v.h. R. DE JAGER Kenn. Foto-Kinobandel Boterham papier 21 cent Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan! Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Geen betere belegging clan Onroerende goederen en Hypotheken Woningbureau Kantoor van ear. goederen Duinweg 22 Santpoort-Si. Telef. 8271 OPTICIEN TEUNE INRICHTING VOOR VOETVERZORGING J. CH. G. v. ÜSIEL Bruno Klauwersstraat 4 I Op de grens van twee werelden Boekhandel - Leeshibiioth.Erasmus' Koopt bij de Santpoortsehe Winkeliers I I OMLIJSTEN Tiende Jaargang No. 7 Oplaag 3500 exemplaren m Vrijdag 5 Juli 1940 i UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8618 SANTPOORTSCHE DROGISTERIJ Hoofdstraat 158, iioek Terrasweg - Telefoon 8521 fl. VAN MEURS, Gedipl. Orogiste. VINQLIH CREAM. NfVEft, NIVEA-OLIE, enz. RIDS - FUT en SHELL ÏQX - HNT1-M0TARTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken PENJEL en OPEKTA EAU DE COLOGNE Voor vertrouwensopdrachfeii Bloemend.straaiweg 54 Santpoori-St. Tel. 8633 - Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Station Tel. 8478 Dr. H. COLIJN HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 PREDIKBEURTEN SANTPOORT-STATION Telefoon 8506 Opgericht 1932 Koopen met of zonder Stamkaart? Sanfpsorts Hoor. Kostelooze Rijwielmerken. Examens. .Kunsthandel ARTISTIEK" 50 vel thans Boekhandel Cornegge Luchtbescherming. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. is erkend leverancier van de Ziekenfondsen „Bloemendaalsch Ziekenfonds" „Ziekenfonds llmuiden" „Haarlemsch Ziekenfonds" Ziekenfonds „Veiseroord" Ziekenfonds „Ziekenzorg" Ziekenfonds „Velsen" „Rotterdamsch Ziekenfonds" „Elgem. Ned. Ziekenfonds" Waarborg voor accurate uitvoering van alle recepten Diploma V.V.O. MODERNE EN HYGIËNISCHE r Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging i' Uitsluitend Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. door Verkrijgbaar bijPrijs 90 cent Vanaf Maandag 7 Juli des avonds 7 uur gesloten Zaterdags uur i-W: V i i- -O- Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Ds. J. C. Aalders, Amsterdam 1 Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9,45 uur: Dr. W. G. Harrenstein 't Voorber. H. Avondmaal n.m. 5.30 uur: dezelfde F v'er. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater I Zondag v.m. 10,30 uur: Mevr. H. F. Calkoen v. Tienen ff Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur: Geen dienst Mogen wij Uw FOTO- en FILMWERK behandelen Velen van het koopend publiek leeft, door vrijgeving van ENKELE goederen, in de waan, dat alle of vele textielproducten nu vrij zijn. Niets is minder waar. De Manufacturers moeten zich strikt houden aan de bepalingen, gegeven van overheidswege. Langs deze weg waarschuwen wij U ten zeerste GOE DEREN TE KOOPEN aan deur, van z.g. reizigers of garen en bandmenschen, ZONDER STAMKAART, daar hierop vanaf heden, bijzonder streng gelet zal worden. Eveneens zal er streng op gelet worden of de winkeliers, verkooper en het koopend publiek, zich aan hun ver plichtingen houden, en verkoop of koopbriefje kunnen toonen. Van iedere koop, moet een bon worden afgegeven in duplo, met volledig naam, adres en Stamkaartnummer. Deze bonnen moeten 3 maanden bewaard worden. Vrij, zijn de artikelen genoemd bij bekendmaking van de Voorloopige regeling van Distributie-Textielproducten, en vervolgens het naderhand vrijgegevene, uitgesproken: Zomerkleeding en Badartikelen. Het den Óen Juni 1.1. opgerichte koor houdt geregeld eiken Donderdagavond om half 9 zijn repetities in de Kerkekamer, Burgemeester Enschedélaan 67. Eiken keer wordt een nieuwe melodie uit den nieuwen bundel ingestudeerd, terwijl tweestemmige oefeningen al mede aan de orde komen. Nieuwe leden zullen hartelijk welkom zijn, want het koor heeft nog versterking noodig. Wie van zingen houdt en voor bevordering van den zang is en voor verbetering van den Kerkzang in het bijzonder, geve zich op als werkend lid, of als donateur bij de Secre taresse Hiske Bouwer, Kerkweg 16. Op Maandag 15, 22 en 29 Juli en op Vrijdag 19 en 26 Juli en 2 Augustus a.s. bestaat voor inwoners van Santpoort, die daardoor in aanmerking komen, gelegen heid tot inlevering van aanvragen ter verkrijging van een kosteloos rijwielbelastingmerk in de Openbare School aan de Burg. Enschedélaan G 66 te Santpoort. Dit geldt alleen voor hen, die om gegronde redenen, niet in de gelegenheid zijn om op de gewone kantoor uren, hun aanvraag ter verkrijging van een kosteloos rijwielmerk in te leveren ten kantore van den ontvanger der Directe Belastingen te IJmuiden. Trineke de Jonge, Han de Jong, Nico Rol en Kees van de Wateren, allen leerlingen van de School met den Bijbel alhier, slaagden voor het toelatingsexamen R. H. B. S. te Velsen. Han de Jong slaagde bovendien voor het Kennemer Lyceum te Bloemendaal. I SPECIAAL ADRES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Kalverslraal 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 Van de O.L. School F werden zonder mondeling exa men tot R.H.B.S. te Velsen toegelatenBert Kroon, Joop Vogel en Oor de Wit en tot de 2de H.B.S. B te Haarlem Henni van Dammê. Onze plaatsgenoot de heer G. E. Maarschalk, behaalde heden het Middenstandsdiploma. Voor het Middenstandsdiploma „Algemeene Handels kennis" is op 3 Juli geslaagd de heer J. Oudendijk te Driehuis, opgeleid door de Privé-opleiding „Middenstands diploma", docenten de heeren J. H. Kloes, Leeraar Boekhouden M.O., Rijksweg 400 te Santpoort en J. A. Poncin. Alle candidaten, opgeleid door genoemde Hee ren, zijn in deze en in de vorige week geslaagd. Blok Terrasweg. De inrichting van het blok Terrasweg en de reorganisatie der verschillende diensten, wordt langzamerhand vol tooid. Er blijft nog een en ander te doen over, doch dat zal zeer zeker ook in orde komen, wanneer de bewoners van het blok, die ons tot dusverre zoo trouw steunden, ook nog regelmatig de bonnetjes a 5 ct per stuk, die de straatleiders elke week zullen aanbieden, koopen. De eerste aanbieding heeft pirn, f 20,— opge bracht. Van wat aangeschaft moest worden is nog niet alles betaald, terwijl voor de opruimingsploeg nog ladders, schoppen, bijlen en andere gereedschappen aangeschaft zullen moeten worden. De Blokorganisatie moet in haar uitgaven voor de verschillende doeleinden zelf voorzien en wij moeten dus nog eenige tijd een wekelijks beroep op de offervaardigheid der bewoners blijven doen. Wat tot dusverre tot stand kon worden gebracht en wat voor de bijeengebrachte gelden aangeschaft is, kan door iedere belangstellende aan de blokpost in oogen- schouw worden genomen. De gelegenheid daarvoorbe- staat nog op a.s. Zaterdagmiddag van 3—5 uur en Zaterdagavond van 7—10 uur en eveneens op a .s. Zon dag. Op de voorgaande dagen zijn reeds vele belang stellenden ons werk komen bezichtigen enook meerdere autoriteiten hebben blijk van hun belangstelling gegeven en waardeering voor ons gezamenlijk werk betoond. Laat, wie nog niet een kijkje is komen nemen, dat nu a.s. Zaterdag of Zondag doen. Ten slotte nog het vol gende: De reorganisatie van de orde- en Waakdienst heeft haar beslag gekregen. De bij deze dienst tewerk gestelden hebben allen per week slechts 2 uren dienst. De bedoeling is in de a.s. winter deze dienst tot één uur per week in te krimpen. Daarvoor is echter noodig, dat in totaal plm. 350 personen bij deze dienst ingedeeld worden. Wij vertrouwen, dat wij dit aantal vrijwillig bijeen zullen kunnen brengen en roepen daarvoor reeds thans Uw aller medewerking in. De Blokleider, E. KENTHER.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1