Levensmiddelen se ci GEBROEDERS HOP Kenn. Roei- en Zeilvereen. M. SAAGER 8^9 Beter dan AFWEERGESCHUT Scbakeltjes 5 regels 25 ct Verduisterings Papier ¥31! 1% L. Molenkamp De inenting tegen Pekken. Bloemend.straatweg 57 Santpoori-st. Qeboortekaartjes Drukkerij Te huur gevraagd Modevakschool^ E.N.SJ.I.D. Geld ter leen is ons HORRENGAAS 27J/2cent halfpond 25 cent halfpond 25 cent halfpond 25 cent PER POND 20 ct Hoofdstraat 187 Telefoon 3527 luist in dezen tijd. Moderne Glas- en Bloemsierkunst. II M U I 0 E li MateriaalSciff's, Wherry's, Jollen, Cano's Thans eenige Booten te Spaarndam aan de Rietpoel SUPER WOLLEN DEKENS in diverse prijzen Prima Handweel wollen Tafeikleeden vanaf f 3.75 Theemutsen (medern) vanaf f 1.25 Pullmankussens voer ligstoelen f 15.50 per stel LAAT NU uw zwaar veerenbed driedeelig maken A. HANDGRAAF, Mag. „De Toekomst" Bloemend.straatweg 126 Iel. 8408 Santpoort Deze week weer closetpapier Hoofdstraat 58 B Tel. 8698 Santpoort-dorp hef nieuwste Geen scheuren meer Overdag tichi 's avonds beschermt Woninginrichting Noordlaan 4, Tel. 8578 325 325 Nieuw- en Verbouw De beste waren tegen de laagste prijzen. Versche Roomboter, per pond Jonge Goudsche Kaas per pond 35 ct Jonge Mei Edammers, zwaar, per stuk f 1.10 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag Lunchworst 11/2 ons 17 ct Grove Snijworst H/2 ons 24 ct Rauwe Gerookte Worst l1/, ons 15 ct Gekookt Rolspek Prima schouderham Ossen rogkvleesch Paardenrookvleesch 11/2 ons 26 ct 1 x/2 ons 26 ct lx/2 ons 29 ct l1/, ons 26 ct TAFELKOEKEN PER BUS 26 CENT Kattentongen Tulbandjes Gevulde Koeken Chocolade letta's per half pond 25 cent per stuk 3 cent per stuk 4 cent 2 ons 25 cent Ges. Allerhande per halfpond 27 en 30 ct BESCHUIT 2 rol 13 cent of 16 ct Verkades Toffee's per half pond 27 cent van Melles Toffee's Zomerbonbons Wijnparels Vruchtenkoekjes BRUINE BOONEN Dr. B. M. ter Borg, waarn. directeur van den Gem. Geneesk. Dienst, verzoekt ons opname Nu de Gem. Geneesk. Dienst van de gemeente Velsen op 17 en 18 Juni a.s. de gelegenheid gaf tot kostelooze inenting van kinderen tegen pokken, lijkt het me wenschelijk het vaccinatie- vraagstuk nader toe te lichten. De pokken is, zooals men weet, een der meest ernstige ziekten, die bestaan. De patiënten voelen zich hierbij zwaar ziek, ter wijl het geheele lichaam overzaaid is met groote blazen. Het sterftecijfer is zeer hoog, en mocht de patiënt genezen, dan is de huid voor altijd geschonden, door de groote Iitteekens, welke de pokpuisten achterlaten. De pokken hebben in vroeger eeuwen ontelbare slacht offers gemaakt. Veie epidemieën hebben ook ons land geteisterd. Doch in West-Europa is gedurende de laatste honderd jaar de ziekte onderdrukt en thans hebben de meeste Nederlandsche artsen nimmer een geval van pokken behoeven te behandelen. Waaraan is deze vooruitgang te danken? Ten deele natuurlijk aan de verbeterde hygiënische omstandigheden, welke ten gevolge hebben gehad, dat ook andere be smettelijke ziekten als roodvonk, diphtherie en typhus tegenwoordig veel minder vaak voorkomen dan vroeger. Doch in de voornaamste plaats is het ook dikwijls te danken aan de vaccinatie of inenting. Het is de Engelsche dorpsarts Jenner geweest, die deze zegen aan de menschheid heeft gegeven. Jenner had van de landbouwers in zijn practijk geleerd, dat op de uiers van koeien dikwijls een uitslag wordt aangetroffen, die veel gelijkenis vertoont met pokken. Door het mel ken kregen de knechts of melkmeisjes ook dikwijls der gelijke blazen of puisten aan hun handen en onder de boerenbevolking leefde de overtuiging, dat zoo iemand wanneer hij tijdens een epidemie met echte pokken in aanraking komt, gezond blijft. Dit was het uitgangs punt van Jenner's ontdekking en nadat hij gedurende der ig jaren uitgebreide studies over dit onderwerp had gemaakt, entte hij in 1796 voor het eerst deze koepoek- stof, verkregen uit bovengenoemde puisten, over op een achtjarig kind. Bij een spoedig daarop volgende epidemie bleef dit kind gespaard. Deze methode van Jenner, die later op velerlei wijze is verbeterd, heeft in alle beschaafde landen van de wereld navolging gevonden en de toepassing daarvan werd door de staat bevorderd. Zoo werd geleidelijk de de