I Zegt dit U niet iets? Hageiingerweg 269 Gymnastiek Juist nu V.V.V. „Santpoort'sBloei" (zonder Stamkaart) U koopt nu nog kwaliteit Een enorme sorteering in alle prijzen! Kwaliteit koopt U bij Hoofdstraat 156 TeL 8473 Chem. Wasserij „Hoek en Vaart", Santpoort, Tel. 8 2 0 0 Jb. Schoemaker Ruth Stamm Bode - Gymnastiek C. Peereboom ^3etroners üan öantpoori. Vele Uwer komen ons de laatste dagen vragen, wat er waar is van de plannen tot evacuatie van de bevolking uit Santpoort. De geruchten zijn valsch en van iedere grond ontbloot. Laat U dus niet door kwaad aardige kletspraat verontrusten. Onze Jaarvergadering. (Beknopt verslag). Cliënten, die EENS hun costuum, japon, mantel, jas of rok ter reiniging aan ons gaven, keren STEEDS weer. Inderdaad Eens geprobeerd, STEEDS begeerd. En dat alles tegen onze zeer goedkope aanbiedingen. Colbert Costuum Mantels Japonnen eenv. v.a. Tennispantalons Regenjas f 1.50 f 1.50 f 1.— f 1.25 f 0.80 f 2.-- Waterdicht maken GRATIS J. Da Costaiaan 9 Driehuis Tel. 5119 Is ook voor U het adrer TT UltSt 'oor ri Haarvef'^orging Voor alle mogelijke reparatiën en herstellingen is het adres Zomerconcerten in het Burg. Rijkenspark. Behoudens toestemming van de Overheid zullen ook dit jaar eenige concerten gegeven worden. Reeds heb ben wij toezegging gekregen van de volgende vereeni- gingenSantpoorts Gemengd Koor „Vox Humana", half AugustusHarmonie „Apollo", Haarlem 23 Juli; Symphonie-Orkest „Euterpe", eerste helft van Juli Fanfarecorps „Wilhelmina" 17 Juli. Onze nieuwe Penningmeester. Ons Pensionbureau. Het pensionbureau werkt momenteel onder hoogspan ning en zeer veel werk wordt door den beheerder, den heer G. F. Hempel, verzet. Hij ziet er echter niet tegen op en doet alles belangeloos voor „Santpoort's Bloei" en haar leden. «Santpoorts Bloei» bestaat 10 jaar. Privé- en Clublessen voor dames en kinderen Drlehuizerkerkweg 17 Velsen - Tel. 4867 Ym. Behanger - Stoffeerder Matrassenmaker Burg. Enschedélaan 1 Santpoort Laat nu nog behangen tegen oude prijzen. kozen terwijl N. Bierman zijn plaats afstaat aan E. Zui- derduijn die dus wederom zijn intrede doet in ons be stuur. Bij onze gelukwenschen aan den nieuw gekoze nen past ons zeer zeker een hartelijk woord van lof aan den heer Bierman voor de manier waarop hij ruim 41/2 jaar onze financiën heeft beheerd. Dat hij dit zoo langen tijd naar behoren heeft yerricht getuigt van groote liefde voor ons „Stabiel". Maandag a.s. beginnen we weer aan onze nieuwe Zomerwedstrijd. Aller opkomst dus gewenscht. De Voorzitter. Het Vakhoofd der Gem. Luchtbeschermingsdienst, J. v. d. PLUIJM Aangesloten bij de Algemeene Nederl. Vereenigingvoor Vreemdelingenverkeer Koninklijk Goedgekeurd Eere-Voorzitterde Heer Herbert Cremer Secretariaat: Burgemeester Enscbedelaan 40, Tel. 8654 De Voorzitter opende de vergadering met de volgende rede „Dames en Heeren, het bestuur had gehoopt het tien jarig bestaan van onze vereeniging onder gunstiger omstandigheden te kunnen herdenken, het heeft echter niet zoo mogen zijn. Ik voel mij echter toch verplicht een woord van oprechte dankbaarheid te zeggen ten aanzien van de oprichters van „Santpoort's Bloei" en in het bijzonder van den eersten Voorzitter, wijlen den heer Th. Tadey. Door hun energie, door hun volhouden, door hun werk immers kon „Santpoort's Bloei" later uitgebouwd worden tot de groote, krachtige vereeniging, zooals wij haar nu kennen en kon door de activiteit der opvolgende bestuursleden, die in de voetsporen van hun voorgangers traden, zóóveel voor Santpoort en zijn inwoners bereikt worden. Onze vereeniging, Dames en Heeren, zal ongetwijfeld