v.h. R. DE JAGER Bert G. van Haarlem Toesets TEL' Brederode's Natuurbad «VELSEREND» MllM Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan Kenn. Foto-Kinobandel Nieuwe Spoorboekjes Cornegge - Terrasweg 31 Het komt IJmuider Vishal Weekblad vror Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein ©n Driehuis Woningbureau Kantoor van oor. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Teief. 8271 INRICHTING VOOR VOETVERZORGING J. CH. G. v. AMSTEL ICCOUNTINT en i BELASTING-CONSULENT eKoopt bij de Santpoortsche Winkeliers L. 't HART Pzn., Wüsteiaan 48 Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken OPTICIEN TEUNE Bruno Klauwersstraat 4 SPORT VAN HEDEN OMLIJSTEN Teh 85I9 Tiende Jaargang No. 6 Oplaag 3500 exemplaren m Vrijdag 28 Juni 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8619 SANTPOORTSCHE DROGISTERIJ Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 A. VAM MEURS, Gedipl. Drogiste. VINOLlll CREAM, NIVEM, NIVEA-QLIE, enz. RIDS - FUT en SHELL TQX - ANTI-MOTARTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken PENJEL en OPEKÏfl EHÜ DE COLOGNE Voor vertrouwensopdrachten P Bloemend.straatweg 54 Santpoort-Si. Tel. 8683 d Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Station Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging r 24 Verl. Wijk aan Zeeërweg 24 jJmuiden-O. Tel. 5169 IJmuiden-O. ^handeling van alle BELASTIRG-nnNGIFTEN. jjreekuur: Iedere avond 6-10, óók Zaterdags PREDIKBEURTEN Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst. Maria Novene. Geslaagd. Gevonden en Verloren Voorwerpen. Sportvereeniging „Terrasvogels". Damclub „Stabiel". Telefoon 8012 Kengetal K 500 Santpoort-Station SANTPOORT-STATION Telefoon 8506 Opgericht 1932 .Kunsthandel ARTISTIEK" Bloemend.straatweg 144 Prima blanke Zoutevis van Kabeljauw 45 cent per pond Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. WAARSCHUWING. Als de rust is weergekeerd zult U binnen korten tijd weer volop schoenen, kleeding, enz. kunnen bekomen. Verwaarloost U echter Uw oogen, dan is het onherroepelijk te Iaat. Wij dienen U gaarne van advies. Diploma V.V.O. Leverancier voor alle Ziekenfondsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging M Ook aan huis te ontbieden. III r A i Tl jnt d. Herv. Kerk, Santpoort 'Vidag v.m. 10 uur: Ds. Wagenaar uit IJsbrechtum oi &V "tld. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 •i f'ndag v.m. 10 uur: Dhr. H. Heeresma, Amsterdam tl üeref. Kerk H.V., Wiistelaan i Zondag v.m. 10 uur: de Heer K. v. d. Berg nt* JeCeref. Kerk, Burg. Enschedélaan. ^Zondag v.m. 9,45 uur Ds. M. d. Boer, Oudeschoot ai n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Veisen Zondag v.m. 10,30 uur: Geen Dienst Luthersch Genootschap, afd. Veisen en Omstreken JjPIaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, Ijmuiden-Oost. jZondag v.m. 10,30 uur: Geen dienst Samensmelting Blokken lll-B-3 en 1I1-B-4. Aan de bewoners van Santpoort-Station wordt mede gedeeld, dat om organisatorische redenen de blokken 3 en 4 zijn samengevoegd. De blokpost bevindt zich aan de Bloemendaalschestraat- weg tegenover de Bruno Klauwersstraat. Blokhoofd is de heer J. Schellinkhout, Bloemendaalsche- straatweg 49. Het Vakhoofd. Zondagavond te 7 uur heeft in de R.K. Kerk te Sant poort het Sluitingslof plaats der Jaarlijksche Maria Novene ter eere van O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand. Onder dit Lof smeekprocessie met plechtige Ommedracht van Miraculeuse Beeltenis, Siotpredikatie, Dankhymne, en Pauselijke Zegen. De predikatie wordt gehouden door den ZeerEerw. Pater W. jonckbloedt, Redemptorist. Voor het Middenstandsdiploma „Algemeene Handels kennis" zijn op 27 Juni geslaagd de heeren M. Witteman uit Ijmuiden-Oost en D. Post en J. Spanjaart uit Sant poort, allen opgeleid door de Privé-opleiding „Midden standsdiploma", docenten de heeren J. H. Kloes, leeraar Boekhouden M.O. en J. A. Poncin. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der politie. Gevonden: Sleutel van een hangslot, Gladiolenstraat 3 parelsnoer, Rijksweg 428; sportkousen, Overbildt- weg 9vulpen, Anemonenstraat 9een licht grijze demi, Burg. Enschedélaan 75een sleutel gemerkt „Hurd" F. C. 568, gedeponeerd bij de politie, Wiis telaan 11 een groentekist, Pastoorstraat 30, even eens gedeponeerd Wiistelaan 11. Verloren: een blauwe garbardine regenjas, Oderkerk, Willebrordstraat 78, Ijmuiden-Oostschooltasch m. boeken, Hagelingerweg 141 f 10,—, Hagelinger- weg 1; een paar dameshandschoenen, Rijksweg 448; een paar kinderklompen, Voorplaats 30. Hiermede maken wij langs dezen weg het publiek be kend dat de beide Voetbalvereenigingen „Brederode" en „Kemphaan" tot een fusie zijn gekomen en de nieu we naam van Sportvereeniging de „Terrasvogels" zal dragen. Het sportveld dat een belangrijke uitbreiding ondergaat, is op het oude veld van „Brederode" aan het einde van de Terras"weg. In de komende competitie zal „Terrasvogels" in de 1ste klasse H. V. B. uitkomen. Het dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld P. Altena, Voorzitter J. van Egten jr., Secretaris, Hoofdstraat 98P. de Jager, Penningmeester. Donateurs van R. C Brederode zullen in de eerstvol gende dagen een schrijven van interne aard ontvangen. De Secretaris. Op de Algem. Ledenvergadering van onze club waren bijna alle leden aanwezig om onze, uit krijgsgevangen schap teruggekeerde vrienden C. Oudendijk en C. Zuiderduyn te begroeten. Laten wij hopen dat ook ons trouwe lid J. Oosterling weer spoedig in zijn huisgezin (en in Stabiel") zal kunnen terugkeeren! Van de aftredende bestuursleden werd J. Bakhuijs her- verpakt in busjes a 60 cent Steeds de grootste sorteering Koekjes en Gebakjes Abonnement volwassenen f 6.— Kinderen f4,— Geldig tot 30 September Dagkaart volwassenen 40 cent Kinderen 25 cent over Uw bedrijfsresultaten werkt niet mee om actief te blijven. Een goed verzorgde boekhouding geeft U een nauwkeurig be- drijfsbeeld. Wendt II voor inlichtingen tot Mogen wij U als gedemobiliseerde ons van ouds bekende werk weer leveren SPECIAAL ADKES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Ka I verstraat 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 Let vooral op pag. 4 Het beste en voordeeligste adres voor alle vissoorten Zoute en zure HARING Levende en ger. Paling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1