v.h. R. DE JAGER lert G. van Haarlem atuurbad «VELSEREND» BEKENDMAKING Kensi. Foto-Kinohandel Fa. J. n. Bode SCHOOL MET DEN BUBEL MAISON TOESET I Extra aanbieding! 8?39 M. SAAGER 8™ IJmuider Vishal eekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Sterk uw lichaam en zeuuwea r Woningbureau Kantoor van aar. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Telei. 8271 TING VOOR VOETVERZORGING J. CH. G. v. ÜSTEL 1 ACCOUNTANT en BELASTING-CONSULENT opt bij de Santpoorlsche Winkeliers Privé-spleidini MIDDENSTANDS DIPLOMA Boekhandel - Leesbiblioth.Erasmus' Inschrijving van nieuwe Leerlingen Bloemend.straatweg 57 Santpoort-st. MAANDAG 17 JUNI GESLOTEN zijn des n.m. van 1 tot 2 uur en 's avonds om 7 uur en des Zaterdags om 9 uur. Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken OPTICIEN TEUNE runo Klauwersstraat 4 OORLOGSPENSIOENEN BERT G. VAN HAARLEM Wijziging Openstelling OMLIJSTEN Tel. 85I9 e Jaargang No. 4 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 14 Juni 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8618 SI ïofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 0521 n. VHM MEURS, Gedipl. Orogiste. or het gebruik van Tonicum, Houry, Qrgaionicum, Tonicum twijk, enz. Sanatogen, Ovamaitine, Forsanose, enz. B Voor vertrouwensopdrachten: emend.straatweg 54 Santpoort-St. Tei. 8S83 Gediplomeerd onder medisch Toezicht ipoort-Station TeB. 8478 fUitsluitend Voetverzorging 5 Verl. Wijk aan Zeeërweg 24 uiden-G. Tel. 5169 BJmuiden-O. 1 5* Bc van alle BEL0STIN6 UHGIFIEN. 3e|tuurIedere avond 6-10, óók Zaterdags I y Verl. Wijk aan Zeeërweg 24, Tel. 5169, llmuiden-0 Telefoon 8012 Kengetal K 560 Op mooi® Zomerdagen zal de sluiting geschieden inpiaats van 20 uur om 20.45 UUR. ,'W 1 i A -! (v. êN* Kiest daarom een opleiding met voliedig bevoegde docenten Docenten: I. H. KLQES, Leeraar Boekhouden M. 0. Rijksweg 400, Santpoort J. PONCIN, Onderwijzer Het fotografeerverbod is thans weer opgeheven. SANTPOORT-STATION Telefoon 8506 Opgericht 1932 Driehuizerkerkweg 81 Driehuis Tel. 4051 (K 550) Boeken hebben velen reeds troost gebracht Een yoed boek geeft vernieuwde kracht. HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 Frans Netscherlaan 4 Santpoort voor de cursus, die D.V. na de Zomervacantie begint, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 3.30-4.30 uur Woensdag en Zaterdag van 12-1 uur Verder op Maandag 24 Juni a.s. des avonds van 8-9 uur telkens in de school. De leerlingen moeten vóór 1 October a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Het Bestuur Bloemendaalschestraatweg 68 Tel. 8677 Tel. 8677 SUPER WOLLEN DEKENS vanaf f 4.00 Prima Handweef wollen Tafelkleeden vanaf f 3.75 Theemutsen (modern) vanaf f 1.25 Pullmankussens voor ligstoelen f 15.50 per stel LAAT NU uw zwaar veerenbed driedeelig maken De gezamenlijke Kruideniers te Santpoort-Station maken hun cliën- telen bekend dat hun zaken vanaf fa. W. v. AMERONGEN GA.z. G. VAN DOORN J. HES fa. HGSMAN Wed. P. T. TAMMEN I .Kunsthandel ARTISTIEK" Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten Imoeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. WAARSCHUWING, de rust is weergekeerd zult U binnen korten weer volop schoenen, kleeding, enz. kunnen (omen. Verwaarloost U echter Uw oogen, dan het onherroepelijk te laat. Wij dienen U gaarne van advies. Diploma V.V.O. Leverancier voor alle Ziekenfondsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. ai fSc ten behoeve van rechthebbende nagelaten be- trekkingen, alsWeduwen, Weezen, Ouders, Grootouders, Schoonouders van gesneuvelde militairen (eventueel voor elk ouderloos kleinkind) Inlichtingen bij en behandeling dezer zaken door Accountant en Algemeen Pleitbezorger Vast spreekuurlederen avond 6-10 óók Zaterdags ging men hierop iets dieper in, dan bleek nog te vaak, dat het rechte begrip nog niet aanwezig wasin hoofdzaak een gevolg van onvolledige of onjuiste opleiding. Tal van schriftelijke en mondelinge cursussen verspreiden hun vaak twijfelachtige zegeningen en doen velen goed geld naar kwaad geld gooien (Uit rapport inzake]najaarsexamen 1939 Alg. Handelskennis) Een waarborg hiervoor biedt U de Negen maanden heb ik voor het Vaderland op post gestaan. Mogen wij U vragen ook op Uw post te blijven en ons te helpen onzen zaak verder voort te zetten, door bij ons Uw FOTO- EN FILM ARTIKELEN te koopen. Als oudste Foto- en Filmzaak hopen wij U weer het zelfde goede Foto- en Filmwerk te mogen leveren. Mogen wij U spoedig in onzen zaak begroeten Door voldoende voorraadjn Uurwerken, Brillen, Goud en Zilver, zijn wij in staat elk gewenscht model tegen normale prijzen te leveren. Leverancier voor alle Ziekenfondsen Leest heden een boek van de DE ROOMBOTERBAKKER VAN SANTPOORT Hiermede heb ik het genoegen U te kunnen mededeelen dat ik vanaf heden weer mijn zaak zelf kan behartigen. Het vertrouwen dat mijn zaak gedurende mijn militairen plicht mocht ondervinden, hopen wij in de toekomst te blijven behouden. Wij zeggen U voor dat vertrouwen ook hartelijk dank. Hoogachtend, K. H. TOESET 15 jaar garantie MEUBELEN vakkundig repareeren en overtrekken VRAAGT STALEN EN PRIJS SPECIAAL ADRES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Kalverstraat 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 Bloemend.straatweg 144 Wij gaan door met versche visch Snoekbaars p. pond 45 ct Levende Paling, dik 65 ct per pond Prima Blanke Zoutevis, klaar voor het gebruik, 45 cent per pond. Zoute en Zure Haring. Ger. Paling. Vischconserven Heden weer gepelde Garnalen verkrijgbaar Gratis thuisbezorgd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1