in de naaste toekomst moeilijke oogenblikken doormaken, het bestuur vertrouwt echter ten volle op Uw aller krachtdadige steun en medewerking, opdat „Santpoort's Bloei" de ongunst der tijden glansrijk moge doorstaan. Ik wil niet besluiten, zonder een woord van medeleven en deelneming gericht te hebben tot onze dorpsgenoo- ten, die door de gebeurtenissen der laatste weken bloedverwanten en vrienden voor het Vaderland hebben moeten verliezen. Mogen zij kracht putten uit de over tuiging, dat het offer van hun dierbaren niet tevergeefs gebracht zal zijn en dat het tegenwoordige en toekom stige Nederland hun steeds in dankbaarheid zal her denken". De Penningmeester werd gedecharcheerd en de heeren A. Tabernal en Verkerk werden tot leden van de kas- commissie 1940—1941 benoemd. De bestuursverkiezing had tot resultaat, dat tot Penningmeester benoemd werd de Heer A. J. v. d. Schaaff, Zinneveldlaan 30, Santpoort- Station de aftredende bestuursleden werden bij accla matie herkozen. Het bestuursvoorstel tot het voeren van actie ter ver krijging van een uniformtarief der autobusverbindingen binnen de grenzen van de gemeente Velsen, werd met algemeene stemmen aangenomen, met dien verstande, dat deze actie tot gunstiger tijden zal worden uitgesteld. Verder werd het bestuursvoorstel om den Voorzitter te machtigen namens „Santpoorts Bloei" tot het „Comité- Velsen voor den zieken en gewonden soldaat" toe te treden, werd eveneens met algemeene stemmen aange nomen. De vergadering machtigde het Bestuur voor de weder opbouw der verwoeste gebieden en voor den Nederl. gewonden soldaat, maximaal over het geheele batig- saldo 1939-1940 ten bedrage van f 251.70 te beschikken. Op voorstel van den heer P. Rings werd besloten de October-vergadering te Santpoort-Station te houden. De heer G. Bremerkamp wenschte „Santpoorts Bloei" geluk met haar 10-jarig bestaan en den Voorzitter met zijn 10-jarig bestuurslidmaatschap; de vergadering be tuigde door een krachtig applaus haar instemming met de woorden van den Heer Bremerkamp. Na een dankwoord van den Voorzitter aan den Heer Bremerkamp, zijn medebestuursleden en de leden voor hun steun en medewerking en de verwachting uitspre r'. Dames en Heerenkapper Refer. Pastorie, Driehuis kende, dat deze medewerking ook in de toekomst be stendig moge blijven, werd deze, onder zulke buiten gewone omstandigheden gehouden Jaarvergadering, ge sloten. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze concerten weer de volle sympathie van het Santpoortsche publiek zullen hebben en dat gedurende de uitvoeringen absolute stilte in acht zal worden genomen. Evenals vorige jaren verwachten wij weer Uw volle medewerking. De jaarvergadering benoemde tot Penningmeester van onze vereeniging den heer A. J. v. d. Schaaff, Zinneveld laan 30, Santpoort-Station. Onze vereeniging kan zich gelukwenschen met deze benoeming, want niet alleen is de Heer v. d. Schaaf op financieel en administratief terrein geen onbekende, doch ook het feit, dat dit nieuwe bestuurslid in Santpoort- Station woonachtig is stemt tot voldoening, omdat hier door Santpoort-Station een tweeden vertegenwoordiger in ons bestuur gekregen heeft. Moge de heer v. d. Schaaff vele jaren met voldoening het penningmeesterschap van „Santpoort's Bloei" waar nemen. Het eenigste echter wat hij van de H. H. Pensionhou ders vraagt is hun MEDEWERKING en juist dat Iaat nog wel iets te wenschen over, de goeden niet te na gesproken. Het komt immers nogal eens voor, dat pen sions en kamers voor een bepaalden tijd verhuurd wor den, zonder dat men zich even de geringe moeite ge troost, den beheerder van het Pensionbureau hiermede in kennis te stellen. Hierdoor wordt hij belast met veel extra werk, nog daargelaten het ongerief en de last, die men a.s. pen siongasten veroorzaakt, doordat deze eenige wandelin gen moeten maken, die zij zich hadden kunnen besparen. Doch ook Uw collega's berokkent U door Uw nalatig heid schade, immers is het reeds meer dan eens voor gekomen, dat pensiongasten, die bij eenige adressen hun neus gestoten hadden, onmiddellijk Santpoort verla ten hebben om in een andere gemeente een Zomer verblijf te zoeken. Kom, H.H. Pensionhouders, weest collegiaal en getroost U de geringe moeite ons pensionbureau op de hoogte te houden. U doet er niet alleen ons, doch ook Uzelf en Uw collega's een genoegen mee. Wij rekenen op U! In Mei j.I. was het 10 jaren geleden dat „Santpoorts Bloei" werd opgericht. Het was in de dagen, dat Santpoort nog als een onbelangrijke uithoek van de gemeente Velsen beschouwd werd, zoodat de toenma lige oprichters, niettegenstaande het handjevol leden, onmiddellijk de hand aan de ploeg konden slaan, om te trachten Santpoort een beter aanzien te geven. Reeds spoedig, al was het na zeer veel moeite, werden de eerste resultaten bereikt. De Brederoodscheweg en de Hoofdstraat werden grondig verbeterd en wat daar aan is voorafgegaan, kunnen de toenmalige aanwonen- den en de archieven van de gemeente Velsen U ver tellen. Een nieuw brandmeldingssysteem en een belang rijke uitbreiding van de straatverlichting volgden spoe dig. Alle werkzaamheden en resultaten van deze 10-jaren te vermelden is ondoenlijk, slechts willen wij in herinne ring brengen, dat op ons initiatief Santpoort een bad huis kreeg, dat de bovengrondsche electrische leiding grootendeels door kabels werd vervangen verschillende wegen werden verbeterdtelefooncellen en brieven bussen werden geplaatst; de diensttijden van postkan toren werden voor het publiek belangrijk uitgebreid het postkantoor te Santpoort-Dorp werd vergroot; fraaie zitbanken werden geplaatst; een prachtig muziek- paviljoen werd in het Burg. Rijkenspark opgericht; de busdienst naar Haarlem via Bloemendaal werd tot in het dorp doorgetrokken (wij sloten ons aan bij de machti ge A.N.V.V. en richtten een pensionbureau op; gidsen van Santpoort werden in geheel Nederland en in onze koloniën verspreid, waardoor Santpoort als ideale woon plaats bekendheid kreeg. Met genoegen denken wij terug aan onze actie voor het behoud van de molen „De Sandhaes", die met vol ledig succes werd bekroond. Doch ook op cultureel gebied werd veel verricht, wij noemen slechts de jaarlijksche vogelavond voor de Santpoortsche schooljeugd en de lezingen door natuur- vorschers van naam voor onze leden. Al met al kan derhalve geconstateerd worden, dat Santpoort's Bloei de noodzakelijkheid van haar oprich ting en haar levensvatbaarheid in alle opzichten bewe zen heeft en past het ons dan ook een woord van oprechten dank uit te spreken ten aanzien van den eersten voorzitter, tevens initiatiefnemer, wijlen den heer Th. Tadeij en aan de leden van het eerste bestuur, die „Santpoorts Bloei" door de moeilijke kinderjaren heb ben heengehölpen en dan denken wij vooral aan de Heeren Verbeek, v. d. Weijde, v. d. Ban, Dalmeijer, Wildschut, Budde en Rings. Wat deze Heeren in de eerste jaren gepresteerd hebben grenst aan het won derbaarlijke. Moge „Santpoorts Bloei nog tot in lengte van jaren veel voor Santpoort's ingezetenen kunnen doen en moge zij daarbij gesteund worden door allen. Gedipl. Leerares Wij hebben ruime voorraad Behang in diverse dessins

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2