v.h. R. DE JAGER Opticien T E U N E W. Voorgoed Schilder- en Behangwerk K. Veenis Zilverbon- étui's 20 cent Natuurbad «VEt-STili»J Kenn. Fotr „c Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Sterk uw lichaam en zenuwen Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Telef. 8271 I I IRICHTING VOOR VOETVERZORGING - J. CH. G. v. RUSTEL Geld ter leen fldministratiebureau L r Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken ni Bruno Klauwersstraat 4 C. Peereboom „ERASMUS" S i g a r e Tiende Jaargang No. 2 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 31 Mei 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8619 Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 fl. VS! MEURS, Gedipl. Drogiste. door het gebruik van Tonicum, Noury, Qrgatonicum, Tonicum Katwijk, enz. Sanatogen, Ovomaltine, Forsanase, enz. Voor vertrouwensopdrachten Bloemend, straatweg 54 Santpoort-St. Tel. 8683 ii Gediplomeerd onder medisch Toezicht l^ntpoort-Station Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging PREDIKBEURTEN R. K. S. V. „Santpoort". ;f V Een nieuw Koor. Overgang Handelsavondschool, Gevonden en Verloren Voorwerpen. H. H. Leden Winkeliers Behoudens H. H. Kruideniers en Manufacturen Handelaren, verzoeken wij alle leden gedurende de zomer maanden weer normaal te sluiten. Het Bestuur. DANKBETUIGING Aan allen die er toe hebben bijgedragen mijn jubileum tot een onvergetelijken dag te maken, betuig ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, mijn harte- lijken dank. I. LINDEBLAD Behanger - Stoffeerder Matrassenmaker Bnrg. Enschedélaan 1 Santpoort Laat nu nog behangen tegen oude prijzen. Hoofdstraat 161 Telefoon 82 9 2 Boekhandel Cornegge Terrasweg 31 Boeken hebben velen reeds troost gebracht Een goed boek geeif vernieuwde kracht. Boekhandel n Leesbibliotheek Een goede Boekhouding Hef kompas vo r Uw hedriif! Wüstelaan 48 Sanfpo sf; n Vergeet U vooral niet Abonnement te beste Het fotografeerverbod is weer opgeheve Als oudste Foto- en Filmzaak zelfde goede Foto- en Filmw Mogen wij U spoedig in on- SANTPOC Telefoon 8506 Bloemendaalsches Pijpen in div Een groote so Nog steeds Sigaren. zakken, Aa ><22 pei Be QQl or ike Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Vergeet niet dat U ondanks alie zorgen de noodige ~aandacht aan Uw oogen moet besteden. Komt met Uw recept bij Diploma V.V.O. Leverancier voor alle Ziekenfondsen ï5j MODERNE EN HYGIËNISCHE J® Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. h d. Herv. Kerk, Santpoort ndag v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman d. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 ndag v.m. 10 uur: de heer H. W. Hofmeester, Hilversum ref. Kerk H.V., Wüstelaan ndag v.m. 10 uur: de heer C. Redert van Zeist ;ref. Kerk, Burg. Enschedélaan. ndag v.m. 9 en 10,45 uur Ds. F. J. B, Schiebaan van Heinenoord (Z.-H.) n.m. 5.30 uur: dezelfde It :r. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen ndag v.m. 10,30 uur: Dr. H. Faber, Schiedam. thersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Gebouw Willebrordstraat 10, IJmuiden-Oost. Négens restauratie van het Kerkgebouw zijn de gods- fnstoefeningen voorloopig uitgesteld. Hervatting wordt e?der bekend gemaakt. cf [i SecretariaatHageveldtstraat 2, Santpoort. voewel niet officieel, meenen wij toch mede te kunnen l'eelen, dat van onze leden niet één gesneuveld is, -erover zijn wij natuurlijk zéér verheugd, wat niet weg- j;emt, dat onze deelneming, met de getroffen gezinnen ïn andere Sportbroeders en niet Sportbeoefenaars, ;er groot is. olgens de wensch der Overheid moet het leven zijn Jewonen loop hernemen, indien mogelijk ook in de