Loendersloot's Warenhuis Schakeltjes 5 regels 25 ct P. KAANDORP HOP W. C. Bergisclt - Bandagist Zijd© Stoffen Vistra's Wollen Stoffen Zeer voordeeiig Inmaakflesschen Laat ons Manufacturen Tricotages Babygoederen Heeren Modes Dames Modes Hoofdstraat 150-162-177 Tel. 8764 OOK GIJ GAAT WEDER OPBOUWEN. Laat een advertentie in „Huis aan Huis" U daarbij helpen "schoenmakerij Schoenmakerij „DE ECONOOM" 't is geen schoonmaak, zonder Qeboortekaartjes Drukkerij Cornegge f 3.70 Inmaakpotten stevige cersetten NIEUW BEHANG Bouwman, Hoofdstraat 109 Santpoort Tel. 8473 Hoofdstraat 156 Gevonden en Verloren Voorwerpen. Nutsspaarbank Uitluiden. Bridgeclub „De Kennemers". Herstel werkzaamheden aan de Hoofdstraat. Gem. Zangvereniging „Vox Humana". Ontvangen een beperkte partij Liter Liter 1 Liter \Va Liter 2 Liter 16 cf 18 cl 22 cfi 25 cl 28 ct Compleet steriliseertoestel met houder veeren, thermometer en receptenboekje alléén nog in de maten 40 pond 60 pond 80 pond 1.95 2.93 3.90 U gelieve uw stamkaart steeds mede te nemen en te toonen, dan kunnen wij li nog extra aanbieden 79 cent f 1.00 f 1.25 Hoesten werkt nadeeSig op een breuk. Nieuwe Gracht 33, Haarlem Telefoon 11288 Rijksstraatweg 86e, Haarlem-N.Telefoon 19408 Oe Stofzuiger en MotorspeciaSist is het aangewezen adres, ook voor U WAAROM STOFZUIGERS, ELECTRO-MOTOREN, TRANS FORMATOREN, DYNAMO'S, Enz. Enz. Kalverstraat 14 - Umuiden-Oost - Telef. 5162 Tel. 8243 Behangen, Witten, Schilderen Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. Gevonden f 2,50, Hoofdstraat 27f 2,50, Hoofdstr. 59; doosje met zeep, Hoofdstraat 154; regenjas, Hoofd bureau van politie; Bankbiljet 1000 Kroonen, Maas straat 6, Haarlem-Noord; kinderportemonnaie, Hoofd straat 49. Verloren: Stofjas, Parklaan 76 rood, Haarlem. Overzicht over de maand Mei 1940. Gedurende de maand Mei 1940 werd ingelegd: a. Kantoor julianakade b. Kantoor Willebrordstraat c. Kantoor Santpoort d. Kantoor Velsen-Noord en terugbetaald a. Kantoor Julianakade b. Kantoor Willebrordstraat c. Kantoor Santpoort d. Kantoor Velsen-N. f 19.911,19 f 5.029,46 f 851,50 f 672,36 f 26.464,51 f 33.805,55 f 15.861,14 f 1.167,46 f 2.896,34 f 53.730.49 Het inlegkapitaal verminderde dus met f 27.265,98 Het tegoed op 1 MEI 1940 bedroeg f 1.270.651,49 Het tegoed op 1 JUNI 1940 f 1.243.385,51 Uitgegeven werden 6 nieuwe Spaarbankboekjes en inge trokken 20 Spaarbankboekjes. Deze Bridgeclub heeft inmiddels haar clubavonden we der hervat. In verband met de veranderde tijdsomstan digheden vonden de leden het echter gewenscht het clublokaal meer in de directe omgeving van het Dorp te hebben. Men heeft daarom besloten in 't vervolg de clubavonden in „De Weyman" op Donderdagavond te houden. Ter hoogte van „de Weyman" wordt het wegdek van een gedeelte der Hoofdstraat onder handen genomen en verbeterd. Het zijn maar kleinigheden, doch vooral de wielrijders ondervinden hiervan het gerief, daar men voorheen meestal als „schokbreker" fungeerde. De heer J. W. A. Westerhoven is afgetreden als voor zitter van „Vox Humana", na jarenlang als zoodanig gefungeert te hebben. In zijn plaats is aangewezen de heer W. Th. Gerrets, die tot dusver penningmeester was. Deze functie zal nu waargenomen worden door den heer Canne Meyer. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct incasso berekend Te huur omgeving Santpoort- Station, groote gest. Zit- en Slaapkamer met gebruik van keuken, voor echtpaar zonder kinderen. Prijs billijk. Brieven No. 701, bur. v. d. bl. Huizen te koop gevraagd voor Geldbelegging. Brieven No. 702, bur. v. d. bl. Biedt zich aan net meisje, 18 j., voor Winkelwerkzaamheden. Brieven No. 703, bur. v. d. bl. Te huur aangeboden ruime ge meubileerde zitkamer en 2 slaapkamers, met of zonder pension. Brieven No. 704, bur. v. d. bl. Gevraagd jonge werkster. Duinlustparkweg 57, Santpoort. Mevr. Blaauw, Hoofdstraat 117 vraagt voor direct een zelfstan dig keuken werkmeisje voor heele dagen of dag en nacht. Te huur omgeving Santpoort- Station, 2 kamers, ongem. op nette stand f 15,per maand. Desgewenscht met gebr. van keuken. Brieven No. 705. Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Tijdelijk te buur aangeboden 2 frissche bovenkamers. Lauril- lardlaan 20, Santpoort-Station. L. 't Hart Pzn., Wüstelaan 48 Santpoort-Station verzorgt Uw Boekhouding, Belastingzaken en leidt op voor het Middenstandsdiploma(Alg. Handelskennis). Spreekuur 6 8 uur. Biedt zich aan flink meisje voor 2 of 3 ochtenden per week. Brieven No. 706 bur. v. d. bl. Gevraagd een flink meisje, niet beneden de 22 jaar, van 8 tot 6 uur. Zondags vrij. Speets, Pastorieweg 2, Santpoort. Ter overname gevraagd een box in goeden staat. Hoofdstraat 163. Nette werkster biedt zich aan voor Dinsdag of Woensdag. Brieven No. 707. Biedt zich aan een net R.K. Dagmeisje van 9—3 uur. Brieven onder No. 708. Biedt zich aan nette jonge werkster, leeftijd 18 jaar. Vrij dag bezet. Tulpenstraat 9, Santpoort. Te huur aangeboden Zit- en Slaapkamer met volledig pen sion. Visse. Bruno Klauwers straat 5, Santpoort-Station, Au pair met zakgeld. Biedt zicli aan net meisje, 20 j P. G. als hulp in de huishoud. met huiselijk verkeer. Mej. Yardin Millord, Brieven per adres Rijksweg 434. RITA O. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DO RP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. P.Biersteker, Hoofdstraat79 Aanleg en onderhoud van Tui nen. Levering van Graszoden, zwarte grond, grint, heesters, Planten. Te koop. Koolplanten 25 cent per 100 stuks, Tomatenplanten 1 cent per stuk. Asterplapten 45 cent per 100 stuks. J. J. Soheenaard, Overbildt- weg G 29, Santpoort. Voldoet aan alle eischen Werkplaat* Driehuizerkweg 103 Woonhuis P. C. Hooftlaan 17 Te huur gevraagd gedeelte van Heerenhuis, bev. 2 kamers, keuken, gebr. van badkamer, enz. gestoffeerd. Prijs circa f 30,per maand. Brieven No. 709, bur. v, d. bl. Vrijstaand Huis te koop te Santpoort-Dorp, bevattende kamer en suite en groote serre op het zuiden, keuken, vesti bule, boven 3 slaapkamers, badkamer met bad en closet, 2 vaste waschtafels, kelder, kleine voortuin en achter groote sier- en moestuin, schuur, enz. Koopprijs f 5500, Brieven onder No. 711. Privé-Opleiding „Middenstandsdiploma". DocentenJ. H. Kloes en J. A. Poncin. Zie de advertentie elders in dit blad. Te kóóp een in goede staat zijnde Grasmachine en een Handkar. Roodeuberg, Schuyt- straat 3, Santpoort-Station. Biedt zich aan meubelmaker voor winkel of werkplaats. Gok genegen eigen ontwerpen te maken en bekend metalgheele binnenhuiskunst. Br. No. 710. Demobilisatie. Daarom moeten wij reorgani- seeren. Opruiming. Nieuw, een Keystone opneem Apparaat 8 m.m., 3.5 Lens, prijs f 72,50, voor f 50, Nieuw, 6 m.m. projector Key stone, prijs f 60.voor f37.50. Nieuw Kodaktitelapparaat, prijs f 19,50 voor f 10,Kenl6 m.m. Projector en Opneemapparaat, prijs f 150,voor f 60,Een Stereo Camera, prijs f 145.— v. f 35,9/i2 Camera Zeiss Ikon met compur sluiter, prijs f 60,voor f 25,Een reflex Korelle 6x6 camera, 2.9 lens, prijs f 185,voor f 85. Alles in prima staat. Kennemer Foto-Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86 Santpoort-Station Tel. 8506 VermistDonker biauwe Heeren Regenjas. Terug te bezorgen Dr. Meindert de Groot, Santpoort-Stat. Voor de Fijne_,Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanal f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost. Hagelingerweg 135. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. KENNEL „KLEIST". Verzorgt Uw huisdieren. Wassclien, plukken, scheeren, en knippen. Pijnloos dooden door Electrocutie. Gelegenheid voor het begraven. Slaperdijk 12, Santp., Tel.8610. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wrattenbehandeling. etc. Pédicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Mooie kwaliteit sjeems BUSTEHOUDERS alle maten f 1.45 f 1.75 INTERLOCK DAMESD1RECTOIRS 65 - 85 cent Stevige zijden directoirs, ook in zwart 85 cent Directoirs fantasieweefsel met band 85 cent CAMISOLES 65 en 85 ct CHIFFON ZIJDEN DAMESKOUS PRIMA STEVIGE KOUS ZIJDEN MET F1L D' ECOS HEEREN ZOMER PYAMA'S prima kwaliteit f 2.25 moderne strepen f 3.45 effen zephir I 3.95 ZEER VOORDEEL1G HEEREN INTERLOOK HEMDJES 65 cent BROEKJES 65 cent HOOFDSTRAAT 187 TELEFOON 8527 r-% •yO-'cA..- y 0;- Indien gij aan zulk een euvel leidende bent, dient gij in dit jaargetijde uw breuk extra goed te verzorgen. Goed passende breukbanden verkrijgt U bij Omdat deze firma speciaal is ingericht voor het wikkelen en repareeren van Alle onderdeelen voorradig Alle reparaties onder garantie Kennemerstraat No. 21 Telefoon I699G Schoterweg No 57 Telefoon I7696 Kruidbergerweg No 51 SANTPOORT Uw schoenen repareeren Sterk en niet duur Speciale harde dameshakjes Zendt briefkaart. Dagelijks hooren en bezorgen Wij behangen reeds voor f 6.— per suite, alles inbe grepen. Vraagt prijsopgaaf

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 5