geheele bevolking onvatbaar gemaakt, en mocht er soms een schip met een geval van pokken aan boord een haven binnenloopen, dan kreeg de ziekte in deze landen geen kans zich uit te breiden. Vandaar dus, dat de eens zoo gevreesde ziekte in de West- Europeesche landen zoo zeldzaam is geworden. In ons land bestond tot 1930 een indirecte dwang tot vaccinatie. De kinderen mochten namelijk niet op een school worden toegelaten, indien ze het bekende „pok kenbriefje", het bewijs vaneen goed geslaagde inenting, niet konden toonen. Het gevolg was, dat practisch alle kinderen hier waren ingeënt. Maar tegen den dwang van inenting is van den beginne af veel strijd gevoerd, ten deele om ethische redenen, o.a. het aantasten van de persoonlijke vrijheid, waarop ik niet nader zal ingaan, ten deele om de gevaren, die aan de inenting zijn verbonden. Een dezer gevaren is, dat bij kinderen die lijden aan een huidaandoening, de kans bestaat, dat de pokpuisten zich over het geheele lichaam verspreiden, doch dit gevaar is te ondervangen door slechts die kinderen in te enten, wier huid geen enkele afwijking vertoont. Een grooter gevaar is echter, dat er na de inenting in zeldzame gevallen een hersen ziekte ontstaat, encephalitis genaamd. Dit was voor onze regeering aanleiding om in 1930 in ons land de dwang tot vaccinatie op te heffen. Deze opheffing heeft ten gevolge gehad, dat er momenteel meer dan 1.500.000 kinderen in Ne derland niet zijn ingeënt. Mocht er nu hier te lande onverhoopt een geval van pokken binnen komen, en dit zal ongetwijfeld eerder of later gebeuren, dan zal ons volk niet meer tegen deze ziekte gewapend zijn, en de pokken zullen een ramp voor ons volk worden. Juist in dezen tijd, nu door de oorlogsomstan digheden de kans op verbreiding van besmette lijke ziekten zooveel grooter is geworden kan den ouders niet anders dan met den meesten aandrang worden geraden Laat uw kinderen inenten voor het te laat is en doe dit op de meest geschikte leeftijd, n.l. tusschen 4 maanden en twee jaren. Gij bewijst er uw kind en dus uw volk een weldaad mede. Zaagt ge ooit de fabricage van het Kunstglaswerk Zeer zeker kent ge de fijn gevormde, kunstzinnige gla zen voorwerpjes, welke zoo menig interieur verfraaien. De machinatie, welke op iedere tak van bedrijf, van zulk een invloed is geweest, heeft het kunstglasblazen onveranderd gelaten. Dit geschiedt nog op dezelfde wijze als eeuwen geleden, en is nog steeds een „handwerk" hetwelk groote vaar digheid en kunstgevoel vereischt. Het ligt in de bedoeling van een alhier ter plaatse gevestigd bedrijf U op Woensdag 26 Juni, Donderdag 27 Juni en Vrijdag 28 Juni, 's middags van 2—5 uur en des avonds van 7—8 uur demonstratief te toonen op welke wijze uit een simpel stukje glas in enkele oogen- blikken zulk. een kunstwerk wordt geboren. Allen die onze demonstraties bijwoonden, waren vol bewondering. Diverse groote bladen schreven goede recensies. Ten overvloede maken wij er U op attent, dat de de monstraties deskundig zullen worden toegelicht. Voor scholen en vereenigingen wordt uitvoerig de geschie denis van het glasblazen behandeld. Desgewenscht ook in Duitsch en Fransch. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit blad. Lidmaatschap f 5,— per maand voor geoefenden en zij die eigen trainer hebben. Inlichtingen bij de Rietpoel te Spaarndam en Tel. 4727 IJm. 15 jaar garantie MEUBELEN vakkundig repareeren en overtrekken VRAAGT STALEN EN PRIJS voor MUSKIETEN WEERING Alle breedten verkrijgbaar Heden ontvingen wij weer: Zaklantaarn-Batterijen Aschemmers Waschketels 'n Pracht collectie Kop en Schotels - 'n Nieuwe sorteering ballen VOOR DE VACANTIE: Mondorgels - Zonbrillen - rhermosflesschen Emmertjes Schepjes Raketten Kruiwagentjes Stoeltjes, enz. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct incasso berekend Gevraagd net dagmeisje, bene den de 18 jaar. Brederoodseheweg 110 Santpoort-Station Zit-Slaapkamertje te huur aangeboden te Santpoort-llorp Briev. No. 712, bur. v. d. blad. Te koop HU1SBAAD, w.o. stoelen, buffet, linnenkast, ledi kant met bed, giasw..luidsprek. enz. Moet weg. Vrijdag 21 Juni 78 uur, Zaterdag 22 Juni 4 7 uur. Hoofdstraat 129. Te koop gevraagd een in goede staat zijnde Kinderstoel. Brieven No. 714, bur. v. d, bl. Aanhangwagens voor Kijwielen te koop. Bloemendaalschestraat- weg 59, Santpoort-Station. Vleesch en Vet sckaarschte geen nood. Kpop heden Jonge Hanen, uitzoeken vanaf 20 ct per stuk, A. J. P. Stegemeyer, Hoofdstraat 128, Santpoort-D. Te koop zoo goed als nieuw, 2-persoons Cano, te bezichtigen Rijksweg 297. Biedt zich aan Ken nette werk ster. Briev. No. 715, bur.v.d.bl, Een net persoon zoekt twee dagen werk, onverschillig wat. Briev. No, 716, bur. v. d. blad. Wegens sterfgeval te koop een handnaaimachine a f 5,- 1 rolveger en eenmahoniehou ten Linnenkast, zeer billijk. Kijksweg 428, Santpoort. Verstelnaaister gevraagd voor een middag per week vooroud en nieuw werk. Brieven met prijsopgave onder No. 717, bur. v. d. blad. Te koop Kool- en Preiplanten, 25 cent per 100. Pieterselie Planten V2 cent per stuk. J. J. Scheenaard, Overbildtweg G 29, Santpoort eenige woningen in de huurprijs van f 30,— tot f 35,— per maand. Brieven No. 713, bureau van dit blad. Gevraagd Heil-Gymnastiek voor jongens van 8 jaar. Omgeving Santpoort. Brieven No. 718, bur. v. d. bl. 1 of 2 inmaakpotten te koop gevraagd. Korte Kleverlaan 64, Bloemendaal. Kennel „Kleist" heeft verschillende kleine hond jes te koop, prijs zeer billijk. Pijnloos dooden door Electro- cutie. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610 Net meisje biedt zich aan voor de middaguren of Donderdag of Vrijdag de heele dag. Brieven No. 724, bur. v. d. bl. PIANOLES doorervaren onder wijzeres, woonplaats Santpoort. Eén les per week f 2,— p.mnd. Brieven No. 725 bur. v. d. bl. Te koop gevraagd een overjarig Radiotoestel, Philips of Erres. Brieven met prijsopgaaf onder No. 726, bureau van dit blad. Aangeboden ZEILBOOT, type Dl. B. M.. afm. 5 x 1,50 M., wit gelakt, vaste buiskap. be tonnen kiel, f 225,Hooger- woerdstraat 52, Telefoon 23997, Haarlem-Noord. Zeer billijk te koop gevraagd groote Regentou in goede staat. Brieven No. 723, bur. v. d. bl. Te huur vrijstaand Huis met Garage. Uitendaalstraatl9, Santpoort-st. Te koop Heeren-en Damesfiets de Geus, Middenduinerweg 87, Santpoort. Te huur Gemeub. Landhuisje te Velsen, alle comfort. 3 bedden f J30,per maand, 4 bedden f 40,per maand. W. Bakker, Lijsterlaan 32. Verloren: doublé dames arm band. tegen belooning terug te bezorg. Kitrnan, Terrasw. 81 Nu is de tijd daar Uw eigen kleeding te vervaardigen. Ons snelpatroon helpt U van de kleinste tot grootste maat. Geen teeke'nen ofrekenen. Prijs per patroon en les zeer laag. Tevens opleiding Costumiëre, Coupeuse, Leerares. Directrice Mevr. Leyding- de Vries Lentsch aangeboden vanaf f 100, tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort Net meisje zag zich gaarne geplaatst als hulp in de huis houding. Brieven No. 721, bur. v. d. bl. Te koop gevraagd een goed onderhouden Slaapkamer-ameu blement en Huiskamer-ameu blement. Brieven No. 722, bur. v. d. bl. Zoo goed als nieuwe gasgeyser te koop, gekost f 85,voor f 45,Groote Duiventil f 5. van den Vondellaan 38, Drieb. Te koop wegens overcompleet, tegen spotprijs, 6 eiken bronski, beltleede huiskamerstoelen en 1 groot eiken schilderij van A. Maaris. Adres: Brederodel. 1, Santpoort-Station. Biedt zich aan net meisje voor heele dagen. Brieven No. 719. Heeren Transportfiets te koop met mand, en een 2-persoons Eiken Ledikant. Aan hetzelfde adres een fornuis te koop gevr. Narciesenstraat 42, Te huur ongem. kamer aan den straatkant, (eventueel met gebr. van keuken. Brieven No. 720, bur. v. d. bl. Gevraagd voor direct, flink net meisje. Aanmelden 78 uur. Bloemendaalschestraatweg 16. Te koop aangeboden een Radio toestel, merk Telefunken met een Philips Luidspreker, tegen billijke prijs. Brieven onder No. 727, bureau van dit blad, Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanaf f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost. Hagelingerweg 135. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wrattenbehandeling. etc. Pédicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. KngcDch Diploma. Rots en vaste Planten tegen spotprijzen, gratis thuisbe zorgd. Jan v. d. Tuin, Planten- kweeker, Terburgstraat 17, Santpoort-Station, Hagelingerweg Driehuis-Velsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3