Toch vindt U de beste Optiek FIRMA BODE Boterham- papier 18 cent If VULPENHOUDERS vanaf f 1.75 Levens! 89 ct GEBROEDERS HOP MAISON TOESET Bibliotheek „Spaarnberg" wekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis rertraan Warmwaterzakken ït alles glashelder door een Bril van Opticien TEUNE (jHTING VOOR VOETVERZORGING J. OH. G. v. filMSTEL runo Klauwersstraat 4 LIJSTEN Boekhandel Cornegge, Santpoort V. 1L BüCHES Geldersche Rookworst per pond 57 ct de Jaargang No. 3S Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 12 Januari 1940 F" UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8819 dstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 fl. VAN MEURS, Gedipl. Drogiste. ÏKS"-Vatronol en -bonbons, „Siroop Fame!", enz. DRIEHUIZERKERKWEG 81, DRIEHUIS, Tel. 4051 tiend,straatweg 54 Santpoort-St. Tel. 8683 >|J Gediplomeerd onder medisch Toezicht ->oost-Station Tot. 8478 Uitsluitend Voetverzorging ;s- [handel DRTISTIEK" 50 vel thans Boekhandel Cornegge REDIKBEURTEN ir: Eerste Hulp Cursus. Bond van Gepensionneerden bij de Nederl. Spoor- en Tramwegen. Damclub „Stabiel''. Bioemendaalschestraatweg 68 Tel. 8677 Tel. 8677 Zondags geopend van 10 tot 2 uur WÜSTELAAN Geopend elke Zaterdag van 3-4.30 uur Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 !(f* r ff - - m bt 6' Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pOt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Bil Leverancier Ziekenfonds Ijmuiden Velsen Velseroerd Alle bestaande brillenmodellen in voorraad ïllen leverancier voor alle Ziekenfondsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging iG. Ook aan huis te ontbieden. AAL ADRES voor bet lei an Foto's, Plaatwerk, ichilderstukken, enz. (alverstraat 8 Jmuiden-O. Tel. 5705 erv. Kerk, Santpoort Iv.m. 10 uur: Ds. G. A. Barger, Heemstede ^ervormde Kapel. Pastorieweg 1 v.m. 10 uur: in de Kapel geen dienst in de Kerk: Ds. G. A. Barger rl' Heemstede n.m. 5 uurin de Kapel Ds. G. Grootjans, Watergraafsmeer .e Kerk H.V., Wiistelaan v.m. 10 uur: de heer K. v. d. Berg stl Kerk, Burg. Enschedélaan. v.m. 9 en 10.45 uur: Dr. W. G. Harrenstein ln beide diensten Bediening H. Avondmaal an.m. 5.30 uur: dezelfde Nabetrachting I in Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen v.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt, Zutphen ch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken _Debouw Willebrordstraat 10, IJmuiden-Oost. v.m. 10.30 uur: Geen dienst De door de burgerij van Santpoort getoonde belang stelling voor de korte cursus, welke de H.H. Drs. de Groot, Mak en Maushoit willen geven om iedereen eenigszins met het begrip „eerste-hulpverleening" ver trouwd te maken, heeft onze verwachtingen verre over- toffen. Bijna 250 dames en heereu hebben zich hiervoor opgegeven. Waren het uitsluitend theoretische lessen geweest, dan had dit aantal waarschijnlijk wel in eens verwerkt kunnen worden, maar waar eenig practised werk nood zakelijk is orn te zijner tijd van dit onderricht vruchten te kunnen plukken moest het maximum aantal deelne mers per cursus tot 25 personen worden beperkt. Er zullen dus 3 series vau 3 cursussen gegeven moeten worden, waarvan de eerste serie als volgt werd inge deeld In de maanden Januari en Februari Woensdagsavonds vara 8 tot 10 uur, leider Dr. Th. Mak. Douderdagsmiddags vau 3,3D tot 5,30 uur, leider Dr. D. Maushoit. Zaterdagsmiddags van 4 tot 6 uur, leider Dr. M. de Groot. De deelnemers aan deze serie cursussen outviugeu reeds een oproep. De tweede serie zal in de maanden Maart en April, de derde in Mei en Juni gegeveu worden, zoodat nog voor de zomervacautie ieder geïnteresseerde zijn weetje weten zal. Gaarne betuigen wij onzen dank aan de H. H. medici, H.B.O .-ers en allen die zich veel moeite zullen moe ten getroosten om dit werk tot een goed einde te bren gen Dat het resultaat hen voldoening moge schenken. Ned. Vereen, voor Luchtbescherming. Ouderafd. Santpoort. Secretariaat: Kerkweg 152. Afdeeling Velsen Omstreken. Het bestuur van bovengenoemde afdeeling van den bond vau Gepensionneerden herinnert hare leden aan de Jaarvergadering te houden iu 't „Huis te Velsen" op Woensdag 17 Januari a.s., des namiddags 3 uur. Na een poosje van stilstand mogen wij weer een 4 tal nieuwe leden noteeren. De heereu Carsten, Luyben, Man en jongeh. van Veen heet ik van harte welkom en hoop dat zij zich „thuis" zullen gevoelen in „Staoiel", en op hun beurt, goede propagandisten zullen worden. Wanneer ieder lid einde 1940 kan zeggen: „Ik heb een nieuw lid aangebracht" is „Stabiel" weer spoedig op „volle oorlogssterkte"! Probleem No 75, Auteur H. W. Zitman is weer: Wit speelt en wint. BANKETBAKKERIJ KOKERIJ DE ROOMBOTERBAKKER VAN SANTPOORT Deze week als reclame een heerlijk Boterkoekje 40 cent per half pond omzetbel. inbegrepen Iedere Zaterdag heerlijke Roomflappen, groote sorteering Koekjes en Gebakjes. Alles bereid met fijne roomboter En 's a /onds een warm hapje uit Toesets Automaat Het leesgeld bedraagt 5 cent per deel, waarvoor men de boeken 3 weken in bezit mag houden. De beste waren tegen de laagste prijzen. Versche Hollandsche Roomboter, per pond Vette Goudsche Kaas per pond 34 Ct Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Zaterdag- en Maandagreclame Gebraden Kalfsgehakt Cornedbeaf Gekookt Spek Hoofdkaas F/2 ons 17 ct F/a ons 22 ct F/2 ons 25 ct 2 ons 15 ct Tegen de koude: HEETE ANIJSMELK Anijs Tabletten 5 cent 6 stuks 27 cent Anijs Blokjes per doosjes 10 cent Blikjes soepballen 25 cent Gehakt 30 cent bijzonder geschikt om te gebruiken bij blikken soep I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1