Petroleum Laat ze reinigen bij „Hoek en Vaart" Bij de PAKKEN neerzitten Dat in geen geval. Boodschappen dienst Chem. Wasserij „Hoek en Vaart", Santpoort, Tel. 8 2 0 0 BEZOEKT de interessante Demonstratie en Expositie van - VEI8ETSH0NSCHE GLUSBLJMSKUNST - Duinlustparkweg 57 Santpoort-st. „Volksonderwijs", aid. Santpoort. Jaariijksche Maria Novene ter eere van Q. L. Vrouw van mtijddurenden Bijstand. fl. N. G. 0. B., afd. Santpoort. Luchtbescherming. flati de inwoners van Driehuis. Gevonden en Verloren Voorwerpen. Onze Zomerartikelen staan zeer laag genoteerd Tennispantalons f 0.80 Blouses f -.60 Colbert Costuum f 1.50 Japonnen eenv. v.a. f 1.— f 1.25 Rokjes f -.80 Mantels f 1.50 Regenjas f 2.-- Waterdicht maken GRATIS WOENSDAG 26 JUNI DONDERDAG 27 JUNI VRIJDAG 28 JUNI 's middags 2-5 en 's avonds 7-8 uur Postzegelvereniging „Santpoort" R. K. S. V. „Santpoort". Damclub „Stabiel". Lichting Brievenbussen. De lichting der Brievenbussen heeft plaats om 6 uur, 9 uur, 10,30 uur, 15,30 uur en 18,30 uur. plaatselijke afdeeling van het Roode Kruis, een comité gevormd. De bedoeling van dit Comité is eenige dames bereid te vinden de in onze gemeente verpleegde gewonden op geregelde tijden te bezoeken, hun eenige versnape ringen te verstrekken en behulpzaam te zijn met hun correspondentie. Reeds hebben voldoende dames zich voor dit mooie doel aangemeld. Verder wil het Comité de naaste familie van de hier verpleegden soldaat zoo noodig financieel in staat stel len hem zoo nu en dan te bezoeken, want een ieder zal begrijpen, dat bezoek van vrouw en kinderen of verloofde hem zal opbeuren, pijn en leed zal doen ver geten. Het Comité doet dan ook een beroep op Uw steun, wetende, dat U deze gaarne voor genoemd doel zult willen geven. Zeker, er wordt momenteel zoo veel gevraagd, doch moeten wij niet helpen waar wij helpen kunnen, dankbaar dat wij voor het groote, schrijnende, oorlogsleed gespaard zijn gebleven? Het is voor onze dappere jongens, die zoo veel voor ons hebben over gehad, waarbij toch ook UW jongen had kunnen zijn.... daarvoor hebt U toch alles over? De voorzitter van „Santpoort's Bloei" heeft het penningmeesterschap op zich genomen en ziet vol vertrouwen Uw bijdragen te gemoet, hetzij op zijn GIROREKENING 70862, ten name van Joh. van Beem, Santpoort, hetzij aan zijn adres Hoofdstraat 244. Het Comité voor den gewonden soldaat brengt ten slotte het volgende onder Uw aandacht: Voor herstelde gewonde soldaten, woonachtig in de groote steden zou een rustkuur van 1 of 2 weken buiten, bij bosch en zee bijzonder heilzaam zijn. Wij zouden dan ook gaarne uit Velsen, vooral uit Santpoort en Driehuis eenige families bereid vinden, die een herstelden gewonden soldaat voor eenigen tijd (1 of 2 weken) in hun huis zouden willen opnemen als logé. Reeds hebben zich eenige plaatsgenooten spontaan opgegeven, doch wij zijn ervan overtuigd, dat zeer velen nog zullen volgen. Meldt U spoedig aan, bij de heeren Joh. van Beem, Hoofdstraat 244, Mr. L. Vorstman, Burg. Enschedélaan 40 of een der andere bestuursleden van Santpoort's Bloei. Bij Uw aanmelding gelieve U op te geven voor hoeveel weken U eventueel een herstelden gewonden soldaat in Uw huis wenscht op te nemen. Het Comité-Velsen voor den gewonden soldaat. Medegedeeld wordt dat inschrijving van leerlingen voor de Kleuterschool aan de Wüstelaan, voor den nieuwen cursus thans reeds kan geschieden, bij het hoofd dier school, kort voor den aanvang der dagelijksche school tijden. Gezien het aantal beschikbare plaatsen wordt de raad gegeven, niet al te lang met die inschrijving te wachten. Onze beide assistenten, de dames P. Schipper en M. Verbeek, zijn geslaagd voor akte A, van het voorberei dend onderwijs (kleuteronderwijs). Zij ontvingen beiden hun practische opleiding aan de school, onder leiding van het hoofd Mej. J. Brouwer. Van 22 Juni tot 30 Juni wordt in de Parochiekerk te Santpoort, gehouden de Jaariijksche Maria Novene. Zaterdagavond te half acht, begin der Novene, lederen