Toch vindt U de beste Optiek FIRMA BODE Natuurbad VELSEREND Boterham- papier 18 cent Dansinstituut „Oostveen" Groot Nieuwjaarsbal MAISON TOESET Bibliotheek „Spaarnberg" Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozsnstem en Driehuis Levertraan Warmwaterzakken RICHTING VOOR VOETVERZORGING J. GH. G. v. flMSTEL «ziek - Prachtig beschut - Verlicht OMLIJSTEN Amandel stengels Harddraverij-Vereeniging „Santpoort en Omstreken". UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8619 SANTPOORTSCHE DROGISTERIJ Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 li. VflH MEURS, Gedipt. Orogiste. „VICKS"-Vatronol en -bonbons, „Siroop Fame!", enz. BI) DRIEHUIZERKERKWEG 81, DRIEHUIS, Tel. 4051 Ziet alles glashelder door een Bril van Opticien TEUHE Bloemend.straatweg 54 Santpoort-St. Iel. 8683 Gediplomeerd onder medisch Toezicht Bruno Klauwersstraat 4 antpoort-Station Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging Wassenen 10.30 Militairen en hinderen 10.15 i- P R E D I K B E U R T E N id. Herv. Kerk, Santpoort d. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 idag v.m. 10 uur: in de Kapel geen dienst 1 in de Kerk: Ds. Hagedoorn van Kunsthandel HRTiSTiEK" 50 vet thans Boekhandel Cornegge Comité Ontspannfng Militairen. op Zaterdagavond 6 Januari 1940, Bloemendaalschestraatweg 68 Tel. 8677 Tel. 8677 40 cent per half pond omzefbel. inbegrepen Zondags geopend van 10 to! 2 uur WÜSTELAAN Geopend eSke Zaterdag van 3-4.30 uur Harddraverij-Vereen. „Santpoort en Omstreken" 2 kaarten voor den Feestavond; 3 Toegangsbewijzen voor de Harddraverij Postzegel vereen iging „Santpoort". GzjNlG^ J\\^G\NG No.' 35 OPLAAG 3 5 OO EXEMPLAREN VRIJ0AG""5 JANUARI 1940 Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke redactie Advertenties op de vóórpagina 50 pOt booger Advertentie s en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Leverancier Ziekenfonds IJmuiden Velsen Velseroerd Alle bestaande brillenmodellen in voorraad BrilSen leverancier voor alle Ziekenfondsen B—BBBBB— MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging fv Ook aan huis te ontbieden. I. R jidag v.m. 10 uur: Ds. Hagedoorn, em. pred. Heemstede n.m. 5 uur in de Kapel Ds. A. A. Dönszelman van Amsterdam -ida sf. Kerk H.V., Wiistelaan idag v.m. 10 uur: de heer H. A. v. d. Hoven van Genderen ref. Kerk, Burg. Enschedélaan. ïdag v.m. 9 en 10.45 uur: Ds. v. d. Leek Badhoevedorp In beide diensten Voorber. H. Avondmaal n.m. 5.30 uur: dezelfde r. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen idag v.m. 10.30 uur: Ds. J. Hanneman, Uitgeest chersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Gebouw Willebrordstraat 10, IJmuiden-Oost. ndag v.m. 10.30 uur: Ds. J. Hallewas, Bergen op Zoom H. Doop SPECIAAL ADRES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Kalvers!raat 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 BANKETBAKKERIJ KOKERIJ Liet is alweer een maand geleden, dat de laatste voor- oereidselen werden getroffen voor de organisatie van net Sinterklaasfeest voor de in Santpoort gelegerde militairen. In het nummer van Huis aan Huis, dat kort na deze gebeurtenis verscheen, heeft men kunnen lezen hoeveel gezelligheid en feestvreugde de burgerij aan lien neeft kunnen verschaffen en hoezeer dit feit van militaire zijde werd gewaardeerd. Wij meetien echter, ook onzerzijds, niet na te mogen laten, aan allen, die ons plan fiuautieel steunden, onzen grooteu dank te betuigen voor hun blijken van instem ming en hun gaven. Het Sinterklaasfeest van de militairen beteekende voor ons comité een belangrijkeJuitgave. Helaas isde bodem van onze kas nu maar al te duidelijk te zien en opnieuw slaan wij voor het feit een beroep op U w vrijgevigheid te moeten doen. Het zal U zonder meer duidelijk zijn dat wij weinig kunnen uitrichten zonder de beschikking te heboen over de allernoodigste middelen Reeds staan een zevental radiotoestellen klaar om gedistribueerd te worden, doch de bijbeboorende lampen moeten nog ge kocht wordenZalen moeten worden gehuurd, zelfs kosteloos beschikbaar gestelde Films brengen uitgave mede. Zoo ziju er tal van exploitatiekosten, die een krachtige opwekking tot verdere steun noodzakelijk maken. Het nieuwe jaar is pas begonnen. Ons aller wensch voor de gemobiliseerden is zonder twijfel een spoedige terugkeer in hun gezin. Vooralsnog ziet het er niet naar uit, dat deze wensch in vervulling kan gaan Veel is er echter niet noodig om hen een goede en aange name ontspanning te bezorgen, wanneer dit weinige ons met uw hulp, Sautpoorteuaren, mogelijk gemaakt wordt dan is daarmede een ontwijfelbaar vervulbare wensch, de wensch van het Comité, in vervulling gegaan. Het gironummer van den penningmeester is nog steeds 255980 en zijn adres: Meindert de Groot, Wijnoldy Daniëlslaan 14. Leden der Ned. Ver. v. Dansleeraren - Prof. de Danse Amstelveenscheweg 132 Tel. 95331 Amsterdam Sluisstraat 42 Afdeeling Santpoort. van 9—4 uur, in gebouw „De Weyman", Santpoort, met medewerking van „The Jazz Serenaders". Demonstraties en Diverse Attracties. Introductie f 0,75 (excl. bel.) Kaarten verkrijgbaar bij W. Bastiaan, Kerkweg 42Th. Bander, Hagelingerweg 137; G. Bas, Brederoodscheweg 11; Saager, Duinweg 36; J. van Randwijk, Kruidberger- weg 25; E. Wagner, Middenduinerweg 2A. Overeem, Brederoodscheweg 94; H. Mostert, Duinweg 38 Buning, Wiistelaan 83Hotel „de Weijman"; Ritman, Terrasweg 81 te Santpoort W. P. Mooy, P. C. Hooftlaan 34, Driehuis en A. Smolders, Iepenlaan 92, Bloemendaal. DE R00MB0TERBAKKER VAN SANTPOORT Deze week als reclame Groote sorteering Koekjes en Gebakjes En 's a/onds een warm hapje uit Toesets Automaat Het Ieesgeld bedraagt 5 cent per deel, waarvoor men de boeken 3 weken in bezit mag houden. In vervolg op het besluit der algemeene Ledenvergadering, deelt het Bestuur aan de leden mede, dat de feestavonden zijn vastgesteld op 14 Januari 1940 in „de Weijman" en 21 Januari 1940 in „Zomerlust". De ver deeling der kaarten zal geschie den op gelijke wijze als het vorige jaar, terwijl de ge legenheid om te ruilen zal worden opengesteld bij den heer G van Tunen, Sladerdijk hoek Rijksweg Santpoort. De kaarten zullen in den loop der volgende week aan de leden worden toegezonden. Harddraver In verband met de a.s. Feestavonden op 14 en 21 Januari 1940, bestaat er nog gelegenheid zich op te geven als lid voor het jaar 1940/1941. Contributie f 2,— per jaar. Het lidmaatschap geeft recht op n.l. 1 voor een Heer en twee voor Dames of kinderen, Opgave van het lidmaatschap bij de Heeren Westerhoven, Hagelingerweg 39, Santpoort. G. van Tunen, jSlaperdijk/Rijksweg, Santpoort. H. Klaver, Rijksweg 258, Santpoort. Secretariaat Burg. Enschedélaan 29, Santpoort Dinsdag 9 Januari a s. wordt onze eerste vergadering m het nieuwe jaar gehouden. Deze avond zal uitsluitend benut worden voor onderlinge ruil en handel. Voor het slagen van dezen avond is aller opkomst gewenscht, s.v.pt veel materiaal mede brengen. Na afloop weer een gezellige kienpartij met mooie prijzen. Belangstellende verzamelaars zijn te allen tijde welkom. Er wordt vergadert in „Spaarnbeig".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1