v.h. ft. DE JAGEH Opticien TEUNE Mij. Ziekenfonds „limuiden" (Natuurbad «VEISEREND» Neutrale Schoolvereeniging Rijks Hogere Burgerschool gappen öcbrijfpapier Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstem en Driehuis Wederom opening Zaterdag 25 Mei 's morgens 9 uur Tandarts H0PPENER Tandarts B. H, SMEENK Sterk uw iieiiaam en zenuwen Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. ïeief. 8271 Leesbibliitheek Biekbaulel „IHITIUM" Administratiekantoor „MERCURIUS" Aangifte Leerlingen legends Jaargang^No. 1 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 24 Mei 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 861© Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 fl. \'M MEURS, Gedipi. Drogiste. door het gebruik van Tonicum, Houry, Qrgatonicum, Tonicum Katwijk, enz. Sanatogen, Qvomalline, Fersanose, enz. Voor vertrouwensopdraohien aioemend.straaiweg 54 Santpoort-St. Tei. 8683 flet Bestuur van het Maatschappij Ziekenfonds ^ijmuiden" doet met het oog op de buitenge wone öm^taTidigheden een dringend beroep ep de verzekerden oin e. Wanneer zij doktershulp noodig hebben, indien eenigszins mogelijk, de spreekuren te bezoeken te. De boodschappen voor noodzakelijke be zoeken aan huis zoo mogelijk steeds voor 9 uur 's morgens op te geven; 3e. Aanvragen voor bezoeken en raadpleging ten huize van de doktoren na invallen der duisternis alleen tot uiterste noodzaak te beperken. j 5 N« jtsist de tijd om Uw geest te ver zetten door een goed boek. Blicisiendaalschesfraatweg 129 Telefoon 8718 Postzegelvereeniying „Santpoort". A KSeuterscBiool Wüslelaan. ^PREDIKBEURTEN!! De praktijk van wordt voortgezet door Westlaan 9, Santpoort, Telefoon 8007 Verzorgt alle belastingaangiften en eventueeie reclames. Alles tegen zeer billijk 'tarief. Een nieuw koor. Ilrtsen vragen medewerking. P. W. A„ Gort van der Linden Scheel Tijdelijk gevestigd Houtmanstraa! 1, IJmuideu Opleidingsschool voor H. B. S., Gymnasium en Lyceum in 6 jaar KLEINE KLASSEN Aangifte nieuwe Leerlingen bij het Hoofd der SchoolC. KEIZER, Havenkade 25, Telefoon 4958. VELSEN Aangifte van candidaten kan schriftelijk en mondeling geschieden bij den Directeur vóór f Juni Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de voorpagina 50 pCt booger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Vergeet niet dat U ondanks alle zorgen de noodige aandacht aan Uw oogen moet besteden. Komt mei Uw recept bij OipSoma V.V.O. Leverancier voos* alle /Ziekenfondsen t Waar steeds de nieuwste boeken voorradig zijn. Secretariaat: Burg. Enschedélaan 29, Santpoort-Dorp. Ni een korte onderbreking zal op Dinsdag 28 Mei a.s. w:er vergadert worden. In verband met de te Santpoort g Idende voorschriften aanvang der vergadering om k'art vóór acht. en einde om kwart vóór tien. H t bestuur doet een beroep op de leden om tijdig anwezig te zijn en verzoekt alier opkomst. Dt kleuterschool aan de Wüstelaan wordt met ingang va Maandag a.s. weder geopend. Alle leerlingen wor de. op de gewone uren weder verwacht. Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Doopsbediening. Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: de heer H. Heeresma, Amsterdam n.m. 5 uur: Dr. A. H. Edelkoort, Amsterdam In beide diensten collecte voor Rotterdam Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag v.m. 10 uur: de heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9 en 10,45 uur Ds. K. H Hart van Oostwold n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen Zondag v.m. 10,30 uur: Ds. W. Most van Speyk, Assen Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Gebouw Willebrordstraat 10, I|muiden-Oost. Wegens restauratie van het Kerkgebouw zijn de gods dienstoefeningen voorloopig uitgesteld. Hervatting wordt nader bekend gemaakt. Naar wij vernemen worden pogingen aangewend om tot de oprichting van een nieuw zangkoor alhier te geraken. Hoewel verbetering van den Kerkzang het doel is, zullen niet uitsluitend geestelijke liederen wor den gezongen, maar aan de wereldlijke eveneens een groote plaats worden ingeruimd. Het zuiver zingen en met gevoel van eenvoudige muziek, die in het gehoor ligt, staat op den voorgrond. Het zal eigenlijk een zangschool zijn, waar men zelfstandig van noten leert zingen. Eerst éénstemmig, daarna meerstemmig, mis schien wel vierstemmig. Dat alles zal afhangen van de animo, die er voor is. De contributie zal hoogstens 10 ct per week bedragen en het plan is begin Juni al met de repetities te beginnen. Dames en heeren die van zingen houden en wat voor dit plan voelen en lid of donateur wenschen te worden schrijven een brief kaart met naam en adres aan den heer H. D. Ouwer- kerk, Burgemeester Enschedélaan 67. En juist nu moeten wij dit plan steunen, omdat iedere gelegenheid moet worden aangegrepen, om onze saamhoorigheid te ver sterken. Ondergeteekenden, allen geneesheeren te Santpoort, vragen voor het navolgende dringend den aandacht van de inwoners. Het is den artsen verboden hun auto te gebruiken anders dan in uiterste noodzaak. Men wordt derhalve dringend verzocht le. Niet noodeloos of lichtvaardig den geneesheer aan huis te ontbieden. 2e. Verzoeken om huisbezoek vóór 9 uur v.m. aan te vragen. Belangrijke beperkingen zijn voorts opgelegd wat betreft de levering en vervoer van Genees- en Verbandmidde len. Met klem wordt men derhalve verzocht zuinigheid te betrachten, speciaal wat het laatste betreft en ledige medicijnflesschen te doen terugbezorgen. In verband met de beperkingen zullen voorin m Ie. Medicamenten en verbandmiddelen .sluitend or voorschrift van de doktoren worden afgeleverd. 2e. Herhalingen van medicijnen alleen worden verste* kt, indien de geneesheer zulks noodzakelijk oordeelt. A. de Groot Lzn. M. de Groot Hekman Th. Mak Santpoort, 22 Mei 1940. D. Mansholt (ten hoogste 25 leerlingen per klas en per leerkracht) Opgegeven moet worden: naam, voornamen, ge boorteplaats der candidaten, naam en adres van het hoofd der school, het laatst door de(n) candidaat bezocht en opgave van de klasse, waarin toelating wordt verlangd. Het toelatingsexamen zal worden afgenomen 13 en 14 Juni. De Directeur, Ir. j. A. SPRUYT BOEKHANDEL CORNEGGE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1