avond is er Novenelof te half acht, Zondagavond te 7 uur. De predikaties worden gehouden door den ZeerEerw. Pater W. Jonckbloedt, Redemptorist. Men kan intenties opsturen aan de R. K. Pastorie, Frans Netscherlaan 12. De afd. Santpoort van de A.N.G.O.B., zet haar propa gandawerk ongestoord voort in deze moeilijke tijden. Het Propagandablad „De Geheelonthouder" is met één week onderbreking, toen alle contact was verbroken, als altijd, onveranderd, verschenen en wordt door de colporteurs met onverminderd succes te koop aange boden. In de verleden week gehouden vergadering bleek de moed er nog goed in te zitten, ofschoon de pen ningmeesteres voor haar functie moest bedanken, wegens vertrek naar elders. Men hoopt, dat door de drang naar saamhoorigheid, waar zooveel ander werk geen voort gang kan hebben, vele nieuwe leden zich zullen aanslui ten, om toch maar op vereenigingsgebied nuttig werk zaam te kunnen zijn. Dinsdag a.s,, des avonds 8 uur is er bijeenkomst bij Kaspers, Wüstelaan 5. Nieuwe leden die zich vóór dien tijd aan dit adres, of bij de Jong, Hyacinthenstraat 21 hebben opgegeven, worden dan ook gaarne verwacht. Blok Terrasweg lll-A-3. De leiding van het blok Terrasweg zegt aan allen, welke de laatst gehouden collecte hebben doen slagen, har telijk dank voor de bijdragen. In totaal werd f 62,— ontvangen, die voor de verdere inrichting van de Blok- organisatie worden besteed. Deze organisatie is thans goeddeels gereed en j.l. Dins dag werd zij door den Burgemeester, den heer Kwint, het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, den heer Putman Cramer en het Vakhoofd van Santpoort, den heer van der Pluym, in oogenschouw genomen. Bij deze gelegenheid werd alarm gegeven voor een denkbeeldige brand. De uitrukkende blokbrandweer was spoedig ter plaatse en kon reeds 12 minuten na het gegeven alarmsein, met twee stralen water geven. De autoriteiten betuigden hun tevredenheid aan de blok- leiding voor dit succes en evenzeer voor de correcte inrichting van de geheele blokorganisatie. De belangstellenden onder de blokbewoners en ook anderen, die in de luchtbescherming belang stellen, Ondertrouwd COR MEEUWENOORD en ANNIE TERVOORT Huwelijksvoltrekking op Donderdag 11 Juli a.s. in de Parochiekerk van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand des morgens om 10 uur. Noordwijkerhout, Leidschevaart 37 Santpoort, Hoofdstraat 87 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter YOLANDE. P. J. Holstein W. J. C. Holstein-Dekker Driehuis, 16 Juni 1940. da Costalaan 15 Tijd. Antonius Ziekenhuis MEVROUW, Hebt U ZEGELS Geeft even Uw adres en wij be zorgen U de olie thuis. Zegel periode 1 is geldig t.m. 29 Juni. De Automaat CHR. MOLENKAMP Hageveldstraat 2 Driehuis-Vslsen ook verhuizingen, per bak fiets. Billijk Tarief Beleefd aanbevelend, J. BES, Hagelingerweg 347 bij het Missiehuis, Driehuis worden in de gelegenheid gesteld de inrichting en orga nisatie van het Blok Terrasweg in oogenschouw te nemen op Zaterdag 22 Juni en Zondag 23 Juni en eveneens op 29 en 30 Juni des avonds van 7—10 uur. De Blokpost is gevestigd Terrasweg 2a. De Blokleider, E. Kenther. Nu de militairen, te Driehuis gelegerd, druppelsgewijs dit mooie en gastvrije dorp hebben of gaan verlaten, is het mij een behoefte daar eenige regelen aan te wijden ten einde de gevoelens van die huiswaartskee- rende soldaten weer te geven. Het is nu ruim 9 maanden geleden, dat we op een regenachtigen Zondag doordrengt Driehuis binnen reden. Nadat mensch, dier en voertuig van onderdak waren voorzien, volgde de schuchtere kennismaking met de ingezetenen en, laat ik maar direct met de deur in huis vallen, het ijs was spoedig gebroken. Waren wij letterlijk bezig ons te bewapenen, Driehuis was dat figuuriijk reeds door het Burger-Comité, dat bereids was opgericht en onmidellijk contact tusschen burgers en militairen tot stand bracht. Door gebrek aan localiteit werd de eerste cantine gesticht in een garage aan de Vondellaan, waar