen immers De Roomboterbakker van Santpoort Bloemendaalschestraatweg 68 Telefoon 677 een heerlijk roomboterkoekje 36 cent per half pond, omzetbel. inb. Dedective Wild-West Goede Romans Reisverhalen Kinderboeken vindt U in Leesbibliotheek Hoofdstraat 200 Telefoon 371 Belasting advise u r s J. VLAMING JOH. C. WOLFF Administrateurs. Verantwoording Comité steun in Natura. Kerk en Vrede. De afdeeling Santpoort „Kerk en Vrede" houdt 12 December weer een ledenvergadering in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk. SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS •X-,v- -V iïy.-';:t-V A MODERNE EN HYGIËNISCHE med. gedipl. voetverzorger-pedicuur Ook aan huis te ontbieden. Qndnuma PATRONEN NAAR MAAT PASKLAAR MAKEN Geopend van 9—12 en van 25 uur Sprekers de WelEd. Heer D. Wijnbeek, Santpoort Onderwerp „Kerstfeesttoen" de WelEd. Heer N. Baas, Amsterdam Onderwerp „Kerstfeest,....nu" Medewerking verleenen: de heer D. Jz. Zwart, orgel Mej. R. Zwart, sopraan Het Evangelisatie-zangkoor TOEGANG VRIJ. TOEGANG VRIJ Wij leveren complete Smalfilm- installaties voor f 79.— Wordt nu abonné van onze smalfilmkring a f 1.— per maand. Complete installaties in bruikleen Deelnemer St. Nicolaascampagne 1938 RUIM GESORTEERD IN Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. SE.' AA - Wmm. ALS UW OO&EN &AAN BRANDEN 14 HET TIJD voor Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag 11 Dec. v.m. 10 uur: Ds. B. Aris, Amsterdam Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag 11 Dec. v.m. 10 uur: Dr. O. Norel Amsterdam nam. 5 uur: Ds. M. G. Blauw Haarlem-Noord Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag 11 Dec. v.m 10 uur: Dhr. K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag 11 Dec. v.m. 9,45 uur Cand. D. Wijnbeek, n. m. 5,30 uurDezelfde. Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen Zondag 11 Dec. v.m. 10.30 uur: Ds. D. v. d. Most van Spijk te Assen „Wat dan weer?", zult ge vragen. Dan kunt ge weer zonder dat het U iets kost, een prachtige kerstavond meemaken in het kerkgebouw aau de Burg. Enschedé laan 34, hoek Fr. Netscherlaan. Zoo langzamerhand is het overbodig, deze bijeenkomsten bij het publiek aan te prijzen. Het geheel gevulde gebouw bewees reeds meerdere malen, dat deze avonden ten zeerste worden gewaardeerd. We zouden deze extra opwekking dan ook wellicht achterwege hebben gelaten, ware het niet, dat wij dit jaar over enkele nieuwe medewerkers mochten beschikken, die wij gaarne aan U willen voorstellen. Het is, naast den WelEd. Heer D. Wijnbeek, plaatsver vanger van Dr. W. G. Harrenstein, de WelEd. Heer N. Baas, de overbekende Amsterdamsche straatprediker die met zijn geheel eigen stijl de menschen op de Am sterdamsche pleinen en in de diverse hoofdstedelijke plantsoenen, tot luisteren dwingt. Hem te hooren spre ken, is iets bijzonders op zich zelf. Doch onze tweede nieuwe medewerker is de Weled. Heer D. Jz. Zwart, een zoon van den zoo begaafden organist, wijlen den heer Jan Zwart, dien U zeker kent van zijn vroegere orgelcon certen voor de Radio. Als U dezen heer op het kerk orgel hoort spelen, waant U zich den helaas overleden meester, zelf achter de toetsen. Komt U eens luisteren en overtuigt U daarvan. Ook worden er nog enkele zangnummers uitgevoerd, zoowel voor solo (Mej. R. Zwart) als voor koor. (Evangelisatie Zangkoor). Komt allen Woensdag 21 Dec. des avonds 8,15 uur in het bovengenoemd Kerkgebouw. Deze filmvoorstelling is ook voor niet-donateurs toegan kelijk. Het ingesteld onderzoek bij de donateurs heeft uitgewezen, dat verreweg het grootste aantal meende, dat de commissie tot dusver met haar keuze uiterst ge lukkig was geweest en zij op dezen weg van afwisseling en variatie moest voortgaan, aan welk verzoek de com missie natuurlijk garne zal voldoen. Hoezeer het werk van de commissie op prijs wordt ge steld, heeft men onlangs in dit blad in een artikeltje van de hand van den heer van Hall reeds kunnen lezen. Het moge echter ook nog blijken uit een schrij- BANKETBAKKERIJ KOKERIJ Deze week bakt TOESET voor U Depot van Wijnen der Firma Jager Gerlings. Hofleverancier Leesgeld 8 cent per deel per week Kerkerinklaan 8, Santpoort-dorp Bruno Klauwersstraat 8, Tel. 202 Santpoort-station ven van den heer F. D, te Santpoort-station, die de commissie 24 November, na de voorstelling van „O K Mr. Deeds" dus, schreef„Met zeer veel genoegen heb ik gisteravond kennis gemaakt met uw instituut en het is mij aangenaam U thans 2 nieuwe donateurs te kun nen opgeven. Vol verwachting klopt mijn hart naar de volgende voorstelling. Men zie ook de advertentie in dit blad. Levensmiddelen ontvangen over de week van 28 Nov. tot en met 4 December 281/2 pond Bruine Boonen, 43 pond Rijst, 1 rolbeschuit 3 pond spliterwten, 111/2 pond suiker, S1^ pond koffie, 6 ons Thee, 31/2 pond Margarine, 1 pond gort, 19 pond Meel, 2 pond griesmeel, 5 blikken groenten, 8 pak Havermouth, 11 pond Vet. 1 pak groene zeep, 3 ont bijtkoeken, 1 pak Maizena, 12 Rookworsten, I pot Jam 5 pond capucijners, 1 bus schuurpoeder, 6 pak zeep poeder, 6 stukken zeep, half pond pepernoten, half pond Toffees, 9 ons spek, half pond speculaas, 1 zak aard appelen, 1 kistje aardappelen, 10 K.G. aardappelen, een zakje kolen. H. D. f 2,50; J. D. V. f 1,—; N.N. f 1.50, Zrs. L.f3,_ Voor alle giften hartelijk dank. Stort uw giften op Postrekening 279343 ten name van Mej. Fennema, Bloemendaalschestraatweg 5a, Santpoort. Levensmiddelen naar Pastorie Enschedelaan 48. Steunt allen het goede werk. A. Oldeman—Stoker Voor deze avond is den Heer R. Büter te Amsterdam Uitgenoodigd een inleiding te houden over het vredes vraagstuk in verband met de economische problemen. Dit belooft een zeer belangrijke avond te worden en men zal er goed aan doen dezen avond vrij te houden. In verband met het actueele onderwerp zijn dan ook belangstellenden hartelijk welkom. Inlichtingen bij den Heer F. C. G. Goldewijk, Cremerlaan 47, Santpoort.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1