eportwereld. eer vermoedelijk speelt ons 1ste elftal a.s. Zondag apn vriendschappelijke wedstrijd tegen „Onze Gezellen", jdien van Bondswege geen andere wedstrijd wordt sbstgesteld. /e pogingen om een nieuw koor op te richten hebben icces gehad. Het aantal toegetredenen bedraagt al 5 personen. A.s. Donderdag 6 Juni zal men voor het erst samenkomen des avonds om half negen precies, in de Consistoriekamer, Burgemeester Enschedélaan 67, om tot definitieve oprichting over te gaan. Dan zal een bestuur gekozen worden en den avond worden bepaald waarop men geregeld zal repeteeren. leder, die zich nog niet opgegeven heeft, heeft dan gelegenheid lid of donateur te worden. aan de Platanenstraat 50 te IJmuiden-Oost. Bevorderd werden van de eerste naar de tweede klasse Piet v. d. Berg, J. Breggeman, P. Bijl, C. v. Delft, W. Floor, P. D. v. d. Gaag, J. C. P. Huizinga, C. v. d. Pieterman (herex.), J. Tellier, M. C. v. Vuren, J. Webbe, H. Wardenaar, Marie W. Brakenhoff, J. W. Goes, C. v. d. Kolk, S. T. v. d. Schaaf, W. H. Lanser, C. J. Moelker. En van de tweede naar de derde klasse Rudi L. de Boer, L. Burggraaf, D. Douwstra, G. A. M. Haver, W. Mulder, F. W, Pauwels, H. J. v. d. Wal, O. G. Zalm (taak), J. Zeegers, J. v. d. Steen, J. Dekker, (taak), Rosa Hofkens, C. Jurg, F. de Meza. De nieuwe cursus begint Maandag 16 September 1940. Mogelijkheid tot opleiding voor het Middenstandsdiploma is in overweging. De aanmelding kan (liefst voor 13 Juli) schriftelijk en mondeling geschieden bij den Directeur aan de school, Platanenstraat 50, IJmuiden-Oost. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der plaatselijke politie. Gevondeneen bruine heerenportemonnaie, Hulppost kantoor, Vinkenbaaneen huissleutel en rijwielbe- lastingmerk, armband, een tennisracket, een hoofd doek, Wüstelaan 11; een vulpen, Bruno Klauwers straat 14; rood-bruine handschoen, Wüstelaan 3; rozenkrans in blauw etui, Wüstelaan 3. Verloren: een kinderwagenzeiltje met mica rand, Kluijs- kenslaan 30; een insigne E.H.B.O., Vermet, Rijks weg een lichtbruine damesportemonnaie m. inh., Terburgstraat 31 een badkaart voor 12 baden, reeds 3 gebruikt, Corn. Huijgensstraat 44, Haarlem- Noord. Wij Winkeliers, staan voor U klaar, Dag in dag uit, het heele jaar. Wat of er van U dienst ook is Wij hebben het voor U Gewis U kunt van alles bij ons koopen, En HOEFT niet naar de stad te Ioopen. De prijs is heusch wel van dien aard, Dat U bij ons nog geld bespaart. De kwaliteit gaat steeds vooraan, Die zorgt voor onzen goeden naam. Wij doen ons best in alle zaken Het U steeds naar den zin te maken. En mochten er eens klachten zijn, Wij steeds voor rede vatbaar zijn. Misschien wist U dit al reeds lang, Maar was U toch nog steeds maar bang, Dat alles, wat U bij ons ziet, Een groote stad U beter biedt. Geloof me nu, het is heusch waar, In Santpoort koopt U betere waar. Probeer het eens en U blijft klant, Van heel de Santpoortsche Winkelstand. Stat. Chef Santpoort Wij hebben ruime voorraad Behang in diverse dessins aangeboden vanaf f 100,— tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort Leest heden een boek van de E van Raalten HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 J Inrichten, Bijhouden, Controle illVUll" f Adviezen, enz. i ge p aktijl Wendt U vol vertr uwe Geldig van 1 Juni tot 30 Septem Gedurende het seizoen onafgebroken t helder duinwater. Aanbevolen door HT Volwassenen f 6.00 Kinderen tot 16 Negen maanden heb ik voor het Vaderland gestaan. Mogen wij U vragen ook op Uw blijven en ons te helpen onzen zaak verder - zetten, door bij ons Uw FOTO- EN FILMAR te koopen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1