I Kenn. Foto-Kinobandel SCffOiL MEI DEN BilBEL Natuurbad «VELSEREND» ZWEIMIM li v.h. R. DE JAGER 4 Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan! 1 Bert G. van Haarlem f Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis :a 1. HES, Bloemendaalschestraatweg ACCOUNTANT en BELASTINGCONSULENT Fzii. V! ie Geen beter© belegging den Onroerende goederen ©n Hypotheken Wnningbureau Kantoer van onr. goederen Duinweg 22 Santpeort-St. Telei. 8271 OPTICIEN TE WIE M Ie INRICHTIHG ¥088 VOETVERZORGING i. OP. 8. v. INSTEL Bruno Klauwersstraat 4 RECTIFICATIE. OMLIJSTEN fldMinistratieknnlosr L. 'I Mil Beekfaiuding Belastingzaken Boekhandel - Leesbibliolh.Erasmus' Inschrijving van nieuwe Leerlingen SPORT VMM HEDEN ,Tiende~Jaargang*No. 5 IE Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 21 Junif194G UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8619 Hoofdstraat 158, Stoelt Terrasweg - Telefoon 8521 H. VBN MEURS, Gedipl. Drogiste. ViNOLIfl CSE ML NiVEfl, NiVEA-OLIE, enz. RIDS - FUT en SHELL TOX - flNTI-MGTHRTIKELEH Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken PEHJEL en OPEKTA EHU DE COlöGüE Voor vertrouwensopdrachfen Bioemend.siraatweg 54 Santpoort-Si. lei. 8883 jdi ,R >r t Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Station Te!. 8478 Uitsluitend! Voetverzorging In de advertentie der Winkeliers te Santpoort-Station inzake de winkel sluiting moet vervallen .Kunsthandel ARTISTIEK" Behandeling van Belastingzaken J. VLAMING JOH. C. WOLFF SANTPOORT-STATION Telefoon 8506 Opgericht 1932 24 Veri. Wijk aan Zeeërweg 24 IJmuitien-O. Tel. 5169 IJmuiden-O. 9 Behandeling van alle BELfSSTiNG-anNGIFIEN. P| Spreekuur: Iedere avond 6-10, óók Zaterdags Wiistelaan 48 - Santpoort-St. Grondige opleiding Editidensfaitdssiipioma ligeifieeiie Handelskennis Boeken hebben velen reeds troost pbraehï Een goed hoek geeft vernieuwde kracti!. Leest heden een boek van de HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 PREDIKBEURTEN Frans Netscherlaan 4 Santpoort voor de cursus, die D.V. na de Zomervacantie begint, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 3.3Ö-4.3Ö uur Woensdag en Zaterdag van 12-1 uur Verder op Maandag 24 Juni a.s. des avonds van 8-9 uur telkens in de school. De leerlingen moeten vóór 1 October a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Het Bestuur Telefoon 8812 Kengetal K 560 Oorlogsnood - Huip is groot! Nederlanders ÏU Si: W Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de voorpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. WAARSCHUWING. Als da rust is weergekeerd zult U binnen korten tijd weer volop schoenen, kieeding, enz. kunnen bekomen. Verwaarloost U echter Uw oogen, dan is het onherroepelijk te laat. Wij dienen U gaarne van advies. Diploma V.V.O. Leverancier voor alle Ziekenfondsen I- 1 ot C' !6 i9 hl iïi eh ik b rzi MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. I SPECIAAL A DRES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Ka I verstraat 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 Kerkerinklaan 8, Santpoort-dorp Telefoon 8665 Bruno Klauwersstraat 8,Tel. 8202 Santpoort-station Bijwerken van Administraties Mogen wij U als gedemobiliseerde ons van ouds bekende werk weer leveren Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldennan Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Dr. E. Emmen, Haarlem Geref. Kerk H.V., Wüsteiaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedé'aan. Zondag v.m. 9,45 uur Ds. S. J. Dokter van Ransdorp n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen Zondag v.m. 10,30 uur: Prof. Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10.30 uur: Geen dienst Abonnement volwassenen f 6.— Kinderen f 4.— Geldig tot 30 September Dagkaart volwassenen 40 cent Kinderen 25 cent Gewaagden we in het vorige nummer van dit blad van de diepe ellende door den oorlog ontstaan en speciaal van de groote moeilijkheden, waarvoor zich o.m. de Hervormde Gemeente te Valkenburg bij Leiden geplaatst ziet, doordat ze haar eenigste kerkgebouw met alles wat daar in en aan was, volkomen kwijtraakte en der halve in open lucht of in schuren vergaderen moet, een aangename taak is het thans te kunnen melden, dat de collecte j.l. Zondagochtend in de Nederl. Hervormde Kapel bij den uitgang gehouden f 138,43 opbracht, ter wijl aan giften nog f 0,50, f 5,- en f 3,50 voor hetzelfde doel werd ontvangenderhalve een totaalbedrag van f 147,43 voor de kerkelijke gemeente te Valkenburg. Het bestuur der Zondagsschool van de Herv. Evangeli satie stelde voorts een bedrag van f 10,— voor de Zondagsschool te Valkenburg beschikbaar. Welk een liefde blijkt er uit dit alles Temeer blijkt de offervaar digheid in onze Gemeente, als we in aanmerking nemen dat er twee weken geleden door dezelfde bescheiden kring f 76.60 voor de nood in de burgelijke gemeente Rotterdam in de Herv. Kapel werd bijeengebracht, een inzameling, waarvan we in dit blad tot heden nog geen melding maakten. We nemen deze gelegenheid waar om elkeen, die aan het welslagen dezer geldinzame lingen op welke wijze dan ook, medewerkte, onzen hartelijken dank te betuigen. Het feit, dat binnen 14 dagen door de Herv. Evangelisatievereeniging ruim f 224,— voor de leniging der nood elders kon worden verzameld, toont, dat men ondanks de druk der tijden nog van helpen weet, en bewijst, dat de liefde in Chris tus nog leeft in de harten van Zijn belijders. Mochten er nog leden of vrienden van voornoemde vereeniging zijn, die zich geroepen voelen alsnog iets af te zonde ren, hetzij omdat ze nog niet in de gelegenheid waren te geven, hetzij dat ze bij nader overwegen toch nog te weinig gaven; dan is daarvoor gelegenheid a.s. Zon dag gedurende of na de dienst in de Herv. Kapel in één der coliectezakken (s.v.p. met aanduiding van het doel op een briefje) of op één der volgende dagen bij elk der bestuursleden aan huis. H. Wien komt meer onze sympathie en steun toe, dan degenen die zijn bloed voor het Vaderland gegeven heeft. Nog vele gewonde Nederlandsche soldaten bevinden zich in de hospitalen en ziekenhuizen en wij allen zou den gaarne hun leed willen verzachten. In geheel Ne derland zijn onlangs comité's voor den gewonden sol daat opgericht, allen aangesloten bij het Centraal- Comité te den Haag. Ook in Velsen. waar in het St. Anthonius Ziekenhuis nog 14 gewonden verpleegd wor den, hebben het Gemeentebestuur, de Voorzitters van „Santpoort's Bloei" en „IJmuiden's Bloei", alsmede de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1