Kenn. Foto-Kinohandel Natuurbad «VELSEREND» MflISON HILLEGE Fa. J. A. Bode Zilverbon- étui's 20 cent IJmuider Vishal J. A. C. Rozendaal Bert G. van Haarlem v.h. R. DE JAGER Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Sterk uw ilciiam en zenuwen OPTICIEN TEUNE INRICHTING VOOR VOETVERZORGING J. CU. G. OMSTEL Bruno Klauwersstraat 4 naar PARKLMN 8, HAARLEM Boekhandel - Leeshiblfolh. .Erasinus' BCCOUNTINT en BELASTING-CONSULENT Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken Woningbureau Kantoor van anr. goederen Ouinweg 22 Santpoort-Si. Telef. 8271 baandag 10 Juni GESLOTEN zijn lies nam. van 1 tol 2 uur en 's avonds m 7 uur en des Zaterdags om 9 uur. MBRNDIG 10 IUNI GESLOTEN zijn des middags van 1-2 nor en 's avonds am 6 nor en des Zaterdags om 9 nor Heerlijk zwemmen in de vrije natuur Koopt bij de Santpoortsche Winkeliers E. REIJNS Tel. 85I9 Tiende Jaargang No. 3 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 7 Juni 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8619 SANTPOORTSCHE DROGISTERU Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 ft. m MEURS, Oedfpl. Drogiste. door het gebruik van Tonicum, Noury, Orgafenicütn, Tonicum Katwijk, enz. Sanaicgen, Qvomaifine, Fsrsanose, enz. Bloemend.straatweg 54 Santpoort-Si. Tel. 8683 Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Station Tel. 3478 Uitsluitend Voetverzorging is verhuisd van Duiniustparkweg 29, Santpoort Boeken hekken veien reeds troost gebracht Een goed hoek geeft vernieuwde kracht. HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 24 Verl. Wijk aan Zeeërweg 24 IJmuiden-O. Tel. 5169 IJmuïden-0. Behandeling van alle BELOSTING-DIINSIFIEH. Spreekuur: Iedere avond 6-10, óók Zaterdags Hel fofografeerverbod is thans weer opgeheven. SANTPOORT-STATION Telefoon 8506 Opgericht 1932 Voor vertrouwensopdrachfesi: De gezamenlijke Kruideniers hier ter plaatse maken hun cliëntelen bekend dat hun zaken vanaf H. ALBLAS ALBERT HEIJN GEBROEDERS HOP Wed, MAARSCHALK JAC. NOL J. v. RIJSWIJK P. SINT De plaatselijke MANUFACTUREN ZAKEN deelen hun cliëntelen mede dat hunne winkels vanaf Andriesma Gebr. Hop Hollandia klag.Nederland' J. GioseSbach Th. Konïngs W. Joosten Telefoon 0012 Kengetal H §60 Dagkaart f 0.40 Kinderen f 0.25 Elke dag goedkoop zwemmen wan 17 uur tot 20 uur i 0.20 Da Costalaan 1 Tel. 4728 (K 550) Driehuis Voor het geschonken vertrouwen tijdens mijn afwezigheid wegens militairen dienst zeg ik U hartelijk dank. Vol goeden moed hervat ik mijne werkzaamheden en hoop dat vertroin n waardig te blijven. Hoogachtend, Bereidt U vóór op de toekomst L. 't Hart Pzn. Wiistelaan 48, Santpoort-St. Goud en Zilver, zijn wij in staat elk ge- wenscht model tegen normale prijzen te leveren. Driehuizerkerkweg 81 Driehuis Tel. 4051 (K 550) BehandeSing van Belastingzaken J. VLAMING JOH. C. WOLFF Bijwerken van administraties Boekhandel Oornegge Terraswe 31 Een goed verzorgde Boekhouding, Wijst den weg naar meer Winst! L. 't Hart Pzn. Wiistelaan 48 Santpoort-St. Bloemend.straatweg 144 2E33nS3taKïeSC WAARSCHUWING. Als de rust ïs weergekeerd zult U binnen korten tijd weer volop schoenen, kleeding, enz. kunnen bekomen. Verwaarloost U echter Uw oogen, dan is het onherroepelijk ie iaat. Wij dienen U gaarne van advies. Diploma V.V.O. Leverancier voor alle Ziekenfondsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Leest heden een boek van de Negen maanden heb ik voor het Vaderland op post gestaan. Mogen wij U vragen ook op Uw post te blijven en ons te helpen onzen zaak verder voort te zetten, door bij ons Uw FOTO- EN FILM ARTIKELEN te koopen. Als oudste Foto- en Filmzaak hopen wij U weer het zelfde goede Foto- en Filmwerk te mogen leveren. Mogen wij U spoedig in onzen zaak begroeten Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Gedurende het seizoen onafgebroken toevoer van helder duinwater. Aanbevolen door H.H. Doctoren Grondige en volledige opleiding voor het Middenstandsdiploma (Alg. Handelskennis). Privé-en Clublessen. Billijke condities. Lood- en Zinkwerker Erkend water en gasfitter is wederom te bereiken Bloemend.straatweg 129 Santpoorf-St., Tel. 3718 Door voldoende voorraad inUurwerken, Brillen, Kerkerinklaan 8, Santpoort-dorp Telefoon 8665 Bruno Klauwerssfraat 8,Tel. 8202 Santpoort-station Laat Uw administratie verzorgen door: fldministratie-Bureau Wij gaan door met versche visch Snoekbaars p. pond 45 ct Elft p. pond 35 ct Levende Paling, dik 65 ct per pond Prima Blanke Zoutevis, klaar voor het gebruik, 45 cent per pond. Zoute en Zure Haring. Ger. Paling. Vischconserven

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1