S. v. Geldorp, Kerkweg 12 Koopjes Halen C. M. Uitendaal Schakeltjes Mantiia" BOUWMAN GEBROEDERS HOP V.V.V. „Santpoort'sBloei" *7/muider cVischhal 88 Ct n. n. Laat even Uw schaatsen siijpen bij F. N. E. Hanekroot Manufacturen- Magazijn Geldersche Rookworst per poricS 57 ct Opdracht. Haarlem en Heemstedefilm. Vara-Tourné-avond. We hebben nog een enorme voorraad tegen geweldig lage prijzen. Ziet onze Etalages. Antoon Smits Woninginrichting Meubelmakerij Stoffeerders! Gevonden en verloren voorwerpen L. R. II. Delachaux. „Rozenstein" TeS 85i9 Rijwielhandel A. VISSER Aangesloten bij ue Aigemeene Neüeri. Vereeniging voor Vreemdelingen verKeer Koninklijk (joeugekeurd Eere-Voorznierüe Deer Herbert Crenier Secretariaat: Buigeineester LnscLeueiaan 46, 'iel. 8654 De intrede van het nieuwe jaar doet iederen menscli te rugzien op hetgeen is algesioten. Die terugblik kan voor 1959 weinig opweakenu zijn. Dat, wat reeüs zoo lang gevreesd weid, is barre werke- lijkneiu geworden. Het is oorlog En niet alleen, dat het einue nog niet lu zient is, de vorui, waaiiu dit gruwelijke bedrijl zal worden voortgezet is evenmin duidelijk. Maar naast het vele ongerief en de omvangrijke schade die naadel en industrie vinnen en naast net gioote leed, dat de oorlogstoestand aan velen berokkeuu heelt, moest juist de terugblik op Hoi ons alien tot innige erkenteiijkUeld stemmen, immers, tot nu toe is ons liet groote leed Van den oorlog zelve bespaard gebleven. Dat is een voorreedt waarvoor men niet dankbaar ge noeg kan zijn. De halve wereld is 111 oorlog, uie dage lijks nog verscbeipt wordt. Laten wij dan, 111 net oesel, dat wij onnoemelijk oevoorrecnt zijn boven velen, ais goede vaderianueis onze piicht doen. Dat kan op meer. -dere wijzen, ieder doe bet naar vermogen. Dan zal, hoe ook 194U zal worden, uit nieuwe jaar toch kunnen worden een gelukkig nieuwjaar, dat aau allen hierbij door het Bestuur Van „öauipoort's Bloei" wordt toege- wensclit. Aan den Fa. H. Bunschoton, Aannemer, Santpoort, is door den Kijkswaterstaat van Dnectie Utrtcht, gegund het onUerhoud voor 19 i0 van den Kijksweg Amsterdam Utrecht, gedeelte AbcouueUtrecht en de Rijksweg door Fort Blauwkapel voor den somma vanfl5.92o, Uitgaande van de afdeeling der Vereeniging ter ver pleging van Lijders aau Vallende Ziekte, afdeeling Santpoort, zal a s. Donderdag den 11 den Januari een film worden vertoond in het gebouw der Ned.ïiervormde Kapel, aan de Bastoneweg van het werk iu en buiten de Stichtingen, dat vanwege deze Vereeniging in Ne derland wordt gedaan. Hierbij zal een der reizende Broeders van de Stichtingen te Haarlem en Heemstede de noodige inlichtingen geven, terwijl het geheel onder leiding zal staau van de Herv. Evangelisatie Vereeni ging te dezer plaatse. Voor de kinderen zal om 7 uur n.m. een speciaal voor de jeugd vervaardigde Film van het werk worden ver toond met eenige teekenfilms, die ongetwijfeld door de jeugdige bezoekers op prijs zullen worden gesteld. Bovendien wordt