twee lieflijke wederhelften van even- zoovele actieve huisheeren kwistig onschuldige dranken met koek ronddienden. Menig gezellig uurtje is daar door gebracht. Voorts zou ik willen noemen de cantine „Hagelingerweg", dam-, schaak- en ontspanningsavonden met tractaties. St. Nicolaas, Kerstfeest, Oud en Nieuw, enz. enz. te veel om op te noemen. Ik moet nog vermelden de meubileering volgens de modernste smaak van de kwartieren „Seinpost", „Kuch- Home" en ,,'t Spiegeleitje" en ten slotte de inkwartie ring bij de burgers zelve, die ook boven alle lof ver heven is. Voor dit alles Vrienden van Driehuis zeggen wij U har telijk dank. Er zijn vriendschapsbanden door ontstaan die nooit verbroken zullen worden. Namens de Soldaten, de Opper. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der politie. Gevonden: een blik biskwie, Voorplaats 22; twee huissleutels, Gladiolenstraat 3bosje sleutels in etui, Hyacinthenstraat 7; 2 bankbiljetten, van Dalen laan 10; een hangslot waarop een rijwielbelasting- merk, (Pastoorstraat 1 een scholierskaart (Storm vogels) gedep. aan het hoofdbureau v. politie; een hoofddoek, Terburgstraat 14 (gedep. bij agent van politie de Bruine, Wüstelaan 11); een tompouce in zwart etui, Bruno Klauwersstraat 10. Verloreneen pakje, inhoudende een nieuw geruite keukendoek (badstof), Harddraverslaan 15; eenwit- zwart rieten taschje met inhoud, Rijksweg 335, Haarlem-Noord een zilveren damesarmbandhorloge, Bispincklaan 30, Bloemendaal; een bruine padvin- dersriem, Duinlustparkweg 60een kindersandaaltje (rechter), Bloemendaalschestraatweg 165a; badpak, handdoek en driehoekje, Hoofdstraat 9; zwarte 4Efer/v-" vssm .T üV;V A". - V garbardine regenjas, Gladiolenstraat 3; 3 bankbil jetten van f 10,—, Hagelingerweg 63; grijs gebreid jasje, Burg. Weertstraat 66Grijze Stofjas, Gladi olenstraat 3. SecretariaatBurg, Enschedélaan 29, Santpoort-Dorp. Wederom wekken wij de leden hierbij op onze verga dering van Dinsdag 25 Juni a,s, te bezoeken. De agenda vermeldt o.a. besprekingen omtrent een in Juli a.s. te houden groote gratis verloting. Tevens onderlinge ruil en handel, benevens een kienpartij om mooie prijzen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de leden verplicht zijn hun lidmaatschapskaart op verlangen ter vergadering aan de benoegde autoriteiten te vertoonen Brengt dus allen deze kaart steeds mede. Als altijd zijn belangstellende verzamelaars welkom. Het le elftal gaat Zondag weer naar Heemskerk, thans tegen D.E.M, om de le of 2e prijs, in het A.D.O.- tournooi, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van A.D.O. Het 2de speelt om 2,30 uur een vriendschappelijke wedstrijd tegen I. E. V. te Velsen-Noord. Om 2 uur speelt het 4de elftal haar laatste thuiswedstrijd voor de competitie. In verband met het niet beschikbaar zijn kon voor het 3de efftal geen Wedstrijd worden vastge steld. De competitie der junioren-elftallen is beëindigd. Heeren leden, helpt ons financieel door de moeilijke zomermaanden heen, neemt deel aan de komende trai ning en eventueele oefenwedstrijden, opdat wij financi eel en technisch krachtig aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Er wordt veel gevraagd en zeer veel geofferd, echter vergeet uw plicht tegenover Uw vereeniging niet Bovengenoemde club houdt Maandag a.s. te 8 uur een belangrijke ledenvergadering in „Spaarnberg". Alle leden worden dringend verzocht aanwezig te willen zijn. Na een lange periode van gedwongen rust en dam-Iuste- loosheid komt de liefde tot ons mooie spel toch weer geleidelijk aan boven. Ook de wetenschap, al onze eertijds gemobiliseerden leden gezond en wel weer in ons midden te hebben, moet voor ons een reden te meer zijn Maandagavond present te zijn W. Dinkgreve, Voorzitter. Het volgende wordt bekend gemaakt Zoolang de toestand niet gestabiliseerd is en de lich tingen aan wijzigingen onderhevig zijn, kunnen deze ver anderingen niet op de bussen aangegeven worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2