een vlotte film vertoond getiteld: Beelden uit het leven van Prinses Juliana". De Haarlem en Heemsteue film heeft een zeer goede pers. Men zegt er o.a van: „lijd noch moeite is ge spaard om iu dezen het beste te bereiken Dit is wat de waarde van de Film betreft zeker bereikt". „Met smaak, met liefue en met diepe kennis van zaken is de Film opgezet en vervaardigd". De afdeeling Santpoort-Bloemendaal organiseert op Zondag 14 Januari een Toutne-avond van het Gezel schap „Teun Klomp en zijn Makkers" in de zaal van Hotel „Vreeburg" te Bloemendaal. Dit Gezelschap trad in een groot aantal plaatsen van ons land met veel succes op en waarborgt den bezoe kers een genotvolle avond. Nadere bijzonderheden vindt men in de advertentie in dit nummer. Groote Schaatsen per paar 45 cent Kinder Schaatsen per paar 30 cent Driehuizerkerkweg 79, Tel. 4081, Driehuis - 'L- o Ook heden al voorradig de Stalen van 1940. Ook voor Bontwerken, Keeren en Repareeren. Hoofdstraat 56, Santpoort Kerkerinklaan 21, Santpoort Telefoon 219 Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. De adressen van de politie zijn als volgt agent de Bruine, Wüstelaau 11, Telefoon 8460, Santpoort-Station, agent Duindam, Gladiolenstr. 3, Santpoort-Dorp, brigadier Maas, P. C. Hooftlaan 53, Telefoon 4026, Driehuis-Westerveld. agent de Vries, Hagelingerweg 225,Telefoon 8300, Santpoort-Dorp. Gevondenzwart etui met witte kam, Verbindings weg 36, Bloemendaalgevl. leeren riem, Hagelin gerweg 91, rij wielbel.merk in etui, Hagelingerweg 94; spoorkaart (weekkaart), 1 36 R.A.; rijks distributiekaart (letter H), politiebureau Veisen. Noord; zwart glacé haddsclioen, Tusschenbeeksweg 12; R. K. Kerkboekje, Hagelingerweg 145; plaat zink, Laz, Mulierlaau 2; een beige wolieu meisjes handschoen, Uitendaalstraat 39; een bril met hoor nen montuur, Wüstelaau 11. grijs gevlamd Vulpotlood, Terrasweg 2b; rijwiel, Hagelingerweg 225 een beige wollen meisjeshand- schoen, Uitenuaalstraat 38; een tabaks of sigaret tenpijpje, Pastoorstraat 27 een vulpen, een groene wollen, een roode wollen en een kinderhandscboen, (wanten), Wiistelaan 11. Verloren; een zilveren armbandje met bedeltjes, Da üostalaau 17, Driehuis; een zwarte vulpen, „Pinte- coulig", Duinlustpaikweg 62; kinderwautje, Biezen- weg 67; een hondenriem, Harddiaveislaan 35; rijwieloelastingmerk, Polder Spaari dam. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 cent incassokosten in rekening gebracht BOEKHOUDEN. Opleiding voor tuie piah.ujK.eXiuiieiia. lilliijxe conditie, li. a. 11AAA Ueeiitai' J1,U. lieeüvlleloliital 11 Bau tpuuri-llurp. .Biedt zich aan Huisnaaister voor Verstellen en nieuw. Zeer Liiinjk. Br. Ao. 5U8. bur. v. d. blad KENAEL KLEiaT Pension vuur aile suorten huis Uleren. Uedurenue de winter verwarmde lokalen, tilaperdijk lz Santpoort telefoon 8610. E..S. I ,<J.- I AXl. ilng en iiacüt bereikbaar. Ook Zulidags. 'leleluuii a. J. P. ötegeiueyer, Hoofdstraat li. Hagelingerweg. Vraagt prijs voor vergelegen plaatsen. BOIEOHAMP^PIER lö cent per C>0 vel Boekhandel Coine^e feleioonö.y Santpoort JJAAlEö Uw japon maak ik vanal 1 2,oU; Avondjapon vanal 1 4,UU; Patronen naar maat v.a. t U,bU. Jo Suhilüwaunt, ged.cusi. Hagelingerweg loó. Bil A O. MULLEM, CKEMEK- LAAA 22, HL. öobo, O AA 1- POuKi-BUftP. Hundendeskun- dige. Trimmen en XuiieUeeren van aiie liuiidenrasoen. Bugels Hipluma. Aagels knippen, 'tand steen veiwijderen. Mode-Vakschool Molenstraat ZS Geeft grondig onderricht iu naaien en niaalkinppen.Cursus Vuur eigen gebruik, alsook opl. voor Oiploma. .Directrice Mevr. C. Broeknuizen, Gedipluni. Leerares. Auto's zonder chauffeur, 6 cent per K.M. „Sillent" Garage, Tel. 8474, Hagelingerweg 137. Wegens vertrek ter overname: zwaar eiken ameuhleni.t,groene üekleednig, bestaande uit 2 iauteuils, 4 stoelen, 2 runde Salontafels, uiterst solide f65, Zwarte piano, geleverd duor firma Guldschmeding prima instrument f 9U,Voor solie- den kuoper desverlangd maan- delijksohe betalingen ad f 10, Ciê.ne Emaile Kookgasapparaat 3 branders en aangeboüwde oven met toebehooren, gekost f 48,voor f 10, van den Vondellaan 51, Drieh. Vanaf Zaterdagmiddag 2 uur. Net meisje gevr. van 93 uur, Vrijdags tot 6 uur. Aanmelden na 6 uur Driehuizerkerkw. 110. Dame, ruim 70 jaar, zoektpen- sion in een Tehuis of rustig gezin, gestoff- zonnige zitk. en slaapkamer) tje), liefst gelijk vloers en omtrek Ned. Herv. kerk. Is in het bezit van eig. meub, en bed. Brieven onder No. 524, bur. van dit blad. Te huur gevr., Omg. Driehuis, Ged. v. woning. Ongem. of ge- rneub. zit-slaapk. z.pension,m. stookgel. Br. No. 522 bur. Huis aan Huis. A Jonge werkster voor 8 halve d! gevr. Willem de Zwijgerlaan3§j Te kiïop gevr, Petroleumkachel. Hagelingerweg 66. B. z. a. een nette werkster v. Dinsdag of Vrijdag. Briev. No.' 523, bureau van dit blad. Te (Huur ben. huis, suite, van Dalenlaan 64, Santp.-St. Te bez. na 5.30 uur. Bridge. Heer gevr. 35 j. voor 1 avond p. week om beurt bij el kaar te spelen. Br. No. 520 bur. Huis aan Huis. Gevr. Meisje v. d. morgenuren Loon f 2,50 p. w. aanm. 's av. na 8 uur. Hagelingerweg 89. Te huur een mooi Huis, 5 ka mers, keuken enz. te bevragen Bouwman, Rijksweg 330 of Hoofdstr. 109. Biedt zich aan 'n net meisje v. de m. Leeftijd 14 jaar. Br. No 521 bur. Huis aan Huis. Net Dagmeisje gevr. liefst van 88 uur. Joh. Verhulstweg 60 Santpoort-st. Gevr. een nette werkster voor drie halve dagen p. w. Adres M evr. Coesel Rijksweg 386. In de apotheek van Dokter A. de Groot kan een loopjongen geplaatst worden. Aanmelden Zaterdag 6 Jan. 2 uur. Zuster en Broer wenschen Engelsche les te nemen, vlug en billijk. Br. No. 5 bur.v.d. bl Zii-slaapk. met gebr. v. badk. te huur voor heer. f 10.per mnd. öaager, Bloemend.str.weg 57, Sai tpoort St. Gepens. Spuorw.Beambte vraagt bei. eenige bijverdiensten. Vrouw ook genegen verstelw. aan huis te verrichten, Ter- burgstr. 30, Santpoort Station. Gevr. Net Dagmeisje van 8,30 tot 4 uur. Brederoodschew. 110 Santpoort-St. Aangcb. een zit-slaapk. m. pens. Desgew. huiselijk verk., str. w., bij menschen z. kind., ook v. bej. Heer. Hoofdstr 56. Santp. Dagmeisje gevr., Schaepmanlaan 32. Santpoort-St. Te koop Philips Radio, type 7 52 A 1939, éénknopsbed., lange, korte en Ultra-korte golf. Dek. f 167,50 nu voor f 100,—, aan hetz. adres 1 p. voetb -scli. in. 42, Brederoodschew. 24 b. Santp. PI. Heldere Werkster gevraagd ,Maandag heele en Vrijdag hal ve dag. Pinellaan 14, Santp.-st. Gevr. Fl. meisje voor dag of d. en nacht. Duin en Kruidber, gerweg 31, Driehuis, Tel 8472 Direct gevr flink meisje voor dag en nacht. Cónollyweg 2, Santpoort-St. Gevr. net meisje van 94 uur. Van Dalenlaan 52. Santp.St, Mevrouw Hoppener, Midden- duinerweg 10, vraagt jonge werkster, liefst Vrijdags. Aanm. van 68 uur. Wegens teleurstelling een geh. nieuwe baby-cape, (handwerk) te koop aangeb. Br. oud. No. 518, bur. v. d. bl. Terstond gevr. flinke hulp in de huish. voor dag of d. en n. Tulpenstraat 28, Santpoort. Te Koop Syrena Luidspreker m. demper f 10,Gr. grasma chine en tuinben. f 7,50. v Da-, lenl. 64, te bevr. na 5,30 utii Heden overleed tot onze diepe droefheid, den heer Santpoort, Hoofdstraat 68. 4 Januari 1940. Geen bezoek. Aardappel-, Groenten- en Fruithal wenscht zijn geachte cli- ëntele, vrienden en beken den een voorspoedig 1940. P. L. 1 ervoort. Bloemend.straatweg 144 wenscht haar geachte clientèlen een voorspoedig 1940. KERKWEG 1 en 3 wenscht zijn geachte cliëntelen, vrienden en be kenden een gelukkig 1940. De Heer en Mevrouw DE GROOT-SCHOTMAN betuigen met wederkee- rigen heilwensch, hun har- telijken dank voor de gelukwenschen, ontvangen bij de jaarwisseling. Santpoort, 1 jan. 1940. De Heer en Mevrouw MEINDERT DE GROOT- BORGGREVE zeggen, met wederkeerigen heilwensch, hartelijk dank voor de gelukwenschen, ontvangen bij de jaarwisse ling. Santpoort-St., 1 Jan. 1940. Met wederkeörigen geluk- wensch betuig ik mijn hartelijken dank aan allen die mij bij de wisseling des jaars van hunne vrien delijke belangstelling deden blijken. J. L. ENSCHEDÉ Vlugthoven Januari 1940. Met dank voor de ont vangen gelukwenschen, wenscht ondergeteekende wederkeerig allen een gezegend jaar toe. Zr. A. W. TULP BEHANGEN - WITTEN SCHILDEREN Hoofdstraat 109, Santpoort Telefoon 8 2 4 3 I Levensmiddelen! De beste waren tegen de laagste prijzen. Versche Hollandsche Roomboter, per pond Vette Goudsche Kaas ft tg A per pond ^4 vft Jonge Leidsche Kaas per pond 25 Ct Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Edammer Kazen, jong per stuk 90 cent Zaterdag- en Maandagreclame Hoofdkaas Gebraden Kalfsgehakt Lunchworst Cornedbeaf Leverkaas Plockworst Nierworst Ossenrookvleesch ï1 E/2 l1 '2 ons 12 ct '2 ons 17 ct 2 ons 17 ct '2 ons 22 ct ons 24 ct '2 ons 23 ct U/j ons 20 ct l1/2 ons 27 ct de echte Geldersche JAMS in diverse smaken per pot 20, 27, 35 ct Groote ontbijtkoeken per stuk 25 ct RUNDVET per pond 58 cent Hoofdstraat 187 Telefoon